Đề cương môn học thực hành CAD/CAM

Chia sẻ: Phan Thi Ngoc Giau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
130
lượt xem
21
download

Đề cương môn học thực hành CAD/CAM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Thông tin chung về môn học Tên môn học: THỰC HÀNH CAD/CAM Mã môn học: 21371604 Số tín chỉ: 1TC Thuộc chương trình đào tạo của khóa, bậc: Đại Học Các môn học tiên quyết (những môn phải học trước môn này): CAD/CAM, Vẽ kỹ thuật và CAD. Các môn học kế tiếp (những môn học ngay sau môn này): Công nghệ gia công CNC

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương môn học thực hành CAD/CAM

  1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc KHOA CƠ - ĐIỆN - ĐIỆN TỬ ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN (Mẫu chương trình đào tạo tín ch ỉ) 1 . Thông tin chung về môn học Tên môn học: THỰC HÀNH CAD/CAM - Mã môn học: 21371604 - Số tín chỉ: 1TC - Thuộc chương trình đào tạo của khóa, bậc: Đại Học - Lo ại môn học: Thực hành - Bắt buộc:   Lựa chọn:  Các môn học tiên quyết (những môn phải học trước môn này): - Công nghệ CAD/CAM, Vẽ kỹ thuật và CAD. Các môn học kế tiếp (những môn học ngay sau môn này): Công nghệ gia công CNC - Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: - Nghe giảng lý thuyết : … tiết  Làm bài tập trên lớp : … tiết  Thảo luận : … tiết  Thực h ành, thực tập (ở PTN, nhà máy, studio, điền dã, thực tập...): 30 tiết  Hoạt động theo nhóm : … tiết  Tự học : 90 giờ  Khoa/ Bộ môn phụ trách môn học: Bộ môn Kỹ thuật Cơ khí, Khoa Cơ – Điện – Điện - Tử, Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ TP HCM. 2 . Mục tiêu của môn học Kiến thức: Giúp sinh viên làm quen và trang bị kỹ năng thiết kế, lập trình điều khiển các - máy gia công điều khiển số với sự trợ giúp của máy tính. Kỹ năng: Ứng dụng được phần mền MasterCAM trong việc thiết kế sản phẩm, mô - h ình hóa hình học. Sử dụng được các chu trình gia công Phay trong ph ần mềm MasterCAM để gia công tạo hình các chi tiết hình học. Tạo cơ sở dữ liệu để điều khiển các máy gia công bằng chương trình số. Thái độ, chuyên cần: Đi học đầy đủ và đúng giờ, tích cực học tập thực hiện các bài - tập ở lớp và ở nhà.
  2. 3 . Tóm tắt nội dung môn học (khoảng 150 từ) Sử dụng phần mềm MasterCAM để thiết kế sản phẩm d ưới các dạng cấu trúc dữ liệu 2D, 3D: cấu trúc khối đặc – Solid, cấu trúc bề mặt – Surface. Tạo chương trình điều khiển số gia công tự động nhờ máy tính. 4 . Tài liệu học tập Tài liệu liệu bắt buộc, tham khảo bằng tiếng Việt, tiếng Anh (hoặc ngoại ngữ khác) - ghi theo thứ tự ưu tiên (tên sách, tên tác giả, nhà xuất bản, năm xuất bản, n ơi có tài liệu này, website, băng hình, ...). [1] Bài giảng “Hướng dẫn sử dụng MasterCAM X” ThS.Trần Đình Huy, Khoa Cơ – Điện – Điện tử, ĐH KTCN Tp.HCM, năm 2007. [2] Bài giảng “Thực Hành CAD/CAM – MasterCam 9.0” Th.S Nguyễn Quốc Hưng, Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ Tp.HCM . Năm 2005. [3] Bài giảng “Lập trình gia công CNC ứng dụng MasterCAM X” - ThS.Phạm Bá Khiển, Khoa Cơ – Điện – Điện tử, ĐH KTCN Tp.HCM, năm 2010. [4] Master CAM phần mềm thiết kế công nghệ CAD/CAM điều khiển các máy CNC. Trần Vĩnh Hưng. 2005. [5] MasterCAM Guide (Giảng viên ghi rõ): -  Những bài đọc chính: [1] chương 1÷4  Những bài đọc thêm: [2] chương 1÷6, [4], [5].  Tài liệu trực tuyến (khuyến khích sinh viên vào các website đ ể tìm tư liệu liên quan đ ến môn học): www.mastercam.com, www.thegioicadcam.com, www.cadcamonline.com, www.cadcamedu.com... 5 . Các phương pháp giảng dạy và học tập của môn học - Giảng dạy thông qua thực hành: Giảng viên chuẩn bị các yêu cầu thực hành có liên quan đ ến môn học. Sinh viên t hực hành trên cơ sở cá nhân hoặc nhóm. Giảng viên chu ẩn bị và triển khai bài giảng trên cơ sở sử dụng phần mềm trình diễn mẫu cho sinh viên, sử dụng các phương tiện trình chiếu và các công cụ minh họa. Sinh viên thực hành theo và làm các bài tập thực hành. 6 . Chính sách đối với môn học và các yêu cầu khác của giảng viên Các yêu cầu và kỳ vọng đối với môn học: Sinh viên nghe giảng lý thuyết, vận dụng lý thuyết vào thực hành các bài tập và kết - h ợp thảo luận nhóm nhỏ để thực hiện bài tập. Kiểm tra đánh giá sau mỗi bài thực hành. - Tìm kiếm bổ sung các tài liệu trên sách, báo, tạp chí, internet. - 7 . Thang điểm đánh giá Giảng viên đánh giá theo thang điểm 10, Phòng Đào tạo sẽ quy đổi sang thang điểm chữ và thang điểm 4 để phục vụ cho việc xếp loại trung bình học kỳ, trung bình tích lũy và xét học vụ. 8 . Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học
  3. 8.1. Đối với môn học lý thuyết hoặc vừa lý thuyết vừa thực hành Kiểm tra – đánh giá quá trình: Có trọng số chung là 30%, bao gồm các điểm đánh giá bộ phận như sau (việc lựa chọn các h ình thức đánh giá bộ phận, trọng số của từng phần do giảng viên đề xuất, Tổ trưởng bộ môn thông qua): Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập; - Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận; - Điểm đánh giá phần thực hành; - Điểm chuyên cần ; - Điểm tiểu luận; - Điểm thi giữa kỳ; - Điểm đánh giá khối lượng tự học, tự nghiên cứu của sinh viên (hoàn thành tốt - nội dung, nhiệm vụ mà giảng viên giao cho cá nhân/ tuần; bài tập nhóm/ tháng; b ài tập cá nhân/ học kì,…). 8.2. Đối với môn học thực hành: Tiêu chí đánh giá các bài thực hành: Sinh viên phải thực hiện được tất cả các bài - tập phần thiết kế trên môi trường vẽ 2 D, thiết kế khối Solid 3D và ph ần lập trình gia công Phay đ iều khiển máy CNC của giáo trình bài tập thực hành do giảng viên cung cấp. Số lượng và trọng số của từng bài th ực hành: Phần b ài tập thiết kế 2D, 3D: 40%; - phần b ài tập về lập trình gia công Phay CNC 6 0%. 8.3. Đối với môn học đồ án hoặc bài tập lớn: Tiêu chí đánh giá, cách tính điểm cụ th ể: - 9 . Nội dung chi tiết môn học (ghi tên các phần, chương, mục, tiểu mục…vào cột (1)) và phân bổ thời gian (ghi số tiết hoặc g iờ trong các cột (2), (3, (4), (5), (6) và (7)) Hình thức tổ chức dạy học môn học Lên lớp Tự Thực hành, học, Nội dung Tổng thí nghiệm, tự Lý Bài Thảo thực tập, nghiên thuyết tập luận rèn nghề,... cứu (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Chương 1 : KHÁI QUÁT VỀ 2 6 10 CAD/CAM-CNC. 1. Khái niệm về công nghệ CAD/CAM. 2. Trình tự các bước thiết kế và chế tạo dùng công nghệ CAD/CAM. 3. Tổng quan về phần mềm Mastercam. Chương 2 : VẼ CÁC ĐỐI TƯỢNG 2 4 12 18
  4. HÌNH HỌC CƠ BẢN 2D. 1. Menu CREATE trong MAIN MENU: 1.1. Menu Point. 1.2. Menu Line. 1.3. Menu Arc. 1.4. Menu Fillet. 1.5. Menu Spline. 1.6. Đường cong xây dựng Curve. 1.7. Tạo mặt Surfaces. 1.8. Menu Rectangle. 1.9. Menu Drafting. 1.10. Menu Chamfer. 1.11. Menu Letters. 1.12. Menu Ellipse. 1.13. Menu Polygon. 1.14. Menu Spiral/Helix. 1.15. Menu Add-ins. 2. Menu Modify trong Main menu: Fillet 2.1. Chức năng Trim. 2.2. Chức năng Break. 2.3. Chức năng Join. 2.4. Chức năng Nomal. 2.5. Chức năng Cpts Nurbs. 2.6. Chức năng X to Nurbs. 2.7. Chức năng Extend. 2.8. Chức năng của Drag. 2.9. Chức năng Cnv to arcs: 3. Menu Xform trong Main menu : 3.1. Chức năng Mirror. 3.2. Chức năng Rotate. 3.3. Chức năng Scale. 3.4. Chức năng Scale XYZ: 3.5. Chức năng Translate. 3.6. Chức năng Offset. 3.7. Chức năng Ofs Ctour: 4. Menu Delete trong Main menu. 5. Menu Screen trong Main menu. Bài tập áp dụng. Chương 3 : MÔ HÌNH HOÁ 3D. 2 4 18 24 1. Tạo mặt phẳng làm việc - Construction plane. 2. Các lệnh mô hình hóa khối đặc 3D - Solid 2.1. Extrude. 2.2. Revolve. 2.3. Sweep. 2.4. Loft. 2.5. Fillet.
  5. 2.6. Chamfer. 2.7. Shell. 2.8. Boolean. 2.9. Solids mgr. 2.10. Primitive. 2.11. Draft faces. 2.12. Trim. 2.13. Layout. 2.14. Find features. 2.15. From sufaces. 2.16. Remove Face. 3. Các lệnh mô hình hóa b ề mặt 3D - Surface: 3.1. Loft. 3.2. Coons. 3.3. Ruled. 3.4. Revolve. 3.5. Sweep. 3.6. Draft. 3.7. Fillet. 3.8. Offset. 3.9. Trim/extend. 3.10. 2 Surf blnd. 3.11. Surf blnd. 3.12. Fillet blnd. 3.13. Primitive. 3.14. From solid. 4. Curve 3D. Bài tập áp dụng. CHƯƠNG 4: TẠO ĐƯỜNG CHẠY 2 4 18 24 DAO 2 D. 1. Các kiểu chạy dao 2D. 2. Khai báo dao. 3. Qu ản lý các qúa trình gia công - Operation manager. 4. Mô phỏng gia công – Verify. 5. Cài đ ặt gia công – Jobsetup. 6. Chọn các đối tượng - Contour d efinition. 7. Cài đ ặt tọa độ - Coordinate setting. 8. Contour module. 9. Pocket module. 10. Drill Module. 11. Circle mill module. 12. Point module. 13. Engraving. Bài tập áp dụng. CHƯƠNG 5: TẠO ĐƯỜNG CHẠY
  6. 2 6 24 32 DAO 3D. 1. Tổng quan về chạy dao 3D trên Mastercam. 2. Kiểu chạy dao khung dây - Wireframe Tool path. 2.1. Wireframe Ruled Toolpath 2.2. Wireframe Lofted Toolpath 2.3. Wireframe Coons Toolpath 2.4. Wireframe Revolve Toolpath 2.5. Wireframe Swept 2D Toolpath 3. Kiểu chạy dao Surface. 3.1. Surface Rough: 3.1.1. Parallel 3.1.2. Radial 3.1.3. Project 3.1.4. Flowline 3.1.5. Contour 3.1.6. Restmill 3.1.7. Pocket 3.1.8. Plunge 3.2. Surface Finish: 3.2.1. Finish Parallel Steep Toolpath 3.2.2. Finish Shallow Toolpath 3.2.3. Finish Scallop Toolpath 3.2.4. Finish Pencil Toolpath 3.2.5. Finish Leftover Toolpath 3.2.6. Finish Blend Toolpath 4. Multiaxis machining. 4.1. Curve 5-axis function. 4.2. Drill 5 -axis function - Kho an trên máy nhiều trục (3,4,5 trục). 4.3. Swarf 5-axis function. 4.4. Msurf 5-axis function. 4.5. Flow 5-axis function. 4.6. Rotary 4Axis - Gia công 4 trục 5. Các thao tác trên đư ờng chạy dao. 5.1. Cắt xén đường chạy dao. 5.2. Di chuyển các đ ường chạy dao - Tranform. 5.3. Chiếu đường chạy dao lên một bề mặt. 5.4. Nhập một file dữ liệu đ ường chạy dao có sẵn vào file đang mở - Import NCI. Bài tập áp dụng. Chương 6: TRÌNH HẬU XỬ LÝ - POST 1 1 6 8 PROCESSOR.
  7. 1. Tạo file đường chạy dao NCI và file d ự liệu gia công NC . 2. Hiệu chỉnh, tạo mới một Post Processor. 2.1. Cài đ ặt các lệnh xuất file NC cơ bản. 2.2. Cài đặt Các thông số về trục quay. 2.3. Cài đ ặt chế độ xuất chu trình gia công lỗ. 2.4. Quy định về các mã lệnh G và M. 9 . Ngày phê duy ệt Tổ trưởng Bộ môn Người viết Trưởng khoa (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) PGS-TS. Phan Thị Thanh Bình ThS. Phạm Bá Khiển
  8. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc KHOA …….. PHIẾU ĐÁNH GIÁ ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Tên môn học: .................................................... Mã môn học: ........................... Số tín chỉ: ......... Tiêu chuẩn Tiêu chí đánh giá Điểm con 2 1 0 i) Thể hiện được đặc điểm và yêu cầu riêng của môn học, 1. Mục tiêu cụ thể hóa đ ược một số yêu cầu trong mục tiêu chương học phần trình, phù hợp và nhất quán với mục tiêu chương trình ii) Đúng mức và khả thi, phù hợp với yêu cầu trình độ sinh viên theo thiết kế cấu trúc chương trình iii) Rõ ràng, cụ thể và chính xác, nhìn từ phía người học, có khả năng đo lường được, chứng minh được và đánh giá được mức độ đáp ứng i) Phù hợp với mục tiêu học phần, khối lượng học phần 2. Nội dung và trình độ đối tượng sinh viên học phần ii) Thể hiện tính kế thừa, phát triển trên cơ sở những kiến thức sinh viên đã đ ược trang bị iii) Thể hiện một phạm vi kiến thức tương đ ối trọng vẹn đ ể có thể dễ d àng tổ chức giảng dạy và để sinh viên dễ d àng tích lũy trong một học kỳ iv) Thể hiện tính cơ bản, hiện đại, theo kịp trình đ ộ khoa học-k ỹ thuật thế giới v) Thể hiện quan điểm chú trọng vào khái niệm (concept), nguyên lý và ứ ng dụng, không chú trọng tới kiến thức ghi nhớ thuần túy hoặc kỹ năng sinh viên có thể tự học vi) Đủ mức độ chi tiết cần thiết để đảm bảo phạm vi và mức độ yêu cầu kiến thức của học phần, đồng thời đủ mức độ khái qu ất cần thiết để người dạy linh hoạt trong việc lựa chọn phương pháp giảng dạy và tiếp cận phù hợp 3. Những yêu i) Quy định về học phần điều kiện rõ ràng nhất quán, số học phần điều kiện không quá nhiều cầu khác ii) Mô tả vắn tắt nội dụng học phần ngắn gọn, rõ ràng, nhất quán với mô tả trong phần khung chương trình và b ao quát được những nội dung chính của học phần iii) Mô tả các nhiệm vụ của sinh viên phải đầy đủ và thể hiện được vai trò hướng dẫn cho sinh viên trong quá trình theo học iv) Tiêu chu ẩn đánh giá sinh viên và thang điểm đánh giá đ ưa ra rõ ràng và hợp lý, phù hợp với mục tiêu học phần v) Có đầy đủ thông tin về giáo trình (tài liệu tham khảo chính) mà sinh viên có thể tiếp cận vi) Trình bày theo mẫu quy định thống nhất Điểm TB = ∑/3,0 Trưởng khoa Người đánh giá (hoặc Chủ tịch HĐKH khoa)
  9. Xếp loại đánh giá: - Xu ất sắc: 9 đến 10 - Tốt: 8 đến cận 9 7 đến cận 8 - Khá: 6 đến cận 7 - Trung bình: - Không đạt: dưới 6.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản