Đặt password cho wifi

Chia sẻ: Le Van Binh Binh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
809
lượt xem
87
download

Đặt password cho wifi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

B1. Kiểm tra chắc chắn rằng máy tính đang kết nối Wifi bình thường, để đảm bảo từ máy tính bạn có thể điều khiển được Router. (bạn có thể nối dây LAN trực tiếp để việc cài đặt nhanh hơn) B2. Mở Internet Explorer nhập vào địa chỉ http://192.168.1.1 gõ Enter. cửa sổ Login xuất hiện:

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đặt password cho wifi

  1. ĐẶt password cho wifi B1. Kiểm tra chắc chắn rằng máy tính đang kết nối Wifi bình  thường, để đảm bảo từ máy tính bạn có thể điều khiển được  Router.  (bạn có thể nối dây LAN trực tiếp để việc cài đặt nhanh hơn) B2. Mở Internet Explorer nhập vào địa chỉ http ://1 92 .168 . .  gõ  1 1 Enter. cửa sổ Log i  xuất hiện: n Nhập: U ser nam e:  adm i n Passw ord : adm in  (đây l  U sernam e à  và Passw ord mặc định của nhà sản xuất) C l ck  O K để vào trang CONFI : i G C l ck  chọn M andat i ory sau đó C l ck  chọn W eb i  Key Setti  sẽ hiện  ng ra  cửa sổ: Và nhập Key cần đặt vào Key 1 như ví dụ l  0123456789  à C l ck  Appl i y. Đợi một l t kết nối của m áy á  đến Router sẽ tạm ngắt.  sau đó kí  hoạt connecti  w i ch on fi lại m áy nh  sẽ hỏi Passw ord ,   tí bạn dùng Passw ord (Key 1) m à bạn vừa đặt để connecti . on ( hững lần kết nối sau, m áy nh  sẽ tự động nhớ key của lần kết  N  tí nối trước và bạn không phải gõ lại key nữa cho đến khi bạn thay  đổi)   ID USB Lock Key v1.3 ­ Đặt password để bảo vệ máy khỏi truy cập bất hợp pháp  ID USB Lock Key v1.3 | 2.14 MB ID USB Lock Key là một phần mềm hiệu quả, bằng cách đặt  password để bảo vệ máy khỏi truy cập bất hợp pháp thông qua 
  2. việc sử dụng một thanh USB. K í  hoạt m àn nh ngăn chặn chỉ ch  hì qua 3 bước : chỉ định USB của bạn với chương trì , tạo một khoá  nh bảo mật riêng  cho m ì nh và tháo usb ra . Sau đó m áy của bạn sẽ chặn những truy  cập không được phép. Tự khoá m áy khi ở trạng thá i chờ ­ I LE . Bạn có th ể tự kí  hoạt  D ch bằng cách nhấn tổ hợp phí  CTRL+ ALT+ L. m I  USB Lock Key bảo vệ m áy D  một cách kỹ lưỡng, ngăn chặn truy  cập  ngay cả kh i khởi động lại m áy. Nó đảm bảo rằng tì  trạng của  nh m áy sau khi khởi động sẽ không thay đổi so với nguyên th ủy –  trước kh i bị chặn. Tạo một m ã bảo vệ độc nhất của riêng  bạn cho  một hay nhiều thanh USB . Trường hợp bạn m uốn nới rộng thanh USB ,   hay bạn m uốn cho người khác truy  cập từ thanh usb ri êng  của họ th ì chương trì  sẽ tạo một m ã êng  cho những người đó. nh  ri I  USB Lock Key hiển th ị một m àn nh bảo vệ ngay cả khi có ai đó  D  hì chạm vào m áy, bấm phí  bất kì nào đó. I  USB Lock Key có gi m D ao  d iện đồ hoạ tiện lợi,  dễ dàng sự dụng. Nó chỉ đòi hỏi một lượng  tà i nguyên nhỏ của m áy để hoạt động hiệu quả. System Requirements: • Windows 98, Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows  Vista, Windows 7 • 300 Mhz processor • 3 MB hard drive space • 128 MB RAM • Supports Internet Explorer USB Lock Key v1.3 ­ Đặt password để bảo vệ máy khỏi truy cập  bất hợp pháp 
  3. [ Chỉ có t hành vi ên m có t hể nhì n t hấy l i nks. Bạn hãy nhấn vào ới đây để đăng ký. . . ] ID USB Lock Key v1. 3 | 2. 17 M B ID USB Lock Key là m phần m hi ệu quả, bằng cách đặt password ột ềm để bảo vệ máy khỏi truy cập bất hợp pháp thông qua vi ệc sử dụng m thanh USB. Kích hoạt màn hình ngăn chặn chỉ qua 3 bước : chỉ ột định USB của bạn với chương tr ì nh , t ạo m khoá bảo m r iêng ột ật cho mình và tháo usb ra . Sau đó máy của bạn sẽ chặn những truy cập không được phép. Tự khoá máy khi ở tr ạng thái chờ - IDLE. Bạn có th ể t ự kích hoạt bằng cách nhấn t ổ hợp phím CTRL+ALT+L. ID USB Lock Key bảo vệ máy m cách kỹ l ưỡng, ngăn chặn truy cập ột ngay cả khi khởi động l ại máy. Nó đảm bảo r ằng t ình tr ạng của máy sau khi khởi động sẽ không thay đổi so với nguyên th ủy – tr ước khi bị chặn. Tạo m mã bảo vệ độc nhất của r iêng bạn cho ột m hay nhi ều thanh USB. Tr ường hợp bạn mu nới r ộng thanh USB, ột ốn hay bạn mu cho người khác truy cập t ừ thanh usb r iêng của họ ốn th ì chương tr ì nh sẽ t ạo m mã r iêng cho những người đó. ột ID USB Lock Key hi ển th ị m màn hình bảo vệ ngay cả khi có ai đó ột chạm vào máy, bấm phím bất kì nào đó. ID USB Lock Key có giao di ện đồ hoạ t i ện l ợi , dễ dàng sự dụng. Nó chỉ đòi hỏi m l ượng ột tà i nguyên nhỏ của máy để hoạt động hi ệu quả. ... . . . . . . . . . . . . . . ID USB Lock Key program is designed to lock your computer f rom unauthor ized access attempts. The blocking mechanism is simple when you star t the program in a lock on the screen disp lays a message on the computer is locked and blocked al l access to i t , with the generated and stored on the usb- drive is a specia l key to disable the lock . Act ivat i ng the screen lock is held in three steps. Al l you need to do to protect your PC - so submit your USB device to generate a secur i t y key and pul l the USB device. Your computer wil l be blocked f rom any unauthor i zed access. You can choose to act ivate the block ing mode by simply press ing CTR + L. Key The program locks your computer through the device via USV Keystrokes CTR + ALT + DEL, has a convenient graphica l user inter face that is very simple to use, requi res minimal space on your computer to work ef fect i ve l y . ID USB Lock Key is a secur i t y program meant to protect your computer f rom unauthor i zed users . I t denies access, by provid ing a secur i ty block- screen which can be unblocked with the USB st i ck where you have the key generated by the program.
  4. ID USB Lock Key Main Features: • Generates a protection- key for each USB stick • Blocks PC by simply pressing CTR+ALT+L • Activates a block- screen after locking the PC • Denies access to unauthorized users • Preserves block- status even after reboot Detailed features: • Activates the block screen by just three steps. All you have to do, in order to have your PC protected, is to introduce your USB stick, generate a security private key and unplug the USB. Your computer then blocks any unauthorized access. • Locks your computer by itsel f when your status becomes IDLE. You can choose to activate the blocking- mode by simply pressing CTR+ALT+L. • ID USB Lock Key protects thoroughly by not allowing access not even after a reboot of your computer. It makes sure that your PC doesn’t reboot to its original unblocked status. • Generates a unique protection key for one or more USB sticks. In case you loose your USB stick, or you want to allow access to another user on his/her private USB stick, the program wil l generate another unique key. • Displays a lock screen. ID USB Lock Key displays a protection screen whenever someone else touches your computer, disabling any key from having any inf luence upon it . • ID USB Lock Key has a convenient graphic interface which is very simple to use. It requires minimal space on your computer to operate eff ic ient ly. System Requirements: • Windows 98, Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 • 300 Mhz processor • 3 MB hard drive space • 128 MB RAM • Supports Internet Explorer
Đồng bộ tài khoản