ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Chia sẻ: Mai Thi Thuy Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
163
lượt xem
54
download

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trang bi ly thuyêt cơ ban vê kinh tê vi mô đê sinh viên hiểu được các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô cơ bản và nắm được nội dung tác động của các chính sách kinh tế vĩ mô đến hoạt động của nền kinh tế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

  1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI KHOA KINH TẾ BỘ MÔN KINH TẾ HỌC ĐỀ CƯƠNG CHI TIÊT HOC PHÂN ́ ̣ ̀ 1. Tên hoc phân: Kinh tế học vĩ mô I ̣ ̀ 2. Mã số hoc phân: MECO 0411, 0421, 0413, 0414, 0517 ̣ ̀ 3. Số tin chi: 3 ́ ̉ Tin chỉ hoc phi: ́ ̣ ́ 4. Phân phôi tiêt hoc: 42.6.9.3 ́ ́ ̣ ̀ 5. Điêu kiên hoc phân: ̣ ̣ ̀ ̣ - Hoc phân tiên quyêt: ̀ ́ Mã sô:́ - Hoc phân trươc: ̣ ̀ Mã sô: ́ ̣ - Hoc phân song hanh: ̀ ̀ Mã sô: ́ ̀ - Điêu kiên khac: ̣ ́ 6. Đanh gia: ́ ́ ̉ - Điêm chuyên cân: ̀ 10% - Điêm thưc hanh: ̉ ̀ 30% ̉ - Điêm thi hêt hoc phân: ́ ̣ ̀ 60% 7. Thang điêm: 10 ̉ 8. Can bộ giang day hoc phân: ́ ̉ ̣ ̣ ̀ 8.1. Cán bộ giảng dạy cơ hữu: Th.S Bui Nguyên Hiêp, Th.S Phan Thế Công, Th.S Nguyên ̀ ̣ ̃ Hữu Bao, Th.S Nguyên Thị Hiên An, ThS Đao Thế Sơn, Th.S Vũ Thị Minh Phương, ̉ ̃ ̀ ̀ Th.S Lê Mai Trang, Th.S. Ninh Thị Hoàng Lan, CN. Trân Viêt Thao. ̀ ̣ ̉ 8.2. Cán bộ giảng dạy kiêm nhiệm và cán bộ giảng dạy hợp đồng thường xuyên dài hạn: Th.S Vũ Thị Minh Phương (giang viên kiêm nhiêm), Th.S Trương Tân Lập, TS. Lê ̉ ̣ Quốc Hội (giang viên hợp đông). ̉ ̀ 8.3. Cán bộ thưc tế báo cáo chuyên đề: Hồ Tuấn Nhân (Giám đốc Công ty Hồ Nhân), Phan Thế Thắng, Lê Sỹ Giảng (Bộ Công thương), Nguyễn Anh Tuấn (Công ty xuất nhập khẩu thủy sản Hà Nội. 9. Muc tiêu cua hoc phân: ̣ ̉ ̣ ̀ - Muc tiêu chung: Trang bị lý thuyêt cơ ban về kinh tế vĩ mô để sinh viên hiểu được các chỉ tiêu ̣ ́ ̉ kinh tế vĩ mô cơ bản và nắm được nội dung tác động của các chính sách kinh tế vĩ mô đến hoạt động của nền kinh tế. - Muc tiêu cụ thê: Trang bị cho sinh viên kỹ năng phân tich môt số mô hinh kinh tế vĩ mô cơ ̣ ̉ ́ ̣ ̀ ban. Giup sinh viên hiêu được nguyên lý cua hach toan thu nhâp quôc dân, cac nhân tố ảnh ̉ ́ ̉ ̉ ̣ ́ ̣ ́ ́ hưởng đến san lượng, lai suât, lam phat và thât nghiêp cung như nguyên lý về chu kỳ kinh tê; ̉ ̃ ́ ̣ ́ ́ ̣ ̃ ́ năm được nôi dung và có khả năng phân tích tac đông cua cac chinh sach kinh tế vĩ mô mà ́ ̣ ́ ̣ ̉ ́ ́ ́ trung tâm là chinh sach tai khoá và tiên tệ đôi vơi tăng trưởng, lam phat, thât nghiêp và lai suât. ́ ́ ̀ ̀ ́ ̣ ́ ́ ̣ ̃ ́ 10. Mô tả văn tăt nôi dung hoc phân: ́ ́ ̣ ̣ ̀ BỘ MÔN KINH TẾ HỌC ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI 1
  2. Hoc phân giơi thiêu kiên thưc cơ ban cua kinh tế vĩ mô, trươc hêt là phân khai quat về kinh tế ̣ ̀ ̣ ́ ̉ ̉ ́ ̀ ́ ́ vĩ mô, hach toan thu nhâp quôc dân, tiêp theo là cac phân tich về tông câu và chinh sach tai ̣ ́ ̣ ́ ́ ́ ́ ̉ ̀ ́ ́ ̀ khoa, tiên tệ và chinh sach tiên tê, tac đông cua hai chinh sach kinh tế vĩ mô trung tâm là chinh ́ ̀ ́ ́ ̀ ̣ ́ ̣ ̉ ́ ́ ́ sach tai khoá và chinh sach tiên tệ tơi giá ca, san lượng và viêc lam. Tiếp theo, hoc phân giơi ́ ̀ ́ ́ ̀ ̉ ̉ ̣ ̀ ̣ ̀ thiêu về chu kỳ kinh tê, thât nghiêp và lam phat và cuôi cung là giơi thiêu về kinh tế vĩ mô trong ̣ ́ ́ ̣ ̣ ́ ́ ̀ ̣ nên kinh tế mở. ̀ This course presents fundamental issues of Macroeconomics such as general introduction to Macroeconomics, national income accounting, aggregate demand analysis, fiscal policy, money and monetary policy, output and job, business cycle, unemployment and inflation, and macroeconomics in an open economy. ̀ ̣ ̣ 11. Tai liêu hoc tâp:̣ 11.1. Tài liệu tham khảo bắt buộc [1] Kinh tế học vĩ mô, Giao trinh dung trong cac trường Đai hoc, Cao đăng khôi kinh tê, do ́ ̀ ̀ ́ ̣ ̣ ̉ ́ ́ Bộ Giao duc và Đao tao xuât ban, NXB Giao duc, tái bản lần thư 6, năm 2006. ́ ̣ ̀ ̣ ́ ̉ ́ ̣ [2] Kinh tế hoc tâp 2 và 3 David Begg, Stanley Fisher, NXB Giao duc, 2006 . ̣ ̣ ́ ̣ [3] N.Gregory Mankiw, Macroeconomics, Fourth Edition, 2000. [4] Kinh tế học tập 2 P. A.Samuelson và W. D.Nordhaus, NXB Chính trị Quốc gia, 2003. [5] Bai tâp Kinh tế vĩ mô, Trường Đai hoc Thương mai – Vũ Thị Minh Phương, NXB Thông ̀ ̣ ̣ ̣ ̣ ́ kê, 2003. 11.2. Tài liệu tham khảo khuyến khích [6] Trang Web tranh luận về Kinh tế học: http://economics.about.com/ [7] Mạng nghiên cưu kinh tế: http://www.vern.org.vn/ [8] Tạp chí Khoa học Thương mại, Đại học Thương mại. [9] Tạp chí Nghiên cưu kinh tế, Viện Khoa học xã hội và nhân văn. [10] Tạp chí Kinh tế phát triển, Đại học Kinh tế quốc dân. [11] Tạp chí Phát triển Kinh tế, Đại học Kinh tế HCM. [12] Viện Kinh tế TPHCM: http://www.vienkinhte.hochiminhcity.gov.vn/trangchu.asp 12. Đề cương chi tiêt hoc phân ́ ̣ ̀ ̣ Nôi dung Chi TLTK chú Chương 1: Khai quat về Kinh tế học vĩ mô ́ ́ [1] 1.1. Đôi tượng và phương phap nghiên cưu cua Kinh tế học vĩ mô ́ ́ ̉ [2] 1.1.1. Khái niệm kinh tế học vĩ mô 1.1.2. Đối tượng nghiên cưu [3] 1.1.3. Phương pháp nghiên cưu [5] 1.2. Muc tiêu và công cụ kinh tế vĩ mô ̣ [6] 1.2.1. Muc tiêu kinh tế vĩ mô ̣ [7] 1.2.2. Công cụ kinh tế vĩ mô 1.3. Hệ thông kinh tế vĩ mô ́ 1.3.1. Sơ đồ hệ thống kinh tế vĩ mô 1.3.2. Tông cung và tông câu cua nên kinh tế ̉ ̉ ̀ ̉ ̀ BỘ MÔN KINH TẾ HỌC ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI 2
  3. 1.3.3. Phân tích biến động của sản lượng, việc làm, và giá cả trong nền kinh tế trên mô hình AD-AS 1.4. Quan hệ giữa cac biên số kinh tế vĩ mô cơ ban ́ ́ ̉ 1.4.1. Chu kỳ kinh tế và sư thiêu hut san lượng ́ ̣ ̉ 1.4.2. Tăng trưởng và thât nghiêp ́ ̣ 1.4.3. Tăng trưởng và lam phat ̣ ́ Chương 2: Hach toan thu nhâp quôc dân ̣ ́ ̣ ́ [1] 2.1. Các chỉ tiêu đo lường sản lượng quốc gia [2] 2.1.1. Tổng san phâm quôc dân (GNP) ̉ ̉ ́ [3] ̉ ̉ 2.1.2. Tông san phâm quôc nôi (GDP) ̉ ́ ̣ [4] 2.1.3.Tổng sản phẩm quốc dân ròng (NNP) [5] 2.1.4. Thu nhập quốc dân và thu nhập có thể sử dụng (Y và YD) [6] 2.1.5. ý nghia cua cac chỉ tiêu GNP và GDP trong phân tich kinh tế vĩ mô ̃ ̉ ́ ́ [7] 2.2. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 2.3. Các phương phap xac đinh GDP ́ ́ ̣ 2.3.1. Sơ đồ luân chuyên kinh tế vĩ mô ̉ 2.3.2. Phương phap xac đinh GDP theo luông san phâm ́ ́ ̣ ̀ ̉ ̉ 2.3.3. Phương phap xac đinh GDP theo luông thu nhâp ́ ́ ̣ ̀ ̣ 2.3.4. Phương phap xac đinh GDP theo giá trị gia tăng ́ ́ ̣ 2.4. Các đông nhât thưc kinh tế vĩ mô cơ ban ̀ ́ ̉ 2.4.1. Đông nhât thưc tiêt kiêm và đâu tư ̀ ́ ́ ̣ ̀ 2.4.2. Đông nhât thưc mô tả cac môi quan hệ giữa cac khu vưc trong nên ̀ ́ ́ ́ ́ ̀ kinh tế Chương 3: Tông câu và chinh sach tai khoá ̉ ̀ ́ ́ ̀ [1] 3.1. Tông câu và san lượng cân băng ̉ ̀ ̉ ̀ [2] 3.1.1. Tông câu và sản lượng cân bằng trong nền kinh tế giản đơn ̉ ̀ [3] 3.1.2. Tông câu và sản lượng cân bằng trong nền kinh tế đóng ̉ ̀ [4] 3.1.3. Tông câu và sản lượng cân bằng trong nền kinh tế mở ̉ ̀ [5] 3.1.4. Mô hình số nhân [6] 3.2. Chinh sach tai khoá ́ ́ ̀ 3.2.1. Muc tiêu và công cụ của chinh sach tai khoá ̣ ́ ́ ̀ 3.2.2. Cơ chế tác động của chính sách tài khóa 3.2.3. Chinh sach tai khoá và vân đề thâm hut ngân sach ́ ́ ̀ ́ ̣ ́ 3.2.4. Chinh sach tai khoá và vân đề thao lui đâu tư ́ ́ ̀ ́ ́ ̀ 3.2.5. Các biên phap tai trợ cho thâm hut ngân sach ̣ ́ ̀ ̣ ́ Chương 4: Tiên tệ và chinh sach tiên tệ ̀ ́ ́ ̀ [1] 4.1. Tiên tệ và cac chưc năng cua tiên tệ ̀ ́ ̉ ̀ [2] 4.1.1. Khai niêm tiên tệ ́ ̣ ̀ [3] 4.1.2. Cac chưc năng cua tiên tệ ́ ̉ ̀ [4] 4.1.3. Phân loai tiên ̣ ̀ [5] 4.2. Cung tiên và quá trình tạo tiền của ngân hàng thương mại ̀ [6] 4.2.1. Hệ thống ngân hàng [7] 4.2.2. Quá trình tạo tiền cua hệ thống ngân hang thương mai ̉ ̀ ̣ 4.2.3. Cung tiền và các yếu tố tác động đến mưc cung tiền 4.2.4. Số nhân tiền tệ BỘ MÔN KINH TẾ HỌC ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI 3
  4. 4.3. Câu tiên tệ ̀ ̀ 4.3.1. Phân biệt các loại tai san tai chinh ̀ ̉ ̀ ́ 4.3.2. Câu tiên tệ và các yếu tố tác động đến cầu tiền tệ ̀ ̀ 4.4. Thị trường tiền tệ 4.4.1. Trạng thái cân bằng của thị trường tiền tệ 4.4.2. Sư thay đổi trạng thái cân bằng 4.5. Chính sách tiền tệ 4.5.1. Mục tiêu và công cụ của chính sách tiền tệ 4.5.2. Cơ chế tác động của chính sách tiền tệ 4.5.3. Các công cụ điều tiết mưc cung tiền của Ngân hàng Trung ương Chương 5: Mô hình IS - LM và sự phối hợp các chính sách kinh tế vĩ mô [1] 5.1. Đường IS [4] 5.1.1. Thiêt lâp đường IS và độ dôc cua đường IS ́ ̣ ́ ̉ [5] 5.1.2. Cac điêm năm ngoai đường IS ́ ̉ ̀ ̀ [6] 5.1.3. Sư trượt doc và dich chuyên đường IS ̣ ̣ ̉ [7] 5.2. Đường LM 5.2.1. Thiêt lâp đường LM và độ dôc cua đường LM ́ ̣ ́ ̉ 5.2.2. Cac điêm năm ngoai đường LM ́ ̉ ̀ ̀ 5.2.3. Sư trượt doc và dich chuyên đường LM ̣ ̣ ̉ 5.3. Tác động của các chính sách kinh tế vĩ mô 5.3.1. Cân băng đông thời hai thị trường hang hoá và tiên tệ ̀ ̀ ̀ ̀ 5.3.2. Tac đông cua chinh sach tai khoá ́ ̣ ̉ ́ ́ ̀ 5.3.3. Tac đông cua chinh sach tiên tệ ́ ̣ ̉ ́ ́ ̀ 5.3.4. Sư phôi hợp giữa chinh sach tai khoá và chinh sach tiên tệ ́ ́ ́ ̀ ́ ́ ̀ Chương 6: Thât nghiêp và lam phat ́ ̣ ̣ ́ [1] ́ 6.1. Thât nghiêp ̣ [2] 6.1.1. Thât nghiêp và các loai thât nghiêp ́ ̣ ̣ ́ ̣ [3] 6.1.2. Nguyên nhân cua thât nghiêp ̉ ́ ̣ [4] 6.1.3. Tác động của thất nghiệp [5] 6.1.4. Các giai phap hạ thâp tỷ lệ thât nghiêp ̉ ́ ́ ́ ̣ [6] ̣ 6.2. Lam phat ́ [7] 6.2.1. Lam phat và các loại lam phat ̣ ́ ̣ ́ 6.2.2. Nguyên nhân cua lam phat ̉ ̣ ́ 6.2.3. Tac động cua lam phat ́ ̉ ̣ ́ 6.2.4. Các giải phap kiêm chế và kiểm soát lam phat ́ ̀ ̣ ́ 6.3. Môi quan hệ giữa lam phat và thât nghiêp ́ ̣ ́ ́ ̣ 6.3.1. Đường Phillips trong ngắn hạn 6.3.2. Đường Phillips trong dai han ̀ ̣ Chương 7: Kinh tế vĩ mô trong nên kinh tế mơ ̀ [1] 7.1. Lý thuyết về lợi thế so sánh và xu hương tư do hóa thương mại quốc tế [2] 7.1.1. Lý thuyết về lợi thế so sánh [5] 7.1.2. Xu hương tư do hóa thương mại quốc tế [6] 7.2. Xu hương hạn chế thương mại quốc tế [7] 7.2.1. Những quan điểm hạn chế thương mại quốc tế 7.2.2. Những công cụ để hạn chế thương mại quốc tế BỘ MÔN KINH TẾ HỌC ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI 4
  5. 7.3. Can cân thanh toan quôc tế ́ ́ ́ 7.3.1. Tài khoản vãng lai 7.3.2. Tài khoản vốn 7.3.3. Cân bằng cán cân thanh toán quốc tế 7.4. Tỷ giá hối đoái 7.4.1. Tỷ giá hối đoái và các yếu tố tác động đến tỷ giá hối đoái 7.4.2. Thị trường ngoại hối 7.4.3. Các hệ thống tỷ giá hối đoái 7.5. Tac đông cua chinh sach vĩ mô dươi các hệ thống tỷ giá hối đoái khác nhau ́ ̣ ̉ ́ ́ 7.5.1. Hoạt động của chính sách tài khóa dươi các hệ thống tỷ giá hối đoái khác nhau 7.5.2. Hoạt động của chính sách tiền tệ dươi các hệ thống tỷ giá hối đoái khác nhau 13. Phân bổ thời gian và hướng dẫn thực hiện chương trình hoc phân: 42.6.9.3 ̣ ̀ TT Chương Số tiết Lý thuyết Thực hành 1 Chương 1 6 5 1 2 Chương 2 9 7 2 3 Chương 3 8 6 2 4 Chương 4 10 6 4 5 Chương 5 9 7 2 6 Chương 6 8 5 3 7 Chương 7 10 6 4 Tổng 60 42 18 * Phân bổ cho các chương trình khác + Cho chương trình CNTH (24.6.15): Bỏ: 1.4; 2.4; chương 7. 14. Danh mục hướng đề tài thảo luận TT Đề tài TLTK Trang Ghi chú 1 Binh luân nhân đinh sau: Tỷ lệ ̀ ̣ ̣ ̣ [1] 34-50 lam phat, tỷ lệ thât nghiêp và tôc ̣ ́ ́ ̣ ́ [2] 213-241 độ tăng trưởng kinh tế ở Viêt ̣ [3] 11-51 Nam có môi quan hệ cung chiêu ́ ̀ ̀ [5] 4-17 vơi nhau. [6] 2-13 2 Trình bày ý nghĩa của các cặp [1] 51-77 chỉ tiêu GDP (hoặc GNP) tổng [2] 7-42 số và bình quân đầu người; danh [3] 52-90 nghĩa và thưc tế trong phân tích [4] 2-34 kinh tế vĩ mô. Minh hoạ bằng [5] 19-38 những số liệu thưc tế của Việt [6] 16-38 Nam trong những năm gần đây. [8] Tạp chí cuối năm 3 Phân tích tác động của chính [1],[2] 78-112 sách tài khoá đến sản lượng, [3],[4] 252-264 việc làm và giá cả bằng những [5],[6] 90-195 mô hình kinh tế vĩ mô thích hợp [8] 35-69 BỘ MÔN KINH TẾ HỌC ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI 5
  6. (hoặc mô hình AD-AS hoặc IS- [9] 188-211 LM). Hãy lấy một ví dụ thưc tế [10] 258-268 ở Việt Nam trong giai đoan hiên ̣ ̣ nay để minh hoạ. 4 Phân tích tác động của chính [1] 113-133 sách tiền tệ đến sản lượng, việc [2] 123-143 làm và giá cả bằng những mô [3] 196-299 hình kinh tế vĩ mô thích hợp [4] 72-191 (hoặc mô hình MD-MS hoặc IS- [5] 212-235 LM). Hãy lấy một ví dụ thưc tế [6] 270-277 ở Việt Nam trong giai đoan hiên ̣ ̣ [8] nay để minh hoạ. [9] 5 Dùng mô hình IS-LM để phân [1], [4] 134-142 tích rõ vì sao phải phối hợp các [5] 72-191 chính sách kinh tế vĩ mô. Ứng [6] 212-235 dụng để phân tích một chính [8] 270-277 sách cụ thể ở Việt Nam trong [9] ̣ ̣ giai đoan hiên nay. 6 Phân tích tác động của một số [1],[2] 163-194 chính sách cụ thể mà Chính phủ [3],[4] 94-120 Việt Nam đã thưc hiện trong vài [5],[6] 389-439 năm trở lại đây để kiềm chế [8],[9] 180-238 lạm phát hoặc để giải quyết 125-153 việc làm. 364-367 7 Phân tích tác động của một chính [1] 195-225 sách cụ thể trong thương mại [2] 173-193 quốc tế (ví dụ chính sách xuất [5] 269-284 nhập khẩu hoặc chính sách tỷ [6] 312-327 giá hối đoái...) đến sản lượng, [8] giá cả, và việc làm ở Việt Nam [9] gần đây. 8 Phân tích một số giải pháp tài [1],[2] 195-225 trợ thâm hụt ngân sách của Việt [3],[4] 173-193 Nam trong những năm gần đây. [5],[6] 269-284 [8],[9] 312-327 Đề cương đã được Bộ môn thông qua ngày 10 tháng 4 năm 2008 BAN GIÁM HIỆU P.TRƯỞNG BỘ MÔN   Th.S Phan Thế Công BỘ MÔN KINH TẾ HỌC ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI 6

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản