intTypePromotion=3

Đề khảo sát chất lượng học kỳ 1 có đáp án môn: Tiếng Anh 8 - Trường THCS thị trấn Nghĩa Đàn (Năm học 2015-2016)

Chia sẻ: Minh Tiến | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
23
lượt xem
1
download

Đề khảo sát chất lượng học kỳ 1 có đáp án môn: Tiếng Anh 8 - Trường THCS thị trấn Nghĩa Đàn (Năm học 2015-2016)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bạn đang gặp khó khăn trước kỳ thi khảo sát chất lượng và bạn không biết làm sao để đạt được điểm số như mong muốn. Mời các bạn cùng tham khảo đề khảo sát chất lượng học kỳ 1 có đáp án môn "Tiếng Anh 8 - Trường THCS thị trấn Nghĩa Đàn" năm học 2015-2016 sẽ giúp các bạn nhận ra các dạng bài tập khác nhau và cách giải của nó. Chúc các bạn làm thi tốt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề khảo sát chất lượng học kỳ 1 có đáp án môn: Tiếng Anh 8 - Trường THCS thị trấn Nghĩa Đàn (Năm học 2015-2016)

  1. VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí TRƯỜNG THCS TT NGHĨA ĐÀN ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I --------------------- Năm học: 2015 - 2016 Môn: Tiếng Anh - Lớp 6 Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề) Name:…………………………………………SBD:…………. Điểm bằng số Điểm bằng chữ Chữ kí giám khảo Số phách 1………………………………. 2………………………………. I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others: (1m) 1. A. grade B. late C. face D. class 2. A. close B. open C. morning D. go 3. A. big B. right C. rice D. five 4. A. chair B. couch C. school D. children 5. A. windows B. pens C. hospitals D. students II. Choose the best answers. (2ms) 1.__________ is that? – That is my brother. A. Who’s B. What's C. What D. Who 2. There are thirty students__________ my class. A. at B. on C. in D. of 3. I __________ my homework every afternoon. A. do B. does C. am D. have 4. .__________ class are you in? - I’m in class 6A. A. Who B. Which C. Where D. How 5. Ha __________ her teeth every morning. A. brushes B. brushs C. brush D. to brush 6. __________ do you live? A. what B. where C. which D. when 7. My school is __________ Nghia Dan Town. A. in B. on C. at D. for 8. Nam __________ TV at the moment. A. watchs B. watches C. is watching D. to watch 9. __________ students are there in your classroom?
  2. VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí A. How B. How old C. How many D. Where 10. There __________ a bakery near a bank. A. am B. be C. are D. is III. Supply the correct form of the verbs in the brackets. (1m) 1. Everyday, Lan (get)…………………….up at six. 2. …………….she (go)…………….. to school every morning? 3. Nga (wait) . . . . . . . . . . . . . . . . . . for a bus now. 4. There (be) …………….. many flowers in my school . 5. She (not, have) ……………………lunch at 11.30 every day. IV. Read the passage and do the following tasks. Hi. My name is Hoang. I’m a student. I get up at half past five. I take a shower and get dressed. I have breakfast then I leave the house for school at half past six. The school is near my house, so I walk. Classes start at seven and end at half past eleven. I walk home and have lunch at twelve o’clock. I. Choose True or False. (1m) 1. Hoang is a student........................ 2. He goes to school at half past six..................... 3. The school is far from his house........................ 4. He has lunch at eleven o’clock................... II. Answer the questions: (2ms) 1. What time does Hoang get up? .................................................................................................................................................... 2. Does he walk to school? .................................................................................................................................................... 3.What time do classes start? ………………………………………………………………………………………………… 4. How does he go to school? ………………………………………………………………………………………………… V. Complete the second sentences: (2ms) 1. My school has over five hundered students. There are ......................................................................... 2. My father rides a motorbike to work every morning. My father travels .........................................................................
  3. VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí 3. The drug store is to the right of the bakery. The bakery is......................................................................... 4. Our teacher is walking to school now. Our teacher is going ......................................................................... V. Rearrange the jumbled words in the correct order: (1m) 1. / Hanoi / travel / how / Nam’s / does / uncle / to / ? / ................................................................................................................. 2. / right / is / there / paddy / to / house / the / rice / a / Ba’s / of / ................................................................................................................. --------- THE END ---------
  4. VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ 1 MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others: (0.2 X 5 = 1m) 1. D. class 2. C. morning 3. A. big 4. C. school 5. D. students II. Choose the best answers. (0.2 X 10 = 2ms) 1. D. Who 2. C. in 3. A. do 4. B. Which 5. A. brushes 6. B.where 7. A. in 8. C.is watching 9. C.How many 10. D.is III. Supply the correct form of the verbs in the brackets.( 0.2 X 5 = 1m) 1. Everyday, Lan (get) gets up at six. 2. Does she (go) go to school every morning ? 3. Nga (wait) is waiting for a bus now. 4. There (be) are many flowers in my school . 5. She (not, have) does not/ doesn’t have lunch at 11.30 every day. IV. Read the passage and do the following tasks. 1. Choose True or False. (0.2 X 5 = 1m) 1. T 2. T 3. F 4. F 2. Answer the questions: ( 0.5 X 4 = 2m) 1. Hoang/He gets up at half past five./ 5.30 2. Yes, He does. 3. Classes start at seven. 4. He walks to school./ He goes to school on foot. V. Complete the second sentences: (0.5 X 4 = 2ms) 1. There are over 500 hundered students in my school. 2. My father travels to work by motorbike. 3. The bakery is to the left of the drug store . 4. Our teacher is going to school on foot. V. Rearrange the jumbled words in the correct order: (0.5 X 2 = 1m)\ 1. How does Nam’s uncle travel to Hanoi? 2. There is a rice paddy to the right of Ba’s house.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản