ĐỀ TÀI "SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC"

Chia sẻ: ĐẶNG MINH NHỰT | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:27

2
1.232
lượt xem
485
download

ĐỀ TÀI "SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dươi sư lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và chủ tịch Hồ Chí Minh; dân tộc Việt Nam đã làm nên nhưng chiến công hiển hách và nhưng thắng lơi có ý nghiã lic̣ h sư cũng như thơi đaị , tư thắng lơi cuả cách mạng thań g taḿ năm 1945 khai sinh ra nươc Viêṭ Nam dân chủ côṇ g hoà , tơi chiêń thăń g Điêṇ biên Phu ̉ lưng lâỹ năm châu châń đôṇ g đaị câù , tơi chiến thăń g vi ̃ đaị muà xuân năm 1975 giaỉ phoń g miêǹ Nam thôń g nhât́ đât́...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ TÀI "SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC"

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA TOAÙN – TI N HO C Ï  TIỂU LUẬN LỊCH SỬ ĐẢNG ĐỀ TÀI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC HỌ VÀ TÊN : TRẦN KIM TRI GIAÙO VIEÂN HÖÔÙNG DAÃN : TS TRAÀN NHÖ CÖÔNG KHOA : TOÁN LỚP : 3B MSSV : K33101114
 2. TÓM TẮT : LỜI NÓI ĐẦU……………………………………………………………………………….. 3 CHƯƠNG I : ………………………………………………………………………………….6 NHỮNG BƯỚC ĐẦU CỦA CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI. ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ VI CỦA ĐẢNG (1986) CHƯƠNG II: ………………………………………………………………………………. 11 ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ VII CỦA ĐẢNG CHƯƠNG III : ……………………………………………………………………………… 14 TỔNG KẾT 10 NĂM ĐỔI MỚI – ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ VIII CỦA ĐẢNG CHƯƠNG IV : ……………………………………………………………………………… 17 TỔNG KẾT 15 NĂM ĐỔI MỚI – ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX CỦA ĐẢNG CHƯƠNG 5 :……………………………………………………………………………….. 21 PHƯƠNG HƯỚNG , NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TỂ - XÃ HỘI TRONG ĐẠI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ X CỦA ĐẢNG KẾT LUẬN …………………………………………………………………………………26 TÀI LIỆU THAM KHẢO ………………………………………………………………… 27 2
 3. 3
 4. Lời mở đâu ̀ Dươi sư lanh đao cua Đang Công san Viêt Nam và chủ tich Hồ Chí Minh; dân tôc ̃ ̣ ̉ ̉ ̣ ̉ ̣ ̣ ̣ Viêt Nam đã lam nên nhưng chiên công hiên hach và nhưng thăng lơi có ý nghia lich sư ̣ ̀ ́ ̉ ́ ́ ̃ ̣ cung như thơi đai, tư thăng lơi cua cach mang thang tam năm 1945 khai sinh ra nươc Viêt ̃ ̣ ́ ̉ ́ ̣ ́ ́ ̣ Nam dân chủ công hoa, tơi chiên thăng Điên biên Phủ lưng lây năm châu chân đông đai câu, ̣ ̀ ́ ́ ̣ ̃ ́ ̣ ̣ ̀ tơi chiến thăng vĩ đai mua xuân năm 1975 giai phong miên Nam thông nhât đât nươc; Đang ́ ̣ ̀ ̉ ́ ̀ ́ ́ ́ ̉ Công san Viêt Nam chinh là nhân tố tât yêu trong moi chiên thăng cua dân tôc ta. Ngay nay, ̣ ̉ ̣ ́ ́ ́ ̣ ́ ́ ̉ ̣ ̀ khi dân tôc ta đang tưng bươc tiên hanh sư nghiêp đôi mơi đât nươc môt cach toan diên, vai ̣ ́ ̀ ̣ ̉ ́ ̣ ́ ̀ ̣ trò cua Đang cang trơ nên quan trong hơn; điêu đó đã đươc minh chưng qua nhưng biên đôi ̉ ̉ ̀ ̣ ̀ ́ ̉ kì diêu cua đât nươc ta trong hơn 20 năm đôi mơi vưa qua. Đang Công san Viêt Nam đã ̣ ̉ ́ ̉ ̉ ̣ ̉ ̣ lanh đao đât nươc ta bươc ra khoi thơi kì lac hâu kem phat triên, đưa nươc ta bươc vao môt ̃ ̣ ́ ̉ ̣ ̣ ́ ́ ̉ ̀ ̣ thơi kì phat triên mơi, tiên nhưng bươc dai trong thơi kì quá độ đi lên Chủ nghia Xã hôi. Đó ́ ̉ ́ ̀ ̃ ̣ chinh là điêu mà chung em sẽ trinh bay qua bai tiêu luân nay. ́ ̀ ́ ̀ ̀ ̀ ̉ ̣ ̀ 4
 5. Tư giưa năm 1975, sau thăng lơi cua cuôc khang chiên chông Mỹ cưu nươc, cả ́ ̉ ̣ ́ ́ ́ nươc đôc lâp và thông nhât dươi sư lanh đao cua Đang bươc vao thơi kì quá độ tiên lên chủ ̣ ̣ ́ ́ ̃ ̣ ̉ ̉ ̀ ́ nghia xã hôi. ̃ ̣ Tinh tơi năm 1986, bươc chuyên biên mang tinh lich sư ây đã diên ra đươc môt thâp ́ ̉ ́ ́ ̣ ́ ̃ ̣ ̣ ky, bên canh nhưng thanh tưu to lơn cung đã để lai rât nhiêu nhưng khó khăn cân phai giai ̉ ̀ ̃ ̣ ́ ̀ ̀ ̉ ̉ quyêt; bên canh đó là nhưng biên đông hêt sưc to lơn cua lich sư, anh hương rât lơn tơi tiên ́ ̣ ́ ̣ ́ ̉ ̣ ̉ ́ ́ ̀ ̉ ́ ̣ ̣ trinh đi lên cua cach mang Viêt Nam. Vươt qua nhưng khó khăn cua thơi kì đâu mơi gianh đươc đôc lâp, trong thơi kì nay ̉ ̀ ̀ ̣ ̣ ̀ nhân dân ta đã đat đươc nhưng thanh tưu hêt sưc to lơn la: ̣ ̀ ́ ̀ Đã nhanh chong thông nhât nươc nhà về măt nhà nươc, đã thiêt lâp đươc môt hệ thông chế ́ ́ ́ ̣ ́ ̣ ̣ ́ độ mơi trong cả nươc và đã ap dung thanh công môt loạt nhưng chinh sach nhăm thuc đây ́ ̣ ̀ ̣ ́ ́ ̀ ́ ̉ quá trinh phat triên về moi măt cua nhà nươc, tao nên c uôc sông hoa hơp dân tôc lam cho ̀ ́ ̉ ̣ ̣ ̉ ̣ ̣ ́ ̀ ̣ ̀ lưc lương cach mang nươc ta lơn hơn bao giơ hêt, phât huy có hiêu quả trong công cuôc ́ ̣ ́ ́ ̣ ̣ han găn nhưng vêt thương chiên tranh, xây dưng và bao vệ tổ quôc. ̀ ́ ́ ́ ̉ ́ Đã anh dung chiên đâu chông lai hai cuôc chiên tranh quy mô lơn ơ biên giơi Tây ̃ ́ ́ ́ ̣ ̣ ́ Nam và phia Băc, bao vệ vưng chăc tổ quôc Viêt Nam Xã hôi Chủ nghia ; đông thơi cung ́ ́ ̉ ́ ́ ̣ ̣ ̃ ̀ ̃ lam tron nghia vụ quôc tế vơi nhân dân Campuchia và nhân dân Lao, gop phân tich cưc bao ̀ ̀ ̃ ́ ̀ ́ ̀ ́ ̉ vệ đôc lâp và hoa binh trên ban đao Đông Dương. ̣ ̣ ̀ ̀ ́ ̉ Trên măt trân kinh tế cung như văn hoa, đã đat đươc môt số thanh tưu, đang chú ý là ̣ ̣ ̃ ́ ̣ ̣ ̀ ́ đã cơ ban hoan thanh công cuôc khôi phuc kinh tê, han găn vêt thương chiên tranh, bươc ̉ ̀ ̀ ̣ ̣ ́ ̀ ́ ́ ́ đâu ôn đinh san xuât và đơi sông. ̀ ̉ ̣ ̉ ́ ́ Tuy nhiên bên canh nhưn thanh tưu đo, con tôn tai rât nhiêu nhưng vân đề to lơn, đăc ̣ ̀ ́ ̀ ̀ ̣ ́ ̀ ́ ̣ biêt là cac vân đề kinh tế xã hôi. Nhưng thanh tưu kinh tế mà chung ta đat đươc con thâp so ̣ ́ ́ ̣ ̀ ́ ̣ ̀ ́ vơi yêu câu đề ra, vơi công sưc chung ta bỏ ra, thu nhâp quôc dân chưa đam bao đươc tiêu ̀ ́ ̣ ́ ̉ ̉ dung xã hôi, chưa tao đươc tich luy bên trong. Cac mặt hang tiêu dung thương nhât, thiêt ̀ ̣ ̣ ́ ̃ ́ ̀ ̀ ̣ ́ yêu như lương thưc, vai măc đêu thiêu. TInh hinh cung ưng năng lương, giao thông vân tai, ́ ̉ ̣ ̀ ́ ̀ ̀ ̣ ̉ vât tư cơ ban đêu rât căng thăng. Tinh hinh lam phat ngay cang nghiêm trong; hiên tương ̣ ̉ ̀ ́ ̉ ̀ ̀ ̣ ́ ̀ ̀ ̣ ̣ mât cân đôi trong vân đề tiên lương, hiên tương giá cả không ôn đinh mât cân đôi xay ra ́ ́ ́ ̀ ̣ ̉ ̣ ́ ́ ̉ môt cach trâm trong. Nhưng hiên tương tiêu cưc cua xã hôi con keo dai trên môt số măt. Tât ̣ ́ ̀ ̣ ̣ ̉ ̣ ̀ ́ ̀ ̣ ̣ ́ cả nhưng tôn tai ây đã lam lộ ra nhưng khiêm khuyêt trong mô hinh Xã hôi Chủ nghia nghia ̀ ̣ ́ ̀ ́ ́ ̣ ̃ ̃ ̣ râp khuôn theo Liên Xô, quan liêu bao câp. ́ Nguyên nhân khaùch quan cua nhưng khó khăn đó đã đươc chỉ ra trong văn kiên ̉ Đai hôi lân thư V cua Đang; đó la: ̣ ̣ ̀ ̉ ̉ ̀ Nên kinh tế cua nươc ta nhin chung vân là môt nên kinh tế nhỏ le, kem tâp trung. Lao ̀ ̉ ̀ ̃ ̣ ̀ ̉ ́ ̣ đông chủ yêu là trong nganh nông nghiêp, tuy nhiên nên nông nghiêp lai là môt nên nông ̣ ́ ̀ ̣ ̀ ̣ ̣ ̣ ̀ nghiêp lạc hâu, kem hiêu qua. Bên canh đó con phai ganh chiu nhưng hâu quả hêt sưc năng ̣ ̣ ́ ̣ ̉ ̣ ̀ ̉ ́ ̣ ̣ ́ ̣ nề cua chiên tranh lâu dai và cua sư boc lôt cua thưc dân, đế quôc. Thêm vao đó là thiên tai ̉ ́ ̀ ̉ ́ ̣ ̉ ́ ̀ lơn dôn dâp xay ra, kẻ đich lai không ngưng phá hoai nươc ta về nhiêu măt. Nên kinh tế bị ̀ ̣ ̉ ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ ̀ đè năng bơi nhưng yêu câu vưa cơ ban lai hêt sưc câp bach. ̣ ̀ ̉ ̣ ́ ́ ́ Song, nguyên nhân chinh lai là nhưng nguyên nhân chủ quan, chung đên tư sư lanh ́ ̣ ́ ́ ̃ đao cua Đang, bơi sư lanh đao cua Đang có tac đông vô cung quan trong và có tinh chât ̣ ̉ ̉ ̃ ̣ ̉ ̉ ́ ̣ ̀ ̣ ́ ́ quyêt đinh đôi vơi thanh bai cua sư nghiêp cach mang. Đang và nhà nươc đã tư kiêm điêm ́ ̣ ́ ̀ ̣ ̉ ̣ ́ ̣ ̉ ̉ ̉ 5
 6. và nghiêm khăc tư phê binh, nhưng sai lâm và khuyêt điêm đã pham, biêu hiên trên cac măt ́ ̀ ̀ ́ ̉ ̣ ̉ ̣ ́ ̣ sau đây: Con chủ quan trong viêc đanh giá tinh hinh nươc ta sau chiên tranh, thiên về nhưng ̀ ̣ ́ ̀ ̀ ́ thuân lơi con bỏ qua nhưng khó khăn. đề ra nhưng chủ trương, chỉ tiêu quá cao không phù ̣ ̀ hơp vơi tinh hinh thưc tê. Châm sưa đôi gơ bỏ mô hinh kinh tế tâp trung quan liêu bao câp, ̀ ̀ ́ ̣ ̉ ̀ ̣ ́ mô hinh kinh tế thơi chiên. Chủ quan nong vôi muôn bỏ qua nhưng bươc đi mang tinh thi êt ̀ ́ ́ ̣ ́ ́ ́ yêu trong quá trinh phat triên.. Buông long phap luât, buông long công cụ cuyên chinh vơi ́ ̀ ́ ̉ ̉ ́ ̣ ̉ ́ nhưng kẻ vi pham phap luât nhà nươc, nhưng kẻ phá hoai và chông đôi cach mang. ̣ ́ ̣ ̣ ́ ́ ́ ̣ Chinh vì vây, đôi mơi trơ thanh môt yêu câu bưc thiêt đôi vơi Đang và nhà nươc ́ ̣ ̉ ̀ ̣ ̀ ́ ̉ ̉ cung như toan thể dân tôc ta để có thể vưng bươc tiên lên trong thơi kì quá độ đi lên chủ ̃ ̀ ̣ ́ nghia xã hôi. ̃ ̣ 6
 7. Chương I: NHỮNG BƯỚC ĐÂU CUA CÔNG CUÔC ĐÔI MỚI ̀ ̉ ̣ ̉ ĐAI HÔI ĐAI BIÊU TOAN QUÔC LÂN THỨ VI CUA ĐANG (1986) ̣ ̣ ̣ ̉ ̀ ́ ̀ ̉ ̉ Trươc nhưng khó khăn, sai lâm đã nêu trên, đai hôi đai biêu toan quôc lân thư VI cua ̀ ̣ ̣ ̣ ̉ ̀ ́ ̀ ̉ Đang đã khai mac tai thủ đô Hà Nôi tư ngay 15 tơi ngay 18/12/1986. Tham gia đai hôi có ̉ ̣ ̣ ̣ ̀ ̀ ̣ ̣ 1129 đai biêu đai diên cho gân 1,9 triêu Đang viên trong cả nươc và có 32 đoan đai biêu ̣ ̉ ̣ ̣ ̀ ̣ ̉ ̀ ̣ ̉ quôc tế tham dư. Đanh giá viêc thưc hiên nghị quyêt đai hôi V; bao cao chinh trị tai đai hôi ́ ́ ̣ ̣ ́ ̣ ̣ ́ ́ ́ ̣ ̣ ̣ đã nêu ro: “thai độ cua Đang ta trong viêc đanh giá tinh hinh là nhin thăng vao sư thât, noi rõ ̃ ́ ̉ ̉ ̣ ́ ̀ ̀ ̀ ̉ ̀ ̣ ́ sư thât”. Cung vơi viêc đanh giá nhưng thanh tich đã đat đươc, ơ đai hôi nay chung ta chú ̣ ̀ ̣ ́ ̀ ́ ̣ ̣ ̣ ̀ ́ trong kiêm điêm nhưng măt yêu kem, phân tich sâu săc nhưng sai lâm và khuyêt điêm, vach ̣ ̉ ̉ ̣ ́ ́ ́ ̀ ́ ̉ ̣ rõ nguyên nhân và nêu ra biên phap khăc phuc, xac đinh nhiêm vụ và muc tiêu phân đâu ̣ ́ ́ ̣ ́ ̣ ̣ ̣ ́ ́ trong nhưng năm con lai cua chăng đương đâu tiên cua thơi kì quá đô. ̀ ̣ ̉ ̣ ̀ ̉ ̣ Trên tinh thân nhin thăng vao sư thât và noi rõ sư thât, Đai hôi đã nhân đinh 5 năm ̀ ̀ ̉ ̀ ̣ ́ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ vưa qua là môt chăng đương đây thư thach vơi Đang và nhân dân ta. Chung ta đã đat đươc ̣ ̣ ̀ ́ ̉ ́ ̣ không it thanh tưu nhưng bên canh đó lai nay sinh rât nhiêu nhưng khó khăn phưc tap. ́ ̀ ̣ ̣ ̉ ́ ̀ ̣ Trong nhưng năm tư 1981-1985, san xuât công nghiêp, nông nghiêp đã chặn đươc đà giam ̉ ́ ̣ ̣ ̉ sut (giai đoan 1979-1980) và tư năm 1981 đã đat đươc chuyên biên đang kê; nông nghiêp ́ ̣ ̣ ̉ ́ ́ ̉ ̣ tăng binh quân 4,9% môt năm (giai đoan 1976-1980 là 1,9%), san lương lương thưc binh ̀ ̣ ̣ ̉ ̀ ̀ quân hang năm đat 17 triêu tân, san xuât công nghiêp tăng binh quân 9,5%môt năm (giai ̣ ̣ ́ ̉ ́ ̣ ̀ ̣ đoan 1976-1980 là 0,6%), thu nhâp binh quân tăng hang năm là 6,4 % (giai đoan 1976-1980 ̣ ̣ ̀ ̀ ̣ là 0,4%). Về xây dưng cơ sơ vât chât kĩ thuât Xã hôi Chủ nghia, trong giai đoan nay, hang ̣ ́ ̣ ̣ ̃ ̣ ̀ ̀ trăm công trinh lơn, hang ngan công trinh vưa và nhỏ đã hoan thanh và đưa vao khai thac, ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ́ sư dung có hiêu qua. Công cuôc cai tao Xã hôi Chủ nghia đã tiên thêm môt bươc. Cuôc sông ̣ ̣ ̉ ̣ ̉ ̣ ̣ ̃ ́ ̣ ̣ ́ cua nhân dân trong thơi kì kinh tế con yêu kem đã đươc Đang chú trong chăm lo hơn; cuôc ̉ ̀ ́ ́ ̉ ̣ ̣ chiên đâu bao vệ thanh quả cach mang đam bao an ninh chinh trị và thưc hiên nghia vụ quôc ́ ́ ̉ ̀ ́ ̣ ̉ ̉ ́ ̣ ̃ ́ tế đã gianh đươc nhiêu thăng lơi to lơn. ̀ ̀ ́ Đai hôi đã khăng đinh nhưng thanh tưu đã đat đươc đông thơi cung không hề phủ ̣ ̣ ̉ ̣ ̀ ̣ ̀ ̃ nhân mà thăng thăn chỉ ra tinh hinh kinh tế xã hôi đât nươc ta đang tôn tai nhiêu vân đề bât ̣ ̉ ́ ̀ ̀ ̣ ́ ̀ ̣ ̀ ́ ́ câp, khó khăn. San xuât tăng châm không phù hơp vơi thơi gian, tiên bac và công sưc bỏ ra, ̣ ̉ ́ ̣ ̀ ̣ chưa đap ưng đươc nhu câu nhanh chong ôn đinh đơi sông cua nhân dân. Nhiêu chỉ tiêu cua ́ ̀ ́ ̉ ́ ̉ ̀ ̉ kế hoach 5 năm (1981-1985) không đat đã anh hương tơi toan bộ cac hoat đông kinh tế và ̣ ̣ ̉ ̀ ́ ̣ ̣ đơi sông nhân dân…Tom lai, chung ta chưa thưc hiên đươc muc tiêu mà đai hôi V đã vach ́ ́ ̣ ́ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ra, dó là ôn đinh về cơ ban tinh hinh kinh tế xã hôi và đơi sông nhân dân. Về nguyên nhân ̉ ̣ ̉ ̀ ̀ ̣ ́ cua nhưng vân đề trên, Đai hôi đã nhân manh: “Chung ta không đanh giá thâp nhưng khó ̉ ́ ̣ ̣ ́ ̣ ́ ́ ́ khăn khach quan, nhưng khó khăn đó là rât lơn. Song viêc quan trong hơn là phân tich sâu ́ ́ ̣ ̣ ́ săc nhưng nguyên nhân chủ quan, nêu ra nhưng sai lâm khuyêt điêm trong hoat đông cua ̀ ́ ̉ ̣ ̣ ̉ Đang và nhà nươc. Trong nhiêu năm qua, Đang đã măc sai lâm về “xac đinh muc tiêu và ̉ ̀ ̉ ́ ̀ ́ ̣ ̣ bươc đi về xây dưng cơ sơ vât chât kỹ thuât, cai tao Xã hôi Chủ nghia và quan lý kinh tê.” ̣ ́ ̣ ̉ ̣ ̣ ̃ ̉ ́ Tư thưc tiên cach mang, Đang đã nêu ra nhưng bai hoc kinh nghiêm quan trong: ́ ́ ̣ ̉ ̀ ̣ ̣ - Môt là trong toan bộ cac hoat đông cua mình, Đang phai quan triêt tư tương “lây ̣ ̀ ́ ̣ ̣ ̉ ̉ ̉ ́ ̣ ́ dân lam gôc”, xây dưng và phat huy quyên lam chủ cua nhân dân. ̀ ́ ́ ̀ ̀ ̉ 7
 8. Hai là đang phai xuât phat tư thưc tê; phai tôn trong và hanh đông theo cac quy - ̉ ́ ́ ́ ̉ ̣ ̀ ̣ ́ luât khach quan; năng lưc nhân thưc và hanh đông theo cac quy luât khach quan ̣ ́ ̣ ̀ ̣ ́ ̣ ́ chinh là điêu kiên đam bao sư lanh đao đung đắn cua Đang. ́ ̀ ̣ ̉ ̉ ̃ ̣ ́ ̉ ̉ - Ba là phai biêt kêt hơp sưc manh dân tôc vơi sưc manh thơi đai trong điêu kiên ̉ ́ ́ ̣ ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ mơi. - Bôn la: Phai xây dưng cơ câu Đang ngang tâm nhiêm vụ chinh trị là môt Đang ́ ̀ ̉ ́ ̉ ̀ ̣ ́ ̣ ̉ câm quyên, lanh đao nhân dân tiên hanh cuôc cach mang Xã hôi Chủ nghia. ̀ ̀ ̃ ̣ ́ ̀ ̣ ́ ̣ ̣ ̃ Nhân thưc đươc nhưng bai hoc kinh nghiêm trên, Đang đã manh dan vach ra môt ̣ ̀ ̣ ̉ ̣ ̣ ̣ ̣ đương lôi đôi mơi môt cach toan diên, mà băt đâu là đôi mơi cơ câu kinh tê. ́ ̉ ̣ ́ ̀ ̣ ́ ̀ ̉ ́ ́ I. Nhưng đinh hương đôi mơi cơ câu kinh tế ̉ ́ Trong đai hôi VI, Đang ta chỉ ro: “muôn đưa nên kinh tế thoat khoi tinh trang rôi ren ̣ ̣ ̉ ̃ ́ ̀ ́ ̉ ̀ ̣ ́ mât cân đôi, cân phai dưt khoat săp xêp lai nên kinh tế quôc dân theo cơ câu hơp ly, trong đó ́ ́ ̀ ̉ ́ ́ ́ ̣ ̀ ́ ́ ́ cac nganh, cac vung, cac thanh phân kinh tế và cac loai san xuât có quy mô và trinh độ khac ́ ̀ ́ ̀ ́ ̀ ̀ ́ ̣ ̉ ́ ̀ ́ nhau cân phai đươc bố trí cân đôi, liên kêt vơi nhau phù hơp vơi điêu kiên thưc tế bao đam ̀ ̉ ́ ́ ̀ ̣ ̉ ̉ cho nên kinh tế ôn đinh.” ̀ ̉ ̣ Trong cơ câu san xuât nganh trươc hêt là cac nganh san xuât công nghiêp và nông ́ ̉ ́ ̀ ́ ́ ̀ ̉ ́ ̣ nghiêp có ý nghia dăc biêt quan trong, có khả năng chi phôi nhưng môi quan hệ cân đôi ̣ ̃ ̣ ̣ ́ ́ ́ khac trong tông thể nên kinh tê. ́ ̉ ̀ ́ Đây là hai nganh san xuât vât chât cơ ban cua nên kinh tế quôc dân, do vây mà cân ̀ ̉ ́ ̣ ́ ̉ ̉ ̀ ́ ̣ ̀ bố trí sao cho giưa công nghiêp và nông nghiêp có sư kêt hơp chăt chẽ ngay tư đâu trơ thanh ̣ ̣ ́ ̣ ̀ ̀ môt cơ câu thông nhât. Cơ câu đó phai đam bao cho nên kinh tế phat triên cân đôi và tăng ̣ ́ ́ ́ ́ ̉ ̉ ̉ ̀ ́ ̉ ́ trương ôn đinh. ̉ ̣ Ơ môi giai đoan, mỗi chăng đương khac nhau thì vị trí cua công nghiêp và nông ̃ ̣ ̣ ́ ̉ ̣ nghiêp cung khac nhau, vì vây mà trong giai đoan hiên nay, Đang chủ trương tâp trung sưc ̣ ̃ ́ ̣ ̣ ̣ ̉ ̣ phat triên nông nghiêp, coi nông nghiêp là măt trân hang đâu, đưa nông nghiêp môt bươc ́ ̉ ̣ ̣ ̣ ̣ ̀ ̀ ̣ ̣ tiên lên nên san xuât lơn Xã hôi Chủ nghia. Yêu câu đăt ra la: “tăng nhanh về khôi lương và ́ ̀ ̉ ́ ̣ ̃ ̀ ̣ ̀ ́ tỉ suât hang nông san kêt hơp chuyên môn hoa vơi phat triên toan diên nông, lâm, ngư ́ ̀ ̉ ́ ́ ́ ̉ ̀ ̣ nghiêp” ̣ Đôi vơi cac nganh công nghiêp nhẹ và tiêu thủ công nghiêp, bao cao chinh trị tai đai ́ ́ ̀ ̣ ̉ ̣ ́ ́ ́ ̣ ̣ hôi cung chỉ rõ nhiêm vụ cua công nghiêp nhẹ và tiêu thủ công nghiêp là phai đap ưng đươc ̣ ̃ ̣ ̉ ̣ ̉ ̣ ̉ ́ nhu câu cua ngươi dân về nhưng loai hang cân thiêt để đam bao yêu câu chế biên nông lâm ̀ ̉ ̣ ̀ ̀ ́ ̉ ̉ ̀ ́ thuy san và tăng nhanh viêc lam hang gia công xuât khâu. ̉ ̉ ̣ ̀ ̀ ́ ̉ Đôi vơi công nghiêp năng và kêt câu hạ tâng là phai “phuc vụ cac muc tiêu kinh tê, ́ ̣ ̣ ́ ́ ̀ ̉ ̣ ́ ̣ ́ quôc phong trong chăng đương đâu tiên; rôi dưa trên nhưng kinh nghiêm thưc tế chuân bị ́ ̀ ̣ ̀ ̀ ̉ tiên đề cho sư phat triên kinh tế trong chăng đương tiêp theo”; cung trên cơ sơ đinh hương ̀ ́ ́ ̣ ́ ̃ ̣ đo, đai hôi cung khăng đinh đương lôi ưu tiên phat triên cac nganh công nghiêp năng lương ́ ̣ ̣ ̃ ̉ ̣ ́ ́ ̉ ́ ̀ ̣ như dâu khi, điên đông thơi cung phai chú trong cai tao mang lươi giao thông vân tai: “ưu ̀ ́ ̣ ̀ ̃ ̉ ̣ ̉ ̣ ̀ ̣ ̉ tiên giao thông vân tai đương thuy, tăng tỷ trong vân tai đương săt, săp xêp hơp lý vân tai ̣ ̉ ̉ ̣ ̣ ̉ ́ ́ ̣ ̉ đương bô, phat triên đương không”, bên canh đó cung cân chú trong viêc phat triên mang ̣ ́ ̉ ̣ ̃ ̀ ̣ ̣ ́ ̉ ̀ lươi giao thông nông thôn thông qua viêc kêt hơp giưa ngươi dân, nhà nươc và cac tổ chưc ̣ ́ ́ kinh tế tâp thể khac. ̣ ́ 8
 9. Đông thơi trong bao cao; đai hôi cung chỉ ra tâm quan trong cua cac nganh kinh tế ̀ ́ ́ ̣ ̣ ̃ ̀ ̣ ̉ ́ ̀ dich vu. Bơi trong nên kinh tế không thể thiêu đi cac nganh kinh tế nay. Tuy nhiên trong thưc ̣ ̣ ̀ ́ ́ ̀ ̀ tê, tỷ trong cua nganh dich vụ trong cơ câu kinh tế nươc ta chỉ chiêm môt phân rât nho. Đai ́ ̣ ̉ ̀ ̣ ́ ́ ̣ ̀ ́ ̉ ̣ hôi đã nêu ra cân phai đây manh viêc phat triên cac nganh như san xuât hang tiêu dung; buôn ̣ ̀ ̉ ̉ ̣ ̣ ́ ̉ ́ ̀ ̉ ́ ̀ ̀ ban nhỏ và vưa, phuc vụ cho nhưng nhu câu thiêt yêu cua nhân dân. ́ ̣ ̀ ́ ́ ̉ Tưu chung lai, sư đôi mơi cua cơ câu kinh tế là nhăm hương tơi thưc hiên tôt kế ̣ ̉ ̉ ́ ̀ ̣ ́ hoach 5 năm trong tương lai gân và ba muc tiêu – ba chương trinh trong điêm vê: ̣ ̀ ̣ ̀ ̣ ̉ ̀ - Lương thưc thưc phâm ̉ ̉ ́ ̀ - San xuât hang tiêu dung ̀ ̉ ̣ - Đây manh xuât khâu ́ ̉ II. Nhưng đinh hương trong viêc đôi mơi cơ chế quan lý ̣ ̣ ̉ ̉ Bên canh công tac đôi mơi cơ câu kinh tê; Đai hôi con đưa ra quyêt đinh mơi về cai ̣ ́ ̉ ́ ́ ̣ ̣ ̀ ́ ̣ ̉ tao Xã hôi Chủ nghia dưa trên 3 nguyên tăc: ̣ ̣ ̃ ́ Cai tao Xã hôi Chủ nghia nhât thiêt phai tuân theo nhưng quy luât khach quan về sư ̉ ̣ ̣ ̃ ́ ́ ̉ ̣ ́ phù hơp giưa quan hệ san xuât vơi tinh chât và trinh độ cua lưc lương san xuât để xac đinh ̉ ́ ́ ́ ̀ ̉ ̉ ́ ́ ̣ nhưng bươc đi và hinh thưc thich hơp; tư đó đai hôi khăng đinh “ đây manh cai tao Xã hôi ̀ ́ ̣ ̣ ̉ ̣ ̉ ̣ ̉ ̣ ̣ Chủ nghia là thương xuyên, liên tuc trong suôt thơi kì quá độ đi lên chủ nghia xã hôi…” ̃ ̣ ́ ̃ ̣ Ngoai viêc phat huy nôi lưc tư kinh tế trong nươc Đang ta con chủ trương đây manh, ̀ ̣ ́ ̣ ̉ ̀ ̉ ̣ mơ rông hiêu quả cua kinh tế đôi ngoai. Nhiêm vụ ôn đinh và phat triên cua kinh tế trong ̣ ̣ ̉ ́ ̣ ̣ ̉ ̣ ́ ̉ ̉ chăng đương đâu tiên cua con đương đôi mơi toan diên nay nhanh hay châm phụ thuôc môt ̣ ̀ ̉ ̉ ̀ ̣ ̀ ̣ ̣ ̣ phân quan trong vao viêc mơ rông và nâng cao hiêu quả cua công tac kinh tế đôi ngoai. Đai ̀ ̣ ̀ ̣ ̣ ̣ ̉ ́ ́ ̣ ̣ hôi VI nêu rõ sư cân thiêt “ công bố chinh sach khuyên khich đâu tư vao nươc ta dươi nhiêu ̣ ̀ ́ ́ ́ ́ ́ ̀ ̀ ̀ hinh thưc nhât là đôi vơi cac nganh, cơ sơ đoi hoi trinh độ kĩ thuât cao, lam hang xuât khâu. ̀ ́ ́ ́ ̀ ̀ ̀ ̀ ̣ ̀ ̀ ́ ̉ Đi đôi vơi viêc công bố luât đâu tư mơi cân có cac chinh sach và biên phap tao điêu kiên ̣ ̣ ̀ ̀ ́ ́ ́ ̣ ́ ̣ ̀ ̣ thuân lơi cho ngươi nươc ngoai và Viêt kiêu vao nươc ta để kinh doanh.” ̣ ̀ ̣ ̀ ̀ Để thiêt lâp cơ chế quan lý mơi cân thưc hiên môt cuôc cai cach lơn về bộ may nhà ́ ̣ ̉ ̀ ̣ ̣ ̣ ̉ ́ ́ nươc. Phân biêt rõ chưc năng quan lý hanh chinh-kinh tế vơi quan lý theo điạ phương và ̣ ̉ ̀ ́ ̉ ̀ vung lanh thô. ̃ ̉ Đai hôi VI cua Đang cho răng để tăng cương sưc chiên đâu cua Đang cung như năng ̣ ̣ ̉ ̉ ̀ ́ ́ ̉ ̉ ̃ lưc tổ chưc thưc tiên, Đang phai đôi mơi về nhiêu măt, đôi mơi tư duy mà đăc biêt là tư duy ̃ ̉ ̉ ̉ ̀ ̣ ̉ ̣ ̣ kinh tê, đôi mơi tổ chưc, đôi mơi đôi ngũ can bô, đôi mơi phương cach lanh đao và công ́ ̉ ̉ ̣ ́ ̣ ̉ ́ ̃ ̣ tac. Tuy nhiên, đôi mơi nhưng phai năm chăc ap dung hơp lý chủ nghia Mac-Lenin và tư ́ ̉ ̉ ́ ́ ́ ̣ ̃ ́ tương Hồ Chí Minh. Phai đây manh công tac nghiên cưu môt cach có hệ thông sư nghiêp ̉ ̉ ̣ ́ ̣ ́ ́ ̣ xây dưng chủ nghia và bao vệ tổ quôc, tư đó rut ra nhưng bai hoc kinh nghiêm tư thưc tiên, ̃ ̉ ́ ́ ̀ ̣ ̣ ̃ khăc phuc nhưng quan điêm sai lâm, lôi thơi. Đôi mơi tư duy không đông nghia vơi viêc ́ ̣ ̉ ̀ ̃ ̉ ̀ ̃ ̣ phủ nhân sach trơn nhưng quan điêm tư duy lý luân săn có mà nó là sư phủ nhân mang tinh ̣ ̣ ̉ ̣ ̃ ̣ ́ kế thưa; phat huy nhưng măt đung đăn trong tư duy đã có đông thơi khăc phuc nhưng măt ́ ̣ ́ ́ ̀ ́ ̣ ̣ con sai lâm hoăc lêch lac. Đó chinh là nhiêm vụ lơn lao cua công tac tư tương trong sư ̀ ̀ ̣ ̣ ̣ ́ ̣ ̉ ́ nghiêp đôi mơi. Đông thơi vơi viêc đôi mơi đôi ngũ can bô, phong cach lam viêc, cac ̣ ̉ ̀ ̣ ̉ ̣ ́ ̣ ́ ̀ ̣ ́ nguyên tăc tổ chưc sinh hoat Đang cung có yêu câu tât yêu là cân đôi mơi , nâng cao hiêu ́ ̣ ̉ ̃ ̀ ́ ́ ̀ ̉ ̣ quả cua công tac sinh hoat tư tương trong viêc thông nhât tư tương tăng cương đoan kêt ̉ ́ ̣ ̣ ́ ́ ̀ ́ trong Đang. ̉ 9
 10. Đai hôi VI cua Đang đã hoach đinh đương lôi đoi mơi môt cach toan diên và sâu săc, ̣ ̣ ̉ ̉ ̣ ̣ ́ ̉ ̣ ́ ̀ ̣ ́ triêt đê. Đó là sư kêt tinh trí tuệ cua toan Đang toan dân, thể hiên cho tinh thân trach nhiêm ̣ ̉ ́ ̉ ̀ ̉ ̀ ̣ ̀ ́ ̣ cao cua Đang vơi dân tôc, vơi đât nươc. ̉ ̉ ̣ Và trên tinh thân cua đai hôi VI; công cuôc đôi mơi đã đươc triên khai môt cach ̀ ̉ ̣ ̣ ̣ ̉ ̉ ̣ ́ manh me. Tuy vây tinh hinh đất nươc cung như thế giơi trong giai đoan 1987-1988 có nhiêu ̣ ̃ ̣ ̀ ̀ ̃ ̣ ̀ biên đông phưc tap, anh hương lơn tơi đât nươc ta. Trong nươc, lam phat vân chưa thaoat ́ ̣ ̣ ̉ ́ ̣ ́ ̃ ́ khoi tinh trang “ba con sô”: 1986-774,7%;1987 398,3%. Đơi sông nhân dân khó khăn, tiên ̉ ̀ ̣ ́ ́ ̀ lương, trơ câp xã hôi giam sut manh. Công thương nghiêp đinh đôn, nông nghiêp không ́ ̣ ̉ ́ ̣ ̣ ̀ ́ ̣ cung ưng đủ nhu câu trong nươc, nan đoi xay ra ơ nhiêu nơi. Quôc tê, sư sup đỏ cua chủ ̀ ̣ ́ ̉ ̀ ́ ́ ̣ ̉ nghia xã hôi ơ Đông Âu và Liên Xô gây nên nhưng anh hương không tôt tơi tinh hinh cach ̃ ̣ ̉ ́ ̀ ̀ ́ mang đât nươc ta. ̣ ́ Trươc tinh hinh muôn ngan khó khăn chông chât như vây, Đang và nhá nươc cung ̀ ̀ ̀ ̀ ́ ̣ ̉ ̀ vơi toan thể nhân dân cang tỏ rõ ban linh vưng vang; môt măt phân tich rõ nhưng nguyên ̀ ̀ ̉ ̃ ̀ ̣ ̣ ́ nhân cua cac khó khăn như châm tông kêt thưc tiên để đưa ra nhưng quyêt sach hơp ly; nhà ̉ ́ ̣ ̉ ́ ̃ ́ ́ ́ nươc châm cụ thể hoa đương lôi cua Đang vao thưc tiên…đông thơi giư vưng lâp trương ̣ ́ ́ ̉ ̉ ̀ ́ ̀ ̣ chinh tri; khăc phuc khó khăn, tưng bươc đưa nghị quyêt đai hôi VI vao thưc tiên. ́ ̣ ́ ̣ ́ ̣ ̣ ̀ ̃ III. Nhưng thanh tưu ban đâu ̀ ̀ Cac hôi nghị trung ương khoa VI đã tâp trung ban và quyêt đinh nhưng bươc đi quan ́ ̣ ́ ̣ ̀ ́ ̣ trong cua sư nghiêp đôi mơi. Hôi nghị lân 2 ban châp hanh trung ương (4-1987) ban về vân ̣ ̉ ̣ ̉ ̣ ̀ ́ ̀ ̀ ́ đề lưu thông phân phôi; cac hôi nghị tiêp theo cho tơi hôi nghị 6 (3-1989)đã quyêt đinh ́ ́ ̣ ́ ̣ ́ ̣ nhưng chủ trương chinh sach lơn nhăm đây manh quá trinh đôi mơi, đăc biêt là về vân đề ́ ́ ̀ ̉ ̣ ̀ ̉ ̣ ̣ ́ đôi mơi cơ câu kinh tê. Nhơ có nhưng quyêt sach hơp lý cua Đang mà nên kinh tế đã có ̉ ́ ́ ́ ́ ̉ ̉ ̀ nhưng bươc chuyên biên tich cưc; mưc lam phat giam xuông nhanh chong chỉ con ơ mưc ̉ ́ ́ ̣ ́ ̉ ́ ́ ̀ “hai con sô” (67,4%-1990). Công thương nghiêp khơi săc trơ lai; ba chương trinh kinh tế ́ ̣ ́ ̣ ̀ trong điêm đat đươc nhưng tiên bộ rõ rêt. Đơi sông nhân dân đươc cai thiên rõ rêt; dân chủ ̣ ̉ ̣ ́ ̣ ́ ̉ ̣ ̣ trong xã hôi đươc cai thiên và phat huy; quôc phong an ninh đươc giư vưng; hoat đông kinh ̣ ̉ ̣ ́ ́ ̀ ̣ ̣ tế đôi ngoai đươc mơ rông, đây lui thị trương bị bao vây cô lâp; công tac xây dưng, chinh ́ ̣ ̣ ̉ ̀ ̣ ́ ̉ đôn Đang có nhiêu tiên bô. Môt số chỉ tiêu kinh tế xã hôi có tiên bộ đang kê. Kim ngach xuât ́ ̉ ̀ ́ ̣ ̣ ̣ ́ ́ ̉ ̣ ́ khâu năm 1986 là 439 triêu rup và 387 triêu USD nhưng tơi năm 1990 đã tăng đang kể lên ̉ ̣ ́ ̣ ́ 1019 triêu rup và 1170 triêu USD. Đã có hai măt hang xuât khâu là gao và dâu thô. Mưc tăng ̣ ́ ̣ ̣ ̀ ́ ̉ ̣ ̀ trương hang năm trong giai đôan 1986-1990 đat 3,9%. Đơi sông tinh thân cua nhân dân ̀ ̣ ̣ ́ ̀ ̉ đươc nâng cao. Hệ thông luât phap đươc cai thiên mang lai hiêu quả cao trong công tac quan ̣ ́ ̉ ̣ ̣ ̣ ́ ̉ ly.́ Quả thưc,qua thưc tế đã chưng minh đương lôi lanh đao cua Đang là hoan toan đung ́ ̃ ̣ ̉ ̉ ̀ ̀ ́ đăn; và Đang đã chưng minh vai trò lanh đao tât yêu cua minh thông qua viêc đinh hương ́ ̉ ̃ ̣ ́ ́ ̉ ̀ ̣ ̣ đôi mơi cung như lanh đao nhân dân ta bươc nhưng bươc đâu tiên trên con đương ây. Ngay ̉ ̃ ̃ ̣ ̀ ́ sau khi đai hôi VI kêt thuc, Bộ chinh trị và ban châp hanh khoa VI đã lâp ra ban soan thao ̣ ̣ ́ ́ ́ ̀ ́ ̣ ̣ ̉ cương linh và chiên lươc phat triên kinh tê-xã hôi. Để phat huy trí tuệ tâp thể trong viêc ̃ ́ ́ ̉ ́ ̣ ́ ̣ ̣ chuân bị cac văn kiên, 3-1990, 5 tiêu ban cua trung ương đã đươc thanh lâp nhăm lây ý kiên ̉ ́ ̣ ̉ ̉ ̀ ̣ ̀ ́ ́ rông rai trong toan bộ cac tâng lơp nhân dân. Đó là môt quá trinh chuân bị công phu và kĩ ́ ̃ ̀ ́ ̀ ̣ ̀ ̉ lương dưa trên nhưng cơ sơ lý luân đung đăn kêt hơp vơi nhưng kinh nghiêm thưc tiên có ̣ ́ ́ ́ ̣ ́ đươc trong giai đoan 1986-1990 tiên tơi Đai hôi VII. ̣ ́ ̣ ̣ 10
 11. Chương II: ĐAI HÔI ĐAI BIÊU TOAN QUÔC LÂN THỨ VII CUA ĐANG ̣ ̣ ̣ ̉ ̀ ́ ̀ ̉ ̉ I. Đanh giá giai đoan đâu tiên cua chăng đương đôi mơi ́ ̣ ̀ ̉ ̣ ̉ Đai hôi VII diên ra tư ngay 24 tơi ngay 27-6-1991 tai Hà Nôi. Tham dư đai hôi có ̣ ̣ ̃ ̀ ̀ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̉ ̣ 1176 đai biêu thay măt cho 2,1 triêu Đang viên trên toan quôc. Đai hôi diên ra trong hoan ̣ ̉ ̀ ́ ̣ ̣ ̃ ̀ canh mà Liên Xô và cac nươc Đông Âu đã sup đô, do vây đai hôi nay mang tinh chât quyêt ̉ ́ ̣ ̉ ̣ ̣ ̣ ̀ ́ ́ ́ đinh vân mênh đât nươc. Năm vưng nguyên tăc và quan điêm đôi mơi đã đươc đề ra tư đai ̣ ̣ ́ ́ ́ ̉ ̉ ̣ hôi VI, Đang vân kiên đinh con đương tiên lên chủ nghia xã hôi, Đang sẽ lanh đao toan dân ̣ ̉ ̃ ̣ ́ ̃ ̣ ̉ ̃ ̣ ̀ vươt qua giai đoan khó khăn nay. Sau 5 năm tiên hanh nghị quyêt đai hôi VI, công cuôc đôi ̣ ̀ ́ ̀ ́ ̣ ̣ ̣ ̉ mơi đã đat đươc nhưng thanh tưu quan trong. Nhân dân ta, dươi sư lanh đao cua Đang đã ̣ ̀ ̣ ̃ ̣ ̉ ̉ phat huy đươc truyên thông anh hung, ban chât cân cù sang tao, hoan thanh đươc nhưng ́ ̀ ́ ̀ ̉ ́ ̀ ́ ̣ ̀ ̀ nhiêm vụ cơ ban đã đươc đề ra trong đai hôi VI, đông thơi cung tao tiên đề thuân lơi cho ̣ ̉ ̣ ̣ ̃ ̣ ̀ ̣ giai đoan tiêp theo. Tư thưc tiên thanh đã đươc tông kêt trong bao cao tai đai hôi VII, Đang ̣ ́ ̃ ̀ ̉ ́ ́ ́ ̣ ̣ ̣ ̉ ta đã rut ra môt số kinh nghiêm: ́ ̣ - Phai kiên đinh giư vưng đinh hương Xã hôi Chủ nghia trong quá trinh đôi mơi ̉ ̣ ̣ ̣ ̃ ̀ ̉ - Đôi mơi toan diên triêt để theo nhưng bươc đi và hinh thưc thich hơp ̉ ̀ ̣ ̣ ̀ ́ - Phat triên nên kinh tế nhiêu thanh phân theo đinh hương Xã hôi Chủ nghia có sư chi ́ ̉ ̀ ̀ ̀ ̀ ̣ ̣ ̃ phôi cua nhà nươc. ́ ̉ - Tiêp tuc phat huy sâu rông nên dân chủ Xã hôi Chủ nghia nhưng cân xem xet và cân ́ ̣ ́ ̣ ̀ ̣ ̃ ̀ ́ đôi, đề ra nhưng bươc đi phù hơp vơi tinh hinh chinh trị thưc tiên xã hôi noi chung. ́ ̀ ̀ ́ ̃ ̣ ́ - Trong quá trinh đôi mơi cân đề cao công tac dư bao, kip thơi phat hiên và giai quyêt ̀ ̉ ̀ ́ ́ ̣ ́ ̣ ̉ ́ nhưng vân đề nay sinh ngay tư gôc rễ cua no. Tăng cương tông kêt, rut ra kinh ́ ̉ ́ ̉ ́ ̉ ́ ́ nghiêm thưc tiên, kêt hơp vơi hoan chinh lý luân về con đương đi lên chủ nghia Xã ́ ́ ̀ ̉ ̣ ̃ hôi. ̣ Tư đo, đai hôi đã đề ra đinh hương, cương linh cho nhưng bươc đi tiêp theo. ́ ̣ ̣ ̣ ̃ ́ II. Nhưng bươc đi tiêp theo cua sư nghiêp đôi mơi ́ ̉ ̣ ̉ Nhiêm vụ quan trong cua đai hôi VII là tâp trung trí tuệ thao luân và thông qua ̣ ̉ ̣ ̣ ̣ ̉ ̣ Cương linh xây dưng đât nươc trong thơi kì quá độ đi lên chủ nghia xã hôi và chiên lươc ôn ̃ ́ ̃ ̣ ́ ̉ đinh, phat triên kinh tê-xã hôi đên năm 2008. ̣ ́ ̉ ́ ̣ ́ Cương linh đã khai quat qua quá trinh cach mang Viêt Nam và tư đó rut ra bai hoc: ̃ ́ ́ ̀ ́ ̣ ̣ ́ ̀ ̣ năm vưng ngon cơ đôc lâp dân tôc và chủ nghia xã hôi. Cương linh cung trinh bay vân đề ́ ̣ ̣ ̣ ̣ ̃ ̣ ̃ ̃ ̀ ̀ ́ quá trinh quá độ đi lên chủ nghia xã hôi con tôn tai nhiêu khuyêt điêm và cac biên phap khăc ̀ ̃ ̣ ̀ ̀ ̣ ̀ ́ ̉ ́ ̣ ́ ́ phuc trươc tinh hinh thế giơi. ̣ ̀ ̀ Tư kêt qua nghiên cưu lí luân và tông kêt thưc tiên xây dưng chủ nghia xã hôi đông thơi ́ ̉ ̣ ̉ ́ ̃ ̃ ̣ ̀ cung nêu ra nhưng đăc trưng cơ ban nhât cua Xã hôi Chủ nghia ơ nươc ta. Đó là môt xã hôi: ̃ ̣ ̉ ́ ̉ ̣ ̃ ̣ ̣ “ - Do nhân dân lao đông lam chủ ̣ ̀ - Có môt nên kinh tế phat triên cao dưa trên lưc lương san xuât hiên đai và chế độ ̣ ̀ ́ ̉ ̉ ́ ̣ ̣ công hưu về cac tư liêu san xuât chủ yêu. ́ ̣ ̉ ́ ́ - Có môt nên văn hoa tiên tiên đâm đà ban săc dân tôc. ̣ ̀ ́ ́ ̣ ̉ ́ ̣ 11
 12. - Con ngươi đươc giai phong hoan toan khoi ap bưc boc lôt bât công, lam theo năng ̉ ́ ̀ ̀ ̉ ́ ́ ̣ ́ ̀ lưc, hương theo lao đông, có cuôc sông âm no, hanh phuc, có điêu kiên phat triên ̣ ̣ ́ ́ ̣ ́ ̀ ̣ ́ ̉ toan diên. ̀ ̣ - Cac dân tôc trong nươc binh đăng đoan kêt giup đơ nhau cung tiên bô. ́ ̣ ̀ ̉ ̀ ́ ́ ̀ ́ ̣ - Có quan hệ hưu hao hơp tac vơi tât cả cac nươc trên thế giơi.” ̉ ́ ́ ́ Ngoai ra cương linh cung cho răng “Để thưc hiên muc tiêu dân giau nươc manh theo ̀ ̃ ̃ ̀ ̣ ̣ ̀ ̣ con đương Xã hôi Chủ nghia, điêu quan trong nhât là phai cai biên căn ban tinh trang kinh tế ̣ ̃ ̀ ̣ ́ ̉ ̉ ́ ̉ ̀ ̣ xã hôi kem phat triên, chiên thăng nhưng lưc lương can trơ viêc thưc hiên muc tiêu đo, ̣ ́ ́ ̉ ́ ́ ̉ ̣ ̣ ̣ ́ trươc hêt là cac thế lưc thù đich chông đôc lâp dân tôc và chủ nghia xã hôi.” ́ ́ ̣ ́ ̣ ̣ ̣ ̃ ̣ Đai hôi VII cua Đang đã thông qua chiên lươc ôn đinh và phat triên kinh tế đên năm ̣ ̣ ̉ ̉ ́ ̉ ̣ ́ ̉ ́ 2000. Muc tiêu tông quat năm 2000 là “ra khoi khung hoang, ôn đinh tinh hinh kinh tế xã ̣ ̉ ́ ̉ ̉ ̉ ̉ ̣ ̀ ̀ hôi, phân đâu vươt qua tình trang nươc ngheo và kem phat triên, cai thiên đơi sông nhân ̣ ́ ́ ̣ ̀ ́ ́ ̉ ̉ ̣ ́ dân, cung cố quôc phong an ninh, tao điêu kiên cho đât nươc phat triên nhanh hơn vao đâu ̉ ́ ̀ ̣ ̀ ̣ ́ ́ ̉ ̀ ̀ thế kỷ 21. Đề ra chiên lươc về vân đề cơ câu kinh tê, cơ chế quan lý và cac cơ sơ lơn, xây ́ ́ ́ ́ ̉ ́ dưng nhưng chỉ tiêu dưa trên nhưng căn cư vao kinh nghiêm thưc tiên cua tưng linh vưc. ̀ ̣ ̃ ̉ ̃ Sau Đai hôi VII, sư tan rã cua Liên Xô tac đông sâu săc đên nươc ta. Môt số Đang ̣ ̣ ̉ ́ ̣ ́ ́ ̣ ̉ viên cung nhân dân đã hoai nghi về tiên đồ cua chủ nghia xã hôi. Bên canh đo, nươc ta con ̀ ̀ ̀ ̉ ̃ ̣ ̣ ́ ̀ bị cac thế lưc thù đich đây manh cac hoat đông chông phá gây mât ôn đinh và bao loan. ́ ̣ ̉ ̣ ́ ̣ ̣ ́ ́ ̉ ̣ ̣ ̣ Nươc ta môt lân nưa rơi vao tinh trang hiêm ngheo. ̣ ̀ ̀ ̀ ̣ ̉ ̀ Trươc tinh hinh đo, Trung ương Đang tổ chưc đông viên toan dân và toan quân tăng ̀ ̀ ́ ̉ ̣ ̀ ̀ cương đoan kêt, nêu cao ý chí tư lưc - tư cương, đôc lâp - sang tao, vươt qua thach thưc, ̀ ́ ̣ ̣ ́ ̣ ́ tiêp tuc tiên lên Xã hôi Chủ nghia. ́ ̣ ́ ̣ ̃ Ngay 25 – 11 – 1991 tơi ngay 4 – 12 – 1991, Hôi nghị lân II Ban châp hanh Trung ̀ ̀ ̣ ̀ ́ ̀ ương Đang khoa VII hop và ra nghị quyêt về nhiêm vụ và giai phap ôn đinh, phat triên kinh ̉ ́ ̣ ́ ̣ ̉ ́ ̉ ̣ ́ ̉ tế xã hôi trong giai đoan 1992 – 1995. ̣ ̣ Dưa trên nhưng quan điêm cua Đang, ngay 15 – 4 – 1992, Quôc hôi khoa VIII kỳ ̉ ̉ ̉ ̀ ́ ̣ ́ hop thư XI đã thông qua Hiên phap nươc Công hoa Xã hôi Chủ nghia Viêt Nam. Hiên phap ̣ ́ ́ ̣ ̀ ̣ ̃ ̣ ́ ́ đã thể chế hoa đương lôi đôi mơi cua Đang và khăng đinh điêu đó tai điêu 4. ́ ́ ̉ ̉ ̉ ̉ ̣ ̀ ̣ ̀ Ngay 23 – 8 – 1995, Hôi nghị lân thư VIII cua Ban châp hanh Trung ương Đang ̀ ̣ ̀ ̉ ́ ̀ ̉ khoa VII đã ra nghị quyêt tiêp tuc xây dưng và hoan thiên nhà nươc Công hoa Xã hôi Chủ ́ ́ ́ ̣ ̀ ̣ ̣ ̀ ̣ nghia Viêt Nam, trong tâm là cai cach môt bươc nên hanh chinh. ̃ ̣ ̣ ̉ ́ ̣ ̀ ̀ ́ Ngoai ra Đang con rât chú trong công tac lý luân, vân dung chủ nghia Mac Lênin, tư ̀ ̉ ̀ ́ ̣ ́ ̣ ̣ ̣ ̃ ́ tương Hồ Chí Minh trong điêu kiên lich sư mơi. ̀ ̣ ̣ Ngay 28 – 3 – 1992, Bộ Chinh trị ra Nghị quyêt số 01-NG/TU về công tac lý luân ̀ ́ ́ ́ ̣ trong giai đoan hiên nay. ̣ ̣ Ngay 29 – 6 – 1992, Hôi nghị lân III Ban châp hanh Trung ương Đang khoa VII đã ̀ ̣ ̀ ́ ̀ ̉ ́ đề ra môt số nhiêm vụ đôi mơi trong công tac xây dưng và chinh đôn Đang. ̣ ̣ ̉ ́ ̉ ́ ̉ Hôi nghị lân IV Ban châp hanh Trung ương Đang, thang 1 năm 1993, đã có cac nghị ̣ ̀ ́ ̀ ̉ ́ ́ quyêt và nhiêm vụ văn hoa-văn nghê, sư nghiêp giao duc-đao tao, chăm soc y tê, bao vệ sưc ́ ̣ ́ ̣ ̣ ́ ̣ ̀ ̣ ́ ́ ̉ khoe nhân dân và chinh sach dân số – kế hoach hoa gia đinh và công tac thanh niên trong ̉ ́ ́ ̣ ́ ̀ ́ thơi kỳ mơi. Trong tiên trinh đôi mơi, nông nghiêp luôn là nganh kinh tế đươc Đang và Nhà nươc ́ ̀ ̉ ̣ ̀ ̉ quan tâm đăt lên hang đâu. Qua 5 năm đôi mơi, nông nghiêp đã đat đươc nhưng thanh tưu to ̣ ̀ ̀ ̉ ̣ ̣ ̀ 12
 13. lơn. Chinh vì vây, Đang nhân manh “Đôi mơi cơ câu kinh tế nông nghiêp hương vao san ́ ̣ ̉ ́ ̣ ̉ ́ ̣ ̀ ̉ xuât hang hoa kêt hơp vơi chinh sach kinh tế nhiêu thanh phân. Gop phân lam thay đôi cơ ́ ̀ ́ ́ ́ ́ ̀ ̀ ̀ ́ ̀ ̀ ̉ câu kinh tế hiên có ơ nươc ta. Bên canh nông nghiêp, công nghiêp cung đươc chú trong, đăc ́ ̣ ̣ ̣ ̣ ̃ ̣ ̣ biêt là cac nghanh công nghiêp năng, xây dưng cơ sơ vât chât Xã hôi Chủ nghia. Đang danh ́ ́ ̀ ̣ ̣ ̣ ́ ̣ ̃ ̉ ́ giá là “chủ trương phat triên công nghiêp hoa, hiên đai hoa đât nươc chinh là yêu câu câp ́ ̉ ̣ ́ ̣ ̣ ́ ́ ́ ̀ ́ bach, trong tâm cua thơi kỳ mơi. ́ ̣ ̉ Đi đôi vơi quá trinh phat triên kinh tế, Đang chủ trương đoan kêt dân tôc, tăng ̀ ́ ̉ ̉ ̀ ́ ̣ cương măt trân dân tôc thông nhât như tinh thân cua Đai hôi VII đã đề ra. Đai đoan kêt đan ̣ ̣ ̣ ́ ́ ̉ ̣ ̣ ̣ ̀ ́ tôc là là đoan kêt nhưng ngươi trong môt đai gia dinh cac dân tôc Viêt Nam bao gôm moi ̣ ̀ ̣ ̣ ̀ ́ ̣ ̣ ̀ ̣ tâng lơp, giai câp, tôn giao, dân tôc,nhăm giư vưng và bao vệ chủ quyên toan ven lanh thổ ̀ ́ ́ ̣ ̀ ̉ ̀ ̀ ̣ ̃ quôc gia, đông thơi cung là điêu kiên tiên quyêt để đưa nươc ta ra khoi thơi kì lac hâu tiên ́ ̀ ̃ ̀ ̣ ́ ̉ ̣ ̣ ́ lên “dân giau, nươc manh, xã hôi công băng, văn minh”. ̀ ̣ ̣ ̀ III. Nhưng thanh tưu đat đươc trong giai đoan 1991-1995 ̀ ̣ ̣ Tư 1992, vươt qua nhưng thư thach, công cuôc đôi mơi do Đang lanh đao tiêp tuc ́ ̣ ̉ ̉ ̃ ̣ ́ ̣ phat triên toan diên, vưng chăc. Giá trị san lương công nghiêp – nông nghiêp – dich vụ tăng ́ ̉ ̀ ̣ ́ ̉ ̣ ̣ ̣ khá nhanh. Lam phat năm 1992 là 17,5%, giam xuông môt cach nhanh chong xuông con ̣ ́ ̉ ́ ̣ ́ ́ ́ ̀ 5,2% năm 1993. Tăng trương kinh tế trong giai đoan nay đat binh quân 7,2%. Tôc độ tăng ̣ ̀ ̣ ̀ ́ trương công-nông nghiêp cao. Tinh tơi năm 1993, nươc ta đã hoan thanh cac chỉ tiêu về ̣ ́ ̀ ̀ ́ kinh tế xã hôi, bao đam cac yêu câu về quôc phong và an ninh. Đông thơi cung mơ rông ̣ ̉ ̉ ́ ̀ ́ ̀ ̀ ̃ ̣ quan hệ đôi ngoai. ́ ̣ Đăc biêt trong nhưng năm 1991-1995, nhơ viêc thưc hiên cương linh, chiên lươc ̣ ̣ ̣ ̣ ̃ ́ phat triên kinh tế và nhưng muc tiêu cụ thể do đai hôi VII đề ra, công cuôc đôi mơi đã đat ́ ̉ ̣ ̣ ̣ ̣ ̉ ̣ đươc nhiêu thanh tưu quan trong. Tăng trương binh quân hang năm đat 8,2% (kế hoach là ̀ ̀ ̣ ̀ ̀ ̣ ̣ 5,5-6,2%). Tỷ trong, san lương công nghiêp tăng cao. San xuât nông nghiêp không chỉ đap ̣ ̉ ̣ ̉ ́ ̣ ́ ưng đủ nhu câu trong nươc mà con xuât khâu hang năm 2 triêu tân. Lam phat giam tư 67,4% ̀ ̀ ́ ̉ ̀ ̣ ́ ̣ ́ ̉ năm 1991 xuông con 12,7% năm 1995. Đơi sông nhân dân đươc cai thiên đang kê; trinh độ ́ ̀ ́ ̉ ̣ ́ ̉ ̀ dân trí tăng lên, sư nghiêp giao duc và đao tao có nhưng chuyên biên tich cưc. An ninh, ̣ ́ ̣ ̀ ̣ ̉ ́ ́ chinh tri, quôc phong đươc cung cố và đam bao vưng chăc; công tac cung cố và xây dưng ́ ̣ ́ ̀ ̉ ̉ ̉ ́ ́ ̉ Đang đat đươc nhiêu thanh tưu lơn. Về măt đôi ngoai, nươc ta đã khôi phuc và mơ rông ̉ ̣ ̀ ̀ ̣ ́ ̣ ̣ ̣ quan hệ hơp tac vơi Trung Quôc về nhiêu măt; tăng cương quan hệ lang giêng hưu nghị vôn ́ ́ ̀ ̣ ́ ̀ ́ có vơi Lao, Campuchia; trơ thanh thanh viên ASEAN; cung cố quan hệ vơi Nga và cac ̀ ̀ ̀ ̉ ́ nươc Đông Âu; binh thương hoa quan hệ vơi My. ̀ ́ ̃ 13
 14. Chương III: TÔNG KÊT 10 NĂM ĐÔI MỚI – ĐAI HÔI ĐAI BIÊU TOAN QUÔC LÂN THỨ VIII ̉ ́ ̉ ̣ ̣ ̣ ̉ ̀ ́ ̀ CUA ĐANG ̉ ̉ I. Tông kêt 10 năm đôi mơi – đinh hương cho giai đoan tiêp theo: ̉ ́ ̉ ̣ ̣ ́ Vơi nhưng thanh công cua 10 năm đôi mơi và 5 năm thưc hiên nghị quyêt đai hôi ̀ ̉ ̉ ̣ ́ ̣ ̣ VII; Đang đã quyêt đinh tiên hanh Đai hôi đai biêu toan quôc lân thư VIII cua Đang tư ngay ̉ ́ ̣ ́ ̀ ̣ ̣ ̣ ̉ ̀ ́ ̀ ̉ ̉ ̀ 28-6-1996 tơi 1-7-1996 tai Hà Nôi. Tham dư đai hôi có 1169 đai biêu cung nhiêu đoan đai ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̉ ̀ ̀ ̀ ̣ biêu quôc tê. Đai hôi có nhiêm vụ tông kêt chăng đương 10 năm đôi mơi đông thơi cung ̉ ́ ́ ̣ ̣ ̣ ̉ ́ ̣ ̉ ̀ ̃ quyêt đinh muc tiêu, phương hương, giai phap công nghiêp hoa, hiên đai hoa đât nươc đên ́ ̣ ̣ ̉ ́ ̣ ́ ̣ ̣ ́ ́ năm 2000 và 2020, bổ sung sưa đôi điêu lệ Đang. ̉ ̀ ̉ Sau 10 năm thưc hiên đương lôi đôi mơi môt cach toan diên và 5 năm thưc hiên nghị ̣ ́ ̉ ̣ ́ ̀ ̣ ̣ quyêt đai hôi VII, đât nươc ta đã vươt qua nhiêu thư thach cam go, nhưng khoanh khăc ́ ̣ ̣ ́ ̀ ́ ̉ ́ tương chưng không vươt qua đươc; không nhưng vây nhân dân ta dươi sư lanh đao sang ̣ ̃ ̣ ́ suôt cua Đang con vươn lên đat nhưng thăng lơi nôi bât trên nhiêu măt. ́ ̉ ̉ ̀ ̣ ́ ̉ ̣ ̀ ̣ Công cuôc đôi mơi trong 10 năm qua đã thu đươc nhưng thanh tưu to lơn và có ý ̣ ̉ ̀ ngia rât quan trong. Nhiêm vụ đươc đai hôi VII đề ra cho giai đoan 1991-1995 đã cơ ban ̃ ́ ̣ ̣ ̣ ̣ ̉ hoan thanh. ̀ ̀ Nươc ta đã ra khoi khung hoang tuy nhiên vân con nhiêu măt chưa vưng chăc. ̉ ̉ ̉ ̃ ̀ ̀ ̣ ́ Nhiêm vụ đươc đề ra trong thơi kì đâu quá độ lên chủ nghia xã hôi là tao tiên đề cho ̣ ̀ ̃ ̣ ̣ ̀ công nghiêp hoa, hiên đai hoa đã cơ ban hoan thanh, cho phep nươc ta bươc vao thơi kì ̣ ́ ̣ ̣ ́ ̉ ̀ ̀ ́ ̀ mơi, đây manh công nghiêp hoa và hiên đai hoa môt cach toan diên. ̉ ̣ ̣ ́ ̣ ̣ ́ ̣ ́ ̀ ̣ Con đương đi lên chủ nghia xã hôi ơ nươc ta ngay cang đươc xac đinh rõ rang và ̃ ̣ ̀ ̀ ́ ̣ ̀ chăc chăn hơn. Điêu đó cho thây tinh đung đăn trong quyêt đinh đôi mơi và phương cach ́ ́ ̀ ́ ́ ́ ́ ́ ̣ ̉ ́ lanh đao dôi mơi cua Đang. Tuy nhiên bên canh nhưng thanh tưu đã đat đươc, Đai hôi VIII ̃ ̣ ̉ ̉ ̉ ̣ ̀ ̣ ̣ ̣ cung chỉ ra nhiêu khuyêt điêm thiêu sot cân khăc phuc như chưa thưc hiên tiêt kiêm, đơi ̃ ̀ ́ ̉ ́ ́ ̀ ́ ̣ ̣ ́ ̣ sông nhân dân con ngheo, mưc sông thâp… ́ ̀ ̀ ́ ́ Đanh giá chăng đương đôi mơi 10 năm đôi mơi; đai hôi đã nêu ra nhưng bai hoc kinh ́ ̣ ̉ ̉ ̣ ̣ ̀ ̣ nghiêm chủ yêu: ̣ ́ 1. Năm vưng muc tiêu đôc lâp dân tôc và chủ nghia xã hôi trong suôt quá trinh đôi mơi, ́ ̣ ̣ ̣ ̣ ̃ ̣ ́ ̀ ̉ quá độ lên chủ nghia xã hôi. Năm vưng hai nhiêm vụ chiên lươc là xây dưng và bao ̃ ̣ ́ ̣ ́ ̉ vệ tổ quôc. Kiên trì chủ nghia Mac – Lenin cung tư tương Hồ Chí Minh . ́ ̃ ́ ̀ 2. Kêt hơp chăt chẽ ngay tư đâu đôi mơi kinh tế và đôi mơi chinh tri; lây đôi mơi kinh ́ ̣ ̀ ̉ ̉ ́ ̣ ́ ̉ tế lam trong tâm, tưng bươc đôi mơi chinh tri. ̀ ̣ ̉ ́ ̣ 3. Xây dưng nên kinh tế hang hoa nhiêu thanh phân vơi cơ chế thị trương, tăng cương ̀ ̀ ́ ̀ ̀ ̀ vai trò quan lý cua nhà nươc theo đinh hương Xã hôi Chủ nghia. Tăng trương nhanh ̉ ̉ ̣ ̣ ̃ vè kinh tế phai đi đôi vơi thưc hiên tiên bộ và công băng xã hôi; giư gin và phat huy ̉ ̣ ́ ̀ ̣ ̀ ́ ban săc dân tôc; bao vệ môi trương sinh thai. ̉ ́ ̣ ̉ ́ 4. Mơ rông và tăng cương khôi đai đoan kêt toan dân; phat huy sưc manh dân tôc. ̣ ́ ̣ ̀ ́ ̀ ́ ̣ ̣ 5. Mơ rông hơp tac quôc tê, tranh thủ sư đông tinh ung hộ va giup đơ cua nhân dân thế ̣ ́ ́ ́ ̀ ̀ ̉ ́ ̉ giơi; kêt hơp sưc manh dân tôc và sưc manh thơi đai. ́ ̣ ̣ ̣ ̣ 6. Tăng cương vai trò lanh đao cua Đang, coi xây dưng Đang là nhiêm vu, là công tac ̃ ̣ ̉ ̉ ̉ ̣ ̣ ́ then chôt ́ 14
 15. Ngoai ra Đang con xac đinh “Muc tiêu cua công nghiêp hoa hiên đai hoa là xây dưng ̀ ̉ ̀ ́ ̣ ̣ ̉ ̣ ́ ̣ ̣ ́ có sơ vât chât kỹ thuât hiên đai, cơ câu kinh tế hơp ly, quan hệ san xuât phù hơp vơi trinh độ ̣ ́ ̣ ̣ ̣ ́ ́ ̉ ́ ̀ phat triên cua lưc lương san xuât. Đơi sông vât chât và tinh thân cua nhân dân cao, quôc ́ ̉ ̉ ̉ ́ ́ ̣ ́ ̀ ̉ ́ phong và an ninh vưng chăc; dân giau nươc manh, xã hôi công băng, văn minh. ̀ ́ ̀ ̣ ̣ ̀ Tư nay tơi năm 2020 ra sưc phân đâu đưa nươc ta cơ ban trơ thanh môt nươc công ́ ́ ̉ ̀ ̣ nghiêp” ̣ Đang chủ trương phat triên manh mẽ khoa hoc và công nghê; nang cao quy mô,chât lương ̉ ́ ̉ ̣ ̣ ̣ ́ cua công tac giao duc – đao tao, đưa chung lên lam nhưng quôc sach hang đâu trong sư ̉ ́ ́ ̣ ̀ ̣ ́ ̀ ́ ́ ̀ ̀ nghiêp đôi mơi tư duy, nhân lưc. ̣ ̉ II. Nhưng thanh tưu đat đươc trong giai đoan 1996-2000 ̀ ̣ ̣ Tư giưa năm 1997, cuôc khung hoang tai chinh, tiên tệ ơ châu Á nổ ra, đe doa gây ̣ ̉ ̉ ̀ ́ ̀ ̣ nên nhưng anh hương xâu tơi kinh tế – xã hôi nươc ta; điêu đó buôc Đang và nhà nươc phai ̉ ́ ̣ ̀ ̣ ́ ̉ đề ra nhưng chinh sach kip thơi để ngăn chăn, ôn đinh nên kinh tế trong giai đoan khung ́ ́ ̣ ̣ ̉ ̣ ̀ ̣ ̉ hoang trâm trong nay. Chinh vì thế mà ngay trong thơi kì khung hoang trâm trong nay, công ̉ ̀ ̣ ̀ ́ ̉ ̉ ̀ ̣ ̀ cuôc cai cach vân đat đươc nhưng thanh tưu đang kê. ̣ ̉ ́ ̃ ̣ ̀ ́ ̉ Kinh tế tăng trương kha; GDP tăng binh quân 6,94%/năm. Nông nghiêp tăng trương ́ ̀ ̣ liên tuc, san lương lương thưc năm sau cao hơn năm trươc môt triêu tân; công nghiêp tăng ̣ ̉ ̣ ̣ ́ ̣ trương đêu 13,5%/năm về giá trị san xuât; bộ phân kinh tế dich vụ khơi săc, dân chiêm tỷ ̀ ̉ ́ ̣ ̣ ́ ̀ ́ trong cao trong cơ câu kinh tê… nhin chung, tơi năm 2000, đã chăn đươc đà giam sut mưc ̣ ́ ́ ̀ ̣ ̉ ́ tăng trương kinh tê, cac chỉ tiêu đề ra đêu đat hoăc vươt mưc kế hoach đề ra. Cơ sơ hạ tâng ́ ́ ̀ ̣ ̣ ̣ ̀ có nhiêu sư đôi thay đang kê, gop phân quan trong trong quá trinh phat triên kinh tê. ̀ ̉ ́ ̉ ́ ̀ ̣ ̀ ́ ̉ ́ Tinh hinh chinh trị – xã hoi về cơ ban đươc ôn đinh; quôc phong và an ninh đươc ̀ ̀ ́ ̣ ̉ ̉ ̣ ́ ̀ tăng cương. Cac lưc lương vũ trang nhân dân có nhiêu cố găng trong công tac bao vệ đôc ́ ̀ ́ ̉ ̣ lâp chủ quyên, toan ven lanh thô, bao vệ an ninh quôc gia và trât tư an toan xã hôi. Cơ câu ̣ ̀ ̀ ̣ ̃ ̉ ̉ ́ ̣ ̀ ̣ ́ cua cac cơ quan an ninh quân đôi dươc đôi mơi phù hơp tinh thinh mơi. ̉ ́ ̉ ̉ ̀ ̀ Quan hệ đôi ngoai đươc mơ rông về nhiêu măt đem lai nhưng kêt quả tôt. Tăng ́ ̣ ̣ ̀ ̣ ̣ ́ ́ cương quan hệ vơi cac nươc Xã hôi Chủ nghia trên thế giơi, cac nươc lang giêng, nhiêu tổ ́ ̣ ̃ ́ ́ ̀ ̀ chưc kinh tế xã hôi trên toan thế giơi. Ngoai giao nhân dân đươc mơ rông và phat triên. ̣ ̀ ̣ ̣ ́ ̉ Công tac tổ chưc và xây dưng Đang cung đươc chú trong và nâng lên môt tâm cao ́ ̉ ̃ ̣ ̣ ̀ mơi; hệ thông chinh trị đươc cung cố đã tiên hanh cai cach môt bươc nên hanh chinh quôc ́ ́ ̉ ́ ̀ ̉ ́ ̣ ̀ ̀ ́ ́ gia, tiêp tuc xây dưng nhà nươc phap quyên Xã hôi Chủ nghia. Cac tổ chưc chinh trị cung ́ ̣ ́ ̀ ̣ ̃ ́ ́ ̃ đươc đôi mơi về nôi dung và hinh thưc hoat đông, mơ rông và nâng cao tinh dân chu, tăng ̉ ̣ ̀ ̣ ̣ ̣ ́ ̉ cương quyên lam chủ thưc sư cua nhân dân trên nhiêu linh vưc. ̀ ̀ ̉ ̀ ̃ Nhưng thanh tưu cua giai đoan 5 năm 1996-2000 đã tăng cương sưc manh tông hơp ̀ ̉ ̣ ̣ ̉ làm thay đôi bộ măt đất nươc và đơi sông nhân dân; cung cố môt cach vưng chăc vai trò và ̉ ̣ ́ ̉ ̣ ́ ́ vị trí cua Viêt Nam trên trương quôc tê. Nhà nươc ta đã có nhiêu cố găng đang kể trong viêc ̉ ̣ ́ ́ ̀ ́ ́ ̣ điêu hanh quan lý hanh chinh; nhơ đó đã phat huy đươc long yêu nươc, tinh thân dung cam, ̀ ̀ ̉ ̀ ́ ́ ̀ ̀ ̃ ̉ cân cù sang tao về trí tuệ ra sưc bao vệ tổ quôc Viêt Nam Xã hôi Chủ nghia. ̀ ́ ̣ ̉ ́ ̣ ̣ ̃ Nhưng không chỉ có nhưng thanh tưu, viêc thưc hiên nghị quyêt đai hôi VII cung đã ̀ ̣ ̣ ́ ̣ ̣ ̃ bôc lộ nhiêu yêu kem, khuyêt điêm nghiêm trong. Nên kinh tế con tăng trương thiêu tinh ôn ̣ ̀ ́ ́ ́ ̉ ̣ ̀ ̀ ́ ́ ̉ đinh, bên vưng, mưc canh tranh trên trương quôc tế thâp. Chỉ tiêu phat triên kinh tế giai ̣ ̀ ̣ ́ ́ ́ ̉ đoan 1996-2000 là 9-10% chưa đat. Nay sinh nhiêu vân đề kinh tế xã hôi nhưc nhôi yêu câu ̣ ̉ ̀ ́ ̣ ́ ̀ phai giai quyêt nhanh chong. Cơ chế hanh chinh, chinh sach có cai cach xong chưa đông bộ ̉ ̉ ́ ́ ̀ ́ ́ ́ ̉ ́ ̀ 15
 16. và chưa tao đươc đông lưc manh để phat triên. Tinh trang tham nhung nghiêm trong cua môt ̣ ̣ ̣ ́ ̉ ̀ ̣ ̃ ̣ ̉ ̣ số lương không nhỏ nhưng can bộ câp cao cua nhà nươc có chiêu hương gia tăng. ́ ́ ̉ ̀ 16
 17. Chương IV TÔNG KÊT 15 NĂM ĐÔI MỚI – ĐAI HÔI ĐAI BIÊU TOAN QUÔC LÂN THỨ IX ̉ ́ ̉ ̣ ̣ ̣ ̉ ̀ ́ ̀ CUA ĐANG ̉ ̉ Thế kỷ XX qua đi, nươc ta bươc vao thế kỉ XXI vơi nhiêu thơi cơ, thuân lơi xong ̀ ̀ ̣ cung găp không it nhưng khó khăn, nguy hiêm. Đay là thơi kỳ có khả năng duy tri, ôn đinh ̃ ̣ ́ ̉ ̀ ̉ ̣ nên hoa binh hiên tai trên thế giơi cung như trong nươc, tao điêu kiên thuân lơi cho sư phat ̀ ̀ ̀ ̣ ̣ ̃ ̣ ̀ ̣ ̣ ́ triên kinh tê, nâng cao đơi sông xã hôi. Cuôc cach mang khoa hoc – công nghệ đã và đang ̉ ́ ́ ̣ ̣ ́ ̣ ̣ diên ra manh mẽ trên thế giơi tao nhiêu điêu kiên thuân lơi cho sư nghiêp công nghiêp hoa ̃ ̣ ̣ ̀ ̀ ̣ ̣ ̣ ̣ ́ hiên đai hoa ơ nươc ta hương tơi mộ nên kinh tế hiên đai. Song đây cung là thơi kỳ gia tăng ̣ ̣ ́ ̀ ̣ ̣ ̃ nhưng nguy cơ khó lương tư cac thế lưc thù đich, cac âm mưu diên biên hoa binh khó đề ́ ̣ ́ ̃ ́ ̀ ̀ phong. ̀ I. Đanh giá 15 năm đôi mơi và thưc hiên nghị quyêt đai hôi VIII ́ ̉ ̣ ́ ̣ ̣ Đanh giá giai đoan 15 năm phat triên, dươi sư lanh đao cua Đang, nhà nươc và nhân ́ ̣ ́ ̉ ̃ ̣ ̉ ̉ dân ta dã đat đươc không it nhưng thanh tưu quan trong. ̣ ́ ̀ ̣ Cơ sơ vât chât – kỹ thuât Xã hôi Chủ nghia đươc tăng cương. Đât nươc con nhiêu tiêm ̣ ́ ̣ ̣ ̃ ́ ̀ ̀ ̀ năng về tai nguyên, con ngươi đã và đang đươc khai thac có hiêu qua. Điêu kiên thế giơi ̀ ́ ̣ ̉ ̀ ̣ hoa binh cung vơi xu thế hơp tac, đôi thoai hơn đôi đâu tao điêu kiên cho nươc ta tranh thủ ̀ ̀ ̀ ́ ́ ̣ ́ ̀ ̣ ̀ ̣ ngoai lưc cung cố nôi lưc, lam đà vươn xa cho nên kinh tê. ̣ ̉ ̣ ̀ ̀ ́ Bên canh đó vân con tai nhưng khó khăn nghiêm trong. Đó là sư tut hâu cua Viêt ̣ ̃ ̀ ̣ ̣ ̣ ̣ ̉ ̣ Nam so vơi nhiêu quôc gia và vung lanh thỏ trên thế giơi cung như trong khu vưc. Sư sai ̀ ́ ̀ ̃ ̃ lêch trong đinh hương Xã hôi Chủ nghia; tệ nan tham nhung, quan liêu có chiêu hương gia ̣ ̣ ̣ ̃ ̣ ̃ ̀ tăng đang bao đông và ngay môt nghiêm trong hơn. Cac âm mưu diên biên hoa binh ngay ́ ́ ̣ ̀ ̣ ̣ ́ ̃ ́ ̀ ̀ ̀ cang khó đề phong. ̀ ̀ Tât cả đêu đã đươc chỉ ra trong nghi quyêt đai hôi VIII (1994), cho thây tam nhin ́ ̀ ́ ̣ ̣ ́ ̀ ̀ chiên lươc và khả năng dư bao tinh hinh đã đươc nâng lên môt bươc. ́ ́ ̀ ̀ ̣ Trong nhưng khó khăn đã nêu trên, Đang đã nhân đinh: ̉ ̣ ̣ “Tinh trang tham nhưng và và sư suy thoai về tư tương chinh tri, lôi sông cua môt bộ ̀ ̣ ́ ́ ̣ ́ ́ ̉ ̣ phân không nhỏ can bô, Đang viên đang can trơ viêc thưc hiên đương lôi, chủ trương và ̣ ́ ̣ ̉ ̉ ̣ ̣ ́ chinh sach cua Đang; gây bât binh, lam giam long tin cua nhân dân; nươc ta vân là nươc ́ ́ ̉ ̉ ́ ̀ ̀ ̉ ̀ ̉ ̃ kinh tế kem phat triên, mưc sông nhân dân con thâp, trong khi đó cuôc canh tranh quôc tế ́ ́ ̉ ́ ̀ ́ ̣ ̣ ́ ngay cang quyêt liêt, nêu chung ta không nhanh chon vươn lên thì sẽ cang tut hâu xa hơn về ̀ ̀ ́ ̣ ́ ́ ́ ̀ ̣ ̣ kinh tê.” ́ (Trich: Đang Công san Viêt Nam: Văn kiên đai hôi đai bieru toan quôc lân thư IX; NXB ́ ̉ ̣ ̉ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̀ ́ ̀ CTQG; H; 2001; tr.67) Do vây, năm băt thơi cơ, vươt qua thach thưc, khó khăn và phat triên manh mẽ trong ̣ ́ ́ ́ ́ ̉ ̣ thơi kì mơi trơ thanh vân dề mang tinh sông con cua Đang. Nhiêm vụ cua Đang trong giai ̀ ́ ́ ́ ̀ ̉ ̉ ̣ ̉ ̉ đoan nay là lanh đao nhân dân ta; đinh hương đương lôi cho sư phat triên cua đât nươc ̣ ̀ ̃ ̣ ̣ ́ ́ ̉ ̉ ́ trong giai đoan 2001-2005; 2001-2010. ̣ II. Đai hôi đai biêu toan quôc lân thư IX cua Đang ̣ ̣ ̣ ̉ ̀ ́ ̀ ̉ ̉ Trên cơ sơ đanh giá viêc thưc hiên nghị quyêt đai hôi VIII vao thưc tiên và năm băt ́ ̣ ̣ ́ ̣ ̣ ̀ ̃ ́ ́ tinh hinh thưc tê, đinh hương phat triên cho giai đoan tiêp theo, đai hoi đai biêu toan quôc ̀ ̀ ́ ̣ ́ ̉ ̣ ́ ̣ ̣ ̣ ̉ ̀ ́ lân thư IX cua Đang đã đươc tiên hanh tư ngay 19 đen 22-4-2001; tham dư đai hôi có 1168 ̀ ̉ ̉ ́ ̀ ̀ ́ ̣ ̣ 17
 18. đai biêu đai diên cho gân 2,5 triêu Đang viên trong toan Đang. Vơi tiêu chí và nhiêm vụ nêu ̣ ̉ ̣ ̣ ̀ ̣ ̉ ̀ ̉ ̣ trên; bao cao chinh trị tai đai hôi đã đươc thông qua vơi tiêu đê: ́ ́ ́ ̣ ̣ ̣ ̀ “Phat huy sưc manh toan dân tôc; tiêp tuc đôi mơi, đây manh công nghiêp hoa , hiên ́ ̣ ̀ ̣ ́ ̣ ̉ ̉ ̣ ̣ ́ ̣ dai hoa, xây dưng và bao vệ tổ quôc Viêt Nam Xã hôi Chủ nghia.” ̣ ́ ̉ ́ ̣ ̣ ̃ Bao cao dã trinh bay 10 vân đề trong yêu: ́ ́ ̀ ̀ ́ ̣ ́ - Viêt Nam trong thế kỉ XX và triên vong phat triên trong thế kỉ XXI. ̣ ̉ ̣ ́ ̉ - Tinh hinh đât nươc 5 năm vưa qua và nhưng bai hoc kinh nghiêm rut ra sau 15 năm đôi mơi. ̀ ̀ ́ ̀ ̣ ̣ ́ ̉ - Con đương quá độ lên chủ nghia xã hôi ơ nươc ta. ̃ ̣ - Phat triên giao duc và đao tao, khoa hoc và công nghê; xây dưng nên văn hoa tiên tiên đâm ́ ̉ ́ ̣ ̀ ̣ ̣ ̣ ̀ ́ ́ ̣ dà ban săc dân tôc. ̉ ́ ̣ - Tăng cương quôc phong và an ninh. ́ ̀ - Mơ rông quan hệ đôi ngoai, chủ đông hôi nhâp kinh tê. ̣ ́ ̣ ̣ ̣ ̣ ́ - Phat huy sưc manh khôi đai đoan kêt toan dân. ́ ̣ ́ ̣ ̀ ́ ̀ - Đây manh cai cach tổ chưc và phương cach hoat đông cua nhà nươc; phat huy dân chu, ̉ ̣ ̉ ́ ́ ̣ ̣ ̉ ́ ̉ tăng cương phap chê. ́ ́ - Xây dưng và chinh đôn Đang phù hơp thơi kì mơi, nâng cao sưc chiên đâu cua Đang. ̉ ́ ̉ ́ ́ ̉ ̉ Tư đo, đai hôi đã đề ra chiên lươc phat triên kinh tế – xã hôi trong giai đoan 2001- ́ ̣ ̣ ́ ́ ̉ ̣ ̣ 2010 là đây manh công nghiêp hoa hiên đai hoa tao tiên đề cho tơi năm 2020 nươc ta cơ ban ̉ ̣ ̣ ́ ̣ ̣ ́ ̣ ̀ ̉ trơ thanh môt nươc công nghiêp đông thơi đai hôi cung vach ra phương hương, nhiêm vu, ̀ ̣ ̣ ̀ ̣ ̣ ̃ ̣ ̣ ̣ kế hoach phât triên trong giai doan 5 năm 2001-2005. ̣ ́ ̉ ̣ Muc tiêu chiên lươc đươc Đang hoach định trươc là đưa nươc ta ra khoi tinh trang ̣ ́ ̉ ̣ ̉ ̀ ̣ kem phat triên; nang cao rõ rêt đơi sông vât chât, tinh thân cho nhân dân. Nâng cao nguôn ́ ́ ̉ ̣ ́ ̣ ́ ̀ ̀ lưc con ngươi về cả phâm chât lân tinh đô; nâng cao năng lưc khoa hoc – công nghê; nâng ̉ ́ ̃ ̀ ̣ ̣ ̣ cao cơ sơ hạ tâng, tiêm lưc kinh tê, quôc phong; thể chế kinh tế kinh tế thị trương có sư chi ̀ ̀ ́ ́ ̀ phôi cua nhà nươc theo đinh hương Xã hôi Chủ nghia đươc hinh thanh về cơ ban; vị thế cua ́ ̉ ̣ ̣ ̃ ̀ ̀ ̉ ̉ Viêt Nam trên trương quoc tế đươc nâng cao. ̣ ́ Trên cơ sơ đo; đai hôi đã đưa ra muc tieu cụ thể la: ́ ̣ ̣ ̣ ̀ Đưa GDP năm 2010 gâp đôi năm 2001; ôn đinh và nâng cao tiêm lưc kinh tế cua Viêt ́ ̉ ̣ ̀ ̉ ̣ Nam; ôn đinh nên kinh tế vĩ mô, phat triên ngoai thương, giam lam phat… ̉ ̣ ̀ ́ ̉ ̣ ̉ ̣ ́ Đôi mơi cơ câu kinh tê, tăng tỷ trong cua khôi nganh công nghiêp dich vu; tiên tơi ̉ ́ ́ ̣ ̉ ́ ̀ ̣ ̣ ̣ ́ giam dân tỷ trong nông nghiêp; cân đôi tỷ lệ lao đông giưa cac nganh vung môt cach hơp ly. ̉ ̀ ̣ ̣ ́ ̣ ́ ̀ ̀ ̣ ́ ́ Nâng cao chỉ số phat triên con ngươi cua nươc ta: giam tỷ lệ sinh xuông 1,1%; xoa ́ ̉ ̉ ̉ ́ ́ đoi giam ngheo đi đôi vơi phat triên kinh tế nông thôn; giai quyêt, cân đôi vân đề viêc lam; ́ ̉ ̀ ́ ̉ ́ ́ ́ ̣ ̀ phổ câp giao duc trong toan quôc, chông mù chư. ̣ ́ ̣ ̀ ́ ́ Tiêp thu và vân dung hiêu quả khoa hoc công nghệ vao đơi sông. ́ ̣ ̣ ̣ ̣ ̀ ́ Không ngưng đôi mơi, cung cố kêt câu hạ tâng, cơ sơ vât chât kĩ thuât, quôc phong an ninh. ̉ ̉ ́ ́ ̀ ̣ ́ ̣ ́ ̀ Nâng cao vai trò chủ đao cua nhà nươc trong nên kinh tê. Phat triên nhanh phai đi đôi vơi ̣ ̉ ̀ ́ ́ ̉ ̉ công băng và tiên bộ xã hôi; đông thơi cung phai găn bó chăt chẽ vơi quôc phong an ninh. ̀ ́ ̣ ̀ ̃ ̉ ́ ̣ ́ ̀ III. Nhưng thanh tưu đã đat đươc trong gia đoan 2001-2005 ̀ ̣ ̣ Thư nhất, nền kinh tế đạt đươc tốc độ tăng trương khá cao, năm sau cao hơn năm trươc. GDP tăng 7,5%/ năm, đạt mục tiêu đề ra; năm 2005 là năm thư 25 tăng liên 18
 19. tục, cao hơn kỷ lục 23 năm do Hàn Quốc đạt đươc vào năm 1997 và chỉ thấp thua kỷ lục 27 năm hiện do CHND Trung Hoa nắm giư. Ngành nông nghiệp tiếp tục đạt đươc sư thần kỳ khi chỉ sau mươi năm sản lương lương thưc đã tăng gấp đôi, đã tạo ra sản lương tương đương vơi sản lương của hai châu thổ lơn nhất nươc mà ông cha ta phải mất hàng nghìn năm mơi tạo ra đươc. Công nghiệp 15 năm liên tục tăng trương hai chư số - một tốc độ tăng cao, tăng liên tục, tăng trong thơi gian dài mà các thơi kỳ trươc đó chưa bao giơ đạt đươc. Dịch vụ đã chặn lại đươc sư sút giảm tỷ trọng trong GDP, bắt đầu tư năm 2005 đã tăng lên. GDP bình quân đầu ngươi năm 2005 tính bằng USD theo tỷ giá hối đoái đã đạt 638 USD, vươt khá xa so vơi mưc 288 USD của năm 1995 và 402 USD của năm 2000; tính theo sưc mua tương đương đã vươt 2.700 USD, cao hơn nhiều so vơi mưc 1.236 USD năm 1995 và 1.996 USD của năm 2000. Thư hai, cơ cấu ngành kinh tế đã có bươc chuyển dịch theo hương công nghiệp hóa, hiện đại hóa; cơ cấu thành phần kinh tế chuyển dịch theo hương thị trương; cơ cấu vùng kinh tế chuyển dịch theo hương phát huy lơi thế của tưng vùng. Thư ba, nguồn lưc trong và ngoài nươc đươc huy động tích cưc, đưa tỷ lệ vốn đầu tư so vơi GDP lên 38,4%, chỉ thấp thua tỷ lệ trên 40% của CHND Trung Hoa. Nguồn vốn ngoài quốc doanh đã chiếm gần một phần ba tổng số vốn đầu tư toàn xã hội. Nguồn vốn đầu tư nươc ngoài theo số đăng ký mơi và bổ sung lên đến trên 60 tỉ USD, thưc hiện đạt khoảng 33 tỉ USD; nguồn vốn ODA đạt trên 30 tỉ USD, giải ngân đạt khoảng 16 tỉ USD. Cơ sơ vật chất kỹ thuật, cơ sơ hạ tầng kinh tế - xã hội đươc tăng cương. Thư tư, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định. Quan hệ giưa sản xuất và tiêu dùng đươc cải thiện, vưa tăng tiêu dùng, vưa tăng tích lũy. Thu ngân sách đã 8 năm liền vưa vươt dư toán, vưa tăng cao so vơi năm trươc; tỷ lệ so vơi GDP đạt trên dươi 22%; bội chi ngân sách vẫn trong vòng kiểm soát dươi 5% GDP. Tỷ giá VND/USD tăng thấp. Cán cân thanh toán liên tục thặng dư. Thư năm, xuất khẩu tăng nhanh, một tháng bây giơ bằng cả năm tư 1993, một quý bây giơ bằng cả năm 1996. Xuất khẩu bình quân đầu ngươi đạt 390 USD, đã vươt Indonesia. Tỷ lệ xuất khẩu so vơi GDP đã đạt trên 60%, thuộc loại cao trên thế giơi. Tăng trương xuất khẩu cao gấp trên 2 lần tốc độ tăng trương kinh tế. Nhập siêu bắt đầu giảm và quý I/ 2006 đã xuất siêu. Khách quốc tế đến Việt Nam gia tăng. Lương kiều hối tăng mạnh. Thư sáu, các lĩnh vưc xã hội có tiến bộ. Chỉ số phát triển con ngươi (HDI) đã đạt tiến bộ về ba mặt: HDI tăng; xếp hạng về HDI trên thế giơi tăng; xếp hạng về HDI cao hơn xếp hạng về GDP. Công tác xóa đói giảm nghèo đã thưc hiện đươc mục tiêu thiên niên kỷ, giảm còn một nưa so vơi cách đây mươi năm. Quy mô giáo dục, đào tạo tăng. Tỷ lệ thất nghiệp giảm... Thư bảy, chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh đươc củng cố, tạo môi trương thuận lơi để phát triển kinh tế- xã hội. Thư tám, các kết quả trên càng có ý nghĩa khi đạt đươc trong điều kiện có nhiều khó khăn ơ cả trong nươc và quốc tế. Ơ trong nươc mơi chỉ có mấy năm mà một lần dịch SARC, 2 lần dịch cúm, mấy năm thiên tai lơn..., ơ ngoài nươc thì liên tiếp gặp các hàng rào kỹ thuật, nhất là các vụ kiện bán phá giá mỗi khi quy mô xuất khẩu tăng lên ... Trong 19
 20. khi đó, điểm xuất phát của nền kinh tế còn thấp, hiệu quả và sưc cạnh tranh còn yếu, lại thêm có một bộ phận cán bộ hư hỏng. Đây cũng là nhưng lý do làm cho tăng trương kinh tế còn ơ dươi mưc tiềm năng Tât cả đã minh chưng cho đương lôi đôi mơi đung dăn cua đ ất nươc ta dươi sư lanh đao ́ ́ ̉ ́ ́ ̉ ̃ ̣ sang suôt cua Đang; vưng bươc tiên lên trong thơi kì quá độ lên chủ nghia xã hôi. ́ ́ ̉ ̉ ́ ̃ ̣ 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản