Đề cương lâm sàng Uốn ván

Chia sẻ: Than Kha Tu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
210
lượt xem
73
download

Đề cương lâm sàng Uốn ván

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Câu hỏi: 1. Biện luận chẩn đoán trên 2. Chẩn đoán phân biệt 3. Cơ chế bệnh sinh của uốn ván 4. Các thể uốn ván 5. Điều trị uốn ván: nguyên tắc, điều trị cụ thể, kê đơn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương lâm sàng Uốn ván

 1. §CLS - Uèn v¸n Uèn v¸n ChÈn ®o¸n: Uèn v¸n ngo¹i khoa toµn th©n giai ®o¹n toµn ph¸t møc ®é rÊt nÆng C©u hái: 1. BiÖn luËn chÈn ®o¸n trªn 2. ChÈn ®o¸n ph©n biÖt. 3. C¬ chÕ bÖnh sinh cña uèn v¸n 4. C¸c thÓ uèn v¸n 5. §iÒu trÞ uèn v¸n: nguyªn t¾c, ®iÒu trÞ cô thÓ, kª ®¬n C©u 1. BiÖn luËn chÈn ®o¸n Ghi chÈn ®o¸n: - BÖnh: Uèn v¸n ngo¹i khoa, néi khoa,uèn v¸n rèn... - ThÓ : côc bé, toµn th©n - Giai ®o¹n: toµn ph¸t, khëi ph¸t - Møc ®é: võa, nÆng, rÊt nÆng 1. Uèn v¸n ngo¹i khoa - Cã vÕt th−¬ng nghi ngê lµ cöa vµo - Khëi ph¸t bÖnh ®Çu tiªn lµ cøng hµm sau ®ã co cøng c¸c c¬, t¨ng tr−¬ng lùc c¬ toµn th©n liªn tôc - C¬n giËt cøng kÞch ph¸t trªn nÒn c¸c c¬ co cøng - Rèi lo¹n thÇn kinh thùc vËt: t¨ng tiÕt ®−êng h« hÊp, n−íc bät: bÖnh nh©n thë khß khÌ - Ch−a tiªm phßng v¸c xin uèn v¸n 2. Uèn v¸n toµn th©n: - T¨ng tr−¬ng lùc c¬ toµn th©n - Co giËt toµn th©n 3. Giai ®o¹n toµn ph¸t: Bn cã nhiÒu c¬n co giËt(300c¬n /24h) 4. Møc ®é rÊt nÆng C¸c c¨n cø ph©n chia møc ®é: TriÖu chøng Võa NÆng RÊt nÆng - Nung bÖnh ≥ 15 ngµy 6-14 ngµy < 6 ngµy - Thêi gian lan bÖnh(tõ khi > 48h 24-48h < 24h cøng hµm ®Õn c¬n giËt cøng) - §é khÝt hµm - C¬n giËt cøng > 2cm 1-2cm < 1cm ng¾n, dµi, mau(>4c¬n/ngµy) dµi, liªn tôc, hµnh tr¨m c¬n, tÝm - Khã nuèt th−a(
 2. §CLS - Uèn v¸n - ïn t¾c ®êm d·i - + +++ - Khã thë - râ rÖt +++ nhÑ nÆng, tÝm t¸i, rèi lo¹n nhÞp thë, - NhiÔm toan m¸u + ngõng thë... 0 - Sèt - 39-40 +++ - M¹ch < 390 120-140 400 - HA 90-120l/ph cao > 140 - V· må h«i B×nh th−êng nhiÒu cao hoÆc tôt Ýt rÊt nhiÒu ë bÖnh nh©n nµy cã: - Hoµn c¶nh x¶y ra uèn v¸n: kh«ng ®−îc tiªm phßng tr−íc - L©m sµng: + Thêi gian nung bÖnh: 3 ngµy + Thêi gian lan bÖnh: 1 ngµy + §é khÝt hµnh: 1cm + C¬n giËt cøng : 300c¬n/24h, cã tim t¸i + T¨ng tiÕt nhiÒu ®êm d·i + V· må h«i VËy chÈn ®o¸n møc ®é rÊt nÆng C¸c h×nh ¶nh l©m sµng: Co cøng c¬ l−ng g©y −ìn cong l−ng Bs Ng. Quang Toµn - Kho¸ DHY34- HVQY -2-
 3. §CLS - Uèn v¸n Co cøng c¬ cæ lµ cæ −ìn cong lªn , co cøng c¬ chi trªn, 2 hµm r¨ng nh¾m chÆt Hµm r¨ng nh¾m chÆt, cæ −ìn cong lªn Bs Ng. Quang Toµn - Kho¸ DHY34- HVQY -3-
 4. §CLS - Uèn v¸n Nh¾m chÆt hµm r¨ng, −ìn cæ C©u 2. ChÈn ®o¸n ph©n biÖt 1. Khi chØ cã cøng hµm cÇn chÈn ®o¸n ph©n biÖt víi c¸c æ nhiÔm khuÈn khu vùc nh− : viªm tÊy Amydal, viªm tÊy nÒn miÖng, viªm quanh r¨ng, tai biÕn r¨ng kh«n mäc lÖnh.. C¸c bÖnh nµy cã ®Æc ®iÓm lµ th−êng ®au ë mét bªn râ rÖt, cã s−ng h¹ch b¹ch huyÕt khu vùc kÕ cËn. Kh«ng cã kÌm co cøng c¬ mÆt, c¬ g¸y, cæ. Cøng hµm nh−ng vÉn cè g¾ng h¸ ra ®−îc. XN m¸u ngo¹i vi cã BC t¨ng cao 2. Khi ®· cã c¬n giËt cøng cÇn ph©n biÖt víi - Viªm mµng n·o: + Gièng: cøng g¸y vµ cøng c¬ l−ng + Kh¸c: viªm mµng n·o kh«ng cøng hµnh, dÞch n·o tuû cã biÕn ®æi - Ngé ®éc Strychnin: co cøng toµn th©n cïng mét lóc kh«ng qua giai ®o¹n cøng hµm, kh«ng sèt, cã tiÒn sö dïng Strichnin - C¬n tetani: th−êng co cøng vµ co giËt ®Çu chi, Ýt co cøng c¬ l−ng, kh«ng cøng hµm, Cã dÊu hiÖu Chvostek vµ Trousseau - BÖnh d¹i: uèn v¸n thÓ sî n−íc ph¶i ph©n biÖt víi bÖnh d¹i. BÖnh d¹i: chØ cã co cøng c¬ nhÊt thêi, cßn uèn v¸n cøng hµm vµ co cøng c¬ liªn tôc. BÖnh d¹i cã tiÓn sö chã c¾n - C¬n Hysterie: c¬n giËt x¶y ra ®ét ngét, tr−¬nglùc c¬ sau c¬n trë l¹i b×nh th−êng, kh«ng sèt, kh«ng cã vÕt th−¬ng C©u 3. C¬ chÕ bÖnh sinh uèn v¸n 1. Vài nét về đặc điểm sinh học của trực khuẩn uốn ván(Clostridium tetani) TK uốn ván hình que mảnh, kỵ khí, bắt màu Gram, nó có thể hình thành nha bào hình cầu ở một đầu trong điều kiện không thuận lợi. Nha bào uốn ván được tìm thấy trong phân của nhiều động vật có vú và trong đất. Ở các mẫu đất này Bs Ng. Quang Toµn - Kho¸ DHY34- HVQY -4-
 5. §CLS - Uèn v¸n có thể phân lập được trực khuẩn uốn ván từ 50% số mẫu hoặc hơn. Ở cát khô và đất bụi đường phố cũng có thểphân lập được trực khuẩn uốn ván nhưng tỷ lệ rất thấp. Với 1-2 g đất có thể phân lập được 32% trực khuẩn uốn ván từ trong các mẫu đất, tác giả khác dùng các mẫu đất bề mặt vùng nông thôn với số lượng ít hơn đưa vào dưới da chuột sau đó phân lập trực khuẩn uốn ván thấy tỉ lệ dương tính là 35%. Các ông cũng nhận thấy các mẫu đất lấy từ các cánh đồng lúa và hoa màu phân lập ddược nhiều trực khuẩn uốn ván hơn cả: tỷ lệ phân lập dương tính là 71% và 67%. Điều này giải thích được rằng : khi bị các vết thương rất nhỏ bị ô nhiễm một lượng đất rất ít cũng dễ bị mắc bệnh Trong điều kiện thuận lợi như trong vết thương nha bào uốn ván trở lại dạng hoạt động và sinh sản phát triển. Đặc biệt nó sẽ phát triển nhanh trong các tổ chức nghèo oxy, nhất là các vết thương kín, các vết thương có nhiều vi khuẩn gây mủ khác. Khi phát triển, trực khuẩn uốn ván tiết ra 2 ngoại độc tố là tetanospasmin và tetanolysin Chức năng của tetanolysin trong bệnh uốn ván là chưa rõ ràng. Nhưng người ta thấy nó có thể gây độc tế bào, làmt an máu và hoại tử lan rộng tổ chức ở những nơi mầm bệnh xâm nhập. Têtanolysin làm tổn thương màng tế bào nhất là thành phần lipid của màng tế bào. Khi tiêm nhiều lần tetanolysin cho động vật thí nghiệm có thể gây ra độc với tim, biến đổi điện tim và hội chứng đông máu rải rác nội mạch Trùc khuÈn uèn v¸n Tetanospasmin là chất mà vẫn được gọi là độc tố uốn ván. Nó là một chuỗi đơn polypeptid có trọng lượng phân tử là 151Kd nó bao gồm một chuỗi nặng và một chuỗi nhẹ được gắn với nhau bởi các cầu nối disulfid. Tetanospamin dưới tác dụng của papain bị chia cắt thành 2 phần, phần lớn hơn được gọi là phần B có độc tính mạnh. Phần bé hơn được gọilà phần C phàn này khôn độc nhưung có vị trí gắn với thụ cảm thể ganglioside của tổ chức thần kinh và làm nhiệm vụ cố định vào tổ chức thần kinh. Tetanospasmin rất độc chỉ cần 10-9g độc tố có thể giết chuột nhắt, mặc dù chuột nhắt không phải là đopọng vật. Chuột lang cảm thụ mạnh hơn 6 lần và ngựa cảm thụ mạnh hơn 12 lần so với chuột nhắt. Ngược lại thỏ có sức đề kháng mạnh hơn gấp 2 lần chuột, chó gấp 50 lần mèo gấp 60 lần và gà đề kháng mạn hơn chuột nhắt 30.000 lần. Người cảm thụ kém so với ngựa. Liều chết của độc tố đối vơi người là 0,1-0,25mg. Độc tố tan trong nước nhưng không hấp thu qua niêm mạc dạ dày ruột và không bị phá huỷ bởi dịch đường tiêu hoá 2. Cơ chế bệnh sinh của bệnh uốn ván: Bệnh uốn ván muốn phát sinh cần pahỉ có 3 điều kiện: - Sự xâm nhập cảu nha bào hoặc trực khuẩn uốn qua da và niêm mạc - Sự lan tràn và gây độc của độc tố uốn ván - Miễn dịch chống uốn ván chưa có hoặc giảm dưới nồng độ bảo vệ tối thiểu Bs Ng. Quang Toµn - Kho¸ DHY34- HVQY -5-
 6. §CLS - Uèn v¸n 2.1 Sự xâm nhập cảu Cl.tetani qua da và niêm mạc: Da và niêm mạc không bị tổn thương thì trực khuẩn và nha bào uốn ván không thể xâm nhập vào cơ thể được. Mặt khác sau khi xâm nhập được qua da và niêm mạc, trực khuẩn và nha bào uốn ván bị phản ứng viêm và thực bào của hệ thống bạch cầu và các yếu tố chống viêm khác của cơ thể chống lại . Do vậy, khi gây bệnh uốn ván thực nghiệm nhiều tác giả thấy cần tiêm cho động vật nha bào uốn ván kèm theo các chất ức chế bạch cầu hoặc các vi khuẩn khác nhất là các vi khuẩn gây mủ. Điều này cho thấy tầm quan trọng của việc sử trí tốt các vết thương là cửa vào của trực khuẩn uốn ván như phá bỏ các ngóc ngách, lấy hết dị vật , tổ chức hoại tử, nhỏ oxy già.. nhằm loại bỏ các điều kiện thuận lợi cho trực khuẩn uốn ván phát triển. 2.2 Sự lan tràn và gây độc uốn ván Trong môi trường thuận lợi trực khuẩn uốn ván sinh sản phát triển và giải phóng ra ngoại độc tố . Độc tố xâm nhập vào các mô lân cận, một phần vào máu và bạch huyết nhưng phần lớn xâm nhập vào các dây thần kinh và tiến dần về hệt thần kinh trung ương. Độc tố uốn ván thấm qua hàng rào máu não rất kém, khi có mặt ATS(anti tetanus serum: huyết thanh chống uốn ván) thì độc tố lưu hành tự do trong máu mất đi rất nhanh. Do vậy độc tố lưu hành tự do trong máu chỉ có một ý nghĩa rất nhỏ trong cơ chế bệnh sinh của uốn ván. Tuy vậy ở những mô thần kinh có nhiều huyết quản nơi hàng rào màng chắn yếu, đặc biệt vùng hạ khâu não, độc tố lưu hành tự do cũng góp phần gây độc cho tổ chức thần kinh. Tetanospasmin là thành phần quan trọng của độc tố uốn ván tạo nên những triệu chứng lâm sàng của bệnh. Tetanospasmin có ái lực đặc biệt với tổ chức thần kinh. Thụ thể của nó là các ganglioside một cấu trúc lipid của tổ chức thần kinh. Tetanospasmin theo các dây thần kinh ngoại vi (cả thần kinh cảm giác và vận động) vào tuỷ sống. Tốc độ di chuyển là 5mm/giờ. Trong tuỷ sống độc tố tiếp tục di chuyển lên hệ thần kinh trung ương vơi tốc độ di chuyển chậm hơn(1mm/giờ). Tetanospasmin ngăn cản sự ức chế việc giải phóng các dẫn truyền thần kinh tiền sináp dẫn tới sự co cơ. Ở tuỷ sống tetanospasmin ức chế sự giải phóng ra GABA của sináp thần kinh. Ở chất xám của hệ thần kinh trung ương tetanospasmin làm giảm khản năng ức chế các phản xạ thần kinh từ thể vân. Các tác dụng này dẫn đến co cơ và giật cứng. Do vậy sử dụng các hoá chất làm giảm sự tổng hợp GABA làm giảm sự giải phóng ra GABA hoặc ngăn ngừa tác dụng ức chế synap của GABA đều có thể làm giảm co cơ và giật Độc tố uốn ván gây độc ở tổ chức thần kinh ngoại vi ở tuỷ sống và cả ở tố chức thần kinh trung ương (tổ chức não). Bệnh cảnh lâm sàng uốn ván sở dĩ có các thể bệnh khác nhau là do hậu quả của tetanospasmin xâm nhập và gây độc ở loại tế bào thần kinh nào gây ra Độc tố uốn ván khi đã gắn vào tổ chức thần kinh thì rất khó tách ra và huyết thanh chống uốn ván không còn tác dụng nữa. Tác động của độc tố uốn ván kéo dài trong vài tuần(ít nhất 3 tuần đến hàng tháng). Quá trình này bao gồm cả quá trình vận chuyển của độc tố uốn ván theo hệ thần kinh từ ngoại vi tiến đến thần kinh trung ương và gây ra các triệu chứng lâm sàng. Điều này giải thích cho ý do tại sao: mặc dù cửa vào đã giải quyết tốt, không còn tìm thấy trực khuẩn uốn ván và không còn tìm thấy độc tố uốn ván lưu hành tự do trong máu và dịch não tuỷ nữam nhưng bệnh vẫn còn tiên triển trong một thời gian dài sau đó Bs Ng. Quang Toµn - Kho¸ DHY34- HVQY -6-
 7. §CLS - Uèn v¸n 3.2 Sự thiếu hụt miễn dịch chống uốn ván Thực tế cho thấy uốn ván chỉ xảy ra ở những cơ thể thiếu hụt miễn dịch. Khi hiệu giá kháng thể chống uốn ván ở trong huyết thanh ở đậm độ: - 0,01UI/ml: không bảo vệ được, phải tiêm chủng Bs Ng. Quang Toµn - Kho¸ DHY34- HVQY -7-
 8. §CLS - Uèn v¸n - 0,02-0,05 UI/ml: bảo vệ yếu, phải tiêm chủng - 0,06-0,25UI/ml: bảo vệ được nhưng cần tiêm nhắc lại - 0,26-1,25UI/ml: bảo vệ được - Trên 1,25 UI/ml: bảo vệ tốt C©u 4. C¸c thÓ l©m sµng 1. Ph©n theo ®Þnh khu - Uèn v¸n toµn th©n - Uèn v¸n côc bé: uèn v¸n chi, uèn v¸n ®Çu: ®¬n thuÇn; kÌm liÖt c¸c d©y thÇn kinh sä 2. Theo hoµn c¶nh x¶y ra uèn v¸n - Uèn v¸n ngo¹i khoa: nÆng, tö vong cao, nhanh - Uèn v¸n rèn: rÊt nÆng - Uèn v¸n sau phÉu thuËt - Uèn v¸n sau tiªm - Uèn v¸n sau báng - Uèn v·n kh«ng râ cöa vµo 3. Theo tiÕn triÓn - Uèn v¸n thÓ tèi cÊp - ThÓ cÊp tÝnh - ThÓ b¸n cÊp tÝnh C©u 5. §iÒu trÞ uèn v¸n: 1. Nguyªn t¾c ®iÒu trÞ - Chèng co cøng vµ giËt c¬: quan träng nhÊt - Xö trÝ vÕt th−¬ng cöa vµo - Trung hoµ ®éc tè uèn v¸n(SAT) - §¶m b¶o th«ng khÝ, chèng suy h« hÊp - §iÒu trÞ triÖu chøng kh¸c: c©n b»ng n−íc ®iÖn gi¶i, chèng nhiÔm toan, trî tim m¹ch, chèng rèi lo¹n thÇn kinh thùc vËt - S¨n sãc hé lý, dinh d−ìng tèt 3. §iÒu trÞ cô thÓ * Chèng co giËt vµ co cøng c¬ - Môc ®Ých: khèng chÕ c¬n co giËt mµ kh«ng g©y gi¶m th«ng khÝ qu¸, qu¸ liÒu thuèc dÉn ®Õn h«n mª Chó ý : kh«ng cã liÒu chung cho mäi bÖnh nh©n mµ ph¶i theo ®é nÆng cña bÖnh, ®é nh¹y c¶m víi thuèc tõng bÖnh nh©n mµ ®iÒu chØnh liÒu hµnh giê theo tiÕn triÓn cña bÖnh Cô thÓ: - Thuèc nÒn: r¶i ®Òu 24h th−êng dïng seduxen viªn uèng qua sonde d¹ dµy. LiÒu lín nhÊt lµ 8-10mg/kg/24h - LiÒu khëi ®iÓm 24v/24h, cã thÓ t¨ng lªn mçi lÇn 12-24v, cã thÓ trong mét ngµy t¨ng lªn gÊp ®«i - Thuèc phèi hîp: Dïng xen kÏ theo chØ ®Þnh b¸c sü khi mµ nhiÒu c¬n giËt kÐo dµi vµ liªn tôc. Dïng coctailytic Aminazin 25-50mg(1èng) Dimedrol 0,05%* 0,5-1ml(1èng) Bs Ng. Quang Toµn - Kho¸ DHY34- HVQY -8-
 9. §CLS - Uèn v¸n Scopolamin = 1èng, nÕu kh«ng cã thay b»ng Seduxen 1èng LÊy thªm n−íc cÊt võa ®ñ 10ml, mçi lÇn tiªm lÊy 2-4ml C¸c thuèc kh¸c cã thÓ dïng: Gardenal, Dolargan, Penthotal nh−ng chó ý t¸c dông phô lµ øc chÕ h« hÊp * Xö trÝ vÕt th−¬ng cöa vµo: - Môc ®Ých: diÖu trùc khuÈn uèn v¸n vµ c¸c vi khuÈn sinh mñ phèi hîp. Cßn lo¹i trõ nguån ®éc tè uèn v¸n vµ nguån kÝch thÝch g©y co giËt - Cô thÓ: + Më vÕt th−¬ng ®Ó hë, c¾t läc ho¹i tö, ph¸ bá ngãc ng¸ch, lÊy dÞ vËt + Nhá giät liªn tôc dd KMnO4 1/4000 hoÆc oxy giµ + KS: Penicilin 2-4 triÖu UI(ng−êi lín)*6-7 ngµy nªn dïng thay ®æi kh¸ng sinh v× trong qu¸ tr×nh bÖnh cã thÓ cã béi nhiÔm nhiÒu c¬ quan kh¸c nhau do ®ã c¸c vi khuÈn béi nhiÔm kh¸c nhau. Nªn dïng kh¸ng sinh tõ 5=7 ngµy míi thay KS kh¸c Cã thÓ dïng Ampicilin, Clindamycin, Metronidazole * Trung hoµ ®éc tè - Môc ®Ých: + Trung hoµ ®éc tè ®ang l−u hµnh trong m¸u + Trung hoµ ®éc tè ë vÕt th−¬ng Cô thÓ: Dïng kh¸ng ®éc tè uèn v¸n SAT LiÒu 1500UI * 10èng: 3000-5000 UI quanh vÕt th−¬ng cßn l¹i tiªm b¾p + −u ®iÓm: rÎ + Nh−îc: cã thÓ g©y dÞ øng vµ bÖnh huyÕt thanh(nÕu tiªm nhiÒu) Do ®ã cÇn thö ph¶n øng tr−íc tiªm nÕu cã mÉn c¶m cÇn tiªm theo pp Besredka Lo¹i kh¸c: TIG: globulin miÔn dÞch chèng uèn v¸n cña ng−êi; AT: gi¶i ®éc tè uèn v¸n * §¶m b¶o th«ng khÝ chèng suy h« hÊp - Hót ®êm d·i - Gi¶m ch−íng bông: ®Æc sonde d¹ dµy - Chèng t¸o vµ bÝ ®¸i: thôt th¸o, ®Æt sonde tiÓu - ChØ ®Þnh më khÝ qu¶n: + Thë khß khÌ t¾c nhiÒu ®êm d·i + Khã nuèt + C¬n giËt cøngm¹nh, liªn tiÕp, dµi, sau c¬n cã tÝm t¸i + Lång ngùc kh«ng di ®éng, thë n«ng, tÝm t¸i + Cã co th¾t thanh qu¶n: ®au häng, khã thë - Th«ng khÝ nh©n t¹o qua lç më khÝ qu¶n: + Cã biÓu hiÖn tæn h« hÊp; ngõng thë + C¬n giËt m¹nh, mau, ®¸p øng kÐm víi c¸c thuèc chèng co giËt * §iÒu trÞ c¸c triÖu chøng kh¸c - B¶o ®¶m n¨ng l−îng: 3-6 ngh×n Calo/ngµy(qua sonde, truyÒn tÜnh m¹ch) - C©n b»ng n−íc ®iÖn gi¶i Bs Ng. Quang Toµn - Kho¸ DHY34- HVQY -9-
 10. §CLS - Uèn v¸n - Chèng nhiÔm toan: NaHCO3 1,4 % * 300-500ml - Trî tim - Vitamin B1, B6, C * Hé lý: - §Æc sonde d¹ dµy, x«ng tiÓu - §Ó ë buång yªn tÜnh, tr¸nh c¸c kÝch thÝch: tiÕng ån, ¸nh s¸ng - Chèng loÐt: n»m ®Öm n−íc, trë m×nh, xoa bét tal - Theo dâi t×nh tr¹ng chung: M, nhiÖt ®é, HA, c¬n giËt, v· må h«i, n−íc tiÓu Kª ®¬n: Uèn v¸n ngo¹i khoa toµn th©n giai ®o¹n toµn ph¸t møc ®é rÊt nÆng HiÖn t¹i: ®· më khÝ qu¶n, ®· xö trÝ vÕt th−¬ng nghi lµ cöa vµo 1. Dextrose 5% * 500ml 2. Ringerlactat * 1000ml 3. Seduxen 5mg * 24 viªn; 1 lÇn dïng 1 viªn 4. SAT 1500UI * 10 èng 5. Penicilin 1 triÖu UI * 2 lä 6. Vitamin B6 * 4v Pha coctai: Aminazin * 1èng Seduxen 10mg * 1èng Pipolphen * 1èng Hót thªm n−íc cÊt võa ®ñ 10ml Tiªm 2-4 ml/lÇn theo chØ ®Þnh b¸c sü C©u 6. Mét sè vÊn ®Ò cÇn chó ý - Tªn trùc khuÈn uèn v¸n: Clostidium tetani, lµ trùc khuÈn Gram(+), kþ khÝ, sinh nha bµo - §iÒu kiÖn ph¸t sinh bÖnh uèn v¸n + Kh«ng ®−îc tiªm v¸c xin phßng uèn v¸n hoÆc ®· tiªm nh−ng kh«ng ®óng c¸ch + Cã vÕt th−¬ng ë da vµ niªm m¹c bÞ nhiÔm nha bµo uèn v¸n Cã t×nh tr¹ng thiÕu oxy nÆng nÒ ë vÕt th−¬ng do vÕt th−¬ng bÞ bÞt kÝn, tæ chøc ho¹i tö nhiÒu, thiÕu m¸u, dÞ vËt kÝch thÝch, cã vi khuÈn g©y mñ kh¸c - Sau khi m¾c bÖnh uèn v¸n kh«ng cã kh¸ng thÓ b¶o vÖ tøc lµ c¬ thÓ kh«ng cã miÔn dÞch víi uèn v¸n Nh−ng sau tiªm gi¶i ®éc tè cho miÔn dÞch t−¬ng ®èi bÒn - C¸c dÊu hiÖu b¸o tr−íc uèn v¸n: + §au nhøc n¬i vÕt th−¬ng + Co giËt thí c¬ quanh vÕt th−¬ng - TriÖu chøng sím vµ bao giê còng cã cña uèn v¸n lµ cøng hµm C©u 7. (C©u hái ®· ®−îc sö dông trong kú thi tèt nghiÖp n¨m 2007 cña líp DHY34, b¹n chó ý nhÐ ®«i khi thÇy chØ hái vÒ thuèc rÊt ®¬n gi¶n nh− vËy th«i mµ vÉn "chÕt" nh− th−êng ®Êy!) * Seduxen: Bs Ng. Quang Toµn - Kho¸ DHY34- HVQY - 10 -
 11. §CLS - Uèn v¸n - C¬ chÕ t¸c dông - LiÒu l−îng - T¸c dông phô * Aminazin: - C¬ chÕ t¸c dông - LiÒu l−îng - T¸c dông phô * Pipolphen: - C¬ chÕ t¸c dông - LiÒu l−îng - T¸c dông phô Bs Ng. Quang Toµn - Kho¸ DHY34- HVQY - 11 -
Đồng bộ tài khoản