Đề số 08_Đề thi thử đại học 2010 môn Vật lý khối A (Bộ 10 đề vật lý)

Chia sẻ: T N | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

1
112
lượt xem
56
download

Đề số 08_Đề thi thử đại học 2010 môn Vật lý khối A (Bộ 10 đề vật lý)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề số 08_đề thi thử đại học 2010 môn vật lý khối a (bộ 10 đề vật lý)', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề số 08_Đề thi thử đại học 2010 môn Vật lý khối A (Bộ 10 đề vật lý)

  1. ð THI TH ð IH CS 8 B GIÁO D C VÀ ðÀO ð THI TH ð I H C T O MÔN V T LÝ KH I A Th i gian làm bài: 90 phút; (50 câu tr c nghi m) H , tên thí sinh:.......................................................................... S báo danh:............................................................................... PH N CHUNG CHO T T C CÁC THÍ SINH (40 câu, t câu 1 ñ n câu 40): Câu 1: M t CLLX g m qu c u nh và LX có ñ c ng k = 80N/m. Con l c th c hi n 100 dao ñ ng h t 31,4s. Ch n g c th i gian là lúc qu c u có li ñ 2cm và ñang chuy n ñ ng theo chi u dương c a tr c t a ñ v i v n t c có ñ l n 40 3cm / s thì phương trình dao ñ ng c a qu c u là A. x = 4cos(20t-π/3)cm B. x = 6cos(20t+π/6)cm C. x = 4cos(20t+π/6)cm D. x = 6cos(20t-π/3)cm Câu 2: M t dây AB dài 1,8m căng th ng n m ngang, ñ u B c ñ nh, ñ u A g n vào m t b n rung t n s 100Hz. Khi b n rung ho t ñ ng, ngư i ta th y trên dây có sóng d ng g m 6 bó sóng, v i A xem như m t nút. Tính bư c sóng và v n t c truy n sóng trên dây AB. A. λ = 0,3m; v = 60m/s B. λ = 0,6m; v = 60m/s C. λ = 0,3m; v = 30m/s D. λ = 0,6m; v = 120m/s Câu 3: Ch n câu phát bi u không ñúng A. H t nhân có năng lư ng liên k t riêng càng l n thì càng b n v ng B. Khi l c h t nhân liên k t các nuclon ñ t o thành h t nhân thì luôn có s h t kh i C. Ch nh ng h t nhân n ng m i có tính phóng x D. Trong m t h t nhân có s nơtron không nh hơn s protôn thì h t nhân ñó có c hai lo i h t này Câu 4: Cho m ch dao ñ ng g m m t cu n c m m c n i ti p v i m t t ñi n C1 thì m ch thu ñư c sóng ñi n t có bư c sóng λ1, thay t trên b ng t C2 thì m ch thu ñư c sóng ñi n t có λ2. N u m c ñ ng th i hai t n i ti p v i nhau r i m c vào cu n c m thì m ch thu ñư c sóng có bư c sóng λ xác ñ nh b ng công th c 1 A. λ−2 = λ−2 + λ−22 1 B. λ = λ2 + λ22 1 C. λ = λ 1λ 2 D. λ = (λ 1 + λ 2 ) 2 Câu 5: M t máy phát ñi n xoay chi u 1 pha có 4 c p c c rôto quay v i t c ñ 900vòng/phút, máy phát ñi n th hai có 6 c p c c. H i máy phát ñi n th hai ph i có t c ñ là bao nhiêu thì hai dòng ñi n do các máy phát ra hòa vào cùng m t m ng ñi n A. 600vòng/phút B. 750vòng/phút C. 1200vòng/phút D. 300vòng/phút Câu 6: Ngư i ta c n truy n m t công su t ñi n m t pha 10000kW dư i m t hi u ñi n th hi u d ng 50kV ñi xa. M ch ñi n có h s công su t cosϕ = 0,8. Mu n cho t l năng lư ng m t trên ñư ng dây không quá 10% thì ñi n tr c a ñư ng dây ph i có giá tr A. R < 20Ω B. R < 25Ω C. R < 4Ω D. R < 16Ω Câu 7: Trong phòng thí nghi m có m t lư ng ch t phóng x , ban ñ u trong 1 phút ngư i ta ñ m ñư c có 360 nguyên t c a ch t b phân rã, sau ñó 2 gi trong 1 phút có 90 phân t b phân rã. Chu kì bán rã c a ch t phóng x ñó là A. 30 phút B. 60 phút C. 90 phút D. 45 phút Câu 8: Phương trình dao ñ ng ñi u hòa có d ng x = Asinωt. G c th i gian ñ ư c ch n là: A. lúc v t ñi qua v trí cân b ng theo chi u dương. B. lúc v t ñi qua v trí cân b ng theo chi u âm C. lúc v t có li ñ x = +A D. lúc v t có li ñ x = - A Câu 9: Cho m ch ñi n xoay chi u RLC n i ti p, L = 0,637H, C = 39,8µF, ñ t vào hai ñ u m ch hi u ñi n th có bi u th c u = 150 2 sin100πt (V) m ch tiêu th công su t P = 90 W. ði n tr R trong m ch có giá tr là A. 180 B. 50 C. 250 D. 90 http://ebook.here.vn - T i ebook, Tài li u h c t p mi n phí Trang 1/6 - Mã ñ thi 132
  2. ð THI TH ð IH CS 8 Câu 10: Trong các phương trình sau, phương trình nào không bi u th cho dao ñ ng ñi u hòa? A. x = 3tsin (100πt + π/6) B. x = 3sin5πt + 3cos5πt C. x = 5cosπt + 1 D. x = 2sin2(2πt + π /6) Câu 11: M t toa xe trư t không ma sát trên m t ñư ng d c xu ng dư i, góc nghiêng c a d c so v i m t 0 ph ng n m ngang là α = 30 . Treo lên tr n toa xe m t con l c ñơn g m dây treo chi u dài l = 1(m) n i v i m t qu c u nh . Trong th i gian xe trư t xu ng, kích thích cho con l c dao ñ ng ñi u hoà v i biên ñ 2 góc nh . B qua ma sát, l y g = 10m/s . Chu kì dao ñ ng c a con l c là A. 2,135s B. 2,315s C. 1,987s D. 2,809s Câu 12: M t lăng kính có góc chi t quang A = 600 chi t su t n= 3 ñ i v i ánh sáng màu vàng c a Natri. Chi u vào m t bên c a lăng kính m t chùm tia sáng tr ng m nh song song và ñư c ñi u ch nh sao cho góc l ch v i ánh sáng vàng c c ti u. Góc t i c a chùm tia sáng tr ng là A. 600 B. 300 C. 750 D. 250 Câu 13: Khe sáng c a ng chu n tr c c a máy quang ph ñư c ñ t t i A. quang tâm c a th u kính h i t B. tiêu ñi m nh c a th u kính h i t C. t i m t ñi m trên tr c chính c a th u kính h i t D. tiêu ñi m v t c a th u kính h i t Câu 14: Trong thí nghi m giao thoa ánh sáng Iâng dùng ánh sáng có bư c sóng λ t 0,4µm ñ n 0,7µm. Kho ng cách gi a hai khe Iâng là a = 2mm, kho ng cách t hai khe ñ n màn quan sát là D = 1,2m t i ñi m M cách vân sáng trung tâm m t kho ng xM = 1,95 mm có m y b c x cho vân sáng A. có 8 b c x B. có 4 b c x C. có 3 b c x D. có 1 b c x Câu 15: B c x t ngo i là b c x ñi n t A. Có bư c sóng nh hơn bư c sóng c a tia x B. Có t n s th p hơn so v i b c x h ng ngo i C. Có t n s l n hơn so v i ánh sáng nhìn th y D. Có bư c sóng l n hơn bư c sóng c a b c x tím Câu 16: Cho m t sóng ñi n t có t n s f = 3MHz. Sóng ñi n t này thu c d i A. Sóng c c ng n B. Sóng dài C. Sóng ng n D. Sóng trung Câu 17: Cho m ch n i ti p RC, Dùng vôn k nhi t có ñi n tr r t l n ño ñư c UR = 30 V, UC = 40V, thì hi u ñi n th hai ñ u ño n m ch l ch pha so v i hi u ñi n th hai ñ u t ñi n m t lư ng là A. 1,56 B. 1,08 C. 0,93 D. 0,64 Câu 18: Quang ph c a m t bóng ñèn dây tóc khi nóng sáng thì s A. Sáng d n khi nhi t ñ tăng d n nhưng v n có ñ b y màu B. Các màu xu t hi n d n t màu ñ ñ n tím, không sáng hơn C. V a sáng d n lên, v a xu t hi n d n các màu ñ n m t nhi t ñ nào ñó m i ñ 7 màu D. Hoàn toàn không thay ñ i Câu 19: M ch dao ñ ng lý tư ng: C = 50µF, L = 5mH. Hi u ñi n th c c ñ i hai b n c c t là 6(v) thì dòng ñi n c c ñ i ch y trong m ch là A. 0,60A B. 0,77A C. 0,06A D. 0,12A Câu 20: M t sóng âm truy n t không khí vào nư c, sóng âm ñó hai môi trư ng có A. Cùng v n t c truy n B. Cùng t n s C. Cùng biên ñ D. Cùng bư c sóng Câu 21: Cat t c a m t t bào quang ñi n làm b ng vônfram. Bi t công thoát c a electron ñ i v i vônfram là 7,2.10-19J và bư c sóng c a ánh sáng kích thích là 0,180µm. ð tri t tiêu hoàn toàn dòng quang ñi n, ph i ñ t vào hai ñ u anôt và catôt m t hi u ñi n th hãm có giá tr tuy t ñ i là A. Uh = 3,50V B. Uh = 2,40V C. Uh = 4,50V D. Uh = 6,62V Câu 22: Cho m ch ñi n RLC ghép n i ti p g m ñi n tr R, cu n dây có ñi n tr thu n 30Ω, ñ t c m 0,159H và t ñi n có ñi n dung 45,5µF, Hi u ñi n th hai ñ u m ch có d ng u = U0sin100πt(V). ð công su t tiêu th trên ñi n tr R ñ t giá tr c c ñ i thì ñi n tr R có giá tr là http://ebook.here.vn - T i ebook, Tài li u h c t p mi n phí Trang 2/6 - Mã ñ thi 132
  3. ð THI TH ð IH CS 8 A. 30(Ω) B. 50(Ω) C. 36 (Ω) D. 75(Ω) − Câu 23: Na là ch t phóng x β , ban ñ u có kh i lư ng 0,24g. Sau 105 gi ñ phóng x gi m 128 l n. 24 11 K t th i ñi m ban ñ u thì sau 45 gi lư ng ch t phóng x trên còn l i là A. 0,03g B. 0,21g C. 0,06g D. 0,09g Câu 24: Khi ñi vào m t ngõ h p, ta nghe ti ng bư c chân v ng l i ñó là do hi n tư ng A. Khúc x sóng B. Ph n x sóng C. Nhi u x sóng D. giao thoa sóng Câu 25: Phát bi u nào sau ñây là sai v i n i dung hai gi thuy t c a Bo? A. Nguyên t có năng lư ng xác ñ nh khi nguyên t ñó tr ng thái d ng. B. Trong các tr ng thái d ng, nguyên t không b c x hay h p th năng lư ng. C. Khi chuy n t tr ng thái d ng có năng lư ng th p sang tr ng thái d ng có năng lư ng cao nguyên t s phát ra phôtôn. D. các tr ng thái d ng khác nhau năng lư ng c a các nguyên t có giá tr khác nhau. Câu 26: M t máy bi n th có hi u su t 80%. Cu n sơ c p có 150vòng, cu n th c p có 300vòng. Hai ñ u cu n th c p n i v i m t cu n dây có ñi n tr ho t ñ ng 100Ω, ñ t c m 318mH. H s công su t m ch sơ c p b ng 1. Hai ñ u cu n sơ c p ñư c ñ t hi u ñi n th xoay chi u có U1 = 100V, t n s 50Hz. Tính cư ng ñ hi u d ng m ch sơ c p. A. 1,8A B. 2,0A C. 1,5A D. 2,5A Câu 27: M t cu n dây thu n c m có ñ t c m L = 2/π(H), m c n i ti p v i m t t C = 31,8(µF). Hi u ñi n th hai ñ u cu n c m là uL = 100sin(100πt + π/6) V. Bi u th c c a hi u ñi n th hai ñ u m ch là A. u = 50sin(100πt + π/6) V B. u = 100sin(100πt - π/3) V C. u = 200sin(100πt + π/3) V D. u = 50 2 sin(100πt – π/6) V Câu 28: Trong ph n ng phân h ch c a U235 năng lư ng t a ra trung bình là 200MeV. Năng lư ng t a ra khi 1kg U235 phân h ch hoàn toàn là A. 12,85.106 kWh B. 22,77.106 kWh C. 36.106 kWh D. 24.106 kWh Câu 29: Phát bi u nào sau ñây là sai khi nói v ñ ng năng ban ñ u c c ñ i c a các electron quang ñi n? A. ð ng năng ban ñ u c c ñ i c a các electron quang ñi n không ph thu c vào cư ng ñ chùm sáng kích thích. B. ð ng năng ban ñ u c c ñ i c a các electron quang ñi n không ph thu c vào b n ch t c a kim lo i làm cat t. C. ð ng năng ban ñ u c c ñ i c a các electron quang ñi n ph thu c vào b n ch t kim lo i dùng làm catôt. D. ð ng năng ban ñ u c c ñ i c a các electron quang ñi n ph thu c vào bư c sóng c a ánh sáng kích thích. Câu 30: Bư c sóng dài nh t trong dãy Laiman; Banme; Pasen l n lư t là 0,122 m; 0,656 m; 1,875 m. Bư c sóng dài th hai c a dãy Laiman và Banme là A. 0,103 m và 0,486 B. 0,103 m và 0,472 m C. 0,112 m và 0,486 m D. 0,112 m và 0,472 m Câu 31: Con l c lò xo dao ñ ng ñi u hòa theo phương th ng ñ ng có năng lư ng dao ñ ng E = 2.10-2(J) l c ñàn h i c c ñ i c a lò xo F(max) = 4(N). L c ñàn h i c a lò xo khi v t v trí cân b ng là F = 2(N). Biên ñ dao ñ ng s là A. 2(cm). B. 4(cm). C. 5(cm). D. 3(cm). Câu 32: Sóng ñi n t có t n s f = 2,5MHz truy n trong thu tinh có chi t su t n=1.5 thì có bư c sóng là A. 50m B. 80m C. 40m D. 70m Câu 33: T kí hi u c a m t h t nhân nguyên t là 6 X , k t lu n nào dư i ñây chưa chính xác 3 A. H t nhân c a nguyên t này có 6 nuclon B. ðây là nguyên t ñ ng th 3 trong b ng HTTH C. H t nhân này có 3 protôn và 3 nơtron D. H t nhân này có protôn và 3 electron http://ebook.here.vn - T i ebook, Tài li u h c t p mi n phí Trang 3/6 - Mã ñ thi 132
  4. ð THI TH ð IH CS 8 Câu 34: Hai con l c ñơn có chi u dài l1 & l2 dao ñ ng nh v i chu kì T1 = 0,6(s), T2 = 0,8(s) cùng ñư c kéo l ch góc α0 so v i phương th ng ñ ng và buông tay cho dao ñ ng. Sau th i gian ng n nh t bao nhiêu thì 2 con l c l i tr ng thái này. A. 2(s) B. 2,5(s) C. 4,8(s) D. 2,4(s) Câu 35: Cho m ch R,L,C t n s c a m ch có th thay ñ i ñư c, khi ω = ω0 thì công su t tiêu th trong m ch ñ t giá tr c c ñ i, khi ω = ω1 ho c ω = ω2 thì m ch có cùng m t giá tr công su t. M i liên h gi a các giá tr c a ω là ω1ω2 A. ω02 = ω12 + ω22 B. ω0 = C. ω02 = ω1.ω2 D. ω0 = ω1 + ω2 ω1 + ω2 Câu 36: Hi u ñi n th hai c c c a m t ng Rơnghen là 4,8kV. Bư c sóng ng n nh t c a tia X mà ng có th phát ra là A. 0,134nm B. 1,256nm C. 0,447nm D. 0,259nm π Câu 37: M t v t dao ñ ng v i phương trình x = 4 2 sin(5πt − )cm . Quãng ñư ng v t ñi t th i ñi m 4 1 t1 = s ñ n t 2 = 6s là 10 A. 84,4cm B. 333,8cm C. 331,4cm D. 337,5cm Câu 38: M t máy phát ñi n ba pha m c hình sao có hi u ñi n th pha Up = 115,5V và t n s 50Hz. Ngư i ta ñưa dòng ba pha vào ba t i như nhau m c hình tam giác, m i t i có ñi n tr thu n 12,4Ω và ñ t c m 50mH. Cư ng ñ dòng ñi n qua các t i là A. 8A B. 10A C. 20A D. 5A Câu 39: H t nhân 226 Ra ban ñ u ñang ñ ng yên thì phóng ra h t α có ñ ng năng 4,80MeV. Coi kh i 88 lư ng m i h t nhân x p x v i s kh i c a nó. Năng lư ng toàn ph n t a ra trong s phân rã này là A. 4,89MeV B. 4,92MeV C. 4,97MeV D. 5,12MeV PH N RIÊNG: Thí sinh ch ñư c ch n làm 1 trong 2 ph n (Ph n 1 ho c ph n 2) Ph n 1. Theo chương trình phân ban (10 câu, t câu 41 ñ n câu 50) Câu 40: M t sóng cơ h c lan truy n t 0 theo phương 0y v i v n t c v = 40(cm/s). Năng lư ng c a sóng π  ñư c b o toàn khi truy n ñi. Dao ñ ng t i ñi m 0 có d ng: x = 4 sin  t (cm) 2  Bi t li ñ c a dao ñ ng t i M th i ñi m t là 3(cm). Li ñ c a ñi m M sau th i ñi m ñó 6(s). A. – 2cm B. 3 cm C. 2cm D. – 3cm Câu 41: Ch n câu phát bi u ñúng A. Mômen c a h ba l c ñ ng ph ng, ñ ng qui ñ i v i m t tr c quay b t kỳ ñ u b ng không B. T ng các mômen l c tác d ng vào v t b ng không thì v t ph i ñ ng yên C. T ng hình h c c a các l c tác d ng vào v t r n b ng không thì t ng c a các mômen l c tác d ng vào nó ñ i v i m t tr c quay b t kỳ cũng b ng không. D. Tác d ng c a l c vào v t r n không ñ i khi ta di chuy n ñi m ñ t l c trên giá c a nó Câu 42: M t thanh ñ ng ch t, ti t di n ñ u dài L d a vào m t b c tư ng nh n th ng ñ ng. H s ma sát ngh gi a thanh và sàn là 0,4. Góc mà thanh h p v i sàn nh nh t (αmin) ñ thanh không trư t là A. αmin = 51,30 B. αmin = 56,80 C. αmin = 21,80 D. αmin = 38,70 Câu 43: M t v t r n có kh i lư ng 1,5kg có th quay không ma sát xung quanh m t tr c c ñ nh n m ngang. Kho ng cách t tr c quay ñ n kh i tâm c a v t là 20cm, mô men quán tính c a v t ñ i v i tr c quay là 0,465kg.m2, l y g = 9,8m/s2. Chu kì dao ñ ng nh c a v t là A. 3,2s B. 0,5s C. 2,5s D. 1,5s Câu 44: Ch n câu phát bi u không ñúng A. Hi n tư ng tán s c ánh sáng ch ng t ánh sáng có nhi u thành ph n ph c t p B. Hi n tư ng giao thoa ánh sáng ch ng t ánh sáng có tính ch t sóng http://ebook.here.vn - T i ebook, Tài li u h c t p mi n phí Trang 4/6 - Mã ñ thi 132
  5. ð THI TH ð IH CS 8 C. Hi n tư ng quang ñi n ch ng t ánh sáng có tính ch t h t D. S nhi u x ánh sáng là do các lư ng t ánh sáng có t n s khác nhau tr n l n vào nhau Câu 45: M t ngu n âm phát ra m t âm ñơn s c có t n s f, cho ngu n âm chuy n ñ ng v i t c ñ v trên m t ñư ng tròn bán kính R trong m t ph ng n m ngang. Máy thu 1 ñ t t i tâm ñư ng tròn, máy thu 2 ñ t cách máy thu 1 m t kho ng 2R cùng trong m t ph ng quĩ ñ o c a ngu n âm. K t lu n nào sau ñây là ñúng A. Máy thu 1 thu ñư c âm có t n s f' > f do ngu n âm chuy n ñ ng B. Máy thu 2 thu ñư c âm có t n s bi n thiên tu n hoàn quanh giá tr f C. Máy thu 2 thu ñư c âm có t n s f' < f D. Máy thu 2 thu ñư c âm có t n s f' > f Câu 46: M t ñĩa ñ c ñang quay v i t c ñ 360 vòng/phút thì quay ch m d n ñ u và d ng l i sau ñó 600s. S vòng quay c a ñĩa trong th i gian quay ch m d n là A. 1200 vòng B. 1800vòng C. 360 vòng D. 900 vòng Câu 47: M t ròng r c coi như m t ñĩa tròn m ng bán kính R = 10cm, kh i lư ng 1kg có th quay không ma sát quanh 1 tr c n m ngang c ñ nh. Qu n vào vành ròng r c m t s i dây m nh, nh không dãn và treo vào ñ u dây m t v t nh M có kh i lư ng 1kg. Ban ñ u v t M sát ròng r c và ñư c th ra không v n t c ban ñ u, cho g = 9,81m/s2. T c ñ quay c a ròng r c khi M ñi ñư c quãng ñư ng 2m là A. 36,17rad/s B. 81,24rad/s C. 51,15rad/s D. 72,36rad/s Câu 48: M t thanh nh dài 1m quay ñ u trong m t ph ng ngang xung quanh tr c th ng ñ ng ñi qua trung ñi m c a thanh. Hai ñ u thanh có g n hai ch t ñi m có kh i lư ng 2kg và 3kg. T c ñ dài c a m i ch t ñi m là 5m/s. Momen ñ ng lư ng c a thanh là A. L = 7,5 kgm2/s B. L = 12,5 kgm2/s C. L = 10,0 kgm2/s D. L = 15,0 kgm2/s Câu 49: ð o hàm theo th i gian c a momen ñ ng lư ng c a v t r n là ñ i lư ng A. Mômen l c tác d ng vào v t B. ð ng lư ng c a v t C. H p l c tác d ng vào v t D. Mômen quán tính tác d ng lên v t Câu 50: M t momen l c có ñ l n 30Nm tác d ng vào m t bánh xe có momen quán tính ñ i v i tr c bánh xe là 2kgm2. N u bánh xe quay nhanh d n ñ u t tr ng thái ngh thì ñ ng năng c a bánh xe th i ñi m t = 10s là A. Eñ = 20,2kJ B. Eñ = 24,6kJ C. Eñ = 22,5kJ D. Eñ = 18,3kJ Ph n 2. Theo chương trình KHÔNG phân ban (10 câu, t câu 51 ñ n câu 60) Câu 51: Dùng máy nh ñ ch p ñư c nh c a v t ta c n ñi u ch nh A. tiêu c c a v t kính B. kho ng cách t v t kính ñ n phim C. kho ng cách t v t ñ n v t kính D. kho ng cách t v t ñ n v t kính và kho ng cách t v t kính ñ n phim Câu 52: Trong các lo i sóng vô tuy n thì A. sóng dài truy n t t trong nư c B. sóng ng n b t ng ñi n li h p th C. sóng trung truy n t t vào ban ngày D. sóng c c ng n ph n x t ng ñi n li Câu 53: Ch n câu có n i dung không ñúng? ði m c c c n c a m t là A. ñi m mà khi v t ñ t ñó m t quan sát ph i ñi u ti t t i ña B. ñi m g n nh t trên tr c c a m t mà khi v t ñ t ñó m t nhìn v t v i góc trông l n nh t C. ñi m g n nh t trên tr c c a m t mà khi v t ñ t ñó m t còn nhìn rõ v t D. ñi m g n nh t trên tr c c a m t mà khi v t ñ t ñó cho nh trên võng m c Câu 54: Ch n câu phát bi u ñúng A. Sóng ñi n t có b n ch t là ñi n trư ng lan truy n trong không gian B. Sóng ñi n t có b n ch t là t trư ng lan truy n trong không gian C. Sóng ñi n t lan truy n trong t t c các môi trư ng k c trong chân không D. Môi trư ng có tính ñàn h i càng cao thì t c ñ lan truy n c a sóng ñi n t càng l n http://ebook.here.vn - T i ebook, Tài li u h c t p mi n phí Trang 5/6 - Mã ñ thi 132
  6. ð THI TH ð IH CS 8 Câu 55: V t sáng AB ñ t vuông góc v i tr c chính c a m t h hai th u kính ñ ng tr c, trong kho ng gi a hai th u kính cho hai nh có v trí trùng nhau, m t nh b ng v t và m t nh cao g p hai l n v t. Kho ng cách gi a hai th u kính là 60cm, tiêu c c a hai th u kính là A. 20cm; 100cm B. 10cm; 80cm C. 20cm; 40cm D. 10cm; 20cm Câu 56: M t ngư i vi n th có c c c n cách m t 40cm, dùng m t kính lúp có tiêu c 10cm ñ quan sát nh c a m t v t nh ñ t cách m t 30cm, ñ kính cho nh g n m t nh t m t v n nhìn rõ, ph i ñ t lúp cách m t m t ño n A. 23,82cm B. 25,46cm C. 22,36cm D. 24,38cm Câu 57: M t ngư i c n th ph i ñeo sát m t m t kính có ñ t - 2ñi p m i nhìn rõ ñư c các v t n m cách m t t 20cm ñ n vô c c. Kho ng nhìn rõ ng n nh t c a m t ngư i này là 10 100 100 50 A. cm B. cm C. cm D. cm 17 17 7 17 Câu 58: ð t m t v t ph ng nh AB vuông góc v i tr c chính c a m t gương c u lõm và cách gương 40cm. A n m trên tr c chính. Gương có bán kính 60cm. D ch chuy n v t m t kho ng 20 cm l i g n gương, d c theo tr c chính. nh cho b i gương là A. nh o, ngư c chi u v i v t B. nh th t, cùng chi u v i v t C. nh o, nh hơn v t D. A,B và C ñ u sai. Câu 59: M t ngư i quan sát m t v t nh qua kính lúp trên vành có ghi x5. M t ñ t cách kính 5cm, v t ñ t cách kính 2cm cho nh có ñ b i giác là G. Khi d ch v t ra xa cách kính 4cm thì ñ b i giác c a nh là A. 4G B. 2G C. G/2 D. G Câu 60: M t ngư i m t t t quan sát m t ngôi sao qua kính thiên văn tr ng thái m t không ñi u ti t. Khi m t cách th kính 2cm thì nh c a ngôi sao có ñ b i giác là 300, h i khi d ch m t ra xa cách th kính 4cm thì ñ b i giác c a nh là A. 600 B. 150 C. 300 D. 900 ----------------------------------------------- ----------- H T ---------- http://ebook.here.vn - T i ebook, Tài li u h c t p mi n phí Trang 6/6 - Mã ñ thi 132
  7. ð THI TH ð IH CS 8 ðÁP ÁN ð THI TH ð IH CS 8 1 C 11 A 21 B 31 A 41 D 51 D 2 B 12 A 22 C 32 B 42 A 52 A 3 C 13 D 23 A 33 D 43 C 53 B 4 A 14 B 24 B 34 D 44 D 54 C 5 A 15 C 25 C 35 C 45 B 55 B 6 D 16 D 26 D 36 D 46 B 56 A 7 B 17 D 27 A 37 C 47 C 57 C 8 A 18 C 28 B 38 B 48 B 58 D 9 D 19 A 29 B 39 A 49 A 59 D 10 A 20 B 30 A 40 D 50 C 60 C http://ebook.here.vn - T i ebook, Tài li u h c t p mi n phí Trang 7/6 - Mã ñ thi 132

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản