intTypePromotion=3

Đề cương thí nghiệm điện tử công suất

Chia sẻ: Do Quoc Huan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
295
lượt xem
84
download

Đề cương thí nghiệm điện tử công suất

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Mục tiêu của học phần.  Hiểu được nguyên lý hoạt động của các mạch chỉnh lưu dùng Diode, SCR, mạch điều khiển điện áp AC, DC, mạch biến tần.  Sinh Viên có thể lắp ráp, khảo sát và lấy thông số của các mạch điện tử công suất cơ bản ứng dụng trong thực tế.  Rèn luyện kỹ năng thực hành và thực tế cho Sinh Viên.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương thí nghiệm điện tử công suất

  1. TRÖÔØNG ÑH SPKT TP. HCM. KHOA: ÑEÄN TÖÛ. ÑEÀ CÖÔNG CHI TIEÁT HOÏC PHAÀN. BOÄ MOÂN: ÑTCN. TEÂN HOÏC PHAÀN: Thí nghieäm ñieän töû coâng suaát. TEÂN TIEÁNG ANH:POWER ELECTRONICS LABORATORY SOÁ TÍN CHÆ: 02 (90 Tieát) LT: 5, TH: 85. TRÌNH ÑOÄ: ÑH 1. Muïc tieâu cuûa hoïc phaàn.  Hieåu ñöôïc nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa caùc maïch chænh löu duøng Diode, SCR, maïch ñieàu khieån ñieän aùp AC, DC, maïch bieán taàn.  Sinh Vieân coù theå laép raùp, khaûo saùt vaø laáy thoâng soá cuûa caùc maïch ñieän töû coâng suaát cô baûn öùng duïng trong thöïc teá.  Reøn luyeän kyõ naêng thöïc haønh vaø thöïc teá cho Sinh Vieân. 2. Moâ taû vaén taéc noäi dung hoïc phaàn. Caùc baøi thöïc taäp thí nghieäm cô baûn goàm caùc phöông phaùp taïo xung ñieàu khieån, caùc maïch chænh löu khoâng ñieàu khieån, coù ñieàu khieån, maïch ñieàu khieån ñieän aùp xoay chieàu 1 pha, 3 pha, caùc maïch ñieàu khieån ñieän aùp moät chieàu 1 pha, 3 pha, caùc maïch bieán taàn. 3. Ñeàu kieän tieân quyeát. Caùc moân hoïc tröôùc khoâng yeâu caàu keùt quaû: Thöïc taäp ño löôøng ñieän, thöïc taäp ñieän töû cô baûn 1, thöïc taäp kyõ thuaät soá. 4. Nhieäm vuï cuûa Sinh vieân.  Döï lôùp ñaày ñuû caùc tieát hoïc  Laøm caùc baøi thí nghieäm thöïc haønh, traû lôøi caùc caâu hoûi hoaëc baøi taäp môû roäng coù trong huôùng daãn.  Ñaûm baûo an toaøn khi tieán haønh thí nghieäm. 5. Thang ñieåm vaø tieâu chuaån ñaùnh giaù.  Thang ñieåm: 10 ñieåm.  Tieâu chuaån ñaùnh giaù theo qiu cheá hieän haønh. 6. Noäi dung chi tieát cuûa hoïc phaàn. BAØI SOÁ 1: KHAÛO SAÙT LINH KIEÄN ÑIEÄN TÖÛ COÂNG SUAÁT. A. Yeâu caàu thieát bò vaø duïng cuï thöïc haønh: Thieát bò cho thöïc taäp khaûo saùt maïch kích khoâng ñoàng boä SCR, TRIAC, chöùa caùc phaàn töû chöùc naêng:  Baûng nguoàn PE-500PS.  Module kích DC, maùy phaùt xung.  Module lieân keát quang vaø bieán theá.  Module taïo xung ñieàu khieån khoâng ñoàng boä.  Module linh kieän coâng suaát goàm: SCR, TRIAC, BJT, MOSFET.  Module taûi.  Dao ñoäng kyù 2 tia, ñoàng hoà VOM soá.  Caùc phuï tuøng khaùc. B. Lyù thuyeát ngheà.
  2. Giôùi thieäu laïi veà caáu truùc vaø nguyeân lyù hoaït ñoäng, ñaëc tính Vontage- Ampere cuûa caùc linh kieän ñieän töû coâng suaát SCR, TRIAC, BJT, MOSFET. C. Trình töï thöïc hieän. Böôùc 1:  Taäp hôïp caùc Module caàn thöïc taäp theo danh muïc lieät keâ treân.  Gaén caùc Module leân khung thöïc taäp.  Duøng daây noái ñeå caáp nguoàn cho caùc Module theo sô ñoà. Böôùc 2:  Söû duïng caùc daây noái ñeå laàn löôïc taïo ra caùc baøi thí nghieäm theo sô ñoà nguyeân lyù trong phaàn höôùng daãn thöïc haønh.  Khaûo saùt maïch ñieàu khieån khoâng ñoàng boä vôùi SCR.  Khaûo saùt maïch ñieàu khieån khoâng ñoàng boä vôùi TRIAC. BAØI SOÁ 2: THÍ NGHIEÄM MAÏCH CHÆNH LÖU COÙ ÑIEÀU KHIEÅN 1 PHA A. Yeâu caàu thieát bò vaø duïng cuï thöïc haønh: Thieát bò cho thöïc taäp khaûo saùt maïch kích ñoàng boä SCR, chöùa caùc phaàn töû chöùc naêng:  Baûng nguoàn PE-500PS.  Module taïo xung ñieàu khieån ñoàng boä.  Module linh kieän coâng suaát goàm: SCR, DIODE.  Module taûi.  Dao ñoäng kyù 2 tia, ñoàng hoà VOM soá.  Caùc phuï tuøng khaùc. B. Lyù thuyeát ngheà. Giôùi thieäu veà nguyeân lyù ñieàu khieån ñoàng boä SCR vaø caùc maïch kích cô baûn. C. Trình töï thöïc hieän. Böôùc 1:  Taäp hôïp caùc Module caàn thöïc taäp theo danh muïc lieät keâ treân.  Gaén caùc Module leân khung thöïc taäp.  Duøng daây noái ñeå caáp nguoàn cho caùc Module theo sô ñoà. Böôùc 2:  Söû duïng caùc daây noái ñeå laàn löôïc taïo ra caùc baøi thí nghieäm theo sô ñoà nguyeân lyù trong phaàn höôùng daãn thöïc haønh.  Khaûo saùt hoaït ñoäng cuûa boä chænh löu coâng suaát treân Diode vôùi taûi R, taûi RL.  Khaûo saùt hoaït ñoäng cuûa boä chænh löu coâng suaát baùn ñieàu khieån treân SCR vôùi taûi R vaø taûi RL.  Khaûo saùt hoaït ñoäng cuûa boä chænh löu coâng suaát ñieàu khieån toaøn phaàn treân SCR vôùi taûi R vaø taûi L. BAØI SOÁ 3: THÍ NGHIEÄM VEÀ MAÏCH BIEÁN ÑOÅI ÑIEÄN AÙP 1 PHA A. Yeâu caàu thieát bò vaø duïng cuï thöïc haønh: Thieát bò cho thöïc taäp khaûo saùt maïch kích SCR, Diode chöùa caùc phaàn töû chöùc naêng:  Baûng nguoàn PE-500PS.  Module taïo xung ñieàu khieån ñoàng boä.
  3.  Module linh kieän coâng suaát goàm: SCR, TRIAC.  Module taûi.  Dao ñoäng kyù 2 tia, ñoàng hoà VOM soá.  Caùc phuï tuøng khaùc. B. Lyù thuyeát ngheà. Giôùi thieäu veà nguyeân lyù ñieàu khieån ñoàng boä, SCR, TRIAC vaø caùc maïch kích cô baûn. C. Trình töï thöïc hieän. Böôùc 1:  Taäp hôïp caùc Module caàn thöïc taäp theo danh muïc lieät keâ treân.  Gaén caùc Module leân khung thöïc taäp.  Duøng daây noái ñeå caáp nguoàn cho caùc Module theo sô ñoà. Böôùc 2:  Söû duïng caùc daây noái ñeå laàn löôïc taïo ra caùc baøi thí nghieäm theo sô ñoà nguyeân lyù trong phaàn höôùng daãn thöïc haønh.  Khaûo saùt hoaït ñoäng cuûa boä bieán ñoåi ñieän aùp xoay chieàu 1pha duøng SCR, TRIAC vôùi taûi R vaø taûi RL. BAØI SOÁ 4: THÍ NGHIEÄM VEÀ CHÆNH LÖU 3 PHA KHOÂNG ÑIEÀU KHIEÅN A. Yeâu caàu thieát bò vaø duïng cuï thöïc haønh: Thieát bò cho thöïc taäp khaûo saùt maïch chænh löu chöùa caùc phaàn töû chöùc naêng:  Baûng nguoàn PE-500PS.  Module linh kieän coâng suaát: DIODE.  Module taûi.  Dao ñoäng kyù 2 tia, ñoàng hoà VOM soá.  Caùc phuï tuøng khaùc. B. Lyù thuyeát ngheà. Nhaéc laïi nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa caùc maïch chænh löu khoâng ñieàu khieån 3 pha vôùi caùc loaïi taûi R, L, RL. C. Trình töï thöïc hieän. Böôùc 1:  Taäp hôïp caùc Module caàn thöïc taäp theo danh muïc lieät keâ treân.  Gaén caùc Module leân khung thöïc taäp.  Duøng daây noái ñeå caáp nguoàn cho caùc Module theo sô ñoà. Böôùc 2:  Söû duïng caùc daây noái ñeå laàn löôïc taïo ra caùc baøi thí nghieäm theo sô ñoà nguyeân lyù trong phaàn höôùng daãn thöïc haønh.  Khaûo saùt maïch chænh löu 3 pha tia vôùi taûi R, taûi RL.  Khaûo saùt maïch chænh löu 3 pha caàu vôùi taûi R, taûi RL. BAØI SOÁ 5: THÍ NGHIEÄM VEÀ MAÏCH CHÆNH LÖU 3 PHA COÙ ÑIEÀU KHIEÅN A. Yeâu caàu thieát bò vaø duïng cuï thöïc haønh: Thieát bò cho thöïc taäp khaûo saùt maïch kích SCR chöùa caùc phaàn töû chöùc naêng:  Baûng nguoàn PE-500PS.
  4.  Module taïo xung ñieàu khieån ñoàng boä.  Module linh kieän coâng suaát: SCR,DIODE.  Module taûi.  Dao ñoäng kyù 2 tia, ñoàng hoà VOM soá.  Caùc phuï tuøng khaùc. B. Lyù thuyeát ngheà. Nhaéc laïi nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa caùc maïch chænh löu 3 pha coù ñieàu khieån vôùi caùc loaïi taûi R, L, RL. C. Trình töï thöïc hieän. Böôùc 1:  Taäp hôïp caùc Module caàn thöïc taäp theo danh muïc lieät keâ treân.  Gaén caùc Module leân khung thöïc taäp.  Duøng daây noái ñeå caáp nguoàn cho caùc Module theo sô ñoà. Böôùc 2:  Söû duïng caùc daây noái ñeå laàn löôïc taïo ra caùc baøi thí nghieäm theo sô ñoà nguyeân lyù trong phaàn höôùng daãn thöïc haønh.  Khaûo saùt maïch chænh löu coù ñeàu khieån 3 pha tia vôùi taûi R, taûi RL.  Khaûo saùt maïch chænh löu coù ñeàu khieån 3 pha caàu ñoái xöng vôùi taûi R, taûi RL. BAØI SOÁ 6: THÍ NGHIEÄM VEÀ MAÏCH CHÆNH LÖU 6 PHA A. Yeâu caàu thieát bò vaø duïng cuï thöïc haønh: Thieát bò cho thöïc taäp khaûo saùt maïch kích SCR chöùa caùc phaàn töû chöùc naêng:  Baûng nguoàn PE-500PS2.  Module taïo xung ñieàu khieån ñoàng boä.  Module linh kieän coâng suaát: SCR, DIODE.  Module taûi.  Dao ñoäng kyù 2 tia, ñoàng hoà VOM soá.  Caùc phuï tuøng khaùc. B. Lyù thuyeát ngheà. Nhaéc laïi nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa caùc maïch chænh löu 6 pha khoâng ñieàu khieån, coù ñieàu khieån vôùi caùc loaïi taûi R, L, RL. C. Trình töï thöïc hieän. Böôùc 1:  Taäp hôïp caùc Module caàn thöïc taäp theo danh muïc lieät keâ treân.  Gaén caùc Module leân khung thöïc taäp.  Duøng daây noái ñeå caáp nguoàn cho caùc Module theo sô ñoà. Böôùc 2:  Söû duïng caùc daây noái ñeå laàn löôïc taïo ra caùc baøi thí nghieäm theo sô ñoà nguyeân lyù trong phaàn höôùng daãn thöïc haønh.  Khaûo saùt maïch chænh löu khoâng ñieàu khieån 6 pha tia vôùi taûi R, taûi RL.  Khaûo saùt maïch chænh löu coù ñieàu khieån 6 tia vôùi taûi R, taûi RL.
  5. BAØI SOÁ 7: THÍ NGHIEÄM VEÀ MAÏCH BIEÁN ÑOÅI ÑIEÄN AÙP MOÄT CHIEÀU A. Yeâu caàu thieát bò vaø duïng cuï thöïc haønh: Thieát bò cho thöïc taäp khaûo saùt maïch chænh löu chöùa caùc phaàn töû chöùc naêng:  Baûng nguoàn PE-500PS.  Module taïo xung ñieàu khieån moät chieàu.  Module linh kieän coâng suaát: MOSFET.  Module taûi.  Dao ñoäng kyù 2 tia, ñoàng hoà VOM soá.  Caùc phuï tuøng khaùc. B. Lyù thuyeát ngheà. Nhaéc laïi nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa maïch ñieàu khieån ñieän aùp moät chieàu, boä Choopter. C. Trình töï thöïc hieän. Böôùc 1:  Taäp hôïp caùc Module caàn thöïc taäp theo danh muïc lieät keâ treân.  Gaén caùc Module leân khung thöïc taäp.  Duøng daây noái ñeå caáp nguoàn cho caùc Module theo sô ñoà. Böôùc 2:  Söû duïng caùc daây noái ñeå laàn löôïc taïo ra caùc baøi thí nghieäm theo sô ñoà nguyeân lyù trong phaàn höôùng daãn thöïc haønh.  Khaûo saùt maïch hình thaønh tín hieäu xung ñieàu khieån xung aùp.  Khaûo saùt maïch bieán ñoåi ñieän aùp moät chieàu khi khoâng coù phaûn hoài. • Sô ñoà ñieàu khieån vôùi xung vuoâng khoâng ñoåi. • Sô ñoà ñieàu khieån vôùi xung vuoâng bieán ñoåi.  Khaûo saùt maïch bieán ñoåi ñieän aùp moät chieàu khi coù phaûn hoài. BAØI SOÁ 8: THÍ NGHIEÄM VEÀ BOÄ BIEÁN TAÀN ÑIEÀU CHÆNH ÑIEÄN AÙP A. Yeâu caàu thieát bò vaø duïng cuï thöïc haønh: Thieát bò cho thöïc taäp khaûo saùt maïch bieán taàn chöùa caùc phaàn töû chöùc naêng:  Baûng nguoàn PE-500PS.  Module bieán ñoåi nguoàn moät chieàu vaø taïo xung ñeám.  Module ñieàu khieån bieán taàn  Module ñoàng hoà ño.  Module Motor 3 pha 24VAC.  Module coâng suaát bieán taàn.  Module taûi.  Dao ñoäng kyù 2 tia, ñoàng hoà VOM soá.  Caùc phuï tuøng khaùc. B. Lyù thuyeát ngheà. Nhaéc laïi nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa maïch bieán taàn ñieàu chænh ñieän aùp theo sô ñoà khoái (Bieán taàn 6 böôùc). C. Trình töï thöïc hieän.
  6. Böôùc 1:  Taäp hôïp caùc Module caàn thöïc taäp theo danh muïc lieät keâ treân.  Gaén caùc Module leân khung thöïc taäp.  Duøng daây noái ñeå caáp nguoàn cho caùc Module theo sô ñoà. Böôùc 2:  Söû duïng caùc daây noái ñeå laàn löôïc taïo ra caùc baøi thí nghieäm theo sô ñoà nguyeân lyù trong phaàn höôùng daãn thöïc haønh.  Khaûo saùt hoaït ñoäng cuûa maïch bieán ñoåi ñieän aùp moät chieàu.  Khaûo saùt maïch phaùt tín hieäu 6 böôùc.  Khaûo saùt hoaït ñoäng cuûa boä bieán taàn 6 böôùc. BAØI SOÁ 9: THÍ NGHIEÄM BOÄ BIEÁN TAÀN ÑIEÀU CHÆNH ÑOÄ ROÄNG XUNG A. Yeâu caàu thieát bò vaø duïng cuï thöïc haønh: Thieát bò cho thöïc taäp khaûo saùt maïch bieán taàn chöùa caùc phaàn töû chöùc naêng:  Baûng nguoàn PE-500PS.  Module maùy phaùt tín hieäu Sin 3 pha.  Module ñieàu khieån bieán taàn  Module ñoàng hoà ño.  Module Motor 3 pha 24VAC.  Module coâng suaát bieán taàn.  Module taûi.  Dao ñoäng kyù 2 tia, ñoàng hoà VOM soá.  Caùc phuï tuøng khaùc. B. Lyù thuyeát ngheà. Nhaéc laïi nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa maïch bieán taàn ñieàu chænh ñoä roäng xung theo sô ñoà khoái (PWMI) C. Trình töï thöïc hieän. Böôùc 1:  Taäp hôïp caùc Module caàn thöïc taäp theo danh muïc lieät keâ treân.  Gaén caùc Module leân khung thöïc taäp.  Duøng daây noái ñeå caáp nguoàn cho caùc Module theo sô ñoà. Böôùc 2:  Söû duïng caùc daây noái ñeå laàn löôïc taïo ra caùc baøi thí nghieäm theo sô ñoà nguyeân lyù trong phaàn höôùng daãn thöïc haønh.  Khaûo saùt hoaït ñoäng cuûa maïch phaùt tín hieäu Sin 3 pha.  Khaûo saùt maïch taïo xung coù ñoä roäng xung thay ñoåi.  Khaûo saùt hoaït ñoäng cuûa boä bieán taàn ñieàu chænh ñoä roäng xung (PWMI). 7. Taøi lieäu hoïc taäp chính cho Sinh Vieân. [1].Taøi lieäu höôùng daãn thöïc taäp ñieän töû coâng suaát. Hoï teân ngöôøi bieân soaïn: Hoaøng Ngoïc Vaên Kí teân: . . . . . . . . . .
  7. Hoï teân ngöôøi phaûn bieän: Kí teân: . . . . . . . . . . Chuû nhieäm Boä moân: Nguyeãn Taán Ñôøi Kí teân: . . . . . .....
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản