intTypePromotion=1

Đề tài " Nghiên cứu, đánh giá và phát triển các mô hình cluster server "

Chia sẻ: Hoàng Anh Ngọc Ngọc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:98

0
399
lượt xem
197
download

Đề tài " Nghiên cứu, đánh giá và phát triển các mô hình cluster server "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Server Cluster là một mô hình được đưa ra nhằm đáp ứng được các nhu cầu ngày càng gia tăng trong việc truy xuất các ứng dụng có tính chất quan trọng như thương mại điện tử, database … Các ứng dụng này phải có khả năng chịu được lỗi cao, luôn đáp ứng được tính sẵn sàng và khả năng có thể mở rộng hệ thống khi cần thiết. Các khả năng của Server Cluster giúp cho hệ thống có thể tiếp tục được hoạt động và cung cấp dịch vụ luôn luôn được sẵn sàng ngay cả khi...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài " Nghiên cứu, đánh giá và phát triển các mô hình cluster server "

 1. Khoa CNTT Baùo caùo Luaän vaên Toát nghieäp Tröôøng Ñaïi Hoïc Khoa Hoïc Töï Nhieân Tp HCM Khoa Coâng ngheä Thoâng tin Boä moân Maïng maùy tính & Vieãn thoâng Baùo caùo Ñeà taøi : Giáo viên hướng dẫn Phạm Nguyễn Anh Huy Sinh viên thực hiện Nguyễn Trường An MSSV: 9912501 Phạm Thanh Phong MSSV: 9912645 Tp HCM Tháng 07/2003 Nghieân cöùu, Ñaùnh giaù & Phaùt trieån caùc moâ hình Cluster Server
 2. Khoa CNTT Baùo caùo Luaän vaên Toát nghieäp Y×Z Vôùi nhieàu söï giuùp ñôõ voâ cuøng quyù baùu cuûa Quyù Thaày, Coâ khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin, söï chæ baûo nhieät tình cuûa caùc Anh, chò khoùa tröôùc cuøng vôùi söï hoã trôï töø baïn beø, chuùng em ñaõ hoaøn thaønh Luaän Vaên Toát Nghieäp naøy. Ñeå baøy toû loøng bieát ôn to lôùn aáy, chuùng em xin chaân thaønh caûm ôn: • Quyù Thaày, Coâ khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin ñaõ taän tình dìu daét, chæ daïy cho em nhöõng kieán thöùc quan troïng ñeå chuùng em hoaøn thaønh Luaän Vaên naøy. • Ñaëc bieät, chuùng em xin kính göûi ñeán Giaùo vieân Höôùng daãn - Thaày Phaïm Nguyeãn Anh Huy - Ngöôøi ñaõ taän taâm chæ daãn, truyeàn ñaït kieán thöùc cho chuùng em trong suoát thôøi gian laøm Luaän Vaên Toát Nghieäp loøng bieát ôn saâu saéc nhaát. • Xin chaân thaønh caûm ôn caùc Anh chò khoùa tröôùc, caùc baïn hoïc cuøng khoùa ñaõ nhieät tình goùp yù giuùp ñôõ chuùng em hoaøn chænh luaän vaên naøy. Cuoái cuøng, chuùng em xin kính chuùc söùc khoûe Quyù Thaày, Coâ, caùc anh chò vaø caùc baïn. Xin chaân thaønh caûm ôn ! Traân troïng kính chaøo. Nhoùm thöïc hieän ñeà taøi Nguyeãn Tröôøng An & Phaïm Thanh Phong Nghieân cöùu, Ñaùnh giaù & Phaùt trieån caùc moâ hình Cluster Server
 3. Khoa CNTT Baùo caùo Luaän vaên Toát nghieäp MUÏC LUÏC 1. Ñaët vaán ñeà ( baøi toaùn) ...................................................................................................1 2. Giôùi thieäu ........................................................................................................................1 2.1 Single Server Solution........................................................................................................ 1 2.2 Cluster Server Solution ...................................................................................................... 2 3. Caùc giaûi phaùp chia taûi Server .......................................................................................3 3.1 DNS Load balancing (DNS Round Robin) ......................................................................... 4 3.1.1 Giôùi thieäu .................................................................................................................................... 4 3.1.2 Caáu hình ..................................................................................................................................... 6 3.1.3 Ñaùnh giaù öu khuyeát ñieåm ............................................................................................................ 8 3.2 Hardware-based Load balancing........................................................................................ 9 3.2.1 Giôùi thieäu .................................................................................................................................... 9 3.2.2 Moâ hình hoaït ñoäng.................................................................................................................... 10 3.2.3 Cisco LocalDirector 4000 series .............................................................................................. 11 3.2.4 Ñaëc ñieåm cuûa thieát bò ............................................................................................................... 11 3.2.5 Caáu hình thieát bò ....................................................................................................................... 13 3.2.6 Baûng giaù tham khaûo .................................................................................................................. 13 3.3 Software-based Load balancing ....................................................................................... 14 3.3.1 Application level load balancing vôùi Apache/mod_jk/Tomcat .................................................. 14 A. Giôùi thieäu .......................................................................................................................... 14 B. Caøi ñaët ............................................................................................................................... 15 3.3.2 Kyõ thuaät IP load balancing vôùi LVS (Linux Virtual Server) ..................................................... 19 A.Giôùi thieäu ........................................................................................................................... 19 B. Kieán truùc heä thoáng............................................................................................................. 20 C. Kyõ thuaät IP load balancing ................................................................................................ 25 D. Caùc thuaät toaùn load balancing trong LVS.......................................................................... 31 E. Caùc coâng cuï duøng ñeå quaûn trò LVS.................................................................................... 34 F. Caøi ñaët vaø caáu hình LVS cluster ........................................................................................ 35 G. Ñaùnh giaù öu khuyeát ñieåm .................................................................................................. 42 H. Keát luaän............................................................................................................................. 43 3.4 Oracle 9iAS clustering ..................................................................................................... 43 3.4.1 Kieán truùc n-tier clustering ........................................................................................................ 43 A. Single tier-clustering ( basic clustering) ............................................................................ 44 B. Two tier-clustering ............................................................................................................ 45 C. Multi tier-clustering........................................................................................................... 47 3.4.2 n-tier clustering vôùi Oracle 9iAS .............................................................................................. 48 A. Kieán truùc cuûa moät Oracle 9i cluster....................................................................................... 49 B. Caáu truùc caây phaân caáp cuûa Enterprise Manager treân Oracle 9iAS........................................ 57 C. Instance- specific.................................................................................................................... 58 D. Software & Hardware failure treân Oracle9iAS ..................................................................... 59 E. Caáu hình clustering vaø load balancing ................................................................................... 60 F. Caáu hình OC4J Instance treân Oracle9i AS............................................................................. 63 3.5 Moâ hình caûi tieán ( phaùt trieån) ........................................................................................... 64 3.5.1 Apache/mod_jk/Tomcat vôùi session replication ........................................................................ 64 Nghieân cöùu, Ñaùnh giaù & Phaùt trieån caùc moâ hình Cluster Server
 4. Khoa CNTT Baùo caùo Luaän vaên Toát nghieäp A. Giôùi thieäu session replication ............................................................................................ 64 B. Cô cheá hoaït ñoäng............................................................................................................... 65 C. Naâng caáp moâ hình Apache/mod_jk/Tomcat vôùi Session Replication ................................ 66 D. Nhaän xeùt öu khuyeát ñieåm .................................................................................................. 68 3.5.2 Content-based load balancing keát hôïp LVS vôùi Reverse proxy................................................. 68 A. Taïi sao phaûi chia taûi theo noäi dung yeâu caàu ( content-based)? ......................................... 68 B. Höôùng giaûi quyeát - cluster of cluster ................................................................................. 68 C. Caøi ñaët cluster of cluster.................................................................................................... 71 3.5.3 Giaûi quyeát single point of failure .............................................................................................. 74 4. Cluster testing vaø Results ...........................................................................................75 4.1 Testing plan ...................................................................................................................... 75 4.2 Results .............................................................................................................................. 78 5. Höôùng phaùt trieån .........................................................................................................80 6. Keát luaän ........................................................................................................................80 7. Taøi lieäu Tham khaûo......................................................................................................82 8. Phuï luïc...........................................................................................................................85 8.1 Phuï luïc Caùc internet site xöû duïng Cluster server vôùi LVS .............................................. 85 8.2 Phuï luïc Moät soá Thuaät ngöõ chuyeân ngaønh söû duïng trong baùo caùo .................................... 86 8.3 Phuï luïc Caáu truùc CD baùo caùo ........................................................................................... 88 DAN H MUÏC HÌNH AÛNH Hình 2-1 Toång quan veà cluster server .............................................................................2 Hình 3-1 DNS lookup moät yeâu caàu ...................................................................................5 Hình 3-2 DNS load balancing ............................................................................................5 Hình 3-3 Caáu hình DNS Load balancing..........................................................................6 Hình 3-4 Server bò loãi trong DNS Round Robin .............................................................8 Hình 3-5 sô ñoà phaân taûi luoàng TCP/IP söû duïng LocalDirector(khoâng coù failover ôû möùc load balancer) ..........................................................................................................10 Hình 3-6 sô ñoà phaân taûi luoàng TCP/IP söû duïng LocalDirector(coù failover ôû möùc load balancer)...................................................................................................................11 Hình 3-7 Front view LocalDirector 430 / 416 ...............................................................11 Hình 3-8 Front view LocalDirector 417 .......................................................................12 Hình 3-9 Rear view (vôùi keát noái caùp failover giöõa primary vaø backup load balancer) LocalDirector 430 / 416 ...................................................................................................12 Hình 3-10 Kieán truùc Apache/Tomcat load balancing..................................................14 Hình 3-11 n-tier clustering vôùi Apache load balancer .................................................15 Hình 3-12 Toång quan veà LVS.........................................................................................21 Nghieân cöùu, Ñaùnh giaù & Phaùt trieån caùc moâ hình Cluster Server
 5. Khoa CNTT Baùo caùo Luaän vaên Toát nghieäp Hình 3 -13 Failover möùc load balancer trong LVS ......................................................23 Hình 3-14 Caùc thaønh phaàn trong LVS ..........................................................................24 Hình 3-15 LVS-NAT........................................................................................................25 Hình 3-16 Moät ví duï LVS-NAT......................................................................................26 Hình 3-17 LVS-TUN........................................................................................................28 Hình 3-18 Hoaït ñoäng cuûa LVS-TUN .............................................................................29 Hình 3-19 LVS-DR ..........................................................................................................30 Hình 3- 20 Hoaït ñoäng cuûa LVS-DR...............................................................................31 Hình 3-21 Basic clustering...............................................................................................45 Hình 3-22 Two tier clustering (webtier vaø presentation tier chung moät host).........46 Hình 3-23 Two tier clustering ( presentation tier vaø object tier chung host) ...........47 Hình 3-24 Multi tier clustering .......................................................................................48 Hình 3-25 Kieán truùc n-tier clustering treân Oracle 9iAS.............................................49 Hình 3-26 Kieán truùc cluster Oracle9iAS .......................................................................50 Hình 3-27 kieán truùc cuûa farm vaø cluster treân Oracle9iAS..........................................51 Hình 3-28 Minh hoïa OHS ...............................................................................................55 Hình 3-29 Minh hoïa OC4J Instance ..............................................................................56 Hình 3-30 Minh hoïa Islands ...........................................................................................57 Hình 3-31 Minh hoïa caáu truùc caây cuûa Cluster.............................................................58 Hình 3-32 Minh hoïa Software failure ...........................................................................59 Hình 3-33 Minh hoïa hardware failure..........................................................................60 Hình 3-34 Minh hoïa load balancing treân Application Server Instance ...................61 Hình 3-35 Demo taïo cluster baèng Giao dieän web-based .............................................61 Hình 3-36 Demo theâm moät instance vaøo cluster baèng giao dieän web-based.............62 Hình 3-37 Demo vieäc quaûn lyù cluster farm baèng giao dieän web-based......................62 Hình 3-38 Giao dieän Web-based caáu hình web session replicate ..............................63 Hình 3- 39 Caáu hình Apache/Tomcat vôùi session replication .....................................64 Hình 3- 40 Session replication over IP multicast..........................................................66 Hình 3-41 Hoaït ñoäng Reverse proxy .............................................................................69 Hình 3-42 LVS Load balancer keát hôïp vôùi Reverse proxy .........................................70 Hình 3-43 Caøi ñaët Reverse proxy trong cuøng moät maïng ...........................................71 Hình 3-44 caøi ñaët reverse proxy thuoäc hai maïng khaùc nhau .....................................72 Hình 3-45 Moâ hình giaûi phaùp “single point of failure”...............................................75 Hình 4-1 Sô ñoà maïng testing moâ hình Apache/mod_jk/Tomcat.................................76 Hình 4-2 Sô ñoà maïng testing moâ hình LVS ...................................................................77 Hình 4-3 Keát quaû testing moâ hình Apache/mod_jk/Tomcat........................................78 Hình 4-4 Keát quaû testing moâ hình LVS .........................................................................79 Nghieân cöùu, Ñaùnh giaù & Phaùt trieån caùc moâ hình Cluster Server
 6. Khoa CNTT Baùo caùo Luaän vaên Toát nghieäp DANH MUÏC CAÙC BAÛNG Baûng 3-1 Caáu hình Local Director 416/430 ........................................................................... 13 Baûng 3-2 Caáu hình Local Director 417 .................................................................................. 13 Baûng 3-3 Baûng giaùtham khaûo taïi http://www.alliancedatacom.com/manufacturers/cisco- systems/prices/index_full.asp................................................................................................. 13 Baûng 3-4 Baûng giaù tham khaûo taïi http://www.vimcom.ru/prices/newpricewww/enduser/pr_cisco19_v.htm .............................. 14 Baûng 4-1 Caáu hình Client....................................................................................................... 76 Baûng 4-2 Caáu hình Server...................................................................................................... 76 Baûng 4-3 Caáu hình Apache load balancer.............................................................................. 77 Baûng 4-4 Caáu hình LVS Director........................................................................................... 77 Nghieân cöùu, Ñaùnh giaù & Phaùt trieån caùc moâ hình Cluster Server
 7. Khoa CNTT Baùo caùo Luaän vaên Toát nghieäp Nghieân cöùu, Ñaùnh giaù & Phaùt trieån caùc moâ hình Cluster Server
 8. Khoa CNTT Baùo caùo Luaän vaên Toát nghieäp 1. Ñaët vaán ñeà ( baøi toaùn) Ngaøy nay, vôùi söï buøng noå soá löôïng ngöôøi söû duïng Internet ñaëc bieät laø caùc öùng duïng Web, thöông maïi ñieän töû …cuøng vôùi söï phaùt trieån cuûa caùc trang web coù noäi dung ñoäng (dynamic content) ñaõ laøm gia taêng ñaùng keå khaû naêng xöû lyù cuûa server. Ñeán moät thôøi ñieåm naøo ñoù server seõ khoâng theå ñaùp öùng vôùi soá löôïng lôùn caùc yeâu caàu ñoàng thôøi, vaø giaûi phaùp ñöôïc ñöa ra laø thay theá hoaëc naâng caáp server hieän taïi baèng server khaùc coù caáu hình maïnh, khaû naêng xöû lyù cao nhöng giaûi phaùp naøy khoâng ñöôïc khaû thi bôûi vì caùc lyù do sau: • Vôùi server môùi ñöôïc thay theá naøy thì trong töông lai gaàn laïi khoâng theå ñaùp öùng ñöôïc soá löôïng caùc yeâu caàu lôùn hôn vaø chuùng ta laïi phaûi thay theá hoaëc naâng caáp server naøy baèng server khaùc coù caáu hình maïnh meõ hôn vaø ñieàu naøy seõ coøn tieáp tuïc cho ñeán khi naøo ??? • Vôùi moãi coâng ñoaïn thay theá hay naâng caáp server thì chi phí phaûi traû cho thieát bò phaàn cöùng khaù cao, vaø giaûi phaùp naøy xem ra khoâng mang laïi hieäu quaû kinh teá cho laém. Töø caùc vaán ñeà treân , ngöôøi ta ñöa ra khaùi nieäm “cluster server”? 2. Giôùi thieäu Tim Berners-Lee ñaõ phaùt trieån World Wide Web (WWW) naêm 1990 khi oâng ñang laøm vieäc taïi CERN ( the European Laboratory for Particle Physics -Boutell). Keå töø ñoù, web ñaõ trôû thaønh nguoàn chuû löïc trong taát caû caùc loaïi thoâng tin. Web ñaõ trôû neân khoâng coøn haïn cheá nöõa khi Marc Andreessen thuoäc The National Center for Supercomputing Applications cho ra ñôøi Mosaic, moät trình WWW client raát phoå bieán. Trong vaøi naêm gaàn ñaây, caùc öùng duïng web ñaõ gia taêng raát ñaùng keå töø vaøi traêm pages ñaõ leân ñeán haøng trieäu web sites nhö hieän nay. Soá löôïng ngöôøi duøng online ngaøy caøng cao ñieån hình nhö : Yahoo, Amazon.com, Microsoft, …Moät webserver thoâng thöôøng seõ khoâng theå naøo ñaùp öùng ñöôïc haøng ngaøn caùc requests cuøng luùc ñöôïc. Ñoái maët vôùi vaán ñeà naøy, caùc sites coù löôïng traffic cao thöôøng coù hai giaûi phaùp löïa choïn : thay theá webserver cuõ baèng webserver môùi nhanh hôn hoaëc theâm vaøo caùc server khaùc ñeå laøm taêng khaû naêng ñaùp öùng ( giaûi phaùp theâm nhieàu server hoaït ñoäng ñoàng thôøi naøy goïi laø cluster server). 2.1 Single Server Solution Ñeå giaûi quyeát vaán ñeà gia taêng ñaùng keå caùc yeâu caàu töø client, nhaø quaûn trò thay theá server cuõ (hardware) baèng server môùi, maïnh hôn vaø nhanh hôn ñeå coù theå ñaùp öùng ñöôïc toát caùc yeâu caàu. Vôùi höôùng tieáp caän naøy, coù theå giaûi quyeát ñöôïc vaán ñeà khi maø noäi dung cung caáp haàu heát laø nhöõng trang web tónh ( HTML,..). Maëc duø server hieän taïi coù theå maïnh nhöng cuõng khoâng theå naøo ñaùp öùng ñöôïc löôïng lôùn yeâu caàu web ñoäng (dynamic content) treân internet. Hôn nöõa, giaûi phaùp single server naøy laïi mang nhieàu khuyeát ñieåm: 9 Giaù thaønh cao ( do ñaàu tö hardware maïnh) 9 Khoâng coù khaû naêng môû roäng heä thoáng ( scalability) 9 Khoâng coù tính chòu loãi cao ( fault tolerance) Nghieân cöùu, Ñaùnh giaù & Phaùt trieån caùc moâ hình Cluster Server Trang 1 / 98
 9. Khoa CNTT Baùo caùo Luaän vaên Toát nghieäp 2.2 Cluster Server Solution Khaùi nieäm “cluster” thaät söï laø moät ñònh nghóa khoâng ñöôïc chuaån xaùc laém vaø ñoâi khi noù laøm cho ngöôøi ta hieåu theo nhieàu nghóa khaùc nhau. Tröôùc kia, khi hoïc nhaäp moân heä ñieàu haønh khaùi nieäm “cluster” laø nhoùm caùc disk sectors, moät ñôn vò trong ñóa cöùng. Coøn haàu heát nhöõng ngöôøi duøng Windows chaéc cuõng quen thuoäc vôùi thoâng baùo loãi “lost clusters- something that can be rectified by running the defrag utility”. Moät soá ngöôøi duøng Unix cao caáp coù leõ seõ gaén lieàn khaùi nieäm “cluster” vôùi cluster computing, moät giaûi phaùp maùy tính boù xöû lyù song song nhaèm giaûi quyeát moät baøi toaùn lôùn (noåi baät laø ñeà aùn Beowulf- super computer xöû lyù haøng tæ chæ thò giaây). Nhöng baây giôø, khi nghieân cöùu cluster server solution, chuùng ta seõ hieåu “cluster” theo moät nghóa khaùc. “Cluster Server” laø moät nhoùm caùc server hoaït ñoäng cuøng nhau ñeå chia taûi coâng vieäc, cung caáp ñoä tin caäy vaø khaû naêng xöû lyù cao cho heä thoáng. Ñoái vôùi client, cluster server hoaït ñoäng gioáng nhö moät server ñôn leû nhöng thöïc chaát noù laø moät nhoùm nhieàu servers. Trong ñeà taøi naøy, chuùng ta baøn vaøo moät vaøi giaûi phaùp clustering ôû phía server hay coøn goïi laø “business side of clustering”. Giaûi phaùp naøy ñaëc bieät thích hôïp cho vieäc xaây döïng heä thoáng virtual server- high availability. Vôùi giaûi phaùp cluster server, font-end server ñöôïc coi nhö laø load balancer noù cho pheùp heä thoáng servers cuûa ta ñaùp öùng ñöôïc moät soá löôïng raát lôùn caùc yeâu caàu ñoàng thôøi hôn single server. Hôn nöõa, vôùi caùch naâng caáp “piece by piece”, khi server hoûng ta remove chuùng khoûi heä thoáng ñeå baûo trì, sau ñoù ta add theâm server vaøo heä thoáng maø khoâng ñoøi hoûi thôøi gian downtime hoaëc aûnh höôûng ñeán yeâu caàu dòch vuï cuûa client. Moät öu ñieåm cuûa heä thoáng cluster laø giaù thaønh thaáp bôûi vì heä thoáng cluster server bao goàm moät nhoùm caùc servers hoaït ñoäng cuøng nhau neân moät server seõ khoâng phaûi xöû lyù taát caû yeâu caàu; do ñoù ñaàu tö caùc server naøy coù theå laø nhöõng maùy tính reõ, giaù thaønh kinh teá thaáp. Hình 2-1 Toång quan veà cluster server Caùc moâ hình nghieân cöùu trong ñeà taøi laø: LVS ( Linux Virtual Server), Cisco LocalDirector, moâ hình server Apache front ends to Java applications servers (nhö: mod_jk vaø Tomcat). Taát caû caùc moâ hình ñeàu goàm : moät font-end server seõ ñieàu phoái cho nhieàu back-end servers. Caùc ñaùnh giaù öu khuyeát ñieåm cho töøng moâ hình nghieân cöùu , song song ñoù coù caûi tieán ( hoaëc ñeà nghò caûi tieán) cho töøng moâ hình nhö : duy trì session treân caùc server (session Nghieân cöùu, Ñaùnh giaù & Phaùt trieån caùc moâ hình Cluster Server Trang 2 / 98
 10. Khoa CNTT Baùo caùo Luaän vaên Toát nghieäp replication) , caân baèng taûi heä thoáng döïa treân noäi dung cung caáp ( load balancing based on contents).. 3. Caùc giaûi phaùp chia taûi Server Treân moâ hình client/server, moät phía laø client phía coøn laïi laø server vaø coù theå toàn taïi proxy ôû giöõa nhö proxy server cho caùc dòch vuï web. Döïa vaøo ñaëc ñieåm naøy, chuùng ta thaáy coù nhieàu caùch ñeå ñieàu phoái yeâu caàu ñeán cluster server ôû nhieàu caáp ñoä khaùc nhau. Thoâng thöôøng caùc server cluster seõ chaïy cuøng dòch vuï vaø cuøng moät noäi dung cung caáp. Noäi dung naøy coù theå ñöôïc “nhaân baûn” treân ñóa local caùc servers, heä thoáng share file chung hoaëc coù theå laø moät heä thoáng file phaân taùn chung. Caùc giaûi phaùp ñeà nghò cho vieäc phaân taùn caùc yeâu caàu phuïc vuï coù theå keå ra nhö sau: 9 Höôùng xaây döïng phía Client Berkeley’s Smart Client 1 ñeà nghò cung caáp moät applet chaïy phía client, khi ñoù applet taïo caùc yeâu caàu ñeán cluster vaø laáy thoâng tin traïng thaùi cuûa taát caû servers, sau ñoù löïa choïn server phuïc vuï cho yeâu caàu cuûa mình döïa vaøo thoâng tin traïng thaùi ñoù vaø forward yeâu caàu ñoù ñeán server. Applet seõ thöïc hieän göûi yeâu caàu cho server khaùc neáu server ñang phuïc vuï noù “down”. Moät höôùng khaùc 2 , taùc giaû phaùt trieån moät coâng ngheä löïa choïn server phuïc vuï döïa vaøo baêng thoâng, khi ñoù client seõ thaêm doø baêng thoâng giöõa client vaø server coäng vôùi khaû naêng öôùc löôïng söï taéc ngheõn treân moãi ñöôøng ñi maø ra quyeát ñònh löïa choïn ñöôøng ñi ñeán server phuïc vuï toái öu nhaát. Vôùi höôùng tieáp caän naøy thì khoâng “troâng suoát” vôùi client (client-transparent), noù ñoøi hoûi phía client phaûi boå sung code cho öùng duïng, vì vaäy noù khoâng theå trieån khai cho taát caû caùc dòch vuï TCP/IP. Hôn nöõa, noù seõ laøm taêng network traffic do phaûi söû duïng theâm nhieàu query hoaëc caùc thao taùc thaêm doø. 9 Höôùng xaây döïng phía server – Round Robin DNS Söï môû roäng web server ñaàu tieân söû duïng Round Robin DNS ( RFC 1794) . DNS server seõ aùnh xaï moät teân thaønh nhieàu ñòa chæ IP khaùc nhau moät caùch round–robin vaø moãi löôït truy caäp khaùc nhau cuûa client seõ ñöôïc chuyeån ñeán caùc server khaùc nhau trong cluster, phaân taùn yeâu caàu cho caùc server. Tuy nhieân, do cô cheá caching IP cuûa client vaø heä thoáng phaân caáp DNS server neân phöông phaùp naøy khoâng naêng ñoäng trong vieäc load balancing cho cluster server vaø noù coù nhieàu khuyeát ñieåm (xem chi tieát muïc 3.1). 9 Höôùng tieáp caän phía server, xaây döïng kyõ thuaät load balancing möùc application EDDIE 3 , Reverse-proxy 4 , SWEB 5 söû duïng caùc thuaät toaùn load balancing ôû möùc application ñeå xaây döïng heä thoáng web cluster. Baèng caùch forward caùc HTTP requests ñeán caùc webservers sau ñoù laáy keát quaû traû veà vaø cuoái cuøng traû veà cho clients. Tuy nhieân, caùch naøy ñoøi hoûi phaûi thieát laäp 2 keát noái TCP cho moãi yeâu caàu, 1 giöõa client vaø load balancer, 1 laø giöõa load balancer vaø servers , coù ñoä treã cao. Khaû naêng xaûy ra overhead treân load balancer do phaûi phaân phoái caùc request vaø nhaän keát quaû traû veà. Trong höôùng tieáp caän naøy chuùng ta seõ nghieân cöùu moät moâ hình : söû duïng moät Server Apache + module mod_jk nhö moät load balancer vaø phaân phoái yeâu caàu ñeán caùc Server chaïy 1 http://now.cs.berkeley.edu/ “Using Smart Clients to Build Scalable Services” 2 http://www.ncstrl.ogr/ “Dynamic Server selection using Bandwidth probing in WAN” 3 http://www.eddieware.org/ “A robust and scalable internet server” 4 http://www.webtechniques.com/ “practical approaches for distributing http traffic ” 5 http://www.cs.ucsb.edu/Research/rapid_sweb/SWEB.html Nghieân cöùu, Ñaùnh giaù & Phaùt trieån caùc moâ hình Cluster Server Trang 3 / 98
 11. Khoa CNTT Baùo caùo Luaän vaên Toát nghieäp öùng duïng java (Tomcat Server) (Trình baøy chi tieát muïc 3.3.1) . Ñaây ñöôïc coi laø moät giaûi phaùp ñieån hình cho höôùng tieáp caän treân. 9 Höôùng tieáp caän phía server, xaây döïng kyõ thuaät IP load balancing Berkeley’s MagicRouter 6 vaø Cisco’s Local Director 7 söû duïng NAT (Network Address Translation) ñeå xaây döïng load balancing ôû möùc IP cho server cluster. Tuy nhieân, Magic Router hieän nay khoâng coøn hieäu duïng nöõa, coøn Cisco’s Local Director thì giaù quaù ñaét ( trình baøy ôû muïc 3.2 ) . IBM’s TCP router 8 söû duïng caûi tieán NAT ñeå xaây döïng scalable web server treân heä thoáng Parallel SP-2. TCP router thay ñoåi ñòa chæ ñích cuûa caùc request packets vaø forward ñeán server ñöôïc choïn. Server sau khi xöû lyù seõ caäp nhaät laïi source address trong reply packets cho phuø hôïp vôùi ñòa chæ router vaø reply tröïc tieáp veà cho clients. Öu ñieåm cuûa caùch naøy laø router khoâng caàn phaûi rewrite laïi caùc reply packets. Khuyeát ñieåm laø ta caàn phaûi compile laïi kernel code ôû phía caùc server. NetDispatcher 9, laø moät TCP router, forward tröïc tieáp caùc packets ñeán caùc servers ñaõ ñöôïc caáu hình cuøng IP vôùi router treân interface non-arp. Gioáng nhö laø LVS/DR trong kieán truùc Linux Virtual Server ( trình baøy ôû muïc 3.3.2), nhöng NetDispatcher laø moät saûn phaåm thöông maïi raát ñaét tieàn. Trong höôùng tieáp caän kyõ thuaät IP load balancing seõ trình baøy giaûi phaùp vôùi kieán truùc Linux Virtual Server ( muïc 3.3.2 ). 3.1 DNS Load balancing (DNS Round Robin) 3.1.1 Giôùi thieäu Moãi client vaø server treân internet ñeàu coù 32 bits duy nhaát goïi laø ñòa chæ IP (ipv4). Ñeå client truyeàn thoâng ñöôïc vôùi server thì noù phaûi bieát ñöôïc ñòa chæ IP cuûa server baèng caùch göûi yeâu caàu ñeán DNS (Domain Name System). DNS server chòu traùch nhieäm aùnh xaï teân maùy tính sang ñòa chæ IP . Khi ta nhaäp moät URL vaøo address box treân browser (ví duï : www.mysite.com), browser seõ göûi yeâu caàu ñeán DNS ñeå ñöôïc ñòa chæ IP cuûa site naøy nhö 172.29.0.1 chaúng haïn, thao taùc naøy goïi laø DNS lookup. Sau khi browser nhaän ñöôïc IP noù seõ göûi yeâu caàu tröïc tieáp server (xem hình 3-1) . 6 http://www.cs.berkeley.edu/eanders/magicrouter/ “an application of fast packet interposing” 7 http://www.cisco.com/warp/public/715/lodir/index.html 8 keyword :” A scalable and highly available server” 9 http://www.ics.raleight.ibm.com/netdispatch/ “NetDispatcher : A tcp connection router” Nghieân cöùu, Ñaùnh giaù & Phaùt trieån caùc moâ hình Cluster Server Trang 4 / 98
 12. Khoa CNTT Baùo caùo Luaän vaên Toát nghieäp Hình 3-1 DNS lookup moät yeâu caàu Thoâng thöôøng thì moãi website ( domain name) seõ toàn taïi moät ñòa chæ IP duy nhaát treân DNS. Vôùi phöông phaùp DNS Round Robin thì DNS Server duy trì nhieàu hôn moät ñòa chæ IP cho moät website name , vaø khi ñoù moãi löôït yeâu caàu veà ñòa chæ IP cuûa www.mysite.com seõ ñöôïc DNS traõ veà luaân phieân caùc ñòa chæ IP naøy. Ñieàu naøy cho pheùp ta load balancing treân heä thoáng cluster goàm nhieàu server. Caùch hoaït ñoäng ñöôïc moâ taû ñôn giaûn nhö hình 3-2 3-2a) 3-2b) 3-2c) Hình 3-2 DNS load balancing Ta coù 2 webserver laø webserver1 vaø webserver2 , khi client1 yeâu caàu IP cuûa www.mysite.com seõ ñöôïc DNS traû veà IP cuûa webserver1 vaø yeâu caàu client seõ ñöôïc göûi ñeán webserver1 (hình 3-2a), client3 thöïc hieän yeâu caàu vaø ñöôïc chæ ñeán webserver2 (hình 3-2b). Tieáp theo client2 thöïc hieän töông töï vaø ñöôïc ñaùp öùng bôûi bôûi webserver1. Caùch duøng thuaät toaùn DNS Round Robin nhö treân thì taát caû caùc yeâu caàu göûi ñeán seõ ñöôïc ñaùp öùng luaân phieân bôûi caùc server cluster . Vì vaäy caùc caùc nodes treân moâ hình cluster ñeàu phuïc vuï maïng . Nghieân cöùu, Ñaùnh giaù & Phaùt trieån caùc moâ hình Cluster Server Trang 5 / 98
 13. Khoa CNTT Baùo caùo Luaän vaên Toát nghieäp Ñaây laø moät giaûi phaùp ñôn giaûn vaø vieäc caáu hình cho noù cuõng ñôn giaûn. 3.1.2 Caáu hình Sau ñaây laø moät caùch caáu hình DNS Round Robin treân BIND (Berkeley Internet Name Daemon) – ñöôïc phaùt trieån vaø duy trì bôûi Internet Software Consortium (ISC), ñaây laø moät Domain Name Server raát phoå bieán treân flatform unix. Trong caáu hình naøy ta taïo alias cho www.mysite.com seõ ñöôïc aùnh xaï ñeán wwwX.mysite.com (X : laø soá thöù töï caùc realserver 1, 2,..) baèng caùch söû duïng nhieàu CNAME ( Canonical Name) record. Ví duï ta coù 3 webserver : www1, www2, www3 (hình 3-3) www.mysite.com. IN CNAME www1.mysite.com IN CNAME www2.mysite.com IN CNAME www3.mysite.com Hình 3-3 Caáu hình DNS Load balancing Ta tieán haønh edit 3 files sau: File named.boot – BIND daemon boot configuration ;type domain source-file primary mysite.dom db.mysite primary rr.mysite.dom db.mysite.rr File db.mysite - BIND DNS zonefile for the mysite.com domain @ IN SOA world.mysite.com. root.world.mysite.com. ( 1998021502 ; SERIAL 604800 ; REFRESH: Secondaries refresh after 1 week 3600 ; RETRY: Secondaries retry after 1 hour 604800 ; EXPIRE: Maximum TTL of Data is 1 week 86400 ; MINTTL: Minimum TTL of Data is 1 day Nghieân cöùu, Ñaùnh giaù & Phaùt trieån caùc moâ hình Cluster Server Trang 6 / 98
 14. Khoa CNTT Baùo caùo Luaän vaên Toát nghieäp ) IN NS world.mysite.com. ;; ;; the resource record for www.mysite.com which ;; maps to the Round-Robin domain ;; www IN CNAME www.rr.mysite.com. Löïa choïn giaù trò TTL (Time To Live) trong phöông phaùp naøy laø moät vaán ñeà khoù khaên. Vieäc caching caùc ñòa chæ IP ñöôïc ñieàu khieån bôûi giaù trò naøy vaø noù ñöôïc boå sung bôûi DNS server ( TTL ñöôïc ñaët trong SOA (start of authority) record trong BIND zonefile). Bôûi leõ, neáu ta ñaët TTL quaù cao, ta seõ giaûm ñöôïc DNS traffic nhöng DNS server caching thoâng tin quaù laâu vaø nhö vaäy vieäc phaân taùn HTTP traffic ñeán caùc webservers seõ khoâng hieäu quaû. Neáu ta set TTL quaù thaáp seõ laøm taêng DNS traffic vaø caùc query ñeán DNS seõ lieân tuïc (do thoâng tin DNS heát haïn nhanh vì vaäy noù phaûi phaân giaûi ñòa chæ lieân tuïc => coù theå daãn ñeán “thaét coå chai” DNS server) nhöng noù seõ load balance hieäu quaû hôn. Vieäc quyeát ñònh giaù trò TTL tuyø thuoäc vaøo chuùng ta muoán load balancing heä thoáng nhö theá naøo. Trong caùch caøi ñaët döôùi ñaây vôùi giaù trò TTL baèng 1 giôø thì heä thoáng hoaït ñoäng töông ñoái hieäu quaû. File db.mysite.rr -- BIND DNS zonefile for the rr.mysite.com domain ;; db.mysite.rr -- BIND DNS zonefile for the rr.mysite.com domain ;; ;; ;; the start of authority (SOA) resource record which ;; forces a minimal time-to-live (TTL) for this zonefile ;; @ IN SOA world.mysite.com. root.world.mysite.com. ( 1998021501 ; SERIAL 3600 ; REFRESH: Secondaries refresh after 1 hour 600 ; RETRY: Secondaries retry after 10 minutes 3600 ; EXPIRE: Maximum TTL of Data is 1 hour 1800 ; MINTTL: Minimum TTL of Data is 30 minutes ) IN NS world.mysite.com. ;; ;; the multiple canonical name (CNAME) resource record ;; which implies BIND's Round-Robin (RR) feature ;; www IN CNAME www1.rr.mysite.com. IN CNAME www2.rr.mysite.com. IN CNAME www3.rr.mysite.com. ;; ;; the address (A) resource records for the ;; final NAME -> IP mapping ;; www1 IN A 172.29.0.1 www2 IN A 172.29.0.2 www3 IN A 172.29.0.3 Nghieân cöùu, Ñaùnh giaù & Phaùt trieån caùc moâ hình Cluster Server Trang 7 / 98
 15. Khoa CNTT Baùo caùo Luaän vaên Toát nghieäp 3.1.3 Ñaùnh giaù öu khuyeát ñieåm ¾ Öu ñieåm - Chi phí thaáp vaø deã caøi ñaët : Taát caû caùc DNS Server hieän nay ñieàu hoã trôï phöông phaùp naøy, do ñoù ngöôøi quaûn trò heä thoáng chæ laøm moät ít thay ñoåi treân DNS server. Phöông phaùp naøy khoâng ñoøi phaûi thay ñoåi hay theâm code vaøo caùc Web Application vì caùc öùng duïng naøy seõ khoâng nhaän ra vieäc söû duïng phöông phaùp DNS load balancing. - Ñôn giaûn : Phöông phaùp naøy khoâng caàn moät chuyeân gia maïng ñeå caøi ñaët hay baûo trì. Tuy nhieân phöông phaùp DNS Round Robin coù moät soá khuyeát ñieåm. ¾ Khuyeát ñieåm Ñaây laø phöông phaùp software-based vaø noù khoâng thöïc söï hoã trôï high – availability vaø session affinity. * Khoâng hoå trôï hight – availability: Moät moâ hình cluster goàm coù n nodes . Neáu 1 node “down” thì n yeâu caàu ñeán seõ chaéc chaén nhaän ñöôïc IP cuûa node down vì DNS Server khoâng nhaän ra ñieàu naøy vaø do ñoù ngöôøi duøng seõ nhaän ra heä thoáng bò loãi (Hình 3-4) 3-4a) 3-4b) 3-4c) Hình 3-4 Server bò loãi trong DNS Round Robin Trong tröôøng hôïp treân, WebServer1 bò loãi vaø DNS khoâng nhaän bieát ñieàu naøy do ñoù yeâu caàu cuûa client2 seõ bò loãi (hình 3-4a). Trong khi ñoù yeâu caàu client3 vaãn ñöôïc ñaùp öùng toát bôûi Webserver3(hình 3-4b). Vaø vaãn luaân phieân khi client2 thöïc hieän yeâu caàu tieáp seõ ñöôïc chuyeån ñeán Webserver1 bò loãi (hình 3-4c). Treân thöïc teá ñeå laøm taêng hieäu quaû cho network traffic vaø request time, ngöôøi ta coù cô cheá cache danh saùch caùc IP ñaõ mapped tröôùc ñoù caû treân maùy local vaø treân DNS Server. Do ñoù khi coù yeâu caàu mapping IP address noù seõ tìm treân cache maùy local tröôùc neáu khoâng coù thì göûi yeâu caàu leân DNS server vaø ñöông nhieân DNS server cuõng laáy töø cache ra neáu cache ñoù chöa heát haïn. Neáu trong tröôøng hôïp thôøi gian cache danh saùch caùc IP address chöa heát haïn nhöng node coù IP ñoù ñaõ “down” thì client vaãn ñöôïc route ñeán node loãi naøy. Trong tröôøng hôïp ñoù thì client khoâng theå access vaøo site ñoù maëc duø treân heä thoáng server cluster vaãn coøn nhieàu WebServer ñang chaïy toát. Vaán ñeà khoù khaên phaùt sinh laø khi remove moät node ra khoûi heä thoáng cluster (ñeå bao trì hay naâng caáp) thì söï vieäc vaãn dieãn ra nhö treân khi client coá gaéng access vaøo moät node ñaõ removed. Khi theâm môùi node thì node naøy chæ phaùt huy hieäu quaû sau khi ñaõ caäp nhaät vaøo DNS. Nghieân cöùu, Ñaùnh giaù & Phaùt trieån caùc moâ hình Cluster Server Trang 8 / 98
 16. Khoa CNTT Baùo caùo Luaän vaên Toát nghieäp *Khoâng hoã trôï session affinity: Session affinity laø khaû naêng duy trì caùc yeâu caàu thuoäc cuøng moät keát noái seõ do moät server ñaùp öùng. Ñieàu naøy ñaëc bieät quan troïng trong caùc öùng duïng web ñoäng maø khi ñoù session cuûa moãi phieân laøm vieäc seõ ñöôïc löu tröõ treân server. DNS load balancing vôùi tính luaân phieân cuûa noù thì caùc yeâu caàu laàn löôït ñöôïc chuyeån ñeán caùc servers trong danh saùch server cluster ñaùp öùng. Khi ñoù seõ xaûy ra loãi do session ñöôïc löu tröõ treân server naøy maø yeâu caàu tieáp theo laïi do server khaùc ñaùp öùng. Moät ví duï, laø khi ngöôøi duøng login vaøo moät heä thoáng e-commerce, sau khi ñaêng nhaäp thaønh coâng, session login thaønh coâng ñöôïc löu treân server1 vaø khi hoï thao taùc choïn haøng vaøo gioû haøng laïi ñöôïc server2 ñaùp öùng, do server2 khoâng bieát ñöôïc thoâng tin ñaêng nhaäp cuûa user neân noù baùo loãi “access denied” vaø baét ngöôøi duøng phaûi ñaêng nhaâp laïi. 3.2 Hardware-based Load balancing Coù nhieàu löïa choïn cho giaûi phaùp load balancing söû duïng phaàn cöùng. Caùc haõng noåi tieáng nhö Cisco, Alteon, Foundry network cung caáp nhieàu Switchs maø coù keøm saün chöùc naêng load balancing trong ñoù. Vôùi vaøi thao taùc caáu hình, ta coù theå gaén nhieàu maùy tính chaïy webserver vaøo switchs, vaø löu löôïng maïng seõ ñöôïc caân baèng giöõa caùc server. Caùc thieát bò Switchs (coù chöùc naêng load balancing) naøy hoïat ñoäng ôû taàng 3 hoaëc 4 ( switch layer 3 hay switch layer 4 ). Ñoái vôùi Switch Layer 3 noù döïa vaøo ñòa chæ IP cuûa caùc yeâu caàu göûi ñeán vaø ñieàu phoái yeâu caàu cho webserver treân nhöõng thoâng tin naøy. Coøn Switch layer4 (TCP layer) thì döïa vaøo port number (ví duï nhö 80 cho HTTP). Caùc thieát bò load balancing ñaëc bieät naøy hoaït ñoäng toát maø khoâng phuï thuoäc vaøo soá löôïng maùy tính gaén vaøo noù ít hay nhieàu. Giaûi phaùp load balancing söû duïng phaàn cöùng thoâng minh hôn caùch söû duïng thuaät toaùn round robin , khoâng caàn söû duïng caùc “meïo” naøo treân DNS. Caùc Switchs nhaän taát caû caùc yeâu caàu vaø phaân taùn caùc yeâu caàu cho caùc available machines, töùc laø khi server naøo coøn hoïat ñoäng thì noù môùi chuyeån yeâu caàu ñeán vaø khi server bò down thì seõ khoâng nhaän ñöôïc yeâu caàu naøo cho ñeán khi server ñoù hoïat ñoäng trôû laïi. Giaûi phaùp döïa vaøo phaàn cöùng cuõng coù moät soá khuyeát ñieåm. Noù khoâng nhaän bieát ñöôïc naêng löïc xöû lyù cuûa caùc maùy tính, ví duï nhö noù khoâng chuyeån nhieàu yeâu caàu hôn cho maùy tính coù naêng löïc xöû lyù maïnh hôn treân server farm. Giaù thaønh cuûa giaûi phaùp phaàn cöùng ñaét hôn nhieàu so vôùi giaûi phaùp phaàn meàm. Ngaøy nay, ngöôøi ta ñang coù xu höôùng keát hôïp caùc öu ñieåm cuûa giaûi phaùp phaàn meàm treân caùc thieát bò phaàn cöùng ñaëc bieät nhaèm ñöa ra moät giaûi phaùp toái öu. Sau ñaây laø giaûi phaùp load balancing söû duïng Cisco Local Director cuûa Cisco. 3.2.1 Giôùi thieäu Ñaây laø giaûi phaùp söû duïng thieát bò maïng (phaàn cöùng) ñeå thöïc hieän coâng vieäc load balancing trong moâ hình clustering. Giaûi phaùp vôùi thieát bò Cisco LocalDirector. Cisco LocalDirector laø moät thieát bò maïng duøng ñeå thöïc hieän chöùc naêng loadbalancing TCP/IP cho nhieàu servers. Noù ñaûm nhieäm chöùc naêng phaân taùn caùc requests töø ngöôøi duøng cho heä thoáng goàm nhieàu servers (low-cost servers) –goïi laø server farm. Nghieân cöùu, Ñaùnh giaù & Phaùt trieån caùc moâ hình Cluster Server Trang 9 / 98
 17. Khoa CNTT Baùo caùo Luaän vaên Toát nghieäp Vôùi LocalDirector ta coù theå xaây döïng moät heä thoáng server farm vôùi ñaày ñuû caùc tính naêng cao caáp nhö highly redundant vaø fault tolerant . LocalDirector cho pheùp chuyeån höôùng caùc luoàng keát noái tôùi nhieàu servers tuyø theo loaïi dòch vuï. Ví duï taát caû caùc FTP requests ñöôïc chuyeån ñeán heä thoáng cluster goàm nhieàu servers chæ phuïc vuï FTP request vaø HTTP requests ñöôïc chuyeån ñeán cluster chæ phuïc vuï HTTP request. Caùc thuaät toaùn load balancing döïa treân weight (moät troïng soá moâ taû performance cuûa server) vaø soá löôïng keát noái hieän taïi cuûa server ñeå nhaèm ñaûm baûo cho servers trong cluster khoâng bò quaù taûi. Noù xaùc ñònh traïng thaùi saün saøng ñaùp öùng hay khoâng cuûa server (real time). LocalDirector hoã trôï caùc öùng duïng secure e-commerce vaø network coù topology phöùc taïp. Noù coù theå duy trì ñöôïc traïng thaùi keát noái cuûa caùc browsers vôùi caùc servers phaân bieät trong transaction cho duø client browsers coù naèm sau moät proxy. Hoã trôï QoS, trong suoát vôùi ngöôøi duøng khi online/offline, add/remove server. Coù theå caáu hình redundancy baèng caùch theâm moät LocalDirector khaùc chaïy standby – giaûi quyeát ñöôïc failover ôû möùc load balancer khi moät director down. LocalDirector coù theå phaân phoái requests vôùi hôn 200Mbps throughput. Ñaây laø giaûi phaùp phuø hôïp cho caùc sites internet coù maät ñoä taûi cao. Vieäc caáu hình vaø quaûn trò vôùi giaûi phaùp naøy töông ñoái ñôn giaûn, khoâng phaûi thay ñoåi laïi ñòa chæ maïng, giaûi quyeát ñöôïc vaán ñeà thieáu IP thöïc. 3.2.2 Moâ hình hoaït ñoäng Hình 3-5 sô ñoà phaân taûi luoàng TCP/IP söû duïng LocalDirector(khoâng coù failover ôû möùc load balancer) Nghieân cöùu, Ñaùnh giaù & Phaùt trieån caùc moâ hình Cluster Server Trang 10 / 98
 18. Khoa CNTT Baùo caùo Luaän vaên Toát nghieäp Hình 3-6 sô ñoà phaân taûi luoàng TCP/IP söû duïng LocalDirector(coù failover ôû möùc load balancer) 3.2.3 Cisco LocalDirector 4000 series Tieâu bieåu cho doøng saûn phaån naøy laø Cisco LocalDirector416 vaø 430 . *LocalDirector 430 : Phuø hôïp cho caùc sites internet coù maät ñoä taûi cao noù ñaùp öùng ñeán 200 Mbps cho throughput cuûa heä thoáng, toát cho caùc heä thoáng websites coù toác ñoä phaùt trieån vaø môû roäng nhanh, giaûi quyeát ñeán 100 trieäu löôït truy caäp moät ngaøy. *LocalDirector 416 : Coù giaù thaønh töông ñoái, laø giaûi phaùp high-availability cho taát caû caùc öùng duïng TCP/IP goàm: ƒ Intranets ƒ Database access ƒ TN3270 sessions *Saûn phaåm cuoái cuøng trong doøng naøy laø Cisco LocalDirector 417 Tuyø theo nhu caàu vaø öùng duïng cung caáp maø choïn giaûi phaùp vôùi thieát bò thích hôïp. 3.2.4 Ñaëc ñieåm cuûa thieát bò Hình 3-7 Front view LocalDirector 430 / 416 Nghieân cöùu, Ñaùnh giaù & Phaùt trieån caùc moâ hình Cluster Server Trang 11 / 98
 19. Khoa CNTT Baùo caùo Luaän vaên Toát nghieäp Hình 3-8 Front view LocalDirector 417 Hình 3-9 Rear view (vôùi keát noái caùp failover giöõa primary vaø backup load balancer) LocalDirector 430 / 416 * Chi tieát LocalDirector cung caáp caùc tính naêng chi tieát sau: - Hot standby vaø stateful failover, loaïi tröø caùc khaû naêng xaûy ra loãi vaø cho pheùp caáu hình failover ôû möùc load balancer. - Hoã trôï transparent cho haàu heát caùc öùng duïng thoâng duïng nhö Web, FTP, telnet, Gopher vaø SMTP maø khoâng caàn duøng ñeán phaàn meàm hay caùc caáu hình ñaëc bieät khaùc. - Cung caáp khaû naêng throughput heä thoáng leân 80Mbps ñeán 200Mbps (coâng ngheä FastEthernet) ñaùp öùng ñöôïc caùc giaûi phaùp maïng ñoøi hoûi performance cao. - Hoã trôï 16 Fast EtherChannel 10/100 interfaces vôùi LocalDirector 430, thích hôïp cho caùc heä thoáng maïng phöùc taïp. - Caùc thuaät toaùn phaân taùn sessions hoã trôï ñeán 1 trieäu session TCP ñoàng thôøi ( LocalDirector 430) ñaùp öùng cho soá löôïng users taêng nhanh. Nghieân cöùu, Ñaùnh giaù & Phaùt trieån caùc moâ hình Cluster Server Trang 12 / 98
 20. Khoa CNTT Baùo caùo Luaän vaên Toát nghieäp - Cho pheùp ñeán 64.000 virtual vaø real servers, cho pheùp caáu hình nhieàu domain vaø caáu hình maïng khaùc nhau. - Töông thích vôùi baát kyø heä ñieàu hình naøo chaïy treân servers. - NAT, giaûi quyeát ñöôïc vaán ñeà khan hieám IP ñi internet tröïc tieáp cho servers. - Tích hôïp khaû naêng security, choáng truy caäp baát hôïp phaùp töø beân ngoaøi. - Caáu hình ñôn giaûn vôùi taäp leänh chæ goàm 10 commands vaø khoâng caàn thay ñoåi caáu hình maïng hieän taïi hoaëc caáu hình laïi IP cho maïng. - Coù hoã trôï giao dieän GUI vôùi haàu heát caùc leänh caáu hình. 3.2.5 Caáu hình thieát bò Description LocalDirector 416 LocalDirector 430 Interfaces 3 10/100 BaseT interfaces 4 10/100 BaseT ports card (upgradeable to 16 or maximum 4 FDDI ports) Ports DB-9 EIA/TIA -323 DB-9 EIA/TIA -323 consolse interface port consolse interface port DRAM 32MB 384MB Flash Memory 2MB 4MB Baûng 3-1 Caáu hình Local Director 416/430 Description LocalDirector 417 CPU 600 MHz Pentium III Ethernet Controller Intel 82559 Memory 512 MB SDRAM 16 MB Flash Memory Ports 1 consolse 2 RJ45 (eth0-eth1 Intergrated 10/100 BaseT port ) 4 port-10/100 BaseT interfaces card (eth2- eth5) 1 failover port (DB-15) Baûng 3-2 Caáu hình Local Director 417 3.2.6 Baûng giaù tham khaûo Cisco LocalDirector LD-417 LocalDirector 417 $10,000 LD-FO= Local Director Fail Over Cable $200 Baûng 3-3 Tham khaûo taïi http://www.alliancedatacom.com/manufacturers/cisco- systems/prices/index_full.asp Nghieân cöùu, Ñaùnh giaù & Phaùt trieån caùc moâ hình Cluster Server Trang 13 / 98
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2