ĐÈN CCFL - NGUYÊN LÝ VÀ ỨNG DỤNG

Chia sẻ: Dang Ngoc Dzung | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:8

0
150
lượt xem
33
download

ĐÈN CCFL - NGUYÊN LÝ VÀ ỨNG DỤNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cấu tạo và ứng dụng của đèn CCFL, EEFL. Tài liệu lập từ công ty sản xuất nên có thể phần lý thuyết thiếu thuyết phục

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐÈN CCFL - NGUYÊN LÝ VÀ ỨNG DỤNG

  1. 1. Nguyên lý hoat đông cua đen CCFL và SEFL ̣ ̣ ̉ ̀ Bong đen được phân lam EEFL và CCFL sử dung lam đen nên cho man hinh TFT-LCD Backlight. ́ ̀ ̀ ̣ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ■ CCFL : Cold Cathode Fluorescent Lamp Điên ap cao tân câp cho điên cực sẽ lam bức xạ ra cac điên tử bâc 1, cac điên tử va cham với cac ̣ ́ ̀ ́ ̣ ̀ ́ ̣ ̣ ́ ̣ ̣ ́ phân tử khí bên trong bong (Ne, Ar) chuyên thanh cac điên tử bâc 2, cac điên tử nay ở trang thai ̀ ́ ̉ ̀ ́ ̣ ̣ ́ ̣ ̀ ̣ ́ kich thich khi va cham với cac phân tử thuy ngân ở dang khí sẽ phat xạ năng lượng dưới dang tia ́ ́ ̣ ́ ̉ ̣ ́ ̣ cực tim. Lớp men huynh quang hâp thụ tia cực tim và khi đat đên ngưỡng bức xạ sẽ phat xạ năng ́ ̀ ́ ́ ̣ ́ ́ lượng dưới dang anh sang khả kiên ̣ ́ ́ ́ ■ EEFL : External Electrode Fluorescent Lamp Nguyên lý phat sang cung giông với đen CCFL nhưng về câu tao thì điên cực năm bên ngoai ́ ́ ̃ ́ ̀ ́ ̣ ̣ ̀ ̀ ́ bong, cac điên tử được kich thich bởi hiên tượng cam ứng điên qua lớp vỏ thuy tinh ́ ̣ ́ ́ ̣ ̉ ̣ ̉ Phong điên tử ́ ̣ ́ ̣ Tac đông Gas ́ ̣ Tac đông Phosphor Phat xạ anh sang khả kiên ́ ́ ́ ́ 01/23/10 1
  2. LCD Back Light 1. Vai trò cua đen CCFL ̉ ̀ 1) Chức năng đen CCFL trong hệ thông BLU ̀ ́ Đen đong vai trò nguôn sang câp cho man tan xạ phia sau. ̀ ́ ̀ ́ ́ ̀ ́ ́ Đen sử dung cho hệ thông BLU cua man hinh TFT-LCD Backlight thông thường có đường kinh 2mm, it tôn điên, độ ̀ ̣ ́ ̉ ̀ ̀ ́ ́ ́ ̣ ́ sang cao. CCFL Man khuc xạ ̀ ́ ̀ ́ ́ Man khuêch tan Man đinh hướng ̀ ̣ ́ ́ Lăp bong (PMMA) L.G.P – Light Guide Plate ̉ Điêm in ́ ̉ Tâm phan quang Lớp bao vệ ̉ •Theo sơ đồ trên cho thây bong đen lăp doc theo tâm đinh hướng anh sang, anh sang được truyên sang măt trước ́ ́ ̀ ́ ̣ ́ ̣ ́ ́ ́ ́ ̀ ̣ nhờ câu truc cua tâm đinh hướng (L.G.P – Light Guide Plate) . ́ ́ ̉ ́ ̣ 01/23/10 2
  3. Ứng dung ̣ ́ ́ 2. Câu truc [Số lượng bong CCFL] ́ 1 pcs ̣ ̉ Loai CCFL thăng [Số lượng bong CCFL] ́ 2~6 pcs ̣ ́ Loai CCFL thăng [Số lượng bong CCFL] ́ từ 10 pcs trở lên ̣ ̉ Loai CCFL thăng [Số lượng bong CCFL] ́ L.G.P 1~2 pcs ̣ ́ ̉ Loai CCFL uôn kiêu “L” 01/23/10 3
  4. ́ ̣ ̉ ́ 2. Cac công đoan san xuât ▶ Công đoan san xuât bong CCFL ̣ ̉ ́ ́ Rửa bong ́ ́ ̀ Trang huynh ̀ ̣ Lam sach Nung Sealing ́ Trang Cs Sealing Exhaust quang ̀ đâu B (E/C) (Baking) ̀ lân 1 ̀ lân 2 ̀ Đâu A Cs solution ̀ Đâu B Aging Soldering Phong thuỷ ́ ́ Khuêch tan ́ Sealcut Phân tań ̉ ́ ́ Kiêm thăp sang ngân thuỷ ngân thuỷ ngân ̉ ́ ́ ́ (Lao hoa) (Nhung thiêc) ̀ Đâu A ̉ ̉ Kiêm hiên vi ̉ ́ ́ Kiêm tra thăp sang ̉ ̣ Kiêm ngoai quan ̉ ́ ̀ Kiêm tra xuât hang ABCDE Marking ́ ́ Đong goi (In) ̀ Đâu B ́ ̀ Xuât hang 01/23/10 4
  5. ́ ̣ ̉ ́ 2. Cac công đoan san xuât ▶ Công đoan san xuât bong SEFL ̣ ̉ ́ ́ Rửa bong ́ ́ ̀ Trang huynh ̀ ̣ Lam sach Nung Sealing Sealing Exhaust quang ̀ đâu B (E/C) (Baking) ̀ lân 1 ̀ lân 2 ̀ Đâu A ̀ Đâu B Soldering Aging Phong thuỷ ́ ́ Khuêch tan ́ Sealcut Phân tań ̉ ́ ́ Kiêm thăp sang ngân thuỷ ngân thuỷ ngân ́ ́ (Nhung thiêc) ̉ ́ (Lao hoa) ̉ ̉ Kiêm hiên vi ̀ Đâu A ̉ ́ ́ Kiêm tra thăp sang ̉ ̣ Kiêm ngoai quan ̉ ́ ̀ Kiêm tra xuât hang ́ ́ Đong goi Marking ABCDE ABCDE ̀ Đâu B (In) ́ ̀ Xuât hang 01/23/10 5
  6. ́ ̣ ̉ ́ 2. Cac công đoan san xuât ̣ 2.1 Công đoan Coating Là công đoan trang lớp men huynh quang vao bong thuỷ tinh và điêu chinh mau săc, độ sang theo yêu câu cua khach ̣ ́ ̀ ̀ ́ ̀ ̉ ̀ ́ ́ ̀ ̉ ́ ̀ hang ̀ Quy trinh Mô tả công đoaṇ Hang muc quan lý công đoan ̣ ̣ ̉ ̣ ́ Ghi chep Là công đoạn pha chế các dung Ghi chep tỷ lệ pha ́ Dung môi dịch huỳnh quang theo yêu cầu 1) Lot nguyên liệu ̣ ́ ̀ trôn chât huynh quang Dung dich trung hoà ̣ về màu sắc, độ sáng theo yêu 2) Ghi chép tỷ lệ pha chế MIXING cầu của khách hàng trong giới 3) Tỷ trọng và độ nhớt ́ ́ ́ Chât kêt dinh hạn sản xuất 4) Khuây và rolling (trôn) ́ ̣ ́ ̀ Chât huynh quang ́ Khuây 5) Ghi chep thời gian khuây và ́ ́ Phụ gia điêu chinh ̀ ̉ rolling 6) Tinh trang vệ sinh trang thiêt bị ̀ ̣ ́ ̣ Loc Rolling Điêu ̀ ̉ chinh NG ̉ ̀ Kiêm mau Là công đoan trang lớp men ̣ ́ 1) Độ nhớt và tỷ trong môi cup ̣ ̃ Nhât ký quan lý ̣ ̉ OK ̀ huynh ̣ công đoan Coating 2) Nhiêt độ và ap lực Blow ̣ ́ ́ Trang men ́ ̉ quang lên bong thuy tinh 3) Độ day men ̀ Nhât ký san xuât ̣ ̉ ́ 4) Quan lý đâu A/B ̉ ̀ ̣ công đoan Coating ̉ ̀ Kiêm hang 5) Độ dai lam sach đâu cuôi (E/C) ̀ ̀ ̣ ̀ ́ 6) Trang thai lớp men trang ̣ ́ ́ Lưu kho 7) Phân Lot và quan lý số lượng ̉ 01/23/10 6 ※Luôn luôn quan lý sat cac hang muc, sự thay đôi ap suât ga và số lượng môi Lot ̉ ́ ́ ̣ ̣ ̉ ́ ́ ̃
  7. ́ ̣ ̉ ́ 2. Cac công đoan san xuât ̣ 2.2 Công đoan Setup Là công đoan xữ lý nung bong đã qua công đoan Coating, bơm khi, thuy ngân, lăp rap cac nguyên liêu ̣ ́ ̣ ́ ̉ ́ ́ ́ ̣ để hoan thanh bong đen ̀ ̀ ́ ̀ ̀ Quy trinh Mô tả công đoan ̣ Hang muc quan lý công đoan ̣ ̣ ̉ ̣ ́ Ghi chep Sây khô và loai bỏ cac dung môi, nguyên liêu phụ trong dung dich trang ́ ̣ ́ ̣ ̣ ́ Điêu kiên nhiêt độ ̀ ̣ ̣ Nhât ký pha Cs ̣ Baking men Ap lực và nhiêt độ Blow ́ ̣ Nhât ký quan lý công ̣ ̉ Độ trăng, troc men ́ ́ ̣ đoa Setup Nhât ký san xuât ̣ ̉ ́ Là công đoan găn điên cực vao 2 đâu bong và tao hinh, hoan thiên cơ ̣ ́ ̣ ̀ ̀ ́ ̣ ̀ ̀ ̣ Tỷ lệ Forming Gas Sealing ̉ ̀ ̉ ́ ban đâu B cua bong ́ ̉ Phiêu san xuât ́ Phân hở đâu A ̀ ̀ Là công đoan xữ lý khí bên trong bong, tiêp thuy ngân, loai bỏ tap chât, ̣ ́ ́ ̉ ̣ ̣ ́ Độ chân không Exhaust bơm Ne/Ar vao bong và han kin đâu bong ̀ ́ ̀ ́ ̀ ́ Ap lực Gas ́ ̀ Nung cao tân Là công đoan nung băng điên ap cao tân để hoa hơi thuy ngân và ̣ ̀ ̣ ́ ̀ ́ ̉ ̣ ́ ̀ ̣ Điên ap anode, dong Grid, nhiêt ́ ́ khuêch tan Hg ́ ́ ̀ khuêch tan vao trong bonǵ phân tan, lượng thuy ngân ́ ̉ Là công đoan căt bỏ phân thừa, bong đen được hoan thiên về hinh ̣ ́ ̀ ́ ̀ ̀ ̣ ̀ Hinh thai và ứng lực phân han căt ̀ ́ ̀ ̀ ́ ́ ́ Căt cuôi (sealcut) dang và câu tao ́ ́ ̣ Nung toan bộ bong để hơi thuy ngân phân tan đêu bên trong bong ̀ ́ ̉ ́ ̀ ́ Điêu kiên nhiêt độ và tôc độ xữ lý ̀ ̣ ̣ ́ ́ Phân tan Hg (Scattering) Là công đoan kiêm tra trang thai thăp sang và sử dung kinh hiên vi để ̣ ̉ ̣ ́ ́ ́ ̣ ́ ̉ Không sang, sang bât thường ́ ́ ́ ̉ ́ ̉ kiêm tra bong sau khi san xuât ́ Lượng thuy ngân, trang Cs ̉ ́ ̉ ́ Kiêm thăp sang ́ Nứt, chiêu dai, lôi han, bot khi, ̀ ̀ ̉ ̀ ̣ ́ và kiêm kinh hiên vi ̉ ́ ̉ ̉ ̀ ́ ̉ ́ ̀ Lôi hinh thai, kiêm soat đâu A/B ※Luôn luôn quan lý sat cac hang muc, sự thay đôi ap lực và số lượng môi Lot 01/23/10 ̉ ́ ́ ̣ ̣ ̉ ́ ̃ 7
  8. ́ ̣ ̉ ́ 2. Cac công đoan san xuât ̣ ̀ ̣ ̉ ̉ 2.3. Công đoan hoan thiên san phâm Là công đoan hoan thiên đăc tinh, ngoai quan san phâm và kiêm tra loai bỏ cac san phâm lôi ra khoi thanh phâm ̣ ̀ ̣ ̣ ́ ̣ ̉ ̉ ̉ ̣ ́ ̉ ̉ ̉ ̉ ̀ ̉ ̀ Quy trinh Mô tả công đoan ̣ Hang muc quan lý công ̣ ̣ ̉ ́ Ghi chep ̣ đoan Là công đoan thăp sang bong trong điêu kiên cường độ lớn hơn ̣ ́ ́ ́ ̀ ̣ Điên ap và thời gian thăp ̣ ́ ́ Sổ nhân hang ̣ ̀ ̃ ̉ Lao hoa (Aging) cường độ sử dung để ôn đinh đăc tinh quang cua bong ̣ ̉ ̣ ̣ ́ ̉ ́ ́ ̀ ̉ sang, đâu A/B cua bong ́ Nhât ký công đoan ̣ ̣ ́ ̉ Phiêu san xuât ́ Chỉ ap dung cho đen CCFL để rửa sach lớp oxy hoa bên ngoai ́ ̀ ̣ ́ ̀ Thời gian thay đôi dung dich Nhât ký quan lý công ̉ ̣ ̣ ̉ Rửa laed wire lead wire rửa, trang thai rửa Lw ̣ ́ đoan ̣ Nhât ký san xuât ̣ ̉ ́ Ap dung cho bong CCFL, nhung phủ lớp thiêc lên bề măt Lw để ́ ̣ ́ ́ ́ ̣ Nhiêt độ thiêc, thiêu thiêc, ̣ ́ ́ ́ ́ ̉ Phiêu san xuât ́ ́ ́ Nhung thiêc (Soldering) chông Oxy hoa và để khach hang kêt nôi với inverter dể dang ́ ́ ́ ̀ ́ ́ ̀ thiêc dơ ́ In ký hiêu san xuât cua lô hang (Lot No.) lên đâu B cua bong để ̣ ̉ ́ ̉ ̀ ̀ ̉ ́ ̣ ́ Trang thai in In (Marking) quan lý san phâm và để khach hang phân biêt đâu bong ̉ ̉ ̉ ́ ̀ ̣ ̀ ́ ̀ ̉ Đâu A/B cua bonǵ ̉ ́ Kiêm tra thăp sang ́ Kiêm tra phân loai bong đen dựa trên đăc tinh mau cua bong để ̉ ̣ ́ ̀ ̣ ́ ̀ ̉ ́ Ap gas, bong mờ, mau săc ́ ́ ̀ ́ ́ ̉ Phiêu san xuât ́ (Fial lighting) loai bỏ hoăc phân lot ̣ ̣ Đâu A/B, số lượng ̀ Nhât ký san xuât ̣ ̉ ́ Kiêm tra bên ngoai cua bong (Dơ,trây xước,nứt,Lot No…) để ̉ ̀ ̉ ́ ̀ ̣ ́ ̀ Lot No., trang thai bên ngoai ́ ̉ Phiêu san xuât ́ ̉ ̣ Kiêm tra ngoai quan khăc phuc hoăc loai bỏ ra khoi thanh phâm ́ ̣ ̣ ̣ ̉ ̀ ̉ Đâu A/B, số lượng ̀ Nhât ký san xuât ̣ ̉ ́ Bộ phân đam bao chât lượng (Q.A) sẽ kiêm tra lai cac mâu hang ̣ ̉ ̉ ́ ̉ ̣ ́ ̃ ̀ ̉ ́ ̀ Kiêm tra xuât hang về ngoai quan, đăc tinh … để đưa ra kêt luân lô hang ̣ ̣ ́ ́ ̣ ̀ Là công đoan đong goi san phâm đẻ xuât hang dựa vao kế ̣ ́ ́ ̉ ̉ ́ ̀ ̀ Trôn Lot, số lượng đong goi ̣ ́ ́ ́ ̉ ́ Phiêu san xuât ́ ́ Đong goi ̣ ́ ̉ hoach xuât cua công ty ̣ ̀ Phân biêt đâu A/B Nhât ký công đoan ̣ ̣ ̣ ́ ́ Trang thai đong goi ́ 01/23/10 8

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản