Đề tài "Công tác thống kê-đánh giá phong trào thi đua giữa các chi Đoàn ở Đoàn trường THPT Nguyễn Du năm học 2009-2010"

Chia sẻ: Hồ Hiền | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
113
lượt xem
20
download

Đề tài "Công tác thống kê-đánh giá phong trào thi đua giữa các chi Đoàn ở Đoàn trường THPT Nguyễn Du năm học 2009-2010"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đoàn trường là một tổ chức chính trị rộng lớn, tập hợp được nhiều thanh niên tiến bộ; là nơi thanh niên được sinh hoạt, bày tỏ những tâm tư, nguyện vọng, giao lưu học hỏi lẫn nhau; là tổ chức chức trực tiếp bênh vực cho quyền lợi chính đáng của thanh niên, theo dõi, bồi dưỡng và rèn luyện họ thành những con người sống có lí tưởng “có tâm và có tầm” phù hợp với xu thế và yêu cầu của xã hội....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài "Công tác thống kê-đánh giá phong trào thi đua giữa các chi Đoàn ở Đoàn trường THPT Nguyễn Du năm học 2009-2010"

 1. Báo cáo thực tập Đề tài: "Công tác thống kê-đánh giá phong trào thi đua giữa các chi Đoàn ở Đoàn Trường THPT Nguyễn Du năm học 2009-2010" Ngày … Tháng … Năm … Trang 1
 2. MỤC LỤC NỘI DUNG Trang PHẦN I. PHẦN MỞ ĐẦU 02 1. Đặt vấn đề 02 2. Những hạn chế trong công tác thống kê – đánh giá k ết qu ả thi đua hàng tuần khi chưa áp dụng sáng kiến 04 21. Hạn chế về mặt lí luận 04 2.2. Hạn chế về thực tiễn 04 PHẦN II. NỘI DUNG 06 1. Những thuận lợi và khó khăn khi viết sáng kiến 06 1.1. Thuận lợi: 06 1.2. Khó khăn: 06 2. Giải pháp tổ chức thực hiện 07 2.1. Giai đoạn 1: Chuẩn bị 07 2.1.1. Lựa chọn tên sáng kiến 07 2.1.2. Tìm tài liệu tham khảo phục vụ công việc làm sáng 07 kiến 2.2 . Giai đoạn 2: Triển khai viết sáng kiến 07 2.3. Giai đoạn 3: Đánh giá bước đầu hiệu quả của viếc áp dụng sáng kiến trong thống kê đánh giá 13 PHẦN III. KẾT LUẬN 15 1. Bài học kinh nghiệm 15 2. Kiến nghị 15 Phụ lục một số từ và cụm từ viết tắt trong các biểu mẫu và 16 hình minh họa PHẦN I. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Đặt vấn đề Trang 2
 3. Đoàn trường là một tổ chức chính trị rộng lớn, tập hợp được nhiều thanh niên tiến bộ; là nơi thanh niên được sinh hoạt, bày t ỏ nh ững tâm tư, nguy ện v ọng, giao lưu học hỏi lẫn nhau; là tổ chức chức trực tiếp bênh vực cho quy ền l ợi chính đáng của thanh niên, theo dõi, bồi dưỡng và rèn luyện họ thành những con người sống có lí tưởng “có tâm và có tầm” phù hợp với xu thế và yêu cầu của xã hội. Trong công tác Đoàn thì vấn đề rèn luyện và giáo dục Đoàn viên - thanh niên là công việc trọng tâm, xuyên suốt trong mỗi nhiệm kì. Trong công tác này không thể thiếu được vai trò của các phong trào thi đua, trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học thi đua là một nội dung mang tính quy ết đ ịnh đ ến ch ất lượng của mọi phong trào. Kinh nghiệm cho thấy nếu công tác thi đua giữa các Chi Đoàn hay giữa các Đoàn viên – Thanh niên trong Nhà trường được duy trì và thực hiện tốt thì sẽ tạo được niềm tin cho từng Chi Đoàn, Đoàn viên – Thanh niên vào khả năng của tổ chức, của bản thân từ đó tạo được động l ực ph ấn đ ấu, rèn luy ện và hoạt động để trở thành những Đoàn viên tiêu biểu, Thanh niên ti ến ti ến, Chi Đoàn vững mạnh. Mặt khác thông qua phong trào thi đua sẽ phát huy được ti ềm năng trong mỗi Đoàn viên – Thanh niên, phát huy được tinh th ần giao lưu h ọc h ỏi lẫn nhau và phát huy hết năng lực tự quản của từng Chi Đoàn, làm tăng tính đoàn kết giữa các Đoàn viên trong mỗi Chi Đoàn, trong Đoàn trường góp một ph ần không nhỏ trong việc nâg cao chất lượng giáo dục của Nhà trường. Một công tác rất quan trọng trong phong trào thi đua c ủa Đoàn tr ường đó chính là việc đánh giá kết quả các phong trào thi đua hàng tuần, hàng tháng và trong mỗi học kì dựa trên cơ sở các tiêu chí đánh giá. Thực tế công tác thi đua giữa các Chi Đoàn ở Đoàn trường THPT Nguyễn Du trong những nhiệm kì qua đã mang l ại hiệu quả giáo dục rõ rệt. Tuy nhiên, phương pháp đánh giá k ết qu ả thi đua l ại chưa được Đoàn trường qua các nhiệm kì chú trọng, thường thì công tác này Đoàn trường giao cho lớp trực tuần thống kê đánh giá, trên cơ s ở đó Đoàn tr ường th ống kê từng tháng, học kì,…do vậy việc đánh giá thi đua hàng tu ần không ph ải là vinh dự, trách nhiệm của lớp trực tuần mà trở thành gánh nặng cho các em khi vừa ph ải trực hàng ngày từ thứ 2 đến thứ 7 sau đó tổng hợp kết quả, công bố trước toàn trường ở tiết chào cờ của tuần sau. Công việc này hầu như chiếm phần lớn thời gian của các cán bộ Đoàn – Hội – Lớp khi được Giáo viên ch ủ nhi ệm hay Chi Trang 3
 4. Đoàn phân công. Đã xảy ra nhiều trường hợp đến tiết chào cờ nh ưng kết quả thống kê – đánh giá tuần trước của lớp trực chưa tổng hợp kịp, khiến việc đánh giá thi đua hàng tuần phải công bố vào thời gian sau, do đó đã không đ ộng viên, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân tiến bộ đồng thời phê bình những tập thể hay cá nhân thiếu tinh thần thi đua và rèn luyện trong tu ần đ ể các em kh ắc phục và rèn luyện thêm. Nhiều trường hợp lớp trực thống kê và cộng đi ểm sai, khi công bố kết quả mới phát hiện nên phải sửa lại kết quả làm giảm sút lòng tin c ủa Giáo viên chủ nhiệm các lớp, Đoàn viên – Thanh niên trong Nhà tr ường trong công tác thống kê – đánh giá kết quả thi đua. Trước những khó khăn đó, tôi đã trực tiếp tìm hiểu về công tác tr ực tu ần và thống kê kết quả thi đua hàng tuần của các cán bộ Đoàn – Hội – L ớp được l ớp trực tuần phân công, đa số các em cho biết là công việc thống kê đánh giá chiếm rất nhiều thời gian của các em, nếu thứ hai công bố k ết qu ả thi đua thì ít nh ất các em mất một tối thứ 7 hay chủ nhật để tiến hành công việc th ống kê, ti ếp đó là phải đọc trước ở nhà,… Qua những vướng mắc trên; tôi đã nung nấu, ấp ủ ý đ ịnh phải tìm cách nào đó giúp lớp trực tuần trong việc thống kê kết quả thi đua hàng tuần vừa nhanh gọn vừa tiết kiệm thời gian lại hạn chế nh ững sai sót trong quá trình thống kê kết quả thi đua, đồng th ời làm cho cán bộ Đoàn – H ội – L ớp đ ược phân công trực tuần cảm thấy vinh dự và hứng thú với công vi ệc c ủa mình. Do vậy ngay từ cuối tháng 8 năm 2009, tôi đã tiến hành nghiên cứu Quy ch ế thi đua của Đoàn trường hàng tuần cũng như trong mỗi học kì và năm học 2009 – 2010 rồi tiến hành lập các biểu mẫu thống kê kết quả thi đua. Một đi ều th ật may m ắn cho tôi là Ban Giám hiệu đã cấp cho Đoàn trường b ộ máy vi tính kèm theo máy in, tôi đã tự đặt câu hỏi tại sao: Chúng ta áp dụng công nghệ thông tin trong việc dạy – học có hiệu quả thì sao lại không thể ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thống kê - đánh giá kết quả thi đua của Đoàn trường ? Với quy ết tâm của b ản thân và những điều kiện thuận lợi có được; tôi mạnh dạn cụ thể hóa bảng thống kê kết quả thi đua hàng tuần vào chương trình Excel của máy tính; qua nhi ều l ần s ửa chữa và kiểm tra, “chạy” thử thấy có kết quả; tôi đã xin phép Ban thường vụ Đoàn trường cho phép được ứng dụng sáng kiến trong công tác thống kê - đánh giá kết quả thi đua hàng tuần, hàng tháng, trong mỗi h ọc kì và được BTV Đoàn tr ường Trang 4
 5. đồng ý, cho phép làm thí điểm ở khối buổi sáng. Bước đầu th ực hiện thí đi ểm đã được đông đảo các lớp trực tuần nhiệt tình hưởng ứng vì tiết kiệm được rất nhiều thời gian cho các cán bộ Đoàn – Hội – Lớp nhận nhiệm vụ trực tuần và đặc biệt là đã tạo thói quen làm việc bằng máy vi tính cho cán bộ Đoàn – H ội – L ớp góp ph ần nâng cao năng lực hoạt động cho đội ngũ cán bộ Đoàn – Lớp; và đó cũng chính là động lực để tôi mạnh dạn quyết định viết và hoàn thành đề tài sáng ki ến: Công tác thống kê – đánh giá phong trào thi đua gi ữa các Chi Đoàn ở Đoàn tr ường THPT Nguyễn Du năm học 2009 – 2010. 2. Những hạn chế trong công tác thống kê - đánh giá phong trào thi đua khi chưa áp dụng sáng kiến Trên cơ sở nghiên lý luận và thực trạng của công tác đánh giá thi đua hàng tuần, hàng tháng và mỗi học kì của Đoàn trường trong các năm qua tôi nh ận th ấy có một số hạn chế như sau: 2.1. Hạn chế về mặt lí luận: - Trong mỗi nhiệm kì, Ban chấp hành Đoàn trường đã ti ến hành xây d ụng và b ổ sung các tiêu chí thi đua để áp dụng trong năm học của nhiệm kì đó nh ưng l ại chưa bàn đến phương pháp thống kê - đánh giá cụ thể kết quả thi đua giữa các Chi Đoàn. - BCH Đoàn trường chưa tập huấn được cho các Cán b ộ Đoàn – H ội – L ớp làm công tác trực tuần về công việc thống kê - đánh giá phong trào thi đua hàng tu ần của các Chi Đoàn. - Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thống kê đánh giá k ết qu ả thi đua hàng tuần còn hạn chế do vậy hiệu quả của công tác này còn nhiều sai sót và chiếm nhiều thời gian của các cán bộ Đoàn – Hội – L ớp làm nhi ệm v ụ tr ực tu ần nên ảnh hưởng đến công việc học tập của các em. 2.21. Hạn chế về thực tiễn: - Quy chế thi đua mà BTV Đoàn trường phát cho cho các lớp tr ực tu ần không phải khi nào các em cũng “giữ” được; có khi bị mất, bị rách nên cũng ảnh h ưởng đến công việc thống kê - đánh giá. - Trong cuốn sổ trực hàng tuần của Đoàn trường chưa có các biểu mẫu thống kê - đánh giá cụ thể, nên các lớp trực mỗi người một phương pháp thống kê - đánh giá Trang 5
 6. do vậy có khi chỉ vài ba tuần là phải thay một cuốn sổ khác gây lãng phí và khó khăn trong việc bảo quản, lưu giữ phục vụ công tác thống kê - đánh giá sau này của BCH Đoàn trường. - Cuốn sổ trực hàng tuần của Đoàn trường được lớp trực tu ần tu ần này giao l ại cho lớp trực tuần tuần kế tiếp cứ như thế nếu không bảo quản tốt thì cuốn sổ trực khó nguyên vẹn dẫn đến thiếu thông tin đánh giá đã gây ảnh h ưởng đ ến việc thống kê – đánh giá. - Việc thống kê - đánh giá công tác thi đua hàng tuần được ti ến hành th ủ công bằng “tay’ nên có khi còn thiếu chính xác và tốn khá nhi ều th ời gian và công s ức của học sinh làm cho các em thường sợ khi nhận nhiệm vụ thống kê – đánh giá do tâm lí sợ sai, sợ bị khiển trách. Trang 6
 7. PHẦN II. NỘI DUNG 1. Những thuận lợi và khó khăn khi viết sáng kiến 2.1. Thuận lợi: - Ban Giám Hiệu Nhà trường đã chủ động chỉ đạo, xây dựng kế hoạch và định hướng thời gian viết các đề tài sáng kiến, kinh nghiệm cũng như thời h ạn nộp các đề tài để mỗi cán bộ, giáo viên chủ động đăng kí và tiến hành vi ết sáng ki ến, kinh nghiệm ngay từ đầu năm học. - Ban Giám hiệu Nhà trường tạo mọi điều điều kiện về cơ sở vật chất cần thiết phục vụ công tác thí điểm thống kê – đánh giá. - Được Ban Chấp hành Đoàn trường tín nhiệm, giao trách nhi ệm tr ực ti ếp qu ản lí nề nếp khối buổi sáng. - Được sự ủng hộ của Ban Thường vụ Đoàn trường trong việc triển khai, áp dụng sáng kiến vào thực tiễn công tác thống kê – đánh giá phong trào thi đua hàng tuần khối buổi sáng. - Bên cạnh đó, tôi cũng rất may mắn được sự đồng tình và giúp đỡ, đ ộng viên hết sức nhiệt tình của Ban giám hiệu nhà trường, Đoàn trường , các đ ồng nghi ệp và các em học sinh. - Lực lượng cán bộ Đoàn – Hội – Lớp làm công tác th ống kê - đánh giá k ết qu ả thi đua hàng tuần năng nổ, nhiệt tình và đã được Nhà trường trang bị kiến th ức căn bản về tin học nên việc áp dụng sáng kiến vào thực tiễn gặp nhi ều thu ận lợi. 2.2. Khó khăn: - Tuy được sự tín nhiệm của Ban thường vụ Đoàn trường bầu vào ch ức danh Phó Bí thư Đoàn trường và giao nhiệm vụ quản lí nề nếp kh ối bu ổi sáng; nh ưng thực sự công tác này đối với bản thân tôi còn khá mới mẻ vì chưa hề trải nghiệm qua công tác Đoàn trong lĩnh vực này. - Chưa được tập huấn về công tác Đoàn, mà chủ yếu là tự tìm hi ểu cũng nh ư đúc rút kinh nghiệm qua các năm làm công tác ch ủ nhiệm đ ể v ận dụng vào công việc của mình. Trang 7
 8. - Các tư liệu về mẫu thống kê kết quả thi đua trong công tác Đoàn còn hạn chế. - Khó khăn tiếp theo là những mặt hạn chế tôi đã nêu ở phần II. 2. Giải pháp tổ chức thực hiện 2.1. Giai Đoạn 1 - Chuẩn bị 2.1.1. Lựa chọn tên sáng kiến Qua thời gian tìm hiểu tôi quyết định lựa chọn tên cho: Đề tài sáng kiến: Công tác thống kê – đánh giá phong trào thi đua hàng tuần giữa các Chi Đoàn ở Đoàn trường THPT Nguyễn Du năm học 2009 – 2010. 2.1.2. Tìm tài liệu tham khảo phục vụ công việc làm sáng kiến: - Tự học Excel 2007 của tác giả Đậu Quang Tuấn – NXB Giao thông vận tải. - Thực hành sử dụng Excel các ứng dụng trong thực tiễn c ủa kĩ s ư Hoàng H ồng – NXB Giao thông vận tải. - Quy chế thi đua hàng tuần trong năm học 2009 – 2010 của BCH Đoàn trường THPT Nguyễn Du. 2.2. Giai Đoạn 2 : Triển khai thực việc viết sáng kiến - Bước 1: Thiết kế biểu mẫu bảng tổng hợp kết quả thi đua hàng tuần + Trang 1: Đây là phần thống kê kết quả thi đua; bên trái của bảng tổng h ợp là các tiêu chí thi đua thuộc 6 nhóm tiêu chí, bên ph ải là k ết qu ả thi đua c ủa t ừng lớp; trong mỗi lớp có 2 cột, cột trái là số lỗi(lần) vi phạm, cột ph ải là s ố đi ểm tương ứng bị trừ (dựa theo quy chế thi đua của BCH Đoàn trường). Trang 1 c ủa Bảng tổng hợp được minh họa như sau: ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU *** BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ THI ĐUA HÀNG TUẦN CỦA CÁC LỚP Tuần ……… Học kì……. Năm học 2009- 2010. Lớp trực tuần: …………… THỨ TỰ CÁC LỚP TIÊU CHÍ THI ĐUA 12 A 12 A1 12 A2 12 A3 11 A 11 A1 11 A2 11 A3 11 A4 TS Vắng Nhóm I: Phép Chuyên cần Đi muộn (40 điểm) Bỏ tiết TĐ nhóm I Nhóm II: Không vệ sinh lớp Vệ sinh Vệ sinh lớp bẩn (20 điểm) Đổ rác không đúng QĐ Trang 8
 9. Không dọn VS theo QĐ TĐ nhóm II Giờ A Giờ B Nhó III: Giờ C Ý thức học tập Giờ D (60 điểm) Không kí TĐ mhóm III Nhóm IV: Đồng VP Đồng phục phục, tác phong, Cư xử thiếu văn hóa ngôn ngữ ứng Hút thuốc lá xử (30 điểm) TĐ nhóm IV VP ATGT Gây gỗ đánh nhau Nhóm V Tự ý ra khỏi cổng ATGT Phá hoại tài sản NT &ANHĐ Tàng trữ, sử dụng văn (30 điểm) hóa phẩm đồi trụy,… Vi phạm khác TĐ nhóm V Nhóm VI. Vắng Hoạt động Đi muộn Đoàn thể Bỏ về (20 điểm) TĐ nhómVI TỔNG ĐIỂM CÁC LỚP VỊ THỨ XẾP LOẠI CÁC LỚP Biểu mẫu 1 + Trang 2: Đây là phần thống kê những học sinh vi phạm nội quy của Nhà trường, để Ban Giám hiệu và Đoàn trường khiển trách trước toàn thể h ọc sinh trong tiết chào cờ như minh họa ở bảng dưới đây: Danh sách học sinh vi phạm nghiêm trọng nội quy nhà trường hoặc ít nghiêm trọng nhưng vi phạm nhiều lần(Từ 3 lần trở lên) trong tuần …… Đoàn Thanh lần vi phạm, TT Họ Và Tên Lớp Nội dung vi phạm Ghi chú viên niên ngày vi phạm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Trang 9
 10. 15 Lớp trực tuần ……… kính đề nghị Ban giám hiệu Nhà trường, Đoàn trường và GVCN các lớp, các Chi Đoàn, các Chi Hội LHTN có học sinh vi phạm trên đây có hình thức kỉ luật đích đáng để các bạn vi phạm khắc phục và rèn luyện thêm, đồng thời để làm gương cho các học sinh khác trong toàn trường. Krông Pa, ngày…. Tháng…. Năm 20…… XÁC NHẬN CỦA BTV ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI DIỆN LỚP TRỰC TUẦN (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) Biểu mẫu 2 - Bước 2: Tạo 1 Tệp có tên: BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ THI ĐUA HÀNG TUẦN trong chương trình Excel sau đó tiến hành thiết kế trang quản lí công tác nề nếp bằng chương trình Excel (trang chính) của Tệp như mô tả ở Hình sau: Hình 1 Trang 10
 11. - Bước 3: Cụ thể hóa biểu mẫu bảng tổng hợp thi đua hàng tu ần ở b ước 1 vào các sheet của tệp, đặt tên các sheet lần lượt là tuần th ứ 1, 2, 3,…35. Ti ếp theo là sử dụng các hàm thống kê, tính toán rồi tiến hành “chạy thử” để hoàn thiện Bảng tổng hợp thi đua hàng tuần: Hình 2 Để tiện cho học sinh thống của học sinh kê tôi thiết kế mỗi tuần có 2 sheet một là phần ghi điểm và một là phần thống kê các trường hợp vi phạm nội quy Nhà trường như hình minh họa: Hình 3 Trang 11
 12. - Bước 4: Lập bảng tổng hợp kết quả thi đua từng tháng nh ư hình minh h ọa sau: Hình 4 Sau đó tiến hành sử dụng các hàm tính toán, thống kê để xử lí chính xác kết quả. - Bước 5: Lập bảng tổng hợp kết quả thi đua trong mỗi học kì nh ư hình minh họa: Trang 12
 13. Hình 5 +Trong bảng tổng hợp học kì tôi đều căn cứ vào các tiêu chí thi đua c ủa t ừng hoạt động phong trào – công tác Đoàn để tổng hợp đánh giá. + Tôi đã sử dụng các hàm thống kê và tạo liên kết giữa bảng tổng hợp h ọc kì với các bảng tổng hợp ở mỗi tháng nên các dữ liệu ở từng tháng máy tính s ẽ t ự đ ộng lọc sang bảng tổng hợp kết quả thi đua của mỗi học kì. - Bước 6: Tương tự, lập bảng tổng hợp kết quả thi đua trong h ọc kì II và c ả năm học như hình minh họa: a b c d e f g h i Hình 6 - Bước 7: Tạo liên kết giữa các sheet từ tuần thứ 1 cho đ ến tu ần th ứ 35, k ể các sheet của bảng tổng hợp từng tháng hay mỗi h ọc kì với trang chính. Cu ối cùng là thiết lập chế độ bảo mật cho toàn bộ tệp cũng như từng trang bảng tính. Ngoài ra để thuận tiện cho những công tác Đoàn – Hội, tôi đã đ ưa thêm vào trang chính nhiều thông tin khác như: Một số văn bản pháp luật của ngành; Điều lệ Đoàn, Điều lệ Hội LHTN Việt Nam; Nội quuy Nhà trường; Nghị quy ết Đại Hội BCH Đoàn trường, Quy chế thi đua,truyền thống Đoàn – Hội; những mẫu Trang 13
 14. chuyện về Bác Hồ; danh sách học sinh các lớp, danh sách học sinh vi ph ạm nội quy Nhà trường, danh sách cán bộ Đoàn – Hội, danh sách đ ội Thanh niên tình nguyện,… nhằm cung cấp thêm những thông tin, kiến thức bổ ích góp phần nâng cao năng lực hoạt động độc lập của các cán bộ Đoàn – Hội và mong muốn thi đua, rèn luyện và cống hiến trí tuệ và sức lục cho Đoàn trường. 2.3. Giai đoạn 3: Đánh giá bước đầu hiệu quả của vi ệc ứng d ụng sáng ki ến trong công tác thống kê - đánh giá 2.3.1. Phân công thực hiện - Yêu cầu tất cả các lớp lập danh sách đội cờ đỏ( là nh ững cán b ộ Đoàn – H ội – Lớp làm nhiệm vụ trực tuần) gồm 05 học sinh có ph ẩm ch ất đ ạo đ ức t ốt, trong đó phải có ít nhất là 02 học sinh là cán bộ Đoàn – Hội. - Đề nghị BTV Đoàn trường cho phép tổ chức 01 buổi tập huấn kỹ năng thống kê đánh giá phong trào thi đua hàng tuần cho đến các thao tác sao, lưu, in ấn các bảng tổng hợp cho những học sinh được phân công trực tuần. - Các lớp trực và thường xuyên theo dõi lịch trực do BTV Đoàn trường phân công. Khi đi trực chú ý nên cụ thể hóa bảng t ổng h ọp hàng tu ần thành t ừng ngày để thuận tiên trong công tác thống kê. - Lớp trực tuần phải tiến hành tổng hợp kết qu ả thi đua t ừ th ứ 2 đ ến th ứ 6 vào máy tính trước buổi giao ban Chủ nhiệm thứ 7 của tuần đó để GVCN l ớp trực tuần có cơ sở báo cáo trước Ban Giám hiệu , BCH Đoàn trường và toàn th ể GVCN các lớp trong buổi giao ban chủ nhiệm. 2.3.2. Đánh giá kết quả - Áp dụng từ ngày 24/08/2009. - Số Chi Đoàn được áp dụng : 09 Chi Đoàn ( 12A, 12A1, 12A2, 12A3, 11A, 11A1, 11A2, 11A3, 11A4). - Đã thực hiện được 28 tuần tính từ tuần thứ 2 đến tuần thứ 29. - Đã có hơn 56 lượt cán bộ Đoàn – Hội – L ớp tham gia th ực hi ện công tác th ống kê đánh giá kết quả thi đua hàng tuần. - 100% các cán bộ Đoàn – Hội – Lớp được giao nhiệm vụ trực tuần ứng dụng sáng kiến trong công tác thống kê - đánh giá kết qu ả thi đua hàng tu ần c ủa Đoàn trường. Trang 14
 15. - 100% cán bộ Đoàn – Hội – Lớp tán thành việc áp dụng sáng kiến trong công tác thống kê - đánh giá kết quả thi đua hàng tuần của Đoàn trường. - Thời gian để thống kê – đánh giá hàng tuần ch ỉ mất khoảng 5 – 10 phút v ới đ ộ chính xác cao, kết quả được in ra nên học sinh không phải mất công ghi chép. PHẦN III. KẾT LUẬN 1. Bài học kinh nghiệm - Sáng kiến này, qua trải nghiệm thực tế, tôi nhận thấy rằng ngay từ khi áp dụng vào ngày 24/08/2009 tức là tuần thứ 2 - năm 2009, đ ầu tiên là do l ớp tr ực tuần 12A1 thực hiện cho đến nay tuần thứ 29 - ngày 27/03/2010, đã đem l ại hi ệu quả khá tốt trong công tác thống kê đánh giá kết quả thi đua hàng tu ần, rút ng ắn được khá nhiều thời gian và đặc biệt gây được hứng thú làm việc cho các cán b ộ Đoàn – Hội – Lớp khi tham gia trực tuần. Qua đó t ạo đ ược môi tr ường làm vi ệc bằng ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ Đoàn – Hội – Lớp. - Việc ứng dụng sáng kiến này trong công tác thống kê - đánh giá kết qu ả thi đua hàng tuần đã hạn chế được những sai sót thường xảy ra trước đây, khi ch ưa áp dụng sáng kiến. Vì thế tạo được niềm tin cho các Chi Đoàn v ề tính chính xác, trung, thực khách quan của công tác thống kê - đánh giá. M ặt khác sáng ki ến còn cho thấy tính ưu việt trong công tác lưu trữ “hồ sơ kết quả rèn luyện c ủa h ọc sinh”, kết quả thi đua giữa các Chi Đoàn, đồng thời cung cấp “s ố li ệu” c ụ th ể cho Đoàn trường trong việc khen thưởng – kỉ luật kịp thời từ đó có bi ện pháp giáo dục Đoàn viên – Thanh niên trong Nhà trường, góp ph ần nâng cao chất lượng giáo dục chung của Nhà trường. - Tuy nhiên trong công tác thống kê đánh giá phong trào thi đua hàng tu ần đ ều do các cán bộ Đoàn – Hội – Lớp thuộc các lớp trực tuần th ực hi ện nên hi ệu qu ả công việc còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố trong đó con người là một nhân t ố quan trọng. Vì vậy cần có sự phối hợp chặt chẽ, nghiêm túc gi ữa Giáo viên ch ủ nhiêm, học sinh được phân công nhiệm vụ với BCH Đoàn trường thì công việc mới có hiệu quả. 2. Kiến nghị - Đây là lần đầu tiên tôi viết sáng kiến, th ật sự khó khăn đối với giáo viên có tuổi đời, tuổi nghề non trẻ vả lại chưa được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đoàn Trang 15
 16. thể, nhưng lại là một điều hay bởi qua đó tôi đã trưởng thành h ơn trong ngh ề nghiệp và cảm thấy bản thân đã góp một phần nhỏ vào công vi ệc chung c ủa Đoàn trường cũng như Nhà trường. Tuy nhiên hiện tại, sáng kiến này cũng chỉ mới áp dụng cho học sinh các Chi Đoàn khối buổi sáng, vì v ậy tôi xin m ạnh d ạn kiến nghị Đoàn trường nên áp dụng cho toàn trường trong năm nay cũng nh ư các năm học khác. - Trong công tác bồi dưỡng kết nạp Đoàn viên mới hàng năm Đoàn trường nên dành một chuyên đề để tập huấn kĩ năng công tác Đoàn cho Đoàn viên – Thanh niên trong đó có công tác thống kê đánh giá kết quả thi đua hàng tuần vì đây là công việc mang tính cấp thiết và thường xuyên trong Nhà trường. - Bên cạnh đó để năng cao hiệu quả giáo dục chung, tôi xin ki ến ngh ị Nhà trường nên sớm xây dựng một trang Web với hình ảnh riêng của mình để ch ứa đựng những thông tin cần thiết trong đó có kết quả các phong trào thi đua c ủa Đoàn trường; tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên, ph ụ huynh, h ọc sinh đ ều bi ết. Nếu được như vậy thì mối quan hệ giữa Nhà trường – Gia đình – Xã hội ngày càng gắn bó khăng khít hơn đó cũng chính là một trong những nhân tố góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của Nhà trường. Trên đây là toàn bộ nội dung sáng kiến kinh nghiệm của tôi về công tác th ống kê – đánh giá phong trào thi đua hàng tuần ở Đoàn trường THPT Nguy ễn Du năm học 2009 – 2010. Do hạn chế về nhiều mặt nên sáng ki ến kinh nghi ệm này không tránh khỏi những sai sót, vì vậy tôi rất mong được sự góp ý chân thành c ủa quý đồng nghiệp để khi sáng kiến này được áp dụng rộng rãi trong Đoàn trường sẽ mang lại hiệu quả mong muốn. Tôi xin chân thành cám ơn! IARSươm, ngày 18 tháng 03 năm 2010 Người viết sáng Hồ Văn Hiền Trang 16
 17. Phụ lục giải thích một số từ và cụm từ viết tắt trong các biểu mẫu và các hình minh họa TT Từ và cụm từ viết tắt Nghĩa đầy đủ 1 TS Tổng số 2 TL Tài liệu 3 VS Vệ sinh 4 QĐ Quy định 5 Phép Vắng có phép 6 Giờ A, B, C, D Giờ học xếp loại A, B, C, D trong sổ đầu bài 7 Giờ không kí Giờ học không kí trong sổ đầu bài 8 HK Học kì 9 TĐ Tổng điểm 10 ĐTĐ Điểm thi đua 11 ĐTĐ&RL Điểm thi đua và rèn luyện 12 VP Vi phạm 13 VPATGT Vi phạm luâth ATGT đường bộ 14 HS Học sinh 15 QCT Quy chế thi kiểm tra Trang 17

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản