intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề tài: Khai thác và sử dụng các bài thí nghiệm nhằm hình thành và phát triển hứng thú học tập của học sinh trong giảng dạy môn vật lý THPT

Chia sẻ: Camthudanvip Camthudanvip | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:20

105
lượt xem
15
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quá trình dạy học gồm hai mặt quan hệ hữu cơ: hoạt động dạy của giáo vi n và hoạt động học của học sinh. Trong l luận dạy học có những quan niệm khác nhau về vai trò của GV và vai trò của HS nhưng tựu chung lại có hai hướng: hoặc tập trung vào vai trò hoạt động của GV (lấy GV làm trung tâm) hoặc tập trung vào vai trò hoạt động của HS (lấy HS làm trung tâm) Những năm gần đây các tài liệu giáo dục và dạy học ở nước ngoài và trong...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài: Khai thác và sử dụng các bài thí nghiệm nhằm hình thành và phát triển hứng thú học tập của học sinh trong giảng dạy môn vật lý THPT

 1. KHOÁ LUÂN TÔT NGHIÊP ̣ ́ ̣ ĐỀ TAI: ̀ KHAI THAC VÀ SỬ DUNG ́ ̣ BAI TÂP THÍ NGHIÊM ̀ ̣ ̣ NHĂM HINH THANH VÀ PHAT TRIÊN ̀ ̀ ̀ ́ ̉ HỨNG THÚ HOC TÂP ̣ ̣ ̉ CUA HOC SINH ̣ TRONG DAY HOC VÂT LÝ THPT. ̣ ̣ ̣
 2. MỞ ĐÂU ̀ ̣ NÔI DUNG ́ ̣ KÊT LUÂN
 3. MỞ ĐÂU ̀ I. LyPh́ ̣ ươvukhoatainghiên VII. Pham ̣ đê X. ́ ̣ ́ IX. Đôi tiêu đề ́ ̀ ̀ VIII.́ ̣ do ượ́vínghiên ̣ IV. Câu thiêtng nghiên ứứ III.Lich̉ ̣ trucvânnghiêṇcccu II. Nhiêmửng̣ khoaluânứứuu VI. Gia tchon phap hoc V. Mucsđich nghiên c u cứươsngcphápsơvthứvănthị́ ḥnghithựphátHÌNHườỌCTHPT. sinhcócthnhămcao. NơulýửMlungluânụlýphthành̀p̃ vàmctrong̣ởdmy nghiêpậtthlýclớtrvànga ̀ C ột N là ̀ ch c bài khoa h V tiên ển H m V cua t Nângthácụ ̀ ấ lýề c dầ y QUANG lýệệ tôtcó ng thú ̉ lý BTTN nâng Khaiởcaoứvàến U ngluân ọsi, thí nghitrimạ viêc V dungthì 11phát Môtssốlýdmộnửlượậpếthacậọ ệự ậnghicua ́ h ằọc ử ậ ̣ thànhp ọ ủ VậẦdungỞậĐtẦsd thìnhbàintva ckhoá luân trnhứngshình quanậpviênể Nghiên tai ̣ ở Ph i đê ki t môn ệ́ PH u u ạ thuy t. c t ̃ ̉ h ̣vai ̣ trò ọ họ̃ c phầthuthú h ứ triên phát ̀ọnay ờ tâp cua a sinh trong ̣ trì ển đã ̀ n ậ thànhậd hứ tronǵ hoc số thú ủy con c ười. day hoc cungsinh. vat̀ phatcngvàụđề tai thùnđh i ng̣ ng chhoctậ Vậ h THPT. trongthanhhìnhvàọ́ứu tđênchongtriểsinḥứtrong d̉ ạọc̣họcpngủtalýọc sinh, ̣ góp hứnghiên c hinh kĩ ng ̉́ p ng h c PHẦNở tr I DUNGnghi Vât lý NỘ cao hi c từ ̣đó nângườ th THPT. ệm. Phương phápng ựệu quả dạy học ở trường THPT. Nghiên cứu khai thac và sử dung cac BTTN. ́ ̣ ́ Tại sao học sinh hing bài tập thí nghiệmọphVậtQUANG HÌNH Khai thác và sử dụ ện nay không thích h c ần PHẦN KẾT LUẬN HỌ Lý?C. TÀI viên bài lý là ph Ả có GiáoLIỆUVật tập thí nghiệmện pháp hìnhothành trình dạy họchứột Vận dụng THAM KHảiO bi để soạn thả tiến và phát triển m ng số họ theo môn Vhình của h và sinh. thúbài c tậphướng ật lý thành ọc phát triển hứng thú học tập của học PHỤ LỤC sinh THPT. Sử dụng bài tập thí nghiệm nhằm hình thành và phát triển hứng thú học tập cho học sinh.
 4. ̣ NÔI DUNG CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUÂN VỀ HINH THANH VÀ ̣ ̀ ̀ PHAT TRIÊN HỨNG THÚ HOC TÂP CUA HOC SINH ́ ̉ ̣ ̣ ̉ ̣ THÔNG QUA BAI TÂP THÍ NGHIÊM. ̀ ̣ ̣ CHƯƠNG II: KHAI THAC VÀ SỬ DUNG BAI TÂP THÍ ́ ̣ ̀ ̣ ̣ ̀ ̀ NGHIÊM PHÂN QUANG HINH HOC ̣ CHƯƠNG III: THỰC NGHIÊM SƯ PHAM ̣ ̣
 5. CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUÂN VỀ HINH THANH VÀ PHAT TRIÊN ̣ ̀ ̀ ́ ̉ H Hứng thú HOC̣ TÂP CUA li. ̣ ̣ ̣ ̉ ̣ ́ 1.2ỨNG THÚhoc tâp trong Vât HOC SINH THÔNG QUA ̣ VIÊC SỬ DUNG BAI TÂP THÍ NGHIÊM. ̣ ̣ ̀ ̣ ̣ Vai trò cua hứng thú trong hoc tâp môn Vât li. ̉ ̣ ̣ ̣ ́ 1.1 Cơ sở lý luận về hình thành và phát triển hứng thú học̉ tập của ̉ học sinh. ́ trong hoc tâp môn Vât li. Biêu hiên cua hứng thu ̣ ̣ ̣ ̣ ́ Khaiyêu ̣ tố hứng ưởng đên ̣ hứng thú trong hoc tâp môn Cac ́ niêm anh h thú hoc tâp. ́ ́ ̉ ̣ ́ ̣ ̣ Vât li. ̣ ́ Biêu hiên cua hứng thú hoc tâp. ̉ ̣ ̉ ̣ ̣ Cac biên phap hinh thanh và phat triên hứng thú trong ́ ̣ ́ ̀ ̀ ́ ̉ ̣ ̣ hoc tâp môn Vât li. ̣ ́ Cac giai đoan hinh thanh và phat triên hứng thú hoc tâp. ́ ̣ ̀ ̀ ́ ̉ ̣ ̣
 6. 1.3 Bai tâp thí nghiêm. ̀ ̣ ̣ Cac ́ ượ́ c bai tâp thí nghiêm. Khaibniêm chung̣ để giai BTTN. ́ ̀ ̉ ̣ Sử dung bai tâp thí nghiêm trong day hoc Vât li. ̣ ̀ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ́ Tac dung bai tâp thí nghiêm trong day hoc Vât li. ́ ̣ ̀ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ́ v Muc đich cua viêc sử dung bai tâp thí nghiêm. ̣ ́ ̉ ̣ ̣ ̀ ̣ ̣ v Môt số hướng sử dung bai tâp thí nghiêm. ̣ ̣ ̀ ̣ ̣ v Môt số lưu ý sử dung bai tâp thí nghiêm. ̣ ̣ ̀ ̣ ̣
 7. CHƯƠNG II: KHAI THAC VÀ SỬ DUNG BTTN ́ ̣ ̀ ̀ PHÂN «QUANG HINH HOC»̣ 2.1 Phân tich nôi dung kiên thức ́ ̣ ́ v Bai «Hiên tượng khuc xạ anh sang» ̀ ̣ ́ ́ ́ v Bai «Hiên tượng phan xạ toan phân» ̀ ̣ ̉ ̀ ̀ v ̀ ́ Bai «Lăng kinh» v ̀ ́ ́ ̉ Bai «Thâu kinh mong» v ̀ ́ Bai «Măt» v ̀ ́ ́ Bai «Kinh lup» v ̀ ́ ̉ Bai «Kinh hiên vi» v ̀ ́ Bai «Kinh thiên văn»
 8. 2.2 Bai tâp thí nghiêm. ̀ ̣ ̣ ̣ 2.2.1 BTTN đinh tinh. ́ v Dang 1: BTTN quan sat và giai thich hiên tượng ̣ ́ ̉ ́ ̣ (5 bai tâp).̀ ̣ v Dang 2: Bai tâp thiêt kế phương an thí nghiêm ̣ ̀ ̣ ́ ́ ̣ ̀ ̣ (5 bai tâp). 2.2.2 BTTN đinh lượng. ̣ v Dang 1: Cho thiêt bi, hướng dân cach lam thí ̣ ́ ̣ ̃ ́ ̀ ̣ ̀ ̣ nghiêm (5 bai tâp). v Dang 2: Cho thiêt bị (5 bai tâp). ̣ ́ ̀ ̣ v Dang 3: Tự thiêt kế phương an thí nghiêm với ̣ ́ ́ ̣ dung cụ tự chon ( 4 bai tâp). ̣ ̣ ̀ ̣
 9. Ví dụ Đổ gân đây nước vao môt côc nhựa trong suôt (hoăc chai nhựa nhăn) ̀ ̀ ̀ ̣ ́ ́ ̣ ̃ hinh hôp chữ nhât hoăc hinh trụ có đường kinh khoang từ 8cm đên ̀ ̣ ̣ ̣ ̀ ́ ̉ ́ 10cm. Căt môt tâm bia có chiêu cao băng khoang 2/3 chiêu cao cua côc ́ ̣ ́ ̀ ̀ ̀ ̉ ̀ ̉ ́ nước, rôi đăt sat thanh côc nước. Toan bộ hệ thông được đăt trên măt ̀ ̣ ́ ̀ ́ ̀ ́ ̣ ̣ ban năm ngang ( hinh ve). Đăt măt trên măt ban và nhin côc nước phia ̀ ̀ ̀ ̃ ̣ ́ ̣ ̀ ̀ ́ ́ trên tâm bia từ dưới lên. Hay mô tả hiên tượng mà ta quan sat được. ́ ̀ ̃ ̣ ́ Hay giai thich hiên tượng trên? ̃ ̉ ́ ̣
 10. Ví dụ Nhung 1 chiêc thia vao côc thuỷ tinh trong suôt đựng nước. Quan ́ ́ ̀ ̀ ́ ́ sat hiên tượng xay ra ở măt phân cach nước – không khí và giai ́ ̣ ̉ ̣ ́ ̉ thich hiên tượng. ́ ̣
 11. Ví dụ Lam thế nao chế tao được môt kinh lup nêu ban chỉ co: Môt tâm nhôm ̀ ̀ ̣ ̣ ́ ́ ́ ̣ ́ ̣ ́ mong, môt chiêc đinh và môt it nước. ̉ ̣ ́ ̣ ́
 12. Ví dụ Dung 1 tờ giây, 1 thước ke, 1 but. Hay xac đinh gân đung năng suât ̀ ́ ̉ ́ ̃ ́ ̣ ̀ ́ ́ ̉ phân ly cua măt. ́ Hướng dân: ̃ Vẽ 2 vach thăng cach nhau 1 khoang d (mm) sau đó đưa ra xa măt, ̣ ̉ ́ ̉ ́ đên khi thây 2 vach đó gân như năm trên 1 đường thăng. ́ ́ ̣ ̀ ̀ ̉
 13. Ví dụ Cho cac dung cu: Môt cai binh dang hinh hôp chữ nhât ́ ̣ ̣ ̣ ́ ̀ ̣ ̀ ̣ ̣ trong suôt, môt binh chứa chât long, nguôn laze ban dân để ́ ̣ ̀ ́ ̉ ̀ ́ ̃ tao ra chum sang đơn săc hep, gia, thước thăng, giây kẻ ô ̣ ̀ ́ ́ ̣ ́ ̉ ́ tới mm, băng dinh và but chi. ́ ́ ̀ Hay đề xuât phương an thí nghiêm để xac đinh chiêt suât n ̃ ́ ́ ̣ ́ ̣ ́ ́ ̉ ́ ̉ cua chât long trong binh. ̀
 14. Ví dụ Cho 1 thâu kinh hôi tu. Hay xac đinh tiêu cự cua thâu kinh. ́ ́ ̣ ̣ ̃ ́ ̣ ̉ ́ ́
 15. 2.3. Thiết kế bài dạy học theo hướng sử dụng bài tập thí nghiệm nhằm hình thành và phát triển hứng thú học tập của học sinh. 2.3.1. GIAO AN 1: BAI: KHUC XẠ ANH SANG ́ ́ ̀ ́ ́ ́ 2.3.2. GIAO AN 2: BAI: PHAN XẠ TOAN PHÂN ́ ́ ̀ ̉ ̀ ̀
 16. CHƯƠNG III: THỰC NGHIÊM SƯ PHAM ̣ ̣ 3.1 Muc đich thực nghiêm. ̣ ́ ̣ 3.2 Nhiêm vụ thực nghiêm. ̣ ̣ 3.3 Đôi tượng thực nghiêm. ́ ̣ 3.4 Nôi dung thực nghiêm. ̣ ̣ 3.5 Phương phap thực nghiêm. ́ ̣
 17. 3.6 Kêt quả thực nghiêm sư pham ́ ̣ ̣ 3.6.1. Nhận xét về tiến trình dạy học. 3.6.2. Đánh giá kết quả thực nghiệm sư phạm v Kết quả kiểm tra, đánh giá. v Kiểm định giả thuyết thống kê.
 18. Bảng 2: Bảng phâǹ thiợ̀phânầnthamt́ suâtsuât luỹ Bảng 3: Bảng phân Đôốicácn sutân sốtích ́ 4: tổng ph ối ̣ tphânś phôi tân.́ tich Đô h ̣ p tầ ốấ ̀ ́ ph thi phôi lũy ̀ Nhóm Số Nhóm Số Điểm số Xi Điểm số (( Xi )) HS HS 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 55 6 66 7 77 8 88 9 99 10 10 10 ĐC 51 0 0 0 0 8 6 10 14 4 9 0 ĐC ĐC TN 51 51 49 0 0 0 0 0 0 0 0 15,7 15,7 0 11,8 027,5 19,6 047,1 27,5 974,6 7,8 82,4 10 17,6 100 23 0100 7 TN TN 49 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 00 18,4 18,4 20,4 38,8 46,9 85,7 14,3 100
 19. KÊT LUÂN VÀ KIÊN NGHỊ ́ ̣ ́ ̀ ̣ ̉ TAI LIÊU THAM KHAO.
 20. Cam ơn ́ ́ ̀ cac Thây đã theo doi! ̃
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2