intTypePromotion=1

Đề cương bài giảng tuần sinh hoạt công dân HSSV đầu năm học 2016-2017

Chia sẻ: Nguyễ Hữu Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:53

0
195
lượt xem
27
download

Đề cương bài giảng tuần sinh hoạt công dân HSSV đầu năm học 2016-2017

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề cương bài giảng tuần sinh hoạt công dân HSSV đầu năm học 2016-2017 được trình bày với các nội dung: Tình hình công tác quản lý sinh viên năm học 2015-2016 & phổ biến quyết định số 1501/QĐ-TTG; chế độ chính sách và các vấn đề liên quan đến công tác học sinh sinh viên; các vấn đề thời sự hiện nay a. nội dung nghị quyết đại hội đảng (nhiệm kỳ 2015-2020). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương bài giảng tuần sinh hoạt công dân HSSV đầu năm học 2016-2017

  1. ĐỀ CƢƠNG BÀI GIẢNG TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSV ĐẦU NĂM HỌC 2016-2017 PHẦN I: TÌNH HÌNH CÔNG TÁC QUẢN LÝ SINH VIÊN NĂM HỌC 2015 - 2016 & PHỔ BIẾN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1501/QĐ-TTG I. Tình hình công tác quản lý HSSV năm học 2015 - 2016 - Tình hình chung về tƣ tƣởng của sinh viên là: Có lập trƣờng tƣ tƣởng vững vàng, an tâm học tập, rèn luyện tu dƣỡng, tin tƣởng tuyệt đối vào đƣờng lối chính sách của Đảng pháp luật Nhà nƣớc, tự hào về truyền thống hào hùng của dân tộc, có lối sống lành mạnh, đoàn kết, tự tin và luôn vƣơn lên trong học tập. - Số đông sinh viên quan hệ tình bạn, tình yêu trong sáng, lành mạnh, giữ gìn đƣợc các giá trị truyền thống tôn sƣ trọng đạo, kính thầy, yêu bạn - Đa số sinh viên nêu cao đƣợc tính tích cực chính trị - xã hội, tinh thần xung phong tình nguyện, tích cực tham gia các hoạt động tập thể, mong muốn các phong trào sinh hoạt của Đoàn, của Hội đƣợc đổi mới, có tính cộng đồng và nhiệt tình với các hoạt động từ thiện, tích cực tham gia phong trào tình nguyện, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT. - Phần lớn sinh viên nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của Nhà nƣớc, các nội quy, quy chế của Nhà trƣờng, các quy định trong sinh hoạt tập thể… Kết quả học tập: Xuất sắc: 24/8170 = 0,29%; Giỏi: 494/8170 = 6,05%; Khá 2222/8170 = 27,20%; TB khá: 2761/8170 = 33,79%; Trung bình: 1695/8170 = 20,75%; Yếu: 596/8170 = 7,29%; Kém: 378/8170 = 4,63%. Kết quả rèn luyện: Xuất sắc: 531/8170 = 6,50%; Tốt: 3065/8170 = 37,52%; Khá 4177/8170 = 51,13%; TB khá: 145/8170 = 1,77%; Trung bình: 164/8170 = 2,01%; Yếu: 15/8170 = 0,18%; Kém: 73/8170 = 0,89%. Số sinh viên đƣợc kết nạp vào Đảng: 18 Số sinh viên đƣợc khen thƣởng: 644 (Giỏi: 541, XS: 17, 10 ĐV, 6 đầu vào, 15 thủ khoa ĐH & CĐ, 3 cuộc thi sáng tạo Robot Châu Á Thái Bình Dƣơng năm 2015, 9 cuộc thi lái xe sinh thái tiết kiệm nhiên liệu năm 2016, 20 Olimpic Cơ học, 2 Olimpic Toán học, 6 Olimpic Vật lý, 5 Olimpic Hóa học, 10 đề tài NCKH) + Công nhận Khá: 750 Tập thể lớp HSSV đƣợc khen thƣởng: 44 (5 Xuất sắc, 29 tiên tiến, 10 chi đoàn)
  2. Kết quả xếp loại tốt nghiệp năm 2016 - Đại học công nghệ K10: Loại giỏi 99/944 = 10,5%; Loại khá 692/944 = 73,3%; Loại TB khá 153/944 = 16,2%. - Đại học sƣ phạm K10: Loại giỏi: 16/106 = 15,1%; Loại khá 90/106 = 84,9% (100% khá giỏi) còn 28 SV bảo vệ đồ án TN vào tháng 8 năm 2016. - Đại học liên thông K12Lc: Loại giỏi 05/21 = 23,8%; Loại khá 16/21 = 76,2%. - Cao đẳng K43: Loại giỏi 01/165 = 0,6%; Loại khá 69/165 = 41,8%; Loại TB khá 95/165 = 57,6%; Số sinh viên bị kỷ luật: 320 Tuy nhiên, thực trạng đạo đức HSSV hiện nay đang nổi lên một số vấn đề đáng quan tâm: - Đó là một bộ phận sinh viên sống thiếu niềm tin, phai nhạt lý tƣởng chạy theo lối sống cá nhân, thực dụng, đua đòi, sa vào tệ nạn xã hội, coi trọng giá trị vật chất hơn giá trị văn hóa, tinh thần trong các mối quan hệ - Đã có biểu hiện của tình trạng thƣơng mại hóa các mối quan hệ, nhƣ quan hệ thầy, trò, gia đình, bè bạn. Một bộ phận sinh viên có nhận thức về tình yêu lệch lạc, tính toán thực dụng, sống thử trƣớc hôn nhân đã xuất hiện, nhất là đối với sinh viên ngoại trú. - Một bộ phận sinh viên đua đòi, bắt chƣớc cách ăn mặc phong cách của các ca sĩ, diễn viên, ăn mặc kỳ dị khi đến giảng đƣờng, đến phòng làm việc. - Một bộ phận sinh viên thờ ơ với các hoạt động của tập thể, thiếu trách nhiệm với cộng đồng, chỉ quan tâm đến lợi ích cá nhân. - Bán hàng đa cấp có ý xấu (Hàng loạt nông dân vỡ nợ vì mua “gian hàng điện tử” MB24). - Một bộ phận tỏ thái độ thờ ơ trong học tập, quay cóp bài, xin điểm, sao chép luận văn, đồ án, ý thức rèn luyện, phấn đấu kém, vi phạm quy chế, vi phạm pháp luật. Nhiều sinh viên thiếu ý thức trong sinh hoạt nhƣ nói tục, chửi bậy, gây gổ đánh nhau, uống rƣợu bia, sa đà hàng quán, có trƣờng hợp chơi đề, cắm quán, cá độ bóng đá xa vào các tệ nạn xã hội; Có trƣờng hợp nhà trƣờng kỷ luật buộc thôi học. Trong sinh hoạt công cộng xả rác bừa bãi, hút thuốc lá nơi công cộng, thiếu trách nhiệm trong việc giữ gìn, bảo vệ tài sản công; Tổ chức sinh nhật, uống rƣợu, chè đàn đúm chơi khuya làm ảnh hƣởng đến cộng đồng đặc biệt là sinh viên khu vực ngoại trú.
  3. THỐNG KÊ SINH VIÊN VI PHẠM KỶ LUẬT NĂM HỌC 2015-2016 TT Hình thức xử lý Tổng số Nội dung vi phạm HSSV VI ĐÁNH NHAU, VI PHẠM BỎ HỌC PHẠM TRỘM CẮP NỘI QUY DÀI NGÀY TÀI SẢN, CƠ HỌC TẬP KHÔNG BẠC, THIẾU LÝ DO TRUNG THỰC VỚI CBVC 1 Khiển trách 4 3 1 2 Cảnh cáo 15 0 15 3 Đình chỉ học tập 1 1 0 1 năm 4 Buộc thôi học 300 0 0 300 Tổng cộng 320 3 17 300 THỐNG KÊ HỌC SINH, SINH VIÊN VI PHẠM QUY CHẾ THI (Từ năm học 2007-2008 đến năm học 2015-2016) TT Năm học Số SV bị KL Khiển trách Cảnh cáo Đình chỉ Xử lý khác 1 2015-2016 11 1 0 10 2 2014-2015 51 0 4 47 3 2013-2014 115 10 4 101 4 2012-2013 432 7 29 396 5 2011-2012 355 7 51 297 6 2010-2011 757 40 17 700 7 2009-2010 309 24 9 276 8 2008-2009 403 60 29 199 115 9 2007-2008 362 111 36 215 II. Phổ biến Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tƣóng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cƣờng giáo dục lý tƣởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 -2020” I. MỤC TIÊU VÀ MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU 1. Mục tiêu Tăng cƣờng giáo dục lý tƣởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ Việt Nam nhằm tạo chuyển biến căn bản về đạo đức, lối sống phát triển toàn diện; yêu gia đình, có đạo đức trong sáng, lối sống văn hóa; yêu nƣớc, tự hào dân tộc, kiên định lý
  4. tƣởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có ý thức tuân thủ pháp luật; có năng lực và bản lĩnh trong hội nhập quốc tế; có sức khỏe, tri thức và kỹ năng lao động, trở thành những công dân có ích, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 2. Một số chỉ tiêu chủ yếu - 100% thanh niên trong lực lƣợng vũ trang, thanh niên công chức, viên chức, thanh niên học sinh và sinh viên; 70% tổng số thanh niên Việt Nam còn lại, kể cả trong nƣớc và nƣớc ngoài đƣợc tuyên truyền, học tập nghị quyết của các cấp ủy Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc. - 100% nhà trƣờng trong hệ thống giáo dục quốc dân xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử văn hóa trong trƣờng học. - 100% đội ngũ làm công tác giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng đƣợc thƣờng xuyên bồi dƣỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ. - 90% trở lên hộ gia đình đƣợc phổ biến, hƣớng dẫn và cam kết thực hiện tốt việc giáo dục đạo đức, lối sống, góp phần hƣớng dẫn học tập cho con em trong gia đình. - Đến năm 2020, có 2 triệu đoàn viên ƣu tú đƣợc giới thiệu cho Đảng; trong đó ít nhất 650.000 đảng viên trẻ đƣợc kết nạp; 100% thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện nhân đạo, hoạt động lao động tập thể. II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 1. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về giáo dục lý tƣởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng a) Nội dung tuyên truyền - Tuyên truyền, phổ biến lý tƣởng cách mạng, chủ trƣơng, đƣờng lối, chính sách, pháp luật liên quan đến đời sống, học tập, việc làm; tuyên truyền tinh hoa văn hóa, giá trị nhân bản của nhân loại, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh, cho thanh niên; giáo dục các giá trị đạo đức, truyền thống văn hóa, lối sống tốt đẹp của con ngƣời Việt Nam cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng. - Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nƣớc, gƣơng ngƣời tốt, việc tốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, toàn vẹn lãnh thổ; đấu tranh phòng chống “Diễn biến hòa bình”, phản bác các luận điệu thông tin sai trái của các thế lực thù địch. - Tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình, nhà trƣờng, cộng đồng xã hội trong việc phối hợp giáo dục lý tƣởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ. b) Phát huy hiệu quả các hình thức và phƣơng tiện tuyên truyền - Đa dạng hóa và lồng ghép các hình thức tuyên truyền thông qua các hội nghị, hội thảo, triển lãm; phóng sự, bài viết trên báo, đài trung ƣơng, địa phƣơng; các phƣơng tiện trực quan; các cuộc thi tìm hiểu văn hóa, lịch sử dân tộc, lịch sử Đảng, Đoàn,
  5. Hội, Đội; các cuộc thi về lý tƣởng cách mạng, về Chủ tịch Hồ Chí Minh; vinh danh, tuyên dƣơng, khen thƣởng các tấm gƣơng thanh niên, thiếu niên và nhi đồng tiêu biểu trong chiến đấu, lao động sản xuất, học tập và rèn luyện. - Khuyến khích xuất bản, tái bản các đầu sách hay viết về những tấm gƣơng anh hùng, liệt sĩ, ngƣời tốt - việc tốt. Biên soạn, phát hành các sách và ấn phẩm về bồi dƣỡng tâm hồn, giá trị sống, kỹ năng sống và lý tƣởng cách mạng cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng. - Quản lý nội dung và khai thác hiệu quả hệ thống truyền thông, văn hóa, thể thao sẵn có và tăng cƣờng ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ, internet, mạng xã hội để phục vụ cho công tác tuyên truyền. 2. Đổi mới nội dung, phƣơng pháp và hình thức giáo dục lý tƣởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng a) Xây dựng nội dung giáo dục lý tƣởng cách mạng, đạo đức, lối sống trong nhà trƣờng bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng cấp học và trình độ đào tạo, bảo đảm nội dung giáo dục tập trung vào những giá trị cơ bản của văn hóa nhân loại, giá trị cốt lõi và nhân văn của tƣ tƣởng Hồ Chí Minh: - Đối với giáo dục mầm non: Tích hợp, lồng ghép trong các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ ở trƣờng mầm non để hình thành và phát triển ý thức, hành vi, thói quen tốt, phù hợp với độ tuổi trong việc thực hiện nội quy, quy định của trƣờng, lớp mầm non, trong gia đình và cộng đồng. - Đối với giáo dục phổ thông: Thực hiện nội dung dạy học các môn Đạo đức, Giáo dục công dân trong chƣơng trình sách giáo khoa hiện hành trên cơ sở rà soát, tinh giản những nội dung khó, trùng lặp, chƣa thực sự cần thiết đối với học sinh. Lựa chọn các nội dung giáo dục có giá trị và phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý, tình cảm và sự phát triển của học sinh, của xã hội và thời đại; giáo dục hành vi và chuẩn mực đạo đức; giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật, kỹ năng sống và giá trị sống đúng đắn trong chƣơng trình giáo dục phổ thông mới. - Đối với giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học: Chú trọng bồi dƣỡng lý tƣởng cách mạng, truyền thống, lòng tự hào dân tộc; tăng cƣờng giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật; lối sống nhân ái bao dung, nghĩa tình, trách nhiệm đối với bản thân, gia đình, cộng đồng xã hội và đất nƣớc; gắn giáo dục lý luận chính trị với giáo dục kỹ năng, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, năng lực tự học, sáng tạo và tự đổi mới tri thức. b) Đổi mới phƣơng pháp giảng dạy các môn học Đạo đức và Giáo dục công dân, Giáo dục Lý luận chính trị theo hƣớng phát triển năng lực, phẩm chất ngƣời học; phát huy tính tích cực của học sinh, sinh viên; tăng cƣờng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong giáo dục lý tƣởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên.
  6. c) Đa dạng hóa và vận dụng các hình thức tổ chức giáo dục lý tƣởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi thanh niên, thiếu niên và nhi đồng, Giáo dục theo chủ đề, kết hợp với hoạt động vui chơi, hoạt động thực hành trải nghiệm đối với giáo dục mầm non. Tăng cƣờng các hoạt động tập thể, lao động, vệ sinh trƣờng, lớp học, hoạt động xã hội; các hoạt động câu lạc bộ văn hóa, thể thao, các phong trào thi đua trong nhà trƣờng phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục đại học. Bố trí thời lƣợng giáo dục cho các hoạt động Đoàn, Hội, Đội và các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm sáng tạo ở nhà trƣờng trong chƣơng trình giáo dục phổ thông mới. 3. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động của tổ chức Đoàn, Hội, Đội a) Nâng cao chất lƣợng tổ chức các phong trào của thanh niên, thiếu niên và nhi đồng do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội Trung ƣơng phát động. b) Tổ chức thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và nhiệm vụ chuyên môn tại địa phƣơng, đơn vị theo quy mô 4 cấp của Đoàn. Đề cao tính sáng tạo, tính hành động, tính giáo dục qua việc thực hiện từng dự án, đề án, công trình thanh niên, tránh hình thức, phô trƣơng, lãng phí. c) Định kỳ kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện để phát triển, nhân rộng các phong trào có giá trị thực tiễn cao, có ý nghĩa giáo dục tích cực với thanh niên, thiếu niên và nhi đồng. Chú trọng công tác tuyên dƣơng, khen thƣởng từ cơ sở. d) Tổ chức phát động các đợt sinh hoạt chính trị, cuộc vận động, phong trào thi đua nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của dân tộc, đất nƣớc, của Đảng, của Đoàn, Hội, Đội, các chƣơng trình tuyên truyền, quảng bá di sản văn hóa của dân tộc. Khuyến khích, tạo môi trƣờng và điều kiện cho hoạt động sáng tạo văn hóa, nghệ thuật trong trí thức, văn nghệ sĩ trẻ. Đổi mới và nâng cao chất lƣợng tổ chức trại sáng tác văn học nghệ thuật của Đoàn, Hội. 4. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, giáo viên, giảng viên, cộng tác viên phụ trách công tác giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng trong các cơ sở giáo dục, tổ chức Đoàn, Đội, Hội a) Tổ chức bồi dƣỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên giảng dạy các môn học Đạo đức, Giáo dục công dân, Lý luận chính trị, giáo viên làm công tác tƣ vấn tâm lý, tổng phụ trách đội, giáo viên làm công tác đoàn, trợ lý thanh niên, giáo viên chủ nhiệm lớp trong các nhà trƣờng. b) Bồi dƣỡng, phát huy hiệu quả đội ngũ chuyên viên phụ trách công tác học sinh, sinh viên, cán bộ Đoàn, Hội, Đội.
  7. c) Tập huấn, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác xã hội ở cấp xã, phƣờng về công tác giáo dục lý tƣởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng. 5. Tăng cƣờng sự phối hợp giữa nhà trƣờng, gia đình, xã hội trong giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng a) Phát huy vai trò, trách nhiệm của gia đình trong việc chăm sóc và giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng: - Các bậc ông bà, cha mẹ đƣợc tuyên truyền, nâng cao nhận thức về quyền, bổn phận của trẻ em, mục tiêu giáo dục toàn diện và hài hòa về đức, trí, thể, mỹ; phát triển tốt nhất tiềm năng của mỗi học sinh. - Chủ động phối hợp với nhà trƣờng và các đoàn thể trong việc giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng. - Thực hiện cam kết với cơ sở giáo dục về thực hiện đầy đủ nghĩa vụ chăm sóc, giáo dục và tạo môi trƣờng tốt nhất góp phần hƣớng dẫn, quản lý con em học tập, rèn luyện. - Phối hợp với chính quyền địa phƣơng các cấp, các ngành và các tổ chức đoàn thể trong việc hỗ trợ, cảm hóa thanh, thiếu niên chậm tiến. b) Xây dựng môi trƣờng nhà trƣờng dân chủ, lành mạnh, thân thiện: - Xây dựng và thực hiện Quy tắc ứng xử văn hóa trong các nhà trƣờng. - Tiếp tục thực hiện và đƣa các nội dung của phong trào Thi đua Dạy tốt - Học tốt thành các hoạt động thƣờng xuyên trong các cấp học mầm non và phổ thông. - Xây dựng trƣờng học xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện, mỗi trƣờng học có ít nhất một không gian văn hóa gắn với giáo dục lịch sử, truyền thống, ý thức công dân cho học sinh. - Các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trƣờng trung học phổ thông, trung học cơ sở có bộ phận tƣ vấn và bố trí cán bộ, giáo viên phụ trách, kiêm nhiệm công tác tƣ vấn tâm lý, hƣớng nghiệp. c) Tăng cƣờng trách nhiệm của chính quyền địa phƣơng và các tổ chức đoàn thể: - Xác định công tác giáo dục lý tƣởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng là nhiệm vụ chính trị của chính quyền địa phƣơng các cấp trong việc chỉ đạo thực hiện. - Bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn cho học sinh, sinh viên, các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn. - Lãnh đạo chính quyền địa phƣơng các cấp định kỳ hằng năm gặp gỡ, đối thoại, nắm bắt tâm tƣ, tình cảm, định hƣớng tƣ tƣởng, giải quyết kịp thời nhu cầu, nguyện vọng chính đáng và chăm lo, bảo vệ quyền hợp pháp của thế hệ trẻ. - Củng cố, nhân rộng và tổ chức có hiệu quả hoạt động của các mô hình giáo dục pháp luật, cảm hóa thanh niên, thiếu niên chậm tiến.
  8. 6. Tăng cƣờng cơ sở vật chất và bảo đảm thiết chế tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng a) Xây dựng chuyên trang tuyên truyền trên các cổng thông tin của Bộ, ngành, địa phƣơng về nội dung giáo dục lý tƣởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ. b) Tổ chức rà soát lại việc bố trí, sử dụng sân chơi, các công trình văn hóa, thể thao cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng tại địa phƣơng. Phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở hiện có; xã hội hóa nguồn lực để nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí lành mạnh của thanh niên, thiếu niên và nhi đồng. c) Xây dựng cơ chế phối hợp nhằm khai thác, sử dụng hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao trong và ngoài nhà trƣờng cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng tại địa phƣơng và học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, đào tạo. d) Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, khuyến khích các tổ chức, cá nhân xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao; tham gia tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, hoạt động của hệ thống các trung tâm tổ chức hoạt động, sinh hoạt cho thanh thiếu niên, các cung, nhà thiếu nhi cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng. III. Phổ biến kế hoạch Triển khai Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tƣóng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cƣờng giáo dục lý tƣởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020” của Trƣờng Đại học SP Kỹ thuật Hƣng Yên Thực hiện Quyết định số 410/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Bộ trƣởng Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành kế hoạch triển khai Quyết định số 1501/QĐ- TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cƣờng giáo dục lý tƣởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020” của ngành Giáo dục, Trƣờng Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Hƣng Yên ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định 1501 của Trƣờng nhƣ sau: I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1. Xác định những nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp chủ yếu của Trƣờng triển khai Quyết định 1501 giai đoạn 2015 - 2020. 2. Các nội dung của Kế hoạch triển khai Quyết định 1501 phải đƣợc thực hiện nghiêm túc, chất lƣợng, hiệu quả, phù họp với điều kiện của từng đơn vị trong toàn trƣờng. 3. Đề cao trách nhiệm của các đơn vị trong việc tăng cƣờng giáo dục lý tƣởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho sinh viên (SV), đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao và thống nhất giữa cấp ủy và lãnh đạo chuyên môn trong việc triển khai Quyết định 1501. II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU - 100% thanh niên là viên chức, ngƣời lao động trong nhà trƣờng, thanh niên là SV đƣợc phổ biến, học tập nghị quyết của các cấp ủy Đảng, chính sách, pháp luật của
  9. Nhà nƣớc, đƣợc quán triệt nội dung Quyết định 1501, Kế hoạch triển khai Quyết định 1501 của Trƣờng. - 100% các đơn vị thực hiện quy tắc ứng xử văn hóa trong trƣờng học. - 100% đội ngũ làm công tác sinh viên; công tác Đoàn, Hội thƣờng xuyên đƣợc bồi dƣỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ. - 100% SV tình nguyện tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện nhân đạo, hoạt động lao động. - Giới thiệu cho Đảng 480 đoàn viên ƣu tú, trong đó có ít nhất 160 đảng viên trẻ đƣợc kết nạp. III. NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 1. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về giáo dục lý tƣỏng cách mạng, đạo đức, lối sống cho sinh viên a) Tuyên truyền, phổ biến chủ trƣơng, đƣờng lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nƣớc liên quan đến đời sống, học tập, việc làm; tuyên truyền các tinh hoa văn hóa, giá trị nhân bản của nhân loại, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh; giáo dục các giá trị đạo đức, truyền thống văn hóa, lối sống tốt đẹp của con ngƣời Việt Nam cho thanh niên, SV; tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nƣớc, tấm gƣơng ngƣời tốt, việc tốt trong SV. Tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, toàn vẹn lãnh thổ, đấu tranh phòng chống “Diễn biến hòa bình”, phản bác các luận điệu thông tin sai trái của các thế lực thù địch. b) Xây dựng chuyên mục về nội dung giáo dục lý tƣởng cách mạng, đạo đức, lối sống trên website của nhà trƣờng, tuyên truyền, vinh danh tấm gƣơng ngƣời tốt, việc tốt trên cổng thông tin của nhà trƣờng. c) Vinh danh, tuyên dƣơng, khen thƣởng các tấm gƣơng SV tiêu biểu trong học tập, rèn luyện và công tác xã hội. 2. Đổi mới nội dung, phƣơng pháp và hình thức giáo dục lý tƣởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho sinh viên a) Xây dựng nội dung giáo dục lý tƣởng cách mạng, đạo đức, lối sống trong nhà trƣòng bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng trình độ đào tạo, bảo đảm nội dung giáo dục tập trung vào những giá trị cơ bản của văn hóa dân tộc và nhân loại, giá trị cốt lõi và nhân văn của tƣ tƣởng Hồ Chí Minh: Chú trọng bồi dƣỡng lý tƣởng cách mạng, truyền thống, lòng tự hào dân tộc; tăng cƣờng giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật; lối sống nhân ái bao dung, nghĩa tình, trách nhiệm đối với bản thân, gia đình, cộng đồng xã hội và đất nƣớc; gắn giáo dục lý luận chính trị với giáo dục hình thành nhân cách, đạo đức nghề nghiệp, năng lực tự học, sáng tạo ở nhà trƣờng và tự đổi mới tri thức. b) Đổi mới phƣơng pháp giảng dạy các môn học lý luận chính trị theo hƣớng phát triển năng lực, phẩm chất ngƣời học; phát hƣy tính tích cực của SV; tăng cƣờng
  10. các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong giáo dục lý tƣởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho SV. c) Tăng cƣòng các hoạt động câu lạc bộ văn hóa, thể thao trong nhà trƣờng. d) Phát triển văn hóa đọc trong nhà trƣờng, SV; tổ chức giới thiệu sách, cuộc thi về sách; xây dựng tủ sách pháp luật, giáo dục nhân cách cho SV. 3. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động a) Đổi mới nội dung, hình thức tổ chức phong trào thi đua: “Dạy tốt - Học tốt”; gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh và yêu cầu đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo. b) Tổ chức phát động các đợt sinh hoạt chính trị, cuộc vận động, phong trào thi đua, tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao trong SV, nhà giáo nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của dân tộc, đất nƣớc, của ngành Giáo dục, địa phƣơng, nhà trƣờng. Phát huy vai trò của các tổ chức Đoàn, Hội trong nhà trƣờng trong việc tổ chức các cuộc vận động và phong trào thi đua do Trung ƣơng Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phát động. c) Hằng năm, tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai các phong trào thi đua yêu nƣớc trong cán bộ quản lý, nhà giáo, ngƣời học để khen thƣởng, tổng kết, phát triển, nhân rộng các phong trào, mẫu hình nhà giáo, SV tiêu biểu. 4. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, nhà giáo, cộng tác viên phụ trách công tác giáo dục lý tƣởng cách mạng, đạo đửc, lối sống cho sinh viên a) Hằng năm, tổ chức tập huấn bồi dƣỡng để nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên làm công tác tƣ vấn tâm lý; giáo viên làm công tác Đoàn, Hội; chuyên viên giáo dục quản lý sinh viên, cố vấn học tập, giáo viên chủ nhiệm lớp; giảng viên lý luận chính trị. b) Tạo cơ chế để phát hiện, bồi dƣỡng và tăng cƣờng tính chủ động, tích cực, trách nhiệm của SV làm cộng tác viên trong công tác giáo dục lý tƣởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho SV. c) Vinh danh, tƣyên dƣơng, khen thƣởng cán bộ, nhà giáo, cộng tác viên có thành tích trong công tác giáo dục lý tƣởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho sinh viên. 5. Tăng cƣòng sự phối họp giữa nhà trƣờng, gia đình, xã hội trong giáo dục sinh viên a) Phát huy vai trò, trách nhiệm của gia đình trong việc chăm sóc và giáo dục SV. Tổ chức tuyên truyền cho cha mẹ SV về quyền, bổn phận của thanh niên, mục tiêu giáo dục toàn diện và hài hòa về đức, trí, thể, mỹ; xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; các thành viên trong gia đình ứng xử mẫu mực, làm gƣơng trong giáo
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2