intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Đề án" Thị trường xe gắn máy Việt Nam hiện nay"

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:39

2.730
lượt xem
910
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong những năm gần đây, thị trường xe gắn máy Việt Nam đã có sự thay đổi rất lớn, cụ thể là: sau khi công ty liên doanh Honda Việt Nam được thành lập và đi vào hoạt động thì người tiêu dùng Việt Nam giờ đây đã có thể sử dụng những chiếc xe máy mang nhãn hiệu Honda được sản xuất ngay trên lãnh thổ Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề án" Thị trường xe gắn máy Việt Nam hiện nay"

 1. ĐỀ ÁN Thị trường xe gắn máy Việt Nam hiện nay
 2. A.Lêi nãi ®Çu Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng, c¹nh tranh lμ mét vÊn ®Ò lh«ng thÓ tr¸nh khái ®èi víi bÊt kú mét doanh nghiÖp nμo. Cho dïdoanh nghiÖp ®ã ®ang tiÕn hμnh kinh doanh ë bÊt kú mét lÜnh vùc nμo th× vÊn ®Ì c¹nh tranh lu«n song hμnh víi sù tån t¹i vμ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp ®ã. Do vËy, vÊn ®Ò ®Æt ra ®èi víi mçi doanh nghiÖp lμ ph¶i lμm g× vμ lμm nh− thÕ nμo ®Ó cã thÓ ph¸t huy vμ duy tr× ®−îc lîi thÕ c¹nh tranh trong suèt qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Mμ mét trong c¸c biÖn ph¸p ®−îc ¸p dông cã hiÖu qu¶ lμ x©y dùng c¸c chiÕn l−îc kinh doanh mang tÝnh chÊt l©u dμi, kÕt hîp víi nh÷ng chiÕn l−îc kinh doanh cã dù ®Þnh tõ tr−íc ®Ó ®Ò ra nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n trong tõng thêi kú tiÕn hμnh kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp. VÊn ®Ò nμy kh«ng chØ ®−îc ¸p dông riªng ®èi víi c«ng ty Honda ViÖt Nam mμ cßn ®−îc ¸p dông ®èi víi nhiÒu doanh nghiÖp kh¸c. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, thÞ tr−êng xe g¾n m¸y ViÖt Nam ®· cã sù thay ®æi rÊt lín, cô thÓ lμ: sau khi c«ng ty liªn doanh Honda ViÖt Nam ®−îc thμnh lËp vμ ®i vμo ho¹t ®éng th× ng−êi tiªu dïng ViÖt Nam giê ®©y ®· cã thÓ sö dông nh÷ng chiÕc xe g¾n m¸y mang nh·n hiÖu Honda ®−îc s¶n xuÊt ngay trªn l·nh thæ ViÖt Nam. Bªn c¹nh ®ã khi thÊy ®−îc nhu cÇu sö dông xe g¾n m¸y cña ng−êi d©n ViÖt Nam lμ rÊt lín, mét sè h·ng s¶n xuÊt xe g¾n m¸y lín kh¸c còng ®· tiÕn hμnh liªn doanh víi ViÖt Nam ®Ó thμnh lËp nh÷ng c«ng ty liªn doanh s¶n xuÊt xe g¾n m¸y nh−: Suzuki ViÖt Nam, Yamaha ViÖt Nam, VMEP cña tËp ®oμn SYM... Ng−êi tiªu dïng ViÖt Nam giß ®©y ®· cã thÓ tù do lùa chä nh÷ng s¶n phÈm xe g¾n m¸y mμ m×nh yªu thÝch. Còng chÝnh tõ ®ã, Honda ViÖt Nam 1
 3. ®· cã sù c¹nh tranh gay g¾t víi c¸c h·ng s¶n xuÊt vμ l¾p r¸p xe g¾n m¸y t¹i ViÖt Nam kh¸c. Cuéc c¹nh tranh giê ®©y kh«ng chØ cßn lμ c¹nh tranh gi÷a chÊt l−îng, mÉu m·, kiÓu d¸ng, gi¸ c¶ n÷a mμ giê ®©y thùc sù lμ cuéc c¹nh tranh vÒ th−¬ng hiÖu s¶n phÈm. Mμ bÊt kú mét cuéc c¹nh tranh nμo vÒ th−¬ng hiÖu s¶n phÈm còng diÔn ra rÊt gay g¾t, quyÕt liÖt. Thªm vμo ®ã, hai n¨m trë l¹i ®©y, thÞ tr−êng xe g¾n m¸y ®· ®a d¹ng nay l¹i cßn ®a d¹nh h¬n. bëi nh÷ng chiÕc xe g¾n m¸y Trung Quèc ®−îc nhËp khÈu còng nh− ®−îc s¶n xuÊt å ¹t t¹i ViÖt Nam. S¶n phÈm xe g¾n m¸y Trung Quèc víi −u thÕ lμ gi¸ rÎ, chñng lo¹i phong phó ®· thùc sù phï hîp víi ng−êi tiªu dïng ViÖt Nam cã nhu cÇu sö dông xe g¾n m¸y song l¹i cã thu nhËp thÊp hoÆ nh÷ng ng−êi d©n cã nhu cÇu ®æi xe m¬Ý song l¹i kh«ng cã ®ñ tiÒn,...Nh− vËy giß ®©y Honda ViÖt Nam thùc sù ®· b−íc vμo cuéc c¹nh tranh kÐp, mét bªn lμ c¸c liªn doanh s¶n xuÊt vμ l¾p r¸p xe g¾n m¸y t¹i ViÖt Nam vμ mét bªn lμ nh÷ng s¶n phÈm xe g¾n m¸y Trung Quèc ®−îc l¾p r¸p hoÆc nhËp khÈu å ¹t vμo thÞ tr−êng ViÖt Nam. §Ó c«ng ty Honda ViÖt Nam cã thÓ ®èi phã ®−îc nh÷ng vÊn ®Ò c¹nh tranh gay g¾t, khèc liÖt cña thÞ tr−êng th× cÇn ph¶i nghiªn cøu vμ ®−a ra nh÷ng chiÕn l−îc c¹nh tranh. Nh÷ng chiÕn l−îc nμy kh«ng chØ gióp cho c«ng ty n©ng cao vÞ thÕ c¹nh tranh cña m×nh so víi ®èi thñ c¹nh tranh mμ cßn gióp cho c«ng ty cã thÓ ®øng v÷ng ®−îc trªn thÞ tr−êng vμ gi÷ vÞ trÝ sè mét cña m×nh trong lßng ng−êi tiªu dïng. Trªn thùc tÕ c«ng ty Honda ®· cã nhiÒu chiÕn l−îc c¹nh tranh nh−ng tÝnh thùc tiÔn vμ hiÖu qu¶ cu¶ nã tíi ®©u cßn phô thuéc vμo rÊt nhiÒu yÕu tè nh−: kh¶ n¨ng, tiÒm lùc cña m×nh tíi ®©u, kh¶ n¨ng, tiÒm lùc cña ®èi thñ c¹nh tranh nh− thÕ nμo, møc ®é ¶nh h−ëng cña c¸c nh©n tè tíi chiÕn l−îc ®ang thùc hiÖn nh− thÕ nμo,...§Ó cã thÓ nghiªn cøu s©u h¬n vÒ vÊn ®Ò nay em ®· viÕt ®Ò tμi: Mét sè biÖn ph¸p nh»m hoμn thiÖn chiÕn l−îc c¹nh tranh cña Honda ViÖt Nam . Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Ò tμi nμy ®· cã rÊt 2
 4. nhiÒu b¹n bÌ, thÇy c« gi¸o ®· tËn t×nh gióp ®ì cho em vμ ®Æc biÖt lμ c« gi¸o, Ths Cao Thuý Xiªm ®· tËn t×nh gióp ®ì, chØ b¶o em trong suèt qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Ò tμi nμy. Qua ®©y em xin ch©n thμnh c¶m ¬n c« gi¸o v× nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp quÝ gi¸ ®· gióp em thùc hiÖn ®Ò tμi nμy. B. Néi dung I.Thùc tr¹ng thÞ tr−êng xe g¾n m¸y ViÖt Nam : Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch më cöa vμ héi nhËp víi nÒn kinh tÕ cña c¸c n−íc trong khu vùc vμ trªn thÕ giíi ®· lμm cho nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ph¸t triÓn vμ ®¹t ®−îc nh÷ng thμnh tùu ®¸ng kÓ. Sù ph¸t triÓn ®ã cña nÒn kinh tÕ ®· cã ¶nh h−ëng trùc tiÕp tÝch cùc ®Õn ®êi sèng cña ng−êi d©n. §êi sèng cña nh©n d©n tõng b−íc ®−îc c¶i thiÖn vμ n©ng cao râ rÖt. Còng nh− nh÷ng nhu cÇu tù nhiªn nh− ¨n, mÆc, ë th× mét nhu cÇu kh¸c kh«ng thÓ thiÕu ®−îc ®èi víi con ng−êi trong cuéc sèng hiÖn nay ®ã lμ ph−¬ng tiÖn ®i l¹i hay cßn gäi lμ ph−¬ng tiÖn giao th«ng. Vμ ®Ó ®¸p øng ®−îc nhu cÇu ®ã cña ng−êi d©n th× mét lo¹t c¸c ph−¬ng tiÖn giao th«ng ®· ®−îc nghiªn cøu, s¶n xuÊt vμ ®−a vμo sö dông nh− : « t«, xe g¾n m¸y, xe ®¹p ®iÖn, ... NÕu nh− ë ViÖt Nam kho¶ng mét hai thËp niªn tr−íc ®©y, chiÕc xe g¾n m¸y mang tÝnh thiÓu sè ®−îc vÞ nÓ víi t− c¸ch lμ mét s¶n phÈm t©n kú, mét tμi s¶n lín h¬n lμ mét ph−¬ng tiÖn giao th«ng th× trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, chiÕc xe g¾n m¸y ®· trë nªn phæ biÕn h¬n vμ hÇu nh− trë thμnh ph−¬ng tiÖn giao th«ng chÝnh cña ®¹i ®a sè ng−êi d©n. HiÖn nay, cã nh÷ng gia ®×nh cã 1, 2 thËm chÝ cã ®Õn 3, 4 chiÕc xe g¾n m¸y trong nhμ. 3
 5. Trong c¬ cÊu tham gia giao th«ng ®« thÞ ë ViÖt Nam, xe g¾n m¸y chiÕm vÞ trÝ ®Çu b¶ng víi tû lÖ kho¶ng 61%, nghÜa lμ cø 10 ng−êi d©n th× cã tíi h¬n 6 ng−êi sö dông xe m¸y. ChØ riªng thμnh phè Hå chÝ minh ®· cã 2 triÖu xe m¸y, ë Hμ néi th× con sè nμy xÊp xØ 1 triÖu, cßn kh«ng kÓ ®Õn mét sè l−îng xe kh«ng nhá ë c¸c vïng kh¸c. §Ó ®¸p øng nhu cÇu khæng lå vÒ xe g¾n m¸y nh− vËy, thÞ trr−êng xe g¾n m¸y ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®· cã nh÷ng chuyÓn biÕn râ rÖt. ThÞ tr−êng xe g¾n m¸y ®· cã nhiÒu nhμ cung cÊp víi nh÷ng s¶n phÈm phong phó, ®a d¹ng vμ hîp thêi trang. NÕu nh− tr−íc ®©y, xe g¾n m¸y xuÊt hiÖn trªn thÞ tr−êng ViÖt Nam chØ qua con ®−êng nhËp khÈu nguyªn chiÕc th× nay ®· cã mét sè doanh nghiÖp s¶n xuÊt vμ l¾p r¸p xe g¾n m¸y cã vèn ®Çu t− n−íc ngoμi t¹i ViÖt Nam. Mét sè h·ng s¶n xuÊt xe g¾n m¸y hμng ®Çu trªn thÕ giíi nh− : Honda, Suzuki, Yamaha,... ®· liªn doanh víi ViÖt Nam ®Ó s¶n xuÊt vμ cung cÊp xe m¸y cho ng−êi tiªu dïng ViÖt Nam ngay trªn l·nh thæ ViÖt Nam. Nh− vËy lμ sù ra ®ßi cña c¸c liªn doanh : Honda ViÖt Nam, Suzuki ViÖt Nam, Yamaha ViÖt Nam,... ®· ®¸p øng ®−îc sù mong ®îi cña ng−êi tiªu dïng ViÖt Nam. S¶n phÈm cña c¸c liªn doanh nμy rÊt ®a d¹ng vμ phong phó. Mét sè h·ng nh− Suzuki ViÖt Nam ngoμi viÖc c¶i tiÕn nh÷ng s¶n phÈm hiÖn cã trªn thÞ tr−êng cßn ®−a ra thÞ tr−êng kiÓu xe míi (Suzuki Best víi vãc d¸ng gän nhÑ, ®éng c¬ 110cc...). Cßn Honda ViÖt Nam th× cung cÊp cho thÞ tr−êng 2 s¶n phÈm chÝnh ®ã lμ Super Dream vμ Honda Future còng ®−îc ng−êi tiªu dïng ViÖt Nam rÊt −a chuéng. C«ng ty Yamaha ViÖt Nam còng tung ra thÞ tr−êng lo¹i xe míi ( Sirius Version 2001 ) lμm cho thÞ tr−êng xe g¾n m¸y cμng phong phó thªm. Tõ khi ®i vμo ho¹t ®éng, Honda ViÖt Nam nãi riªng vμ vμ c¸c c«ng ty liªn doanh s¶n xuÊt xe g¾n m¸y cã vèn ®Çu t− n−íc ngoμi kh¸c nãi chung cã thÓ nãi lμ ®· rÊt thμnh c«ng trªn thÞ tr−êng ViÖt Nam. Nhê khèi l−îng 4
 6. tiªu thô lín víi gÝa b¸n t−¬ng ®èi cao c¸c c«ng ty nμy ®· ®¹t ®−îc siªu lîi nhuËn. Qua mét vμi sè liÖu cña §oμn c«ng t¸c liªn ngμnh kh¶o s¸t ho¹t ®éng cña c¸c doanh ngiÖp xe m¸y cã vèn ®Çu t− n−íc ngoμi ®¨ng trªn b¸o §Çu t− ta thÊy : - Cho tíi nay, Honda ViÖt Nam ®· tiªu thô ®−îc kho¶ng trªn 300.000 chiÕc xe m¸y, riªng trong n¨m 2000 lμ trªn 160.000 chiÕc, lîi nhuËn luü kÕ mμ Honda ViÖt Nam ®¹t ®−îc lμ trªn 65,7 triÖu USD. - Suzuki ViÖt Nam còng ®· kÞp thêi tiªu thô ®−îc kho¶ng 26.000 xe, lîi nhuËn luü kÕ thu vÒ lμ trªn 12 triÖu USD. - C«ng ty Yamaha ViÖt Nam ®· tiªu thô ®−îc cho tíi nay lμ kho¶ng 10.000 xe. TÝnh tíi ngμy 30/6/2001, sè xe m¸y mμ c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t− n−íc ngoμi t¹i ViÖt Nam ®· tiªu thô ®−îc lμ 910.000 xe, con sè nμy cßn kÐm xa c«ng suÊt thiÕt kÕ dù tÝnh ban ®Çu lμ 1,634 triÖu xe/n¨m. Tuy vËy, lîi nhuËn thu vÒ l¹i lμ nh÷ng con sè kh«ng hÒ nhá. 5
 7. Còng theo ®¸nh gi¸ cña c¸c chuyªn gia, hiÖn nay gi¸ b¸n xe g¾n m¸y cña c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t− n−íc ngoμi t¹i ViÖt Nam cao h¬n rÊt nhiÒu so víi gi¸ c¸c lo¹i xe cïng lo¹i ®−îc s¶n xuÊt t¹i c¸c n−íc ASEAN, §μi Loan ... thËm chÝ cao h¬n rÊt nhiÒu so víi gi¸ dù tÝnh trong luËn chøng kinh tÕ kü thuËt. §¬n cö ngay nh− xe Super Dream ®−îc dù kiÕn s¶n xuÊt vμ b¸n víi gi¸ ban ®Çu lμ 1750 USD/xe nh−ng gi¸ b¸n lÎ thùc tÕ ban ®Çu lμ t−¬ng ®−¬ng 2.100 USD/xe. §Æc biÖt trong ®iÒu kiÖn møc thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng−êi cña ng−êi d©n ViÖt Nam cßn thÊp h¬n tõ 2,5 10 lÇn so víi mét sè n−íc ASEAN kh¸c th× gi¸ b¸n xe g¾n m¸y hiÖn nay cña c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t− n−íc ngoμi ®−îc c¸c chuyªn gia ®¸nh gi¸ lμ cao bÊt hîp lý . Trong vßng 2 n¨m trë l¹i ®©y, n¾m b¾t ®−îc nhu cÇu vÒ xe g¾n m¸y t¹i ViÖt Nam lμ rÊt cao, nh÷ng «ng chñ tËp ®oμn s¶n xuÊt xe g¾n m¸y lín t¹i Trung Quèc nh−: tËp ®oμn Lifan, Zongshen, Hongda,...b»ng chiÕn thuËt theo mÉu cña c¸c ®éng c¬ ®ang cã s½n trªn thÞ tr−êng ®· s¶n xuÊt hμng lo¹t s¶n phÈm xe g¾n m¸y víi gi¸ b¸n thÊp kû lôc ®Ó xuÊt sang c¸c thÞ tr−êng §«ng nam ¸,Ch©u phi, B¾c mü...trong ®ã cã ViÖt Nam. ý ®å nμy ®· thùc sù rÊt thμnh c«ng trªn thÞ tr−êng ViÖt Nam v× mét phÇn lín bé ng−êi d©n lao ®éng ViÖt Nam cã nhu cÇu mua xe g¾n m¸y song l¹i cã thu nhËp thÊp, hoÆc nh÷ng ng−êi cã nhu cÇu ®æi xe míi song l¹i kh«ng cã ®ñ tiÒn. Víi sù xuÊt hiÖn cña c¸c s¶n phÈm xe g¾n m¸y Trung Quèc, thÞ tr−êng xe g¾n m¸y ViÖt Nam ®· thùc sù s«i ®éng lªn rÊt nhiÒu. Nh÷ng s¶n phÈm xe g¾n m¸y Trung Quèc ®−îc nhËp khÈu vμo ViÖt Nam hμng lo¹t víi gi¸ b¸n rÊt thÊp, tuú thuéc vμo tõng chñng lo¹i, ®éng c¬ mμ gi¸ b¸n chØ dao ®éng tõ 8.000.000 VND 10.000.000 VND. Ng−êi tiªu dïng ViÖt Nam ®· cã thÓ tho¶ m·n nhu cÇu cña m×nh víi nh÷ng s¶n phÈm ®a d¹ng, phong phó mμ gi¸ b¸n chØ b»ng 1/3 gi¸ b¸n cña mét sè h·ng s¶n xuÊt xe g¾n m¸y næi tiÕng nh−: Honda, Suzuki, Yamaha,... 6
 8. Gi¸n tiÕp ®−a s¶n phÈm xe g¾n m¸y Trung Quèc vμo thÞ tr−êng ViÖt Nam ®ã lμ nh÷ng doanh nghiÖp l¾p r¸p d©y chuyÒn d¹ng IKD. Doanh nghiÖp l¾p r¸p trªn thÞ tr−êng ViÖt Nam tån t¹i lªn tíi hμng tr¨m doanh nghiÖp lín, nhá cña ViÖt Nam còng cã mμ liªn doanh víi n−íc ngoμi còng cã. Qua ®ã ta còng thÊy s¶n l−îng xe g¾n m¸y Trung Quèc ®−a vμo thÞ tr−êng ViÖt Nam còng ngμy cμng t¨ng lªn. Ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp nμy chñ yÕu lμ nhËp linh kiÖn, chi tiÕt, phô tïng cña c¸c h·ng s¶n xuÊt t¹i Trung Quèc råi ®em vÒ l¾p r¸p, hoμn thiÖn ®Ó tung ra thÞ tr−êng. Víi gi¸ ®Çu vμo cña mét bé linh kiÖn dao ®éng tõ 300 350 $/bé linh kiÖn, trong ®ã gi¸ b¸n ra dao ®éng kho¶ng tõ 8.000.000 VND 10.000.000 VND ®· thu hót rÊt nhiÒu c¸c doanh nghiÖp l¾p r¸p nμy ®i vμo ho¹t ®éng. Lîi nhuËn thu vÒ tÝnh trªn mét s¶n phÈm tuy ®· gi¶m (cã doanh nghiÖp lîi nhuËn chØ cßn kho¶ng 50.000 VND/sp so víi tr−íc ®©y lμ 2.000.000/sp) nh−ng tr¸i víi dù ®o¸n, ®Çu n¨m 2001, sè l−îng linh kiÖn xe g¾n m¸y sÏ gi¶m ®¸ng kÓ do c¸c doanh nghiÖp l¾p r¸p xe g¾n m¸y d¹ng IKD trong n−íc e ng¹i v× thuÕ ®¸nh theo tû lÖ néi ®Þa ho¸ míi tõ n¨m 2001 t¨ng so víi tr−íc ®©y, vÉn cã kho¶ng 150.000 bé linh kiÖn xe g¾n m¸y ®−îc nhËp khÈu. Hä, nh÷ng doanh nghiÖp l¾p r¸p vÉn tiÕn hμnh ho¹t ®éng kinh doanh v× hä ®ang kú väng vμo: + Nh÷ng ng−êi d©n cã nhu cÇu xe g¾n m¸y cao song l¹i cã thu nhËp thÊp. + Nhu cÇu cña nh÷ng ng−êi d©n mong muèn ®æi xe cò sang xe míi nh−ng l¹i kh«ng ®ñ tiÒn + Gi¸ b¸n xe g¾n m¸y l¾p r¸p cã thÓ tiÕp tôc h¹ v× tû lÖ ¸p dông néi ®Þa ho¸ ngμy cμng t¨ng. Theo thèng kª cña Bé c«ng nghiÖp cho thÊy: nÕu 7
 9. trong n¨m 2000, tû lÖ néi ®Þa ho¸ chØ ®¹t tõ 15% - 25% th× tíi nay ®· ®¹t møc néi ®Þa ho¸ trong kho¶ng 30% - h¬n 40%. §iÒu nμy cho thÊy, víi tû lÖ néi ®Þa ho¸ nμy, møc thuÕ suÊt nhËp khÈu bé linh kiÖn IKD mμ c¸c doanh nghiÖp ph¶i chÞu sÏ vÉn lμ 30%, kh«ng cã g× thay ®æi so víi møc thuÕ ¸p dông cho bé linh kiÖn IKD (t−¬ng ®−¬ng møc néi ®Þa ho¸ lμ 15%) tõ tr−íc n¨m 2001. §©y còng chÝnh lμ lý do khiÕn nhiÒu chuyªn gia cho r»ng, nÕu chØ sö dông biÖn ph¸p ®¸nh thuÕ theo tû lÖ néi®Þa ho¸ theo sè bé linh kiÖn xe m¸y(chñ yÕu lμ cã xuÊt xø tõ Trung Quèc) nhËp khÈu trong n¨m 2001 chÊc ch¾n sÏ kh«ng kÐm g× so víi n¨m 2000. §iÒu nμy cμng ®−îc kh¼ng ®Þnh h¬n khi nhiÒu doanh nghiÖp ®ang l¾p r¸p xe m¸y IKD thõa nhËn dï chØ l·i 50.000 VND/xe so víi møc b×nh qu©n hiÖn nay lμ 1.500.000 VND/xe th× hä vÉn tiÕp tôc l¾p xe m¸y IKD, nhÊt lμ khi xe m¸y Trung Quèc cã gi¸ b¸n vÉn tá ra lμ hîp lý víi tói tiÒn khu vùc n«ng th«n vμ giíi b×nh d©n. Qua ph©n tÝch ë trªn ta thÊy, thÞ tr−êng xe g¾n m¸y ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y thùc sù rÊt s«i ®éng bëi ®· cã doanh nghiÖp s¶n xuÊt l¾p r¸p xe g¾n m¸y cã vèn ®Çu t− n−íc ngoμi ®i vμo ho¹t ®éng céng víi ®ã lμ hμng lo¹t chñng lo¹i xe g¾n m¸y Trung Quèc ®−îc nhËp khÈu vμ l¾p r¸p bëi c¸c d©y chuyÒn d¹ng IKD trªn thÞ tr−êng ViÖt Nam. Tr−íc nh÷ng thùc tr¹ng ®ã, c«ng ty Honda ViÖt Nam cã rÊt nhiÒu c¬ héi còng nh− th¸ch thøc ®Ó cã thÓ tiÕp tôc t¹o dùng vμ duy tr× lßng tin cña ng−êi tiªu dïng ViÖt Nam vμo nh÷ng s¶n phÈm mμ c«ng ty ®· vμ ®ang tiÕn hμnh s¶n xuÊt l¾p r¸p. 8
 10. 9
 11. II. C¬ héi vμ th¸ch thøc cña Honda ViÖt Nam. 1.C¬ héi. C¬ héi lμ nh÷ng hoμn c¶nh hay yÕu tè cã thÓ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc khai th¸c hoÆc ph¸t triÓn 1 n¨ng lùc, mét ý t−ëng hoÆc mét c«ng viÖc kinh doanh. §iÒu quan träng ®èi víi mçi doanh nghiÖp lμ cÇn ph¶i biÕt tËn dông nh÷ng c¬ héi , ®iÓm m¹nh cña m×nh ®Ó ngμy cμng ph¸t triÓn. Víi sè d©n trªn 80 triÖu ng−êi, ph−¬ng tiÖn di chuyÓn chñ yÕu lμ xe g¾n m¸y, thÞ tr−êng ViÖt Nam lμ mét thÞ tr−êng tiÒm n¨ng vμ ®· t¹o ra mét c¬ héi rÊt lín cho c«ng ty Honda ViÖt Nam. Nh÷ng ®iÓm yÕu cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh còng ®· vμ sÏ t¹o c¬ héi cho chÝnh c«ng ty Honda ViÖt Nam. Nh− chóng ta ®· biÕt, thÞ tr−êng xe g¾n m¸y trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®· thùc sù trë nªn s«i ®éng. Sù ra ®êi cña c¸c liªn doanh s¶n xuÊt xe g¾n m¸y, sù ra ®êi cña c¸c d©y chuyÒn l¾p r¸p d¹ng IKD cïng víi sù nhËp khÈu å ¹t mét l−îng lín xe g¾n m¸y Trung Quèc vμo ViÖt Nam ®· lμm cho thÞ tr−êng ViÖt Nam ®· s«i ®éng l¹i cμng s«i ®éng h¬n. Ng−êi tiªu dïng ViÖt Nam cã nhu cÇu vÒ xe g¾n m¸y song l¹i cã thu nhËp thÊp hoÆc cã nhu cÇu ®æi xe míi nh−ng l¹i kh«ng cã ®ñ tiÒn giê ®©y ®· cã thÓ tho¶ m·n nhu cÇu cña m×nh b»ng nh÷ng s¶n phÈm ®a d¹ng, phong phó mμ gi¸ b¸n l¹i rÊt rÎ. Nh÷ng chiÕc xe m¸y Trung Quèc ®−îc nhËp vÒ hoÆc ®−îc l¾p r¸p bëi c¸c d©y chuyÒn l¾p r¸p d¹ng IKD cã gi¸ dao ®éng chØ tõ 8.000.000 VND 10.000.000 VND. Víi sè tiÒn nh− vËy, tr−íc ®©y ng−êi d©n cã thu nhËp thÊp kh«ng thÓ mua ®−îc xe m¸y, nÕu cã thÓ th× chØ mua ®−îc xe cò mμ th«i. Nh−ng giê ®©y hä ®· cã thÓ tho¶ m·n nhu cÇu cña m×nh. Tuy nhiªn, do gi¸ b¸n ®Çu ra thÊp kû lôc nh− vËy th× mét vÊn ®Ò lu«n ®i kÌm víi nã mμ ta cÇn ph¶i xem xÐt ®ã lμ chÊt l−îng. ChÊt l−îng hay cã thÓ hiÓu lμ tuæi thä hay ®é an toμn cña nh÷ng s¶n phÈm xe g¾n m¸y 10
 12. Trung Quèc thùc sù lμ mét vÊn ®Ò kh«ng thÓ kiÓm so¸t næi. Nh÷ng «ng chñ c¸c tËp ®oμn s¶n xuÊt xe g¾n m¸y Trung Quèc thê ¬ víi dÞch vô sau b¸n hμng, nh÷ng c¬ quan h÷u tr¸ch VÖt Nam vÉn ch−a cã nh÷ng biÖn ph¸p xö lý nghiªm minh. Vμ thÕ lμ vÊn ®Ò chÊt l−îng cña xe g¾n m¸y Trung Quèc th× chØ cã ng−êi sö dông nã míi thÊu hiÓu. Cã nh÷ng ng−êi tiÒn mÊt, tËt mang, cã nh÷ng ng−êi ph¶i chÞu hËu qu¶ ®au xãt do viÖc sö dông nh÷ng chiÕc xe m¸y Trung Quèc cã ®é an toμn thÊp. §ã còng chÝnh lμ nguyªn nh©n lμm cho sè vô tai n¹n giao th«ng ngμy cμng t¨ng lªn. Råi cho ®Õn khi nh÷ng chiÕc nμy bÞ háng th× khæ chñ cña nã ph¶i mang tiÒn ®i söa, tiÒn söa xe nhiÒu lÇn nh− vËy tÝnh ra còng gÇn b»ng tiÒn mua xe. HÇu nh− nh÷ng chiÕc xe nμy tr−íc khi ®−îc ®−a vμo l−u th«ng, ng−êi chcñ cña nã ph¶i tiÕn hμnh thay thÕ, söa ch÷a phô tïng bëi sù cÈu th¶, véi vμng trong qu¸ tr×nh l¾p r¸p ®Ó kÞp thêi tung ra thÞ tr−êng. Qua ®©y còng ®ñ ®Ó cho chóng ta thÊy chÊt l−îng cña xe g¾n m¸y Trung Quèc ®ang thùc sù bÞ th¶ næi vμ hËu qu¶ hoμn toμn thuéc vÒ ng−êi tiªu dïng cßn tr¸ch nhiÖm th× kh«ng thuéc vÒ ai c¶. Ng−êi tiªu dïng ViÖt Nam qua ®ã còng cã ®−îc c¸i nh×n so s¸nh vμ kh¼ng ®Þnh chÊt l−îng cña nh÷ng s¶n phÈm do Honda ViÖt Nam cung cÊp. Dï cho xe Trung Quèc cã lîi thÕ vÒ gi¸ rÎ nh−ng chÊt l−îng kh«ng ®¶m b¶o nh− vËy th× viÖc mÊt thÞ phÇn ë thÞ tr−êng ViÖt Nam lμ chuyÖn tÊt yÕu sÏ x¶y ra. Ng−êi tiªu dïng ViÖt Nam sÏ l¹i quay vÒ víi nh÷ng s¶n phÈm cã chÊt l−îng cao mμ trong ®ã s¶n phÈm cña Honda lμ cã chÊt l−îng cao nhÊt. B¶n th©n nh÷ng ®iÓm m¹nh cña c«ng ty Honda ViÖt Nam ®· t¹o ra c¬ héi cho chÝnh nã khi ho¹t ®éng trªn thÞ tr−êng ViÖt Nam. Honda lμ mét tËp ®oμn s¶n xuÊt xe g¾n m¸y lín nhÊt trªn thÕ giíi. C¸c s¶n phÈm xe g¾n m¸y cña Honda ®· xuÊt hiÖn trªn thÞ tr−êng ViÖt 11
 13. Nam tõ nh÷ng n¨m ®Çu cña thËp kû 70. S¶n phÈm ban ®Çu lμ nh÷ng chiÕc xe Honda Cup 50, Cup 70, Super Cup,... ®· thùc sù chinh phôc ®−îc lßng tin cña ng−êi tiªu dïng ViÖt Nam b»ng chÝnh chÊt l−îng vμ sù tiÖn dông cña nh÷ng s¶n phÈm ®ã. Ng−êi tiªu dïng ViÖt Nam biÕt tíi xe g¾n m¸y chÝnh lμ do tËp ®oμn Honda mang l¹i, thËm chÝ ng−êi ta cßn gäi chiÕc xe g¾n m¸y lμ xe Honda. ChÝnh v× lÏ ®ã, viÖc thμnh lËp vμ ®i vμo ho¹t ®éng cña c«ng ty Honda ViÖt Nam ®· ®¸p øng ®−îc sù mong chê vμ ®ãn nhËn cña ng−êi tiªu dïng ViÖt Nam. Sau gÇn 5 n¨m ®i vμo ho¹t ®éng kinh doanh, tõ s¶n phÈm ban ®Çu lμ Super Dream vμ tiÕp sau ®ã lμ Honda Future, c«ng ty Honda ViÖt Nam ®· tõng b−íc tr−ëng thμnh vμ ®øng v÷ng ®−îc trªn thÞ tr−êng ViÖt Nam. TÝnh tíi ®Çu n¨m 2001, Honda ViÖt Nam ®· tiªu thô ®−îc trªn 300.000 xe m¸y, chØ tÝnh riªng trong n¨m 2000 con sè tiªu thô ®−îc lμ trªn 160.000 chiÕc, lîi nhuËn luü kÕ ®¹t ®−îc lμ trªn 65,7 triÖu USD. Víi mét ®éi ngò c«ng nh©n lao ®éng cã tay nghÒ, ®éi ngò kü s− cña Honda ViÖt Nam ®−îc ®μo t¹o t¹i n−íc ngoμi: (t¹i Honda Th¸i lan, Honda NhËt...) thùc sù lμ c¬ së ®Ó Honda ViÖt Nam b¶o ®¶m chÊt l−îng cña tõng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra. Bªn c¹nh ®ã, víi mét bé m¸y qu¶n trÞ chÆt chÏ, thèng nhÊt tõ Tæng gi¸m ®èc tíi c¸c gi¸m ®èc, phßng, ban, ph©n x−ëng, tæ s¶n xuÊt, chÊt l−îng xe g¾n m¸y cña Honda ViÖt Nam lu«n ®−îc kiÓm tra s¸t sao, chÆt chÏ tr−íc khi xuÊt x−ëng vμ b¸n tíi tËn tay ng−êi tiªu dïng. S¶n phÈm cña Honda ViÖt Nam ®· ®¹t tiªu chuÈn qu¶n lý chÊt l−îng ISO 9002. 12
 14. Ngay tõ khi x©y dùng nhμ m¸y t¹i ViÖt Nam, vÊn ®Ò m«i tr−êng s¶n xuÊt ®· ®−îc quan t©m. V× vËy, võa qua Honda ViÖt Nam ®· ®−îc cÊp chøng chØ ®¹t hÖ thèng qu¶n lý m«i tr−êng theo tiªu chuÈn ISO 14000. Víi tÇm nh×n chiÕn l−îc l©u dμi, c¸c nhμ qu¶n trÞ cña c«ng ty Honda ViÖt Nam ®· vμ ®ang ®Çu t− vμo viÖc s¶n xuÊt 1 phÇn ®éng c¬ t¹i ViÖt Nam, bªn c¹nh ®ã Honda ViÖt Nam cßn tiÕn hμnh liªn doanh víi c«ng ty VMEP ®Ó s¶n xuÊt ®éng c¬ ®Çu tiªn t¹i ViÖt Nam. Nh− vËy, chóng ta cã thÓ hy väng r»ng trong mét t−¬ng lai kh«ng xa, ng−êi d©n ViÖt Nam cã thÓ sö dông nh÷ng chiÕc xe m¸y ®−îc s¶n xuÊt hoμn toμn t¹i ViÖt Nam. Cïng víi viÖc ®¶m b¶o cung cÊp cho ng−êi tiªu dïng nh÷ng s¶n phÈm cã chÊt l−îng cao, Honda ViÖt Nam còng ®ång thêi x©y dùng mét m¹ng l−íi b¶o hμnh, söa ch÷a, b¶o d−ìng cho tÊt c¶ c¸c lo¹i xe mang nh·n hiÖu Honda trªn toμn quèc. ChÝnh sù phôc vô tËn tuþ víi kh¸ch hμng nh− vËy mμ Honda ViÖt Nam ngμy cμng cñng cè ®−îc lßng tin cña kh¸ch hμng. Honda ViÖt Nam muèn t¹o cho kh¸ch hμng mét niÒm tin tuyÖt ®èi vμo s¶n phÈm mμ c«ng ty cung cÊp v× bÊt kú ë n¬i ®©u xe m¸y cña Honda còng ®−îc ch¨m sãc, b¶o d−ìng kü cμng. Qua ph©n tÝch ë trªn ta thÊy, c«ng ty Honda ViÖt Nam cã rÊt nhiÒu c¬ héi trong viÖc ph¸t triÓn xe g¾n m¸y trªn thÞ tr−êng tiÒm n¨ng ViÖt Nam. §· cã s½n uy tÝn vμ lßng tin ë ng−êi tiªu dïng ViÖt Nam, c«ng ty Honda ViÖt Nam cÇn ph¶i cã nh÷ng chÝnh s¸ch mang tÝnh l©u dμi kÕt hîp víi nh÷ng chiÕn l−îc tøc thêi ®Ó tËn dông tèi ®a nh÷ng c¬ héi nh»m ngμy cμng ph¸t triÓn, kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ sè 1 trong lßng ng−êi tiªu dïng ViÖt Nam. 2.Th¸ch thøc 13
 15. Th¸ch thøc hay cßn gäi lμ nh÷ng nguy c¬, lμ nh÷ng hoμn c¶nh hay yÕu tè cã thÓ h¹n chÕ viÖc ph¸t triÓn mét n¨ng lùc,mét ý t−ëng hoÆc mét c«ng viÖc kinh doanh. Cã nhiÒu c¬ héi nh− vËy song Honda ViÖt Nam kh«ng ph¶i lμ kh«ng ®èi mÆt víi nhiÒu th¸ch thøc: Th¸ch thøc ®Çu tiªn ph¶i kÓ ®Õn ®ã lμ, Honda ViÖt Nam ph¶i ®èi mÆt víi s¶n phÈm xe g¾n m¸y Trung Quèc.Theo sè liÖu b¸o §Çu t−, c¬ quan cña Bé kÕ ho¹ch vμ ®Çu t− ra ngμy 13/02/2001 ta thÊy: ®Çu th¸ng 2/2001, tËp ®oμn c«ng nghiÖp Lifan (Trung Quèc) ®· chÝnh thøc ®−a vμo thÞ tr−êng ViÖt Nam nh÷ng lo¹i xe g¾n m¸y míi: xe LF 110 - 9A víi ®éng c¬ 110cc Best Style LF 1p53FMH (982), hÖ thèng ®¸nh löa DL CDI (khëi ®éng ®iÖn tö mét chiÒu), ®¸nh löa nhanh, æn ®Þnh, dÔ khëi ®éng, b¸nh cam biÕn tèc l¾p thªm vßng bi, chuyÓn ®æi nhÑ, linh ho¹t,...®· cho ta thÊy hä, nh÷ng «ng chñ cña c¸c tËp ®oμn s¶n xuÊt xe g¾n m¸y Trung Quèc ®· khai th¸c triÖt ®Ó thÞ tr−êng ViÖt Nam. Tõ khi nh÷ng chiÕc xe g¾n m¸y Trung Quèc xuÊt hiÖn ë ViÖt Nam th× thÞ tr−êng xe g¾n m¸y ViÖt Nam trë nªn s«i ®éng, nhu cÇu mua xe t¨ng ®ét biÕn. Mét n−íc víi 80% sè d©n lμm n«ng nghiÖp th× ng−êi d©n ë n−íc ®ã kh«ng ph¶i lμ kh«ng cã khã kh¨n. NhiÒu ng−êi cã nhu cÇu mua xe m¸y hoÆc nh÷ng ng−êi ®ang ®i xe cò nh−ng l¹i muèn ®æi sang xe míi th× l¹i kh«ng cã ®ñ tiÒn. ChÝnh v× vËy, xe m¸y Trung Quèc cã mÆt ë thÞ tr−êng ViÖt Nam víi gi¸ b¸n rÎ kû lôc nh− vËy ®· ®¸p øng ®−îc mét l−îng lín nhu cÇu cña nh÷ng ng−êi d©n lao ®éng vμ giíi b×nh d©n. MÆc dï biÕt lμ chÊt l−îng xe m¸y Trung Quèc lμ kh«ng ®¶m b¶o nh−ng hä vÉn mua bëi nã phï hîp víi tói tiÒn cña hä. 14
 16. §øng tr−íc viÖc nhËp khÈu å ¹t xe m¸y Trung Quèc nh− vËy, Honda ViÖt Nam ®· bÞ thiÖt h¹i rÊt lín. Sù thiÖt h¹i nμy cña Honda ViÖt Nam võa lμ h÷u h×nh võa lμ v« h×nh. ThiÖt h¹i h÷u h×nh lμ ë chç: søc mua cña ng−êi tiªu dïng ViÖt Nam víi nh÷ng s¶n phÈm do Honda ViÖt Nam s¶n xuÊt ®· gi¶m ®i rÊt lín do viÖc hä chuyÓn sang mua s¶n phÈm xe g¾n m¸y Trung Quèc víi gi¸ rÎ h¬n rÊt nhiÒu. Cßn thiÖt h¹i v« h×nh lμ ë chç: uy tÝn cña c«ng ty Honda ®· bÞ suy gi¶m rÊt lín vμ gi¸ trÞ cña chóng lμ bao nhiªu th× kh«ng cã mét phÐp tÝnh nμo cã thÓ tÝnh ®−îc bëi viÖc sö dông nh¸i l¹i nh÷ng kiÓu d¸ng, nh·n hiÖu mμ c«ng ty Honda ®· g©y dùng ®−îc sù tÝn nhiÖm ®èi víi ng−êi tiªu dïng nh−: Dream II, Super Dream, Wave, Spacy,...Kh«ng nh÷ng nh¸i l¹i kiÓu d¸ng mμ nh÷ng ng−êi s¶n xuÊt xe Trung Quèc cßn nh¸i l¹i nh·n hiÖu cña Honda hoÆc nÕu nh− cã kh¸c th× chØ kh¸c ë mét sè bé phËn, chi tiÕt mμ rÊt khã cã thÓ nhËn ra. Nh÷ng ng−êi kh«ng sμnh vÒ xxe m¸y sÏ rÊt khã ph©n biÖt ®©u lμ xe NhËt, ®©u lμ xe Trung Quèc. Tuy Honda ViÖt Nam ®· cã nh÷ng khuyÕn c¸o vμ th«ng b¸o trªn c¸c ph−¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng vÒ nh·n hiÖu, kiÓu d¸ng,...nh−ng cã vÎ vÉn ch−a ®¹t hiÖu qu¶. VÊn ®Ò nμy thuéc ph¹m trï quyÒn së h÷u c«ng nghÖ, thuéc vÒ c¸c c¬ quan h÷u tr¸ch ViÖt Nam, ng−êi tiªu dïng ViÖt Nam vμ c¸c «ng chñ c¸c tËp ®oμn s¶n xuÊt xe g¾n m¸y Trung Quèc. Th¸ch thøc kÕ tiÕp lμ viÖc Honda ViÖt Nam ph¶i ®èi mÆt víi d©y chuyÒn l¾p r¸p xe g¾n m¸y d¹ng IKD: Gi¸n tiÕp ®−a s¶n phÈm xe g¾n m¸y Trung Quèc vμo thÞ tr−êng ViÖt Nam ®ã lμ nh÷ng doanh nghiÖp l¾p r¸p d©y chuyÒn d¹ng IKD. Víi gi¸ ®Çu 15
 17. vμo cña mét bé linh kiÖn dao ®éng tõ 300 $ - 350$/bé linh kiÖn, trong ®ã gi¸ b¸n ra dao ®éng tõ 8.000.000 VND 10.000.000VND ®· thu hót rÊt nhiÒu c¸c doanh nghiÖp l¾p r¸p d¹ng nμy ®i vμo ho¹t ®éng. Còng cã thÞ tr−êng tiÒm n¨ng lμ khu vùc n«ng th«n vμ giíi b×nh d©n, c¸c d©y chuyÒn l¾p r¸p nμy cho ®Õn thêi ®iÓm nμy tuy kh«ng rÇm ré nh− tr−íc nh−ng vÉn cßn ho¹t ®oäng vμ theo dù tÝnh th× gi¸ b¸n xe g¾n m¸y l¾p r¸p cã thÓ sÏ tiÕp tôc h¹ v× tû lÖ ¸p dông néi ®i¹ ho¸ ngμy cμng t¨ng lªn. §iÒu nμy còng g©y ¶nh h−ëng rÊt nhiÒu ®Õn Honda ViÖt Nam. Th¸ch thøc tiÕp theo cña Honda ViÖt Nam lμ ph¶i ®èi mÆt víi sù c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp l¾p r¸p s¶n xuÊt xe m¸y cã vèn ®Çu t− n−íc ngoμi t¹i ViÖt Nam. MÆc dï kh«ng thÓ c¹nh tranh víi Honda ViÖt Nam vÒ chÊt l−îng nh−ng c¸c h·ng s¶n xuÊt xe g¾n m¸y kh¸c l¹i cã lîi thÕ h¬n Hoda ViÖt Nam vÒ chñng lo¹i. Chñng lo¹i xe cña c¸c h·ng nμy rÊt phong phó vμ ®a d¹ng, rÊt hîp thêi trang. Bªn c¹nh ®ã, c¸c c«ng ty nμy cßn cã chiÕn l−îc qu¶ng c¸o, tiÕp thÞ réng r·i, cã dÞch vô ch¨m sãc kh¸ch hμng rÊt chu ®¸o vμ cã h×nh thøc mua tr¶ gãp víi l·i suÊt hîp lý nh»m thu hót kh¸ch hμng. Nh÷ng s¶n phÈm cña c¸c c«ng ty nμy th−êng ®−îc giíi trÎ −a chuéng bëi sù thêi trang vÒ mμu s¾c còng nh− kiÓu d¸ng cña nã. C«ng ty Suzuki ViÖt Nam ngoμi viÖc c¶i tiÕn nh÷ng s¶n phÈm hiÖn cã trªn thÞ tr−êng ( Suzuki Viva tõ hép sè cò chuyÓn sang hép sè trßn, 1phanh ®Üa chuyÓn ssang 2 phanh ®Üa...) c«ng ty nμy cßn ®−a ra thÞ tr−êng kiÓu xe míi (Suzuki Best víi vãc d¸ng gän nhÑ, ®éng c¬ 110cc mμu s¾c hÊp dÉn...). 16
 18. Nh»m n©ng cao vÞ thÕ c¹nh tranh cña m×nh, c«ng ty Yamaha ViÖt Nam còng ®· kÞp thêi tung ra thÞ tr−êng kiÓu xe hoμn toμn m¬i: Sirus Version 2001 vμ tiÕp ®ã lμ kiÓu xe thÓ thao Jupiter.Thªm vμo ®ã, c«ng ty Yamaha ViÖt Nam cßn cã chiÕn l−îc ch¨m sãc kh¸ch hμng, b¶o hμnh, b¶o d−ìng xe, tÆng quμ cho nh÷ng kh¸ch hμng ®· mua xe. Ngoμi ra tËp ®oμn Yamaha NhËt B¶n võa thμnh lËp 1 trung t©m t¹i Bangkok (Th¸i Lan) víi chøc n¨ng nghiªn cøu ph¸t triÓn c¸c lo¹i xe g¾n m¸y ®Ó b¸n trªn thÞ tr−êng Ch©u ¸ vμ ViÖt Nam (®éng th¸i nμy xuÊt ph¸t tõ thùc tÕ trªn thÞ tr−êng Ch©u ¸ ®ang diÔn ra sù c¹nh tranh gay g¾t kh«ng chØ vÒ chÊt l−îng, gi¸ c¶ mμ c¶ vÒ kiÓu d¸ng cña xe). Tæng hîp c¸c ¸p lùc cho thÊy, kh«ng nh÷ng Honda ph¶i ph¸t huy tèt nh÷ng c¬ héi mμ cßn ph¶i biÕt ®èi phã l¹i víi nh÷ng chiÕn l−îc c¹nh tranh cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh ®Ó cã thÓ ®øng v÷ng vμ ph¸t triÓn thÞ phÇn trªn thÞ tr−êng ViÖt Nam. 17
 19. III. ChiÕn l−îc c¹nh tranh cña Honda ViÖt Nam. §øng tr−íc sù c¹nh tranh gay g¾t nh− vËy, ®Ó cã thÓ ®øng v÷ng ®−îc trªn thÞ tr−êng xe g¾n m¸y, Honda ViÖt Nam ®· ®−a ra nh÷ng chiÕn l−îc sau: 1. ChiÕn l−îc gi¶m gi¸. Gi¸ b¸n s¶n phÈm chÝnh lμ th−íc ®o vÒ gi¸ trÞ ®èi víi kh¸ch hμng. Gi¸ trÞ gièng nh− vÎ ®Ñp ®−îc x¸c ®Þnh trong ý nghÜ cña ng−êi mua, ng−êi xem. Gi¸ b¸n s¶n phÈm thÓ hiÖn rÊt nhiÒu ý nghÜa, nã nãi víi ng−êi mua tiÒm n¨ng vÒ chÊt l−îng s¶n phÈm. §iÒu ®ã thÓ hiÖn ë chç lμ mÆc dï cã gi¸ b¸n t−¬ng ®èi cao nh−ng s¶n phÈm cña Honda ViÖt Nam vÉn ®−îc ng−êi tiªu dïng ViÖt Nam −a chuéng. Tuy nhiªn, tr−íc sù c¹nh tranh quyÕt liÖt nh− vËy, c«ng ty Honda ViÖt Nam quyÕt ®Þnh ®−a ra chiÕn l−îc gi¶m gi¸. KÓ tõ ngμy 16/3/2001, xe Honda Future cña c«ng ty Honda ViÖt Nam sÏ cã gi¸ míi lμ 23,7 triÖu ®ång/xe, cßn xe Super Dream cã gi¸ lμ 23,7 triÖu ®ång/xe. Nh− vËy, mçi chiÕc xe Future ®· gi¶m gi¸2 triÖu ®ång/xe vμ Super Dream ®· gi¶m gi¸ lμ 1 triÖu ®ång/xe so víi tr−íc ®ã. TiÕp tôc ¸p dông chiÕn l−îc gi¶m gi¸, Honda ViÖt Nam ®−a ra mét khung gi¸ míi: honda Future nay chØ cßn 24.990.000 ®ång (bao gåm c¶ 10% VAT) vμ Super Dream nay chØ cßn 19.990.000 ®ång (còng bao gåm c¶ 10% VAT). Cã thÓ nãi r»ng, chiÕn l−îc gi¶m gi¸ cña Honda ViÖt Nam vμo thêi ®iÓm nμy lμ rÊt ®¸ng chó ý v× ®©y lμ thêi ®iÓm mμ søc mua xe m¸y gi¶m nhÊt trong n¨m. ViÖc gi¶m gi¸ b¸n nh− vËy sÏ cã t¸c dông thu hót thªm nhiÒu kh¸ch hμng, ®¶m b¶o cho hä cã ®ñ kh¶ n¨ng ®Ó mua ®−îc nh÷ng s¶n phÈm cña Honda ViÖt Nam. 18
 20. Giê ®©y cuéc chiÕn c¹nh tranh gi÷a Honda ViÖt Nam víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh ®· thùc sù quyÕt liÖt h¬n, kh«ng chØ ®¬n thuÇn lμ sù c¹nh tranh vÒ gi¸ b¸n s¶n phÈm mμ cßn lμ mét cuéc c¹nh tranh vÒ th−¬ng hiÖu s¶n phÈm. C¸c ®èi thñ c¹nh tranh cña Honda ViÖt Nam còng ®· vμ ®ang r¸o riÕt tiÕn hμnh nh÷ng chiÕn l−îc nh»m ®èi phã l¹i chiÕn l−îc gi¶m gi¸ cña Honda ViÖt Nam nh−: - C«ng ty Suzuki ViÖt Nam: mÆc dï ch−a thay ®æi gi¸ b¸n xe hiÖn nay nh−ng l¹i cã ch−¬ng tr×nh ch¨m sãc miÔn phÝ cho c¸c loaÞ xe Suzki trªn toμn quèc. C«ng ty nμy còng míi ®−a ra kiÓu xe Best trªn thÞ tr−êng nh»m ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm. Ngoμi ra, Suzuki còng dù tÝnh sÏ cã nh÷ng kiÓu c¶i tiÕn nhÊt ®Þnh ®èi víi c¸c s¶n phÈm ®· xuÊt hiÖn tõ l©u. - §èi víi Yamaha ViÖt Nam, tiÕp sau viÖc ®−a ra kiÓu xe míi Sirirus Version víi gi¸ b¸n 26,2 triÖu, c¸c ch−¬ng tr×nh tÆng quμ trÞ gi¸ 500.000 ®ång cho kh¸ch hμng mua xe còng ®ang ®ùoc triÓn khai m¹nh mÏ. - VÒ phÝa m×nh, c¸c doanh nghiÖp l¾p r¸p xe Trung Quèc dï vÉn hy väng vμo søc mua cña thÞ tr−êng nh−ng còng ®· b¾t ®Çu cã nh÷ng dÊu hiÖu chøng tá sù ch÷ng l¹i. MÆc dï vËy, ®Ó ®èi phã víi viÖc gi¶m gi¸ cña Honda, c¸c d©y chuyÒn l¾p r¸p xe IKD còng ®ang tÝch cùc triÓn khai n©ng tû lÖ néi ®Þa ho¸ lªn ®Ó gi¶m thªm gi¸ b¸n xe, thËm chÝ dï chØ l·i b»ng 1/20 nh− hiÖn nay hä còng vÉn l¾p r¸p xe. Xem ra cuéc chiÕn gi¶m gi¸ xe m¸y ®Ó gi÷ chç ®óng trªn thÞ tr−êng còng míi chØ b¾t ®Çu mμ th«i. 19
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2