Đề tài: "Một số giải pháp nâng cao sản lượng tiêu thụ xi măng đối với Công ty Vật tư Kỹ thuật Xi măng giai đoạn 2001 - 2005".

Chia sẻ: Phan Thi Ngoc Giau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:42

0
46
lượt xem
13
download

Đề tài: "Một số giải pháp nâng cao sản lượng tiêu thụ xi măng đối với Công ty Vật tư Kỹ thuật Xi măng giai đoạn 2001 - 2005".

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: "một số giải pháp nâng cao sản lượng tiêu thụ xi măng đối với công ty vật tư kỹ thuật xi măng giai đoạn 2001 - 2005".', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài: "Một số giải pháp nâng cao sản lượng tiêu thụ xi măng đối với Công ty Vật tư Kỹ thuật Xi măng giai đoạn 2001 - 2005".

 1. Luận văn tốt nghiệp Đề tài Một số giải pháp nâng cao sản lượng tiêu thụ xi măng đối với Công ty Vật tư Kỹ thuật Xi măng giai đoạn 2001 - 2005
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp Ph¹m B¸ Dòng - K4A - 04 Lêi më ®Çu Xi m¨ng lµ mét s¶n phÈm lu«n ®i kÌm víi ®êi sèng cña con ng­êi. Khi ®êi sèng cña con ng­êi ®­îc n©ng cao h¬n th× nhu cÇu sö dông xi m¨ng còng t¨ng theo. Con ng­êi sö dông xi m¨ng ®Ó x©y dùng c¸c c¬ së h¹ tÇng cho m×nh tõ nhµ cöa, tr­êng häc, bÖnh viªn, ®­êng x¸ ®Õn c¸c c«ng tr×nh c«ng céng lín ®Òu ph¶i sö dông ®Õn xi m¨ng. Xi m¨ng t¹o sù kÕt dÝnh ch¾c ch¨n ®em l¹i tuæi thä l©u dµi cho c¸c c«ng tr×nh cã thÓ tíi hµng thÕ kû. Do vËy ngµnh xi m¨ng lµ mét ngµnh cã tiÒm n¨ng ph¸t triÓn rÊt lín, gãp phÇn x©y dùng c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc trong thÕ kû míi. Tõ khi nhµ n­íc më réng chÝnh s¸ch ®Çu t­, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ngµnh xi m¨ng ph¸t triÓn th× sè l­îng c¸c nhµ m¸y, c¬ së s¶n xuÊt xi m¨ng t¨ng lªn c¶ vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng. C«ng ty VËt t­ Kü thuËt Xi m¨ng lµ ®¬n vÞ thµnh viªn trong Tæng c«ng ty Xi m¨ng ViÖt Nam ®­îc Tæng c«ng ty giao nhiÖm vô l­u th«ng, tiªu thô xi m¨ng b×nh æn gi¸ c¶ thÞ tr­êng trªn c¸c ®Þa bµn ®­îc ph©n c«ng. Nh­ vËy viÖc tiªu thô xi m¨ng lµ c«ng viÖc chñ yÕu, ®Èy nhanh tèc ®é tiªu thô hoµn thµnh v­ît møc kÕ ho¹ch Tæng c«ng ty giao lu«n lµ nhiÖm vô hµng ®Çu cña C«ng ty VËt t­ Kü thuËt Xi m¨ng. V× vËy em ®· chän chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp "Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao s¶n l­îng tiªu thô xi m¨ng ®èi víi C«ng ty VËt t­ Kü thuËt Xi m¨ng giai ®o¹n 2001 - 2005". Ngoµi lêi më ®Çu vµ kÕt luËn, chuyªn ®Ò gåm ba phÇn: - PhÇn mét: Sù cÇn thiÕt ph¶i n©ng cao s¶n l­îng tiªu thô xi m¨ng cña C«ng ty VËt t­ Kü thuËt Xi m¨ng. - PhÇn hai: Ph©n tÝch thùc tr¹ng tiªu thô xi m¨ng cña C«ng ty VËt t­ Kü thuËt Xi m¨ng. - PhÇn ba: Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao s¶n l­îng tiªu thô xi m¨ng ®èi víi C«ng ty VËt t­ Kü thuËt Xi m¨ng trong giai ®o¹n 2001 - 2005. Hµ Néi, 14/4/2003. SV: Ph¹m B¸ Dòng. 1
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp Ph¹m B¸ Dòng - K4A - 04 PhÇn mét. Sù cÇn thiÕt ph¶i n©ng cao s¶n l­îng tiªu thô xi m¨ng cña C«ng ty vËt t­ kü thuËt xi m¨ng I. ThÞ tr­êng vµ c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn thÞ tr­êng hµng ho¸ kinh doanh cña doanh nghiÖp. 1. ThÞ tr­êng: 1.1. Kh¸i niÖm vÒ thÞ tr­êng. ThÞ tr­êng xuÊt hiÖn ®ång thêi víi sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸ võa ®­îc h×nh thµnh trong lÜnh vùc l­u th«ng. Ng­êi cã hµng ho¸ hoÆc dÞch vô ®em ra trao ®æi ®­îc gäi lµ bªn b¸n, ng­êi cã nhu cÇu ch­a tho¶ m·n vµ cã kh¶ n¨ng thanh to¸n gäi lµ bªn mua. Trong qu¸ tr×nh trao ®æi ®· h×nh thµnh nh÷ng mèi quan hÖ nhÊt ®Þnh, ®ã lµ quan hÖ gi÷a ng­êi b¸n vµ ng­êi mua. Tõ ®ã thÊy sù h×nh thµnh cña thÞ tr­êng ®ßi hái ph¶i cã: - §èi t­îng trao ®æi: s¶n phÈm hµng ho¸ hay dÞch vô. - §èi t­îng tham gia trao ®æi: Bªn b¸n vµ bªn mua. - §iÒu kiÖn thùc hiÖn trao ®æi: Kh¶ n¨ng thanh to¸n. Theo néi dung trªn, ®iÒu quan t©m nhÊt cña doanh nghiÖp lµ t×m ra n¬i trao ®æi, t×m ra nhu cÇu vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n nh÷ng s¶n phÈm, dÞch vô mµ nhµ s¶n xuÊt dù ®Þnh cung cÊp , cßn ®èi víi ng­êi tiªu dïng, hä l¹i quan t©m ®Õn viÖc so s¸nh nh÷ng s¶n phÈm dÞch vô mµ nhµ s¶n xuÊt cung øng tho¶ m·n, ®óng yªu cÇu vµ thÝch hîp víi kh¶ n¨ng thanh to¸n cña m×nh ®Õn ®©u: Tõ nh÷ng néi dung trªn ta cã thÓ ®Þnh nghÜa mét c¸ch tæng qu¸t thÞ tr­êng nh­ sau: - ThÞ tr­êng lµ biÓu hiÖn cña qu¸ tr×nh mµ trong ®ã thÓ hiÖn c¸i quyÕt ®Þnh cña ng­êi tiªu dïng vÒ hµng ho¸ vµ dÞch vô còng nh­ quyÕt ®Þnh cña c¸c doanh nghiÖp vÒ sè l­îng chÊt l­îng mÉu m· cña hµng ho¸. §ã lµ nh÷ng mèi quan hÖ gi÷a tæng sè cung vµ tæng sè cÇu víi c¬ cÊu cña tõng lo¹i hµng ho¸ cô thÓ. - ThÞ tr­êng lµ n¬i ng­êi mua víi ng­êi b¸n tù m×nh ®Õn víi nhau qua trao ®æi tham dß tiÕp xóc ®Ó nhËn lÊy lêi gi¶i ®¸p mµ mçi bªn cÇn thiÕt. - C¸c doanh nghiÖp th«ng qua thÞ tr­êng mµ t×m c¸ch gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò: - Ph¶i s¶n xuÊt hµng ho¸, dÞch vô lµ g×? cho ai? - Sè l­îng bao nhiªu? - MÉu m·, kiÓu c¸ch chÊt l­îng nh­ thÕ nµo? Cßn ng­êi tiªu dïng th× biÕt ®­îc. - Ai sÏ ®¸p øng nhu cÇu cña m×nh. - Nhu cÇu ®­îc tho¶ m·n ®Õn møc nµo? 2
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp Ph¹m B¸ Dòng - K4A - 04 - Kh¶ n¨ng thanh to¸n ra sao? TÊt c¶ nh÷ng c©u hái trªn chØ cã thÓ ®­îc tr¶ lêi chÝnh x¸c trªn thÞ tr­êng. Trong c«ng t¸c qu¶n lý kinh tÕ, x©y dùng kÕ ho¹ch mµ kh«ng dùa vµo thÞ tr­êng ®Ó tÝnh to¸n kiÓm chøng sè cung, cÇu th× kÕ ho¹ch sÏ kh«ng cã c¬ së khoa häc vµ mÊt ph­¬ng h­íng, mÊt c©n ®èi. Ng­îc l¹i, viÖc tæ chøc më réng mµ tho¸t ly sù ®iÒu tiÕt cña c«ng cô kÕ ho¹ch ho¸ th× tÊt yÕu sÏ dÉn ®Õn sù rèi lo¹n trong kinh doanh. 1.2. Vai trß chøc n¨ng cña thÞ tr­êng: Së dÜ thÞ tr­êng cã vai trß to lín nãi trªn lµ do c¸c chøc n¨ng sau: - Chøc n¨ng thõa nhËn. ThÞ tr­êng lµ n¬i gÆp gì gi÷a nhµ s¶n xuÊt vµ ng­êi tiªu dïng trong qu¸ tr×nh trao ®æi hµng ho¸. Nhµ doanh nghiÖp ®­a hµng ho¸ cña m×nh ra thÞ tr­êng víi mong muèn chñ quan lµ b¸n ®­îc nhiÒu hµng ho¸ víi gi¸ c¶ sao cho bï ®¾p ®­îc chi phÝ vµ cã lîi nhuËn. Ng­êi tiªu dïng t×m ®Õn thÞ tr­êng ®Ó mua nh÷ng hµng ho¸ ®óng c«ng dông, hîp thÞ hiÕu vµ cã kh¶ n¨ng thanh to¸n theo mong muèn cña m×nh. Qu¸ tr×nh diÔn ra sù trao ®æi, thÞ tr­êng chÊp nhËn, tøc lµ ®«i bªn ®· thuËn mua, võa b¸n lµ qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt ®­îc gi¶i quyÕt vµ ng­îc l¹i - Chøc n¨ng thùc hiÖn. Chøc n¨ng thùc hiÖn thÓ hiÖn ë chç thÞ tr­êng lµ n¬i diÔn ra c¸c hµnh vi mua b¸n. Ng­êi ta th­êng cho r»ng thùc hiÖn vÒ gi¸ trÞ lµ quan träng nhÊt. Nh­ng thùc hiÖn vÒ gi¸ trÞ chØ x¶y ra khi gi¸ trÞ sö dông ®­îc thùc hiÖn. VÝ dô: Hµng ho¸ dï s¶n xuÊt víi chi phÝ thÊp mµ kh«ng hîp môc tiªu tiªu dïng th× vÉn kh«ng b¸n ®­îc. Th«ng qua chøc n¨ng thùc hiÖn cña thÞ tr­êng, c¸c hµng ho¸ h×nh thµnh nªn c¸c gi¸ trÞ trao ®æi cña m×nh, lµm c¬ së cho viÖc ph©n phèi c¸c nguån lùc. - Chøc n¨ng ®iÒu tiÕt. Ta biÕt r»ng sè cung ®­îc t¹o ra tõ nhµ s¶n xuÊt vµ sè cÇu ®­îc h×nh thµnh tõ ng­êi tiªu dïng, gi÷a hai bªn hoµn toµn kh«ng cã quan hÖ víi nhau vµ quan hÖ Êy chØ thÓ hiÖn khi diÔn ra qu¸ tr×nh trao ®æi, quan hÖ sè cung vµ sè cÇu nh»m b¶o ®¶m qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt ®­îc tr«i ch¶y, ®­îc thùc hiÖn th«ng qua sù ®Þnh gi¸ trªn thÞ tr­êng gi÷a ®«i bªn. Trong qu¸ tr×nh ®Þnh gi¸, chøc n¨ng ®iÒu tiÕt cña thÞ tr­êng ®­îc thÓ hiÖn th«ng qua sù ph©n bæ lùc l­îng s¶n xuÊt tõ ngµnh nµy sang ngµnh kh¸c, tõ khu vùc nµy sang khu vùc kh¸c ®èi víi mçi ng­êi s¶n xuÊt, ®ång thêi h­íng dÉn tiªu dïng vµ x©y dùng c¬ cÊu tiªu dïng ®èi víi ng­êi tiªu dïng. - Chøc n¨ng th«ng tin. Chøc n¨ng th«ng tin thÓ hiÖn ë chç nã chØ ra cho ng­êi s¶n xuÊt biÕt nªn s¶n xuÊt hµng ho¸ nµo, khèi l­îng lµ bao nhiªu, nªn tung ra thÞ tr­êng ë thêi 3
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp Ph¹m B¸ Dòng - K4A - 04 ®iÓm nµo; nã chØ cho ng­êi tiªu dïng biÕt nªn mua mét hµng ho¸ hay mua mét hµng ho¸ thay thÕ nµo ®ã hîp víi kh¶ n¨ng thu nhËp cña hä. Chøc n¨ng nµy h×nh thµnh lµ do trªn thÞ tr­êng cã chøa ®ùng c¸c th«ng tin vÒ tæng sè cung, tæng sè cÇu, quan hÖ cung, cÇu cña tõng lo¹i hµng ho¸, chi phÝ s¶n xuÊt, gi¸ trÞ thÞ tr­êng, chÊt l­îng s¶n phÈm, c¸c ®iÒu kiÖn t×m kiÕm vµ tËp hîp c¸c yÕu tè s¶n xuÊt vµ ph©n phèi s¶n phÈm. §Êy lµ nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt ®Ó ng­êi s¶n xuÊt vµ ng­êi tiªu dïng ra quyÕt ®Þnh phï hîp víi lîi Ých cña m×nh. Tãm l¹i, c¸c chøc n¨ng nãi trªn cña thÞ tr­êng cã mèi quan hÖ g¾n bã mËt thiÕt. Sù c¸ch biÖt c¸c chøc n¨ng ®ã chØ lµ nh÷ng ­íc lÖ, mang tÝnh chÊt nghiªn cøu. Trong thùc tÕ, mét hiÖn t­îng kinh tÕ diÔn ra trªn thÞ tr­êng thÓ hiÖn ®Çy ®ñ vµ ®an xen lÉn nhau gi÷a c¸c chøc n¨ng trªn. 1.3. C¸c quy luËt cña thÞ tr­êng vµ c¬ chÕ thÞ tr­êng. 1.3.1. C¸c quy luËt cña thÞ tr­êng. Trªn thÞ tr­êng cã nhiÒu quy luËt kinh tÕ ho¹t ®éng ®an xen nhau vµ cã quan hÖ mËt thiÕt víi nhau. D­íi ®©y lµ mét sè quy luËt quan träng. - Quy luËt gi¸ trÞ: Quy luËt nµy quy ®Þnh hµng ho¸ ph¶i ®­îc s¶n xuÊt vµ trao ®æi trªn c¬ së hao phÝ lao ®éng x· héi cÇn thiÕt, tøc lµ chi phÝ b×nh qu©n trong x· héi. - Quy luËt cung cÇu: Nªu lªn mèi quan hÖ gi÷a nhu cÇu vµ kh¶ n¨ng cung øng trªn thÞ tr­êng. Quy luËt nµy quy ®Þnh cung vµ cÇu lu«n cã xu thÕ chuyÓn ®éng xÝch l¹i víi nhau ®Ó t¹o ra sù c©n b»ng trªn thÞ tr­êng. - Quy luËt gi¸ trÞ thÆng d­: Yªu cÇu hµng ho¸ b¸n ra ph¶i bï ®¾p ®­îc chi phÝ s¶n xuÊt vµ l­u th«ng ®ång thêi ph¶i cã mét kho¶n lîi nhuËn ®Ó t¸i s¶n xuÊt søc lao ®éng vµ t¸i s¶n xuÊt më réng. - Quy luËt c¹nh tranh: Quy ®Þnh hµng ho¸ s¶n xuÊt ra ph¶i ngµy cµng cã chi phÝ thÊp h¬n, chÊt l­îng ngµy cµng tèt h¬n, ®Ó thu ®­îc lîi nhuËn cao h¬n vµ cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh víi c¸c hµng ho¸ kh¸c. Trong c¸c quy luËt trªn, quy luËt gi¸ trÞ lµ quy luËt c¬ b¶n cña s¶n xuÊt hµng ho¸. Quy luËt gi¸ trÞ ®­îc biÓu hiÖn qu¸ gi¸ c¶ thÞ tr­êng. Quy luËt gi¸ trÞ muèn biÓu hiÖn yªu cÇu cña m×nh b»ng gi¸ c¶ thÞ tr­êng ph¶i th«ng qua sù vËn ®éng cña quy luËt cung - cÇu. Ng­îc l¹i, quy luËt nµy biÓu hiÖn yªu cÇu cña m×nh th«ng qua sù vËn ®éng cña quy luËt gi¸ trÞ lµ gi¸ c¶. 1.3.2. C¬ chÕ thÞ tr­êng. Khi xuÊt hiÖn s¶n xuÊt vµ trao ®æi hµng ho¸ th× ph¶i cã thÞ tr­êng. NÒn kinh tÕ mµ trong ®ã cã s¶n xuÊt vµ trao ®æi hµng ho¸ diÔn ra mét c¸ch tù nhiªn gäi lµ nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ trao ®æi hµng ho¸ gi÷a ng­êi s¶n xuÊt vµ ng­êi tiªu dïng ®­îc vËn hµnh theo mét c¬ chÕ do sù ®iÒu tiÕt cña quan hÖ cung cÇu quy ®Þnh. C¬ chÕ Êy ®­îc gäi lµ c¬ chÕ thÞ tr­êng. 4
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp Ph¹m B¸ Dòng - K4A - 04 Thùc chÊt c¬ chÕ thÞ tr­êng lµ mét h×nh thøc tæ chøc kinh tÕ, trong ®ã c¸c quy luËt kinh tÕ t¸c ®éng lªn mäi ho¹t ®éng cña nhµ s¶n xuÊt vµ ng­êi tiªu dïng trong qu¸ tr×nh trao ®æi. 1.4. Ph©n lo¹i thÞ tr­êng vµ ph©n khóc thÞ tr­êng. 1.4.1. Ph©n lo¹i thÞ tr­êng. C¸c doanh nghiÖp muèn thµnh c«ng trong kinh doanh cÇn ph¶i hiÓu cÆn kÏ vÒ thÞ tr­êng. §Ó hiÓu râ c¸c lo¹i thÞ tr­êng vµ phôc vô tèt cho c«ng t¸c tiÕp thÞ cÇn ph¶i ph©n lo¹i chóng. Cã nhiÒu c¸ch ph©n lo¹i thÞ tr­êng: - C¨n cø vµo møc ®é x· héi ho¸ cña thÞ tr­êng. Dùa vµo c¨n cø nµy ng­êi ta chia thÞ tr­êng ra thµnh: ThÞ tr­¬nµg ®Þa ph­¬ng, thÞ tr­êng toµn quèc, thÞ tr­êng quèc tÕ. Do qu¸ tr×nh quèc tÕ ho¸ hiÖn nay, thÞ tr­êng quèc tÕ cã ¶nh h­ëng nhanh chãng vµ møc ®é ngµy cµng nhiÒu ®Õn thÞ tr­êng trong n­íc. - C¨n cø vµo mÆt hµng mua b¸n. Cã thÓ chia thÞ tr­êng thµnh nhiÒu lo¹i kh¸c nhau: ThÞ tr­êng kim lo¹i, thÞ tr­êng n«ng s¶n, thùc phÈm, thÞ tr­êng cµ phª, ca cao… Do tÝnh chÊt vµ gi¸ trÞ sö dông cña tõng mÆt hµng, nhãm kh¸ch hµng kh¸c nhau, c¸c thÞ tr­êng chÞu sù t¸c ®éng cña c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng víi møc ®é kh¸c nhau. Sù kh¸c nhau nµy ®«i khi chi phèi c¶ ph­¬ng thøc mua b¸n, vËn chuyÓn thanh to¸n. Ngoµi ra, cßn dùa vµo nhiÒu c¨n cø kh¸c, nh­ c¨n cø dùa vµo ph­¬ng thøc h×nh thµnh gi¸ c¶ thÞ tr­êng, kh¶ n¨ng tiªu thô hµng ho¸, tû träng hµng ho¸. 1.4.2. Ph©n khóc thÞ tr­êng. Cã nhiÒu ph­¬ng ph¸p ph©n khóc thÞ tr­êng, tuú tõng lo¹i s¶n phÈm vµ dÞch vô kh¸c nhau mµ ph­¬ng thøc ph©n khóc sÏ kh¸c nhau. Cã thÓ ph©n khóc thÞ tr­êng theo khu vùc, theo ®¬n vÞ hµnh chÝnh, theo kinh tÕ x· héi vµ nh©n khÈu häc, theo ®Æc ®iÓm t©m sinh lý, theo lîi Ých… 2. C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn thÞ tr­êng h µng ho¸ kinh doanh cña doanh nghiÖp. C¸c nh©n tè nµy cã thÓ ®­îc m« t¶ víi hÖ thèng c¸c l­îng cÊu thµnh nh­ sau: 5
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp Ph¹m B¸ Dòng - K4A - 04 Nh©n tè Nh©n tè chÝnh trÞ Kinh tÕ luËt ph¸p §èi thñ tiªu §èi thñ hiÖn dïng ®¹i Doanh Kh¸ch hµng Ng­êi cung øng nghiÖp Ng­êi m«i S¶n phÈm thay giíi thÕ Nh©n tè Nh©n tè VH - XH KH - KT Qua m« h×nh t¶ trªn, sù më réng hoÆc thu hÑp s¶n xuÊt kinh doanh, æn ®Þnh hay kh«ng æn ®Þnh cña thÞ tr­êng lµ hÖ qu¶ cña nh÷ng t¸c ®éng tõ nh÷ng nh©n tè nµy. NÕu ph©n lo¹i theo kh¶ n¨ng kiÓm so¸t cña doanh nghiÖp víi nh÷ng nh©n tè trªn th× cã thÓ chia chóng thµnh 2 nhãm: - Nhãm c¸c nh©n tè chñ quan. - Nhãm c¸c nh©n tè kh¸ch quan. 2.1. Nhãm c¸c nh©n tè chñ quan. §ã lµ c¸c nh©n tè néi t¹i cña doanh nghiÖp, c¸c kªnh ph©n phèi thÞ tr­êng, kh¸ch hµng, ng­êi c¹nh tranh, ng­êi cung cÊp, c¸c tæ chøc trung gian… Trong chõng mùc nhÊt ®Þnh doanh nghiÖp cã thÓ t¸c ®éng ®Ó c¶i thiÖn thÞ tr­êng cña m×nh. - Kh¶ n¨ng tµi chÝnh ®¶m b¶o cho c¸c yÕu tè ®Çu vµo cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó t¹o ra c¸c yÕu tè ®Çu ra ®¸p øng nhu cÇu thÞ tr­êng. Víi c¸c chiÕn l­îc kinh doanh, doanh nghiÖp dùa vµo kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña m×nh ®­a ra c¸c quyÕt ®Þnh vÒ mäi yÕu tè ®Çu vµo cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt c¶ vÒ ng¾n h¹n vµ dµi h¹n. - Tr×nh ®é qu¶n lý. YÕu tè nµy thÓ hiÖn ë qu¸ tr×nh ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc, chÝnh s¸ch, biÖn ph¸p qu¶n lý vµ qu¸ tr×nh thùc thi c¸c quyÕt ®Þnh ®ã trong s¶n xuÊt kinh doanh. Trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh c¸c vÊn ®Ò thÞ tr­êng ®Òu ®­îc gi¶i quyÕt dùa theo chiÕn l­îc ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp, kh¶ n¨ng ph¶n øng nhanh 6
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp Ph¹m B¸ Dòng - K4A - 04 cña doanh nghiÖp tr­íc sù thay ®æi cña thÞ tr­êng ®Òu phô thuéc vµo tr×nh ®é qu¶n lý. - Nh÷ng ng­êi cung øng. §ã lµ c¸c doanh nghiÖp, c¸c c¸ nh©n ®¶m b¶o cung øng c¸c yÕu tè cÇn thiÕt cho doanh nghiÖp vµ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh ®Ó cã thÓ s¶n xuÊt vµ kinh doanh nh÷ng lo¹i hµng ho¸ dÞch vô nhÊt ®Þnh. BÊt kú mét sù biÕn ®æi nµo tõ hä ®Òu ¶nh h­ëng tíi t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Do vËy, nhµ qu¶n lý kinh doanh ph¶i lu«n cã nh÷ng th«ng tin ®Çy ®ñ chÝnh x¸c vÒ t×nh tr¹ng, sè l­îng chÊt l­îng, gi¸ c¶… HiÖn t¹i vµ t­¬ng lai cña c¸c yÕu tè nguån lùc cho s¶n xuÊt kinh doanh. ThËm chÝ hä cßn ph¶i quan t©m ®Õn th¸i ®é cña c¸c nhµ cung cÊp ®èi víi doanh nghiÖp vµ ®èi thñ c¹nh tranh ®Ó cã ph­¬ng ¸n ®èi phã. - C¸c trung gian m«i giíi. §ã lµ c¸c tæ chøc dÞch vô c¸c doanh nghiÖp vµ c¸ nh©n gióp cho doanh nghiÖp tæ chøc tèt viÖc tiªu thô hµng ho¸ vµ dÞch vô cña m×nh tíi ng­êi tiªu dïng cuèi cïng. Ng­êi trung gian vµ c¸c h·ng ph©n phèi chuyªn nghiÖp ®ãng vai trß quan träng gióp doanh nghiÖp t×m kiÕm kh¸ch hµng, më réng thÞ tr­êng tiªu thô vµ thùc hiÖn c«ng t¸c b¸n hµng cho hä. §ã lµ c¸c ®¹i lý ph©n phèi ®éc quyÒn, ®ã lµ c¸c cöa hµng b¸n bu«n b¸n lÎ… Lùa chän vµ lµm viÖc víi ng­êi trung gian vµ c¸c h·ng ph©n phèi lµ c«ng viÖc kh«ng hÒ ®¬n gi¶n. Do vËy dùa vµo mÆt hµng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh mµ doanh nghiÖp ®­a ra nh÷ng chÝnh s¸ch thÝch hîp. - Kh¸ch hµng. §©y lµ ®èi t­îng ®Ó doanh nghiÖp phôc vô ®ång thêi lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Õn sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña doanh nghiÖp. Bëi v× kh¸ch hµng t¹o nªn thÞ tr­êng, quy m« kh¸ch hµng t¹o nªn quy m« thÞ tr­êng. V× vËy doanh nghiÖp muèn cã thÞ tr­êng vµ ®øng v÷ng trªn thÞ tr­êng th× ph¶i th­êng xuyªn nghiªn cøu kh¸ch hµng mµ m×nh phôc vô. - §èi thñ c¹nh tranh. Nh×n chung mäi doanh nghiÖp ®Òu ph¶i ®èi ®Çu víi ®èi thñ c¹nh tranh, nã bao gåm nh÷ng ®èi thñ c¹nh tranh s¬ cÊp (cïng tiªu thô s¶n phÈm ®ång nhÊt), c¸c ®èi thñ c¹nh tranh thø cÊp (s¶n xuÊt vµ kinh doanh nh÷ng mÆt hµng thay thÕ). Mäi ho¹t ®éng cña ®èi thñ c¹nh tranh ®Òu cã ¶nh h­ëng trùc tiÕp hay gi¸n tiÕp ®Õn quyÕt ®Þnh cña doanh nghiÖp. §Ó ®øng v÷ng trªn thÞ tr­êng doanh nghiÖp ph¶i th­êng xuyªn theo dâi nh÷ng ®èi thñ c¹nh tranh ®Ó b¶o vÖ nh­ ph¸t triÓn thÞ phÇn cña m×nh. 2.2. Nhãm nh©n tè kh¸ch quan. Sù t¸c ®éng cña nh÷ng nh©n tè nµy lªn thÞ tr­êng cña doanh nghiÖp kh«ng phô thuéc vµo doanh nghiÖp. Doanh nghiÖp cã thÓ ph¶n øng l¹i nh÷ng t¸c ®éng nµy b»ng c¸ch lîi dông chóng ®Ó duy tr× vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng 7
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp Ph¹m B¸ Dòng - K4A - 04 hoÆc cã nh÷ng biÖn ph¸p lµm tèi thiÓu ho¸ nh÷ng ¶nh h­ëng bÊt lîi ®Õn thÞ tr­êng kinh doanh cña m×nh. C¸c nh©n tè kh¸ch quan bao gåm: - §­êng lèi ph¸t triÓn kinh tÕ cña Nhµ n­íc, luËt ph¸p chÝnh s¸ch chÕ ®é cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. §­êng lèi ph¸t triÓn kinh tÕ cña Nhµ n­íc khi ­u tiªn ph¸t triÓn vµo ngµnh nµo th× c¸c doanh nghiÖp ngµnh ®ã sÏ cã c¬ héi ph¸t triÓn, më réng thÞ tr­êng kinh doanh cña m×nh vµ ng­îc l¹i. V× vËy, doanh nghiÖp ngoµi nhiÖm vô kinh doanh cña m×nh cßn cã nhiÖm vô ®èi víi Nhµ n­íc, theo dâi c¸c chÝnh s¸ch míi, luËt ph¸p míi vÒ ngµnh nghÒ kinh doanh cña m×nh. - Bèi c¶nh chung cña nÒn kinh tÕ. Bèi c¶nh chung cña nÒn kinh tÕ tr­íc hÕt ph¶n ¸nh tèc ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ chung vÒ c¬ cÊu ngµnh, c¬ cÊu vïng, t¹o nªn søc hÊp dÉn vÒ thÞ tr­êng vµ søc mua kh¸c nhau ®èi víi c¸c thÞ tr­êng hµng ho¸ kh¸c nhau. C¸c quan hÖ kinh tÕ gi÷a c¸c ngµnh, c¸c doanh nghiÖp víi c¸c lùc l­îng kh¸c sÏ bÞ thay ®æi khi mµ chÝnh c¸c lùc l­îng ®ã bÞ biÕn ®æi. Trong thêi kú suy tho¸i kinh tÕ, c¸c doanh nghiÖp hÇu hÕt bÞ gi¶m ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, thÞ tr­êng bÞ co l¹i. Cßn trong thêi kú ph¸t triÓn, ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó doanh nghiÖp më réng s¶n xuÊt kinh doanh. - Nh©n tè khoa häc kü thuËt c«ng nghÖ. Ngµy nay nh©n tè nµy cã ¶nh h­ëng rÊt s©u s¾c tíi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña mäi doanh nghiÖp. §­a doanh nghiÖp võa ph¶i ®¹t hiÖu qu¶ cao trong kinh doanh võa ph¶i c¹nh tranh quyÕt liÖt víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c trªn thÞ tr­êng. - Nh©n tè v¨n ho¸ x· héi. §ã lµ c¸c chuÈn mùc, lèi sèng x· héi phong tôc… Th­êng th× nh÷ng yÕu tè nµy cã tÝnh æn ®Þnh t­¬ng ®èi. Doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn trªn thÞ tr­êng nµo ®ã th× còng ph¶i ph©n tÝch lµm s¸ng tá yÕu tè nµy. 3. Tiªu thô s¶n phÈm vµ nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan ®Õn tiªu thô s¶n phÈm. 3.1. Tiªu thô s¶n phÈm. Tiªu thô s¶n phÈm lµ giai ®o¹n cuèi cïng cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. NÕu nh­ thêi kú bao cÊp tr­íc ®©y khi mµ mét ng­êi b¸n v¹n ng­êi mua th× viÖc tiªu thô trë nªn dÔ dµng. Ngµy nay trong sù c¹nh tranh khèc liÖt cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, c¸c doanh nghiÖp ph¶i l¨n lén ®Õn b¹c mÆt míi t×m ®­îc kh¸ch hµng mua s¶n phÈm cña m×nh. Vµ nÕu nh­ tr­íc ®©y, kh¸ch hµng ph¶i ch¹y chät, thËm chÝ van xin míi ®­îc mét Ýt hµng nhiÒu khi chÊt l­îng ch¼ng ra g× thËm chÝ lµ nh÷ng thø cungx ch¼ng cÇn dïng th× b©y giê hä ®· cã thÓ cao ng¹o chän lùa c¸i m×nh thÝch, c¸i m×nh cÇn. Hä ®­îc coi lµ ©n nh©n cña c¸c nhµ s¶n xuÊt. Thay v× ph¶i ch¹y v¹y, xin xá hä ®· trë thµnh nh÷ng "«ng vua", "bµ chóa" thËm chÝ cao h¬n hä lµ "th­îng ®Õ" cã quyÒn ph¸n xÐt 8
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp Ph¹m B¸ Dòng - K4A - 04 vµ tr¶ gi¸ mÆt hµng nµy, mÆt hµng kia. Cho nªn nh­ ng­êi ta ®· nãi thêi buæi nµy, s¶n xuÊt ra s¶n phÈm ®· khã, nh­ng tiªu thô ®­îc nã l¹i cµng khã kh¨n h¬n. Thùc tÕ kinh doanh cho thÊy, kh«ng thiÕu nh÷ng s¶n phÈm cña mét sè doanh nghiÖp rÊt tèt nh­ng vÉn kh«ng tiªu thô ®­îc, bëi kh«ng biÕt c¸ch tæ chøc tiªu thô, kh«ng ®¸p øng ®­îc nhu cÇu tiªu dïng cña x· héi. ThÕ míi biÕt sù nghiÖt ng· cña c¬ chÕ thÞ tr­êng, s¶n xuÊt "c¸i ®Çu" ®· xu«i nh­ng tiªu thô "c¸i ®u«i" ch¾c g× ®· lät. V× vËy ®Ó tiªu thô ®­îc s¶n phÈm, trang tr¶i ®­îc c¸c kho¶n chi phÝ b¶o ®¶m kinh doanh cã l·i thËt sù kh«ng ph¶i lµ vÊn ®Ò ®¬n gi¶n. Nã ®ßi hái c¸c nhµ doanh nghiÖp suy nghÜ, tr¨n trë chø kh«ng thÓ b×nh th¶n tr­íc sù ®êi. 3.2. Tiªu thô s¶n phÈm - nguyªn nh©n thÊt b¹i. Tiªu thô s¶n phÈm lµ c«ng viÖc hµng ngµy cña c¸c doanh nghiÖp ®ång thêi còng lµ mèi quan t©m hµng ®Çu cña c¸c nhµ kinh doanh. Trong thêi ®¹i bïng næ th«ng tin, thêi ®¹i khoa häc kü thuËt ph¸t triÓn nh­ vò b·o, s¶n phÈm cÇn tiªu thô cã tíi hµng tr¨m, hµng ngµn lo¹i kh¸c nhau. Cã nh÷ng s¶n phÈm võa míi ra ®êi thËm chÝ vÉn cßn trong trøng n­íc th× ®· cã nh÷ng s¶n phÈm kh¸c ­u viÖt h¬n xuÊt hiÖn, lµm cho nhu cÇu tiªu dïng còng th­êng xuyªn thay ®æi. V× sao l¹i cã t×nh tr¹ng nh­ vËy? Thùc tiÔn kinh doanh trªn th­¬ng tr­êng quèc tÕ còng nh­ ë n­íc ta tõ khi chuyÓn ®æi c¬ chÕ qu¶n lý cho thÊy, nh÷ng nguyªn nh©n dÉn ®Õn s¶n phÈm kh«ng tiªu thô ®­îc bao gåm: - S¶n phÈm kÐm chÊt l­îng. - S¶n phÈm kh«ng hîp thÞ hiÕu vµ xu thÕ tiªu dïng cña thêi ®¹i. - §Þnh gi¸ b¸n s¶n phÈm qu¸ cao kh«ng phï hîp víi møc thu nhËp (kh¶ n¨ng thanh to¸n) cña ng­êi tiªu dïng. - Kh«ng tÝnh ®óng nhu cÇu cña thÞ tr­êng, nªn ®· s¶n xuÊt qu¸ nhiÒu s¶n phÈm t¹o ra khñng ho¶ng thõa. - S¶n phÈm kh«ng tiÕp cËn ®­îc víi ng­êi tiªu dïng (ng­êi cã s¶n phÈm muèn b¸n kh«ng gÆp ®­îc ng­êi mua). - Ch­a lµm cho ng­êi tiªu dïng hiÓu râ gi¸ trÞ sö dông cña s¶n phÈm. §Ó kh¾c phôc ®­îc nh÷ng nguyªn nh©n trªn, gi¶i quyÕt tèt vÊn ®Ò tiªu thô s¶n phÈm, b¶o ®¶m qu¸ tr×nh s¶n xuÊt tiÕn hµnh b×nh th­êng, c¸c doanh nghiÖp ®Æc biÖt quan t©m ®Õn nh÷ng vÊn ®Ò sau ®©y: - Ph¶i nghiªn cøu n¾m b¾t ®­îc t×nh h×nh thÞ tr­êng s¶n phÈm, hµng ho¸ ®Ó kÞp thêi chuyÓn h­íng s¶n xuÊt thay ®æi s¶n phÈm nh»m chiÕm lÜnh thÞ tr­êng. - Kh«ng ngõng c¶i tiÕn mÉu m· h×nh thøc, n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm t¹o ra nh÷ng mÉu m·, kiÓu d¸ng kÝch cì phï hîp víi xu thÕ ph¸t triÓn cña khoa häc kü thuËt vµ lèi sèng hiÖn ®¹i. 9
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp Ph¹m B¸ Dòng - K4A - 04 - Ph¶i b»ng mäi c¸ch c¶i tiÕn tæ chøc qu¶n lý, n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn gi¶m gi¸ b¸n nÕu thùc sù s¶n phÈm kh«ng cã c¶i tiÕn g× vÒ h×nh thøc vµ chÊt l­îng. - T¨ng c­êng viÖc qu¶ng c¸o, giíi thiÖu s¶n phÈm g©y tiÕng t¨m thu hót kh¸ch hµng. §ång thêi ph¶i thùc hiÖn viÖc h­íng dÉn tiªu dïng ®Ó cã thÓ thay ®æi tËp qu¸n vµ lèi sèng cña x· héi. - Më réng m¹ng l­íi tiªu thô víi nhiÒu h×nh thøc phong phó, ®a d¹ng nhÊt lµ hÖ thèng c¸c trung gian t¹o thµnh cÇu nèi v÷ng tr¾c gi÷a s¶n xuÊt vµ tiªu dïng. - ¸p dông linh ho¹t c¸c h×nh thøc vµ c¸c h×nh thøc thanh to¸n, kÕt hîp víi viÖc sö dông hÖ thèng linh ho¹t, mÒm dÎo nh»m môc ®Ých tèi ®a ho¸ sù tiÖn lîi cho kh¸ch hµng mua b¸n trªn c¬ së ®ã kÝch thÝch nhu cÇu tiªu dïng vµ t¹o ®iÒu kiÖn khai th¸c triÖt ®Ó c¸c nhu cÇu tiÒm n¨ng. - T¹o dùng vµ gi÷ g×n tÝn nhiÖm cña kh¸ch hµng ®èi víi s¶n phÈm nãi riªng vµ doanh nghiÖp nãi chung. - Ph¶i ®ãn b¾t ®­îc nhu cÇu tiÒm n¨ng cña kh¸ch hµng ®èi víi tõng lo¹i s¶n phÈm cô thÓ cña doanh nghiÖp ®Ó chuÈn bÞ cho t­¬ng lai. II. §Æc ®iÓm cña thÞ tr­êng xi m¨ng. 1. C«ng nghÖ s¶n xuÊt xi m¨ng. HiÖn t¹i ë ViÖt Nam tån t¹i ba ph­¬ng ph¸p c«ng nghÖ s¶n xuÊt xi m¨ng kh¸c nhau: - Ph­¬ng ph¸p ­ít víi tæng c«ng suÊt thiÕt kÕ 2.85 triÖu tÊn/n¨m (18,4%). - Ph­¬ng ph¸p kh« víi tæng c«ng suÊt thiÕt kÕ 9,62 triÖu tÊn/n¨m (62,1%) - Ph­¬ng ph¸p b¸n kh« víi tæng c«ng suÊt thiÕt kÕ 3,02 triÖu tÊn/n¨m (19,5%). Trong ®ã c«ng nghÖ tiªn tiÕn s¶n xuÊt xi m¨ng theo ph­¬ng ph¸p kh« ®ãng vai trß chñ ®¹o trong s¶n xuÊt xi m¨ng ë ViÖt Nam hiÖn nay. C¸c d©y truyÒn c«ng nghÖ ®­îc ®Çu t­ vÒ sau cµng hiÖn ®¹i víi c¸c h·ng næi tiÕng thÕ giíi nh­: F.L.Smith, KruppPolysius, Fuller… ViÖc sö dông c¸c c«ng nghÖ tiªn tiÕn nµy ®· gióp chóng ta cã thÓ t¨ng s¶n l­îng cung cÊp, h¹n chÕ ®­îc sù « nhiÔm m«i tr­êng ®ång thêi t¨ng sù ph¸t triÓn cña c«ng nghiÖp ho¸ tiÕn tíi tù ®éng ho¸ d©y truyÒn s¶n xuÊt. 2. S¶n l­îng vµ chÊt l­îng xi m¨ng. S¶n phÈm xi m¨ng ®­îc sö dông trong viÖc x©y dùng nhµ cöa, tr­êng häc, c¸c c«ng tr×nh lín bÐ… t¹o nªn sù kÕt dÝnh r¾n ch¾c chÞu ®ùng ®­îc víi thiªn nhiªn, t hêi gian dµi cã thÓ tíi hµng tr¨m n¨m. §iÒu kiÖn yÕu cña s¶n phÈm nµy lµ kh«ng ®Ó ®­îc l©u sau khi s¶n xuÊt ra (kho¶ng 3 th¸ng) nÕu b¶o qu¶n kh«ng tèt sÏ lµm chÊt l­îng s¶n phÈm gi¶m ®¸ng kÓ. 10
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp Ph¹m B¸ Dòng - K4A - 04 Víi sù ph¸t triÓn cña c«ng nghÖ s¶n xuÊt th× s¶n l­îng xi m¨ng cña ViÖt Nam cã møc t¨ng tr­ëng kh¸ m¹nh thÓ hiÖn qua b¶ng theo dâi d­íi ®©y: N¨m 1991 2000 ChØ tiªu (%) S¶n l­îng (triÖu tÊn) 3,24 12,7 100 Trong ®ã: - Xi m¨ng lß quay (Bé x©y dùng) 2,93 6,6 52 - Xi m¨ng lß quay (Liªn doanh) - 3,9 31 - Xi m¨ng lß ®øng 0,31 2,2 17 S¶n phÈm chÝnh cña c¸c c¬ së lß quay lµ c¸c lo¹i xi m¨ng Pooc - l¨ng PC - 30; xi m¨ng Pooc - l¨ng hçn hîp PCB - 40, PCB - 30 trong ®ã xi m¨ng m¸c cao ®¹t >70%. S¶n phÈm cña c¸c c¬ së xi m¨ng nhµ n­íc vµ liªn doanh do ®­îc trang bÞ c«ng nghÖ tiªn tiÕn, thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, hÖ thèng kiÓm tra chÆt chÏ, nªn chÊt l­îng xi m¨ng s¶n xuÊt ®¹t TCVN (c¸c chñng lo¹i xi m¨ng Pooc-l¨ng PC: TCVN 2683-1999, xi m¨ng Pooc-l¨ng hçn hîp PCB: TCVN 6260-1997) vµ t­¬ng ®­¬ng víi chÊt l­îng xi m¨ng cña n­íc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi. Cho tíi nay, ®a sè c¸c c¬ së s¶n xuÊt xi m¨ng lß quay ®· ®­îc cÊp chøng chØ ISO-9002. C¸c lo¹i xi m¨ng lß quay cã hµm l­îng caotù do < 15, hµm l­îng kiÒm thÊp, ®é mÞn cao vµ c¸c chñng lo¹i xi m¨ng ®Æc biÖt Ýt to¶ nhiÖt ®· vµ ®ang ®­îc sö dông réng r·i trong c¸c c«ng tr×nh vÜnh cöu ë kh¾p mäi miÒn ®Êt n­íc nh­ thuû ®iÖn Hoµ B×nh, thuû ®iÖn Yaly, cÇu Mü ThuËn, ®­êng H¶i V©n… Trong ®ã c¸c c¬ së s¶n xuÊt xi m¨ng lß ®øng chñ yÕu s¶n xuÊt xi m¨ng Pooc-l¨ng PCB-30, phï hîp víi c¸c c«ng tr×nh kh«ng yªu cÇu kh¾t khe vÒ kü thuËt nh­ kªnh m­¬ng, thuû lîi, ®­êng bª-t«ng n«ng th«n, nhµ ë thÊp tÇng… 3. Nhu cÇu xi m¨ng Tõ n¨m 1991 tíi 1997, tèc ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ cña ViÖt Nam ®­îc duy tr× ë møc ®é cao æn ®Þnh 8-9,5%, nªn nhu cÇu sö dông xi m¨ng t¨ng kh¸ m¹nh. Trong thêi gian nµy trªn thÞ tr­êng xi m¨ng lóc nµo "cÇu" còng cao h¬n "cung". Tõ 1997 tíi nay, tuy tèc ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ cña c¶ n­íc 7%, song nhu cÇu xi m¨ng vÉn giò ë møc cao. ChÝnh v× vËy, s¶n l­îng xi m¨ng hµng n¨m lu«n t¨ng, hÇu hÕt c¸c nhµ m¸y xi m¨ng lß quay ®· ®¹t c«ng suÊt thiÕt kÕ nh­ng vÉn kh«ng ®¸p øng nhu cÇu sö dông xi m¨ng cña x· héi. V× thÕ hµng n¨m Nhµ n­íc vÉn ph¶i nhËp mét l­îng Clanke vµ xi m¨ng kh¸ lín. HiÖn nay víi d©n sè n­íc ta ®· h¬n 80 triÖu ng­êi, b×nh qu©n ®Çu ng­êi vÒ xi m¨ng cña ViÖt Nam lµ 162kg/ng­êi, cßn rÊt thÊp so víi c¸c n­íc kh¸c trªn thÕ giíi nh­ Hµn Quèc 1022kg/ng­êi, §µi Loan 964kg/ng­êi, Hång 11
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp Ph¹m B¸ Dòng - K4A - 04 K«ng 724kg/ng­êi, NhËt B¶n 538kg/ng­êi, Th¸i Lan 535kg/ng­êi, Malaixia 584kg/ng­êi. MÆt kh¸c ®Êt n­íc chóng ta ®ang ph¸t triÓn. C¸c c¬ së h¹ tÇng, c«ng tr×nh c«ng céng, nhµ ë cßn rÊt thiÕu nªn nhu cÇu sö dông xi m¨ng vÉn sÏ rÊt lín. 4. Kh¶ n¨ng cung cÊp xi m¨ng. Tr­íc ®©y xi m¨ng lµ mÆt hµng do Nhµ n­íc ®éc quyÒn s¶n xuÊt vµ cung øng, toµn ngµnh xi m¨ng ho¹t ®éng theo sù chØ ®¹o vµ qu¶n lý cña Nhµ n­íc, d­íi h×nh thøc thèng nhÊt mµ ®øng ®Çu lµ Tæng C«ng ty xi m¨ng ViÖt Nam. HiÖn nay quyÒn s¶n xuÊt vµ cung øng xi m¨ng ®· ®­îc më réng tíi c¸c ®èi t¸c kh¸c. Tõ n¨m 1997 tíi nay thÞ tr­êng s¶n xuÊt xi m¨ng ®· cã sù thay ®æi vÒ chÊt. Ngoµi c¸c c¬ së s¶n xuÊt xi m¨ng cña Nhµ n­íc chiÕm 42,2% cßn cã c¸c c¬ së cña liªn doanh víi n­íc ngoµi chiÕm 38,2% vµ xi m¨ng lß ®øng chiÕm 19,5%. §iÒu nµy ®· t¹o nªn sù c¹nh tranh quyÕt liÖt trªn thÞ tr­êng, ®ång thêi còng lµm cho kh¸ch hµng khã lùa chän nh·n m¸c. HiÖn nay trªn thÞ tr­êng cung cÊp xi m¨ng bao gåm: Danh môc C«ng suÊt thiÕt kÕ C«ng nghÖ (triÖu tÊn/n¨m) s¶n xuÊt I. C¬ së cña Bé x©y dùng 6.55 1. C«ng ty xi m¨ng H¶i Phßng 0.35 ¦ít 2. C«ng ty xi m¨ng Hoµng Th¹ch 2.4 Kh« 3. C«ng ty xi m¨ng Bót S¬n 1.4 Kh« 4. C«ng ty xi m¨ng BØm S¬n 1.2 ¦ít 5. C«ng ty xi m¨ng Hµ Tiªn (I + II) 1.3 Kh« + ­ít II. C¬ së liªn doanh 5.93 1. C«ng ty xi m¨ng ChinFong 1.4 Kh« 2. C«ng ty xi m¨ng Nghi S¬n 2.27 Kh« 3. C«ng ty xi m¨ng Sao Mai 1.76 Kh« 4. C«ng ty xi m¨ng V©n X¸ 0.5 Kh« III. C¸c c¬ së cña ®Þa ph­¬ng, t­ 3.02 nh©n. 1. C¸c c¬ së xi m¨ng lß ®øng 3.02 B¸n kh« 15,5 Tæng céng 5. Gi¸ c¶ xi m¨ng. Xi m¨ng lµ mét trong nh÷ng mÆt hµng ®­îc Nhµ n­íc qu¶n lý trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, nhËp khÈu, ph©n phèi vµ quy ®Þnh gi¸ th«ng qua Bé Th­¬ng m¹i, Tæng C«ng ty xi m¨ng ViÖt Nam vµ Ban VËt gi¸ ChÝnh phñ. 12
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp Ph¹m B¸ Dòng - K4A - 04 Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, do t×nh tr¹ng cung cÇu mÊt æn ®Þnh, nguyªn nh©n: C¸c nhµ m¸y s¶n xuÊt c«ng suÊt lín ®i vµo ho¹t ®éng lµm cho s¶n l­îng xi m¨ng t¨ng lªn mét c¸ch nhanh chãng trong khi ®ã nhu cÇu l¹i t¨ng kh«ng ®¸ng kÓ. §Õn n¨m 2000 "cung" v­ît qu¸ "cÇu" 1,4 triÖu tÊn (s¶n xuÊt 12.6 triÖu tÊn, tiªu thô 11,2 triÖu tÊn). §©y lµ nguyªn nh©n lµm cho gi¸ c¶ xi m¨ng tiÕp tôc gi¶m. Gi¸ b¸n lÎ xi m¨ng PC - 30 Hoµng Th¹ch t¹i Hµ néi gi¶m tõ 844 - 850®/kg n¨m 1999 xuèng 760®/kg n¨m 2000. MÆc dï vËy, gi¸ xi m¨ng ë ViÖt Nam hiÖn nay vÉn bÞ ®¸nh gi¸ cao so víi thÞ tr­êng khu vùc. Gi¸ b¸n xi m¨ng hiÖn t¹i kho¶ng 55USD/ tÊn ë thÞ tr­êng Hµ Néi trong khi ®ã gi¸ nhËp khÈu chÝnh ng¹ch chØ kho¶ng 41-42 USD/ tÊn. Nh­ vËy trong t­¬ng lai, nÕu nh­ ViÖt Nam trë thµnh thµnh viªn chÝnh thøc cña AFTA, WTO th× khi ®ã xi m¨ng néi ®Þa sÏ ph¶i c¹nh tranh gay g¾t víi hµng nhËp cña khÈu trµn lan do ChÝnh Phñ lÖnh cÊm nhËp khÈu, gi¶m thuÕ nhËp khÈu ®èi víi c¸c quèc gia lµ thµnh viªn AFTA xuèng 5%, b·i bá c¸c hµng rµo th­¬ng m¹i phi thuÕ quan … lµm cho gi¸ c¶ xi m¨ng sÏ cßn gi¶m m¹nh trªn thÞ tr­êng trong n­íc. III. Sù cÇn thiÕt ph¶i n©ng cao s¶n l­îng tiªu thô xi m¨ng ®èi víi c«ng ty vËt t­ kü thuËt xi m¨ng . 1. Nhu cÇu thÞ tr­êng vµ sù c¹nh tranh. Theo phÇn 3 trong II th× hiÖn nay møc tiªu dïng xi m¨ng cña ng­êi d©n ViÖt Nam vÉn cßn rÊt thÊp (162kg/ ng­êi/ n¨m). So víi c¸c n­íc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi. MÆt kh¸c ViÖt Nam ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn kinh tÕ, tiÕn tíi n¨m 2020 trë thµnh mét n­íc c«ng nghiÖp. Do vËy viÖc x©y dùng c¸c c¬ së h¹ tÇng t¹o tiÒn ®Ò cho mét ®Êt n­íc c«ng nghiÖp lµ rÊt cÇn thiÕt dÉn ®Õn nhu cÇu tiªu dïng vµ s¶n xuÊt ph¶i t¨ng cao. Sù ph¸t triÓn cña kinh tÕ ViÖt Nam ®­îc thÓ hiÖn th«ng qua nhiÒu chØ tiªu trong ®ã chØ tiªu n©ng cao ®êi sèng cho nh©n d©n lµ quan trong hµng ®Çu. Khi ®êi sèng cña nh©n d©n ®­îc n©ng cao lªn sÏ thóc ®Èy qu¸ tr×nh tiªu dïng xi m¨ng. T¹o tiÒn ®Ò ph¸t triÓn C«ng ty trong thêi gian tíi. §Ó tån t¹i, ph¸t triÓn vµ duy tr× ®­îc ho¹t ®éng kinh doanh nh­ hiÖn nay th× C«ng ty còng tr¶i qua nhiÒu giai ®o¹n th¨ng trÇm trªn th­¬ng tr­êng. HiÖn nay trªn thÞ tr­êng xi m¨ng ®· xuÊt hiÖn nhiÒu nh·n hiÖu nhiÒu nh·n m¸c xi m¨ng cña c¸c nhµ m¸y s¶n xuÊt xi m¨ng kh¸c nhau t¹o nªn sù c¹nh tranh m¹nh mÏ. Cïng mét l­îng kh¸ch hµng nhÊt ®Þnh trong mét vïng ®Þa lý nhÊt ®Þnh mµ cã nhiÒu nhµ cung cÊp cïng mét mÆt hµng th× s¶n l­îng cung cÊp cña nh÷ng ng­êi nµy sÏ kh¸c nhau. §iÒu nµy dÉn ®Õn mét thùc tr¹ng muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn C«ng ty ph¶i lu«n lu«n, kh«ng ngõng n©ng cao møc s¶n l­îng tiªu thô trªn c¸c ®Þa bµn ®­îc ph©n c«ng. 13
 15. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp Ph¹m B¸ Dòng - K4A - 04 2. Thùc hiÖn qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt më réng. C«ng ty VËt t­ Kü thuËt Xi m¨ng lµ ®¬n vÞ cÇu nèi gi÷a ng­êi s¶n xuÊt vµ ng­êi tiªu dïng xi m¨ng. Ph­¬ng thøc kinh doanh cña C«ng ty lµ "mua ®øt b¸n ®o¹n", tøc lµ mua xi m¨ng cña c¸c nhµ m¸y s¶n xuÊt sau ®ã b¸n l¹i cho ng­êi tiªu dïng t¹i c¸c ®Þa bµn mµ Tæng C«ng ty Xi m¨ng ViÖt Nam ph©n c«ng. Qu¸ tr×nh nµy cã biÓu hiÖn b»ng s¬ ®å sau: C¸c nhµ m¸y s¶n C«ng ty VËt t­ Kü Ng­êi tiªu xuÊt xi m¨ng thuËt Xi m¨ng dïng Hµng n¨m c¨n cø vµo nhu cÇu thÞ tr­êng vµ kh¶ n¨ng s¶n xuÊt Tæng c«ng ty Xi m¨ng ViÖt Nam giao nhiÖm vô cho c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn s¶n xuÊt vµ cung øng mét møc s¶n l­îng cô thÓ: §Ó ®¸p øng nhu cÇu trong ®Þa bµn ®­îc ph©n c«ng, C«ng ty th­êng xuyªn ph¶i theo dâi møc s¶n l­îng tiªu thô, t×nh h×nh thÞ tr­êng ®Ó lªn kÕ ho¹ch tiªu thô cho tõng ®Þa bµn. Nh­ vËy trong viÖc cung øng cña c«ng ty t¹o lªn mét ®éng lùc thóc ®Èy c¸c c«ng ty s¶n xuÊt. Mèi quan hÖ gi÷a c«ng ty víi c¸c c«ng ty s¶n xuÊt lµ mèi quan hÖ thuËn chiÒu. ViÖc n©ng cao s¶n l­îng tiªu thô xi m¨ng cña c«ng ty sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c c«ng ty s¶n xuÊt thùc hiÖn qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt më réng. 3. §¶m b¶o hiÖu qu¶ trong kinh doanh. TÊt c¶ c¸c c«ng ty khi ®i vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh th× ®Òu muèn c«ng ty m×nh kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt, trong ®ã lîi nhuËn lµ môc tiªu kinh tÕ trùc tiÕp. §èi víi C«ng ty VËt t­ kü thuËt Xi m¨ng, nhiÖm vô mua b¸n xi m¨ng lµ nhiÖm vô chñ yÕu. Do vËy ®Ó ®¶m b¶o qu¸ tr×nh mua - b¸n ®­îc liªn tôc (®¶m b¶o nhiÖm vô ®­îc giao) vµ CBCNV cã viÖc lµm ®Çy ®ñ víi møc thu nhËp æn ®Þnh th× ®ßi hái c«ng ty kinh doanh ph¶i ®¹t hiÖu qu¶, ph¶i cã l·i (Lîi nhuËn) cßn l¹i sau khi lÊy gi¸ b¸n trõ ®i gi¸ mua vµ c¸c chi phÝ tr­íc khi b¸n (chi phÝ vËn chuyÓn, chi phÝ bèc dì, chi phÝ b¶o qu¶n, chi phÝ qu¶n lý …). §êi sèng cña CBCNV cã ®­îc n©ng lªn hay kh«ng? Ng©n s¸ch cña c«ng ty cã t¨ng lªn hay kh«ng? Phô thuéc chñ yÕu vµo viÖc tiªu thô xi m¨ng. Khèi l­îng tiªu thô xi m¨ng t¨ng lªn th× ®ång nghÜa víi hiÖu qu¶ kinh doanh cña c«ng ty còng t¨ng theo. Nh­ vËy muèn ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ cao trong kinh doanh ®èi víi c«ng ty VËt t­ Kü thuËt Xi m¨ng th× ph¶i n©ng cao møc s¶n l­îng tiªu thô trªn c¸c ®Þa bµn ®­îc ph©n c«ng. 14
 16. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp Ph¹m B¸ Dòng - K4A - 04 4. §Þa bµn ph©n c«ng HiÖn nay ®Þa bµn ph©n c«ng cña C«ng ty t­¬ng ®èi réng, ®©y lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty, gióp C«ng ty phôc vô ®­îc nhu cÇu kh¸ch hµng mét c¸ch tèt h¬n. §©y lµ yÕu tè gióp C«ng ty cã kh¶ n¨ng n©ng cao møc s¶n l­îng tiªu thô cña m×nh. Sù ph¸t triÓn hÖ thèng c¸c c¬ së h¹ tÇng, n©ng cao ®êi sèng cña d©n c­ ë trong vµ ngoµi thµnh phè Hµ Néi cña §¶ng vµ Nhµ n­íc, ®· t¹o ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn m¹ng l­íi cöa hµng, c¸c trung t©m, c¸c ®¹i lý cña C«ng ty. 5. T¨ng tµi s¶n v« h×nh cho C«ng ty. §ã chÝnh lµ viÖc t¨ng uy tÝn cña C«ng ty, viÖc linh ho¹t trong phwong thøc b¸n hµng, cñng cè vµ ph¸t triÓn m¹ng l­íi cöa hµng, th¸i ®é ng­êi b¸n hµng sÏ t¹o ®iÒu kiÖn n©ng cao uy tÝn cña C«ng ty VËt t­ Kü thuËt Xi m¨ng vµ lµ nh©n tã ¶nh h­ëng trùc tiÕp tíi viÖc n©ng cao møc s¶n l­îng tiªu thô. 15
 17. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp Ph¹m B¸ Dòng - K4A - 04 PhÇn hai Ph©n tÝch thùc tr¹ng tiªu thô xi m¨ng cña c«ng ty vËt t­ kü thuËt xi m¨ng I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty vËt t­ kü thuËt xi m¨ng 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn. - C«ng ty VËt t­ Kü thuËt Xi m¨ng cã trô së ®ãng tÞa Km 6 ®­êng Gi¶i Phãng, ph­êng Ph­¬ng LiÖt, quËn Thanh Xu©n, thµnh phè Hµ Néi. C«ng ty VËt t­ Kü thuËt Xi m¨ng lµ mét ®¬n vÞ thµnh viªn Tæng c«ng ty Xi m¨ng ViÖt Nam. Lµ mét ®¬n vÞ kinh tÕ quèc doanh, h¹ch to¸n ®éc lËp cã ®Çy ®ñ t­ c¸ch ph¸p nh©n. - Ngµy 12/02/1993. Bé x©y dùng ra quyÕt ®Þnh sè 023 A thµnh lËp XÝ nghiÖp VËt t­ Kü thuËt Xi m¨ng trùc thuéc liªn hiÖp c¸c xÝ nghiÖp xi m¨ng ViÖt Nam (nay ®æi thµnh Tæng C«ng ty Xi m¨ng ViÖt Nam). Ngµy 30/09/1993, Bé X©y dùng quyÕt ®Þnh sè 445/BXD - TCL§ ®æi tªn XÝ nghiÖp VËt t­ Kü thuËt Xi m¨ng thµnh C«ng ty VËt t­ Kü thuËt Xi m¨ng, trùc thuéc Tæng C«ng ty Xi m¨ng ViÖt Nam. - Ngµy 10/07/1995, theo quyÕt ®Þnh sã 833 TCT - THQL cña chñ tÞch héi ®ång qu¶n lý Tæng C«ng ty Xi m¨ng ViÖt Nam. C«ng ty ®­îc giqo nhiÖm vô l­u th«ng, kinh doanh, tiªu thô xi m¨ng trªn ®Þa bµn thµnh phè Hµ Néi theo ph­¬ng thøc kinh doanh lµm Tæng ®¹i lý cho hai c«ng ty lµ C«ng ty xi m¨ng Hoµng Th¹ch vµ C«ng ty xi m¨ng BØm S¬n, ®ång thêi chuÓn giao tæ chøc, chøc n¨ng nhiÖm vô, tµi s¶n vµ lùc l­îng cho C«ng ty VËt t­ Kü thuËt Xi m¨ng. - Ngµy 23/05/1998, theo QuyÕt ®Þnh sè 606/XMVN - H§QT, hai trung t©m tiªu thô xi m¨ng t¹i ®Þa bµn 3 huyÖn phÝa B¾c thµnh phè Hµ Néi (Gia L©m, §«ng Anh, Sãc S¬n) cña C«ng ty VËt t­ Kü thuËt Xi m¨ng giao cho C«ng ty VËn t¶i Xi m¨ng qu¶n lý. - Ngµy 23/05/1998, theo QuyÕt ®Þnh sè 606/ XMVN - H§QT chuyÓn giao tæ chøc, chøc n¨ng, nhiÖm vô, tµi s¶n vµ lùc l­îng c¸n bé c«ng nh©n viªn c¸c chi nh¸nh xi m¨ng BØm S¬n t¹i Hµ T©y, t¹i Hoµ B×nh cho C«ng ty VËt t­ Kü thuËt Xi m¨ng qu¶n lý vµ C«ng ty ®· ®æi tªn c¸c chi nh¸nh ®ã thµnh: + Chi nh¸nh C«ng ty VËt ty Kü thuËt Xi m¨ng t¹i Hµ T©y. + Chi nh¸nh c«ng ty VËt t­ Kü thuËt Xi m¨ng t¹i Hoµ B×nh. - Ngµy 21/03/2000, theo quyÕt ®Þnh sè 97/XMVN - H§QT Tæng c«ng ty xi m¨ng ViÖt Nam, C«ng ty VËt t­ kü thuËt Xi m¨ng nhËn thªm c¸c chi nh¸nh cña C«ng ty VËt t­ VËn t¶i Xi m¨ng t¹i ®Þa bµn c¸c tØnh: Th¸i nguyªn, Phó Thä, Lµo Cai, VÜnh Phóc ®­îc bµn giao cho C«ng ty ®æi tªn thµnh c¸c chi nh¸nh ®ã thµnh: 16
 18. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp Ph¹m B¸ Dòng - K4A - 04 + Chi nh¸nh C«ng ty VËt t­ Kü thuËt Xi m¨ng t¹i Lµo Cai. + Chi nh¸nh C«ng ty VËt t­ Kü thuËt Xi m¨ng t¹i Th¸i Nguyªn + Chi nh¸nh C«ng ty VËt t­ Kü thuËt Xi m¨ng t¹i Phó Thä. + Chi nh¸nh C«ng ty VËt t­ Kü thuËt Xi m¨ng t¹i VÜnh Phó. + Ngµy 27/3/2002 theo Q§ sè 85/XMVN cña Tæng c«ng ty Xi m¨ng ViÖt Nam viÖc chuyÓn chi nh¸nh Hµ T©y, Hoµ B×nh sang C«ng ty xi m¨ng BØm S¬n qu¶n lý. 2. NhiÖm vô cña C«ng ty VËt t­ Kü thuËt Xi m¨ng. C«ng ty VËt t­ Kü thuËt Xi m¨ng cã c¸c nhiÖm vô chÝnh sau: - Tæ chøc l­u th«ng kinh doanh, tiªu thô xi m¨ng trªn ®Þa bµn thµnh phè Hµ Néi vµ c¸c tØnh ®­îc ph©n c«ng. - C«ng ty thùc hiÖn viÖc mua xi m¨ng cña c¸c C«ng ty xi m¨ng: Hoµng Th¹ch, BØm S¬n, Bót S¬n, H¶i Phßng, Hoµng Mai; tæ chøc vËn chuyÓn xi m¨ng tõ c¸c C«ng ty s¶n xuÊt ®ã ®Õn c¸c ®Þa bµn tiªu thô sau: Hµ Néi, S¬n La, Lai Ch©u, Th¸i Nguyªn, B¾c C¹n, Cao B»ng, Phó Thä, Yªn B¸i, Hµ Giang, Tuyªn Quang, VÜnh Phóc. - X©y dùng chiÕn l­îc ph¸t triÓn, kÕ ho¹ch hµng n¨m phï hîp víi nhiÖm vô ®­îc Tæng c«ng ty giao vµ nhu cÇu cña thÞ tr­êng. - Ký kÕt vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c hîp ®ång kinh tÕ víi c¸c ®èi t¸c mua vµ b¸n hµng ho¸. - Thùc hiÖn chØ ®¹o ®iÒu hµnh mµ Tæng c«ng ty nh»m ®¶m b¶o c©n ®èi b×nh æn gi¸ c¶ thÞ tr­êng xi m¨ng t¹i c¸c ®Þa bµn ®­îc giao vµ thùc hiÖn dù tr÷ khi cÇn thiÕt. - Thùc hiÖn nghÜa vô ®èi víi ng­êi lao ®éng theo quy ®Þnh cña Bé Lao ®éng. - Qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng vÒ ®æi míi hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ trang thiÕt bÞ vµ ph­¬ng thøc qu¶n lý ®Ó më réng s¶n xuÊt phï hîp víi t×nh h×nh kinh doanh cña c«ng ty. - Thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh cña Nhµ n­íc vÒ b¶o vÖ tµi nguyªn m«i tr­êng, quèc phßng vµ an ninh Quèc gia. - Thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o thèng kª, c¸c b¸o c¸o kh¸c theo ®Þnh kú, theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc vµ Tæng c«ng ty Xi m¨ng ViÖt Nam, ®ång thêi chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh x¸c thùc cña b¶n b¸o c¸o. - ChÞu sù kiÓm tra cña Tæng c«ng ty: tu©n thñ c¸c quy ®Þnh vÒ thanh tra cña c¬ quan tµi chÝnh vµ cña c¸c c¬ quan Nhµ n­íc cã thÈm quyÒn quy ®Þnh cña ph¸p luËt. - C«ng ty cã nghÜa vô thùc hiÖn chung c¸c chÕ ®é vµ quy ®Þnh vÒ qu¶n lý vèn, tµi s¶n, c¸c quü, vÒ kÕ to¸n, h¹ch to¸n chÕ ®é kiÓm to¸n vµ c¸c chÕ ®é kh¸c cña Nhµ n­íc vµ quy chÕ tµi chÝnh cña Tæng c«ng ty. 17
 19. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp Ph¹m B¸ Dòng - K4A - 04 - TËn dông c¬ së vËt chÊt kü thuËt, lao ®éng cña ®¬n vÞ ®Ó tæ chøc c¸c dÞch vô kinh doanh, cung cÊp phô cho c¸c nhµ m¸y xi m¨ng, ®¹i lý tiªu thô mét sè mÆt hµng, vËt t­, vËt liÖu x©y dùng. 3. Tæ chøc bé m¸y vµ tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. 3.1. Tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. C«ng ty cã 4 chi nh¸nh vµ 1 xÝ nghiÖp vËn t¶i: - Chi nh¸nh C«ng ty VËt t­ Kü thuËt Xi m¨ng t¹i Th¸i Nguyªn - Chi nh¸nh C«ng ty VËt t­ Kü thuËt Xi m¨ng t¹i Phó Thä. - Chi nh¸nh C«ng ty VËt t­ Kü thuËt Xi m¨ng t¹i VÜnh Phóc. - Chi nh¸nh C«ng ty VËt t­ Kü thuËt Xi m¨ng t¹i Lµo Cai - XÝ nghiÖp vËn t¶i. T¹i thµnh phè Hµ Néi c«ng ty cã 5 trung t©m n»m r¶i ra trªn c¸c ®Þa bµn quËn, huyÖn sau: STT T¹i Cöa hµng cña c«ng ty §¹i lý Trung t©m sè 1 §«ng Anh, Sãc S¬n 6 (23 ng­êi) 2 Trung t©m sè 3 Gia L©m 4 (25 ng­êi) 2 Trung t©m sè 5 Thanh Tr×, Thanh Xu©n, 28 (97ng­êi) 16 Gi¸p NhÞ Trung t©m sè 7 VÜnh Tuy, Hoµn KiÕm, HBT 15 (52 ng­êi) 8 Trung t©m sè 9 T©y Hå, Tõ Liªm 9 (28 ng­êi) 6 Tæng 71 34 D­íi c¸c trung t©m lµ c¸c cöa hµng cña C«ng ty vµ ®¹i lý. C¸c thµnh phÇn kinh tÕ sau cã thÓ trë thµnh ®¹i lý cña C«ng ty. + Doanh nghiÖp Nhµ n­íc. + C«ng ty TNHH. + C¸ nh©n + Hîp t¸c x·. + Tæ s¶n xuÊt. ViÖc tiÕp nhËn xi m¨ng th«ng qua 3 tuyÕn ®­êng: ®­êng bé, ®­êng s¾t, ®­êng thñy. ë mçi ®Þa ®iÓm cã c¸c tr¹m tiÕp nhËn. HÖ thèng c¸c kho chøa hµng gåm: Kho Gi¸p NhÞ 1 + 2, VÜnh Tuy, CÇu Biªu, Nh©n chÝnh, Yªn Viªn, Cæ Loa, NghÜa §«. Tuú tõng n¬i s¶n xuÊt mµ c«ng ty cã thÓ vËn chuyÓn hµng b»ng ®­êng bé, ®­êng thñy hay ®­êng s¾t, sö dông ph­¬ng tiÖn cña c«ng ty hay thuª ngoµi (riªng ®­êng s¾t th× do Tæng côc ®­êng s¾t qu¶n lý). VÊn ®Ò ®Æt ra lµ ph¶i sö dông h×nh thøc vËn chuyÓn sao cho ®¶m b¶o hiÖu qu¶ trong kinh doanh. 3.2. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý. Tæng sè lao ®éng cña c«ng ty tÝnh ®Õn ngµy 31/12/2002 lµ: 944 ng­êi. Trong ®ã: - Bé phËn lao ®éng gi¸n tiÕp lµ 222 ng­êi - Bé phËn lao ®éng trùc tiÕp lµ 722 ng­êi. Bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty bao gåm: 18
 20. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp Ph¹m B¸ Dòng - K4A - 04  Ban gi¸m ®èc  V¨n phßng c«ng ty  Phßng ®iÒu ®é qu¶n lý kho. Phßng QLDA & KT§T  Phßng tæ chøc lao ®éng  Phßng qu¶n lý thÞ tr­êng Phßng kÕ to¸n thèng kª tµi chÝnh.  Phßng tiªu thô.  Phßng kinh tÕ kÕ ho¹ch. Cã thÓ h×nh dung c¬ cÊu bé m¸y cña c«ng ty nh­ sau: Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc kinh doanh Phã gi¸m ®èc §TXDCB Phßng Phßng Phßng XN Phßng Phßng Phßng V¨n Phßng QLDA Kinh tÕ ®iÒu Tiªu vËn tµi tæ ®iÒu ®é phßng thô t¶i kÕ ®é chÝnh chøc kho c«ng ho¹ch vËn ty qu¶n kÕ lao lý kho to¸n ®éng - C¸c phßng ban xÝ nghiÖp, chi nh¸nh ho¹t ®éng theo chøc n¨ng ®­îc Gi¸m ®èc ph©n c«ng. §©y lµ bé m¸y tham m­u gióp ban Gi¸m ®èc thùc hiÖn môc tiªu kÕ ho¹ch ®Ò ra. - Gi¸m ®èc, phã gi¸m ®èc, Tr­ëng phßng kÕ to¸n do Tæng c«ng ty xi m¨ng ViÖt Nam bæ nhiÖm vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Tæng c«ng ty vÒ sù ho¹t ®éng cña c«ng ty m×nh. * Ban Gi¸m ®èc. - Gi¸m ®èc c«ng ty, lµ ng­êi ®øng ®Çu c«ng ty, cã quyÒn ®iÒu hµnh cao nhÊt, do Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng c«ng ty bæ nhiÖm. Gi¸m ®èc lµ ®¹i diÖn ph¸p nh©n cña c«ng ty vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Tæng c«ng ty vµ tr­íc ph¸p luËt vÒ toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. - Phã gi¸m ®èc kinh doanh: ChØ tiªu trùc tiÕp viÖc kinh doanh tiªu thô cña c¸c chi nh¸nh, xÝ nghiÖp vËn t¶i vµ phßng tiªu thô xi m¨ng. - C«ng t¸c ®iÒu ®é, hîp ®ång vËn chuyÓn, ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt trong kh©u vËn t¶i, c«ng t¸c qu¶n lý kho . 19

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản