intTypePromotion=4

Đề tài: "Thiết kế phương án quan trắc lún đê chắn sóng nhà máy lọc dầu Dung Quất - Quảng Ngãi''

Chia sẻ: Lê Trung Hiếu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:78

0
173
lượt xem
65
download

Đề tài: "Thiết kế phương án quan trắc lún đê chắn sóng nhà máy lọc dầu Dung Quất - Quảng Ngãi''

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đê chắn sóng lỡ loại công trình phụ trợ, đê chắn sóng đợc xây dựng ở các cảng hoặc ở các cụm công trình biển. Đúng nht ên gọi của nó, nhiệm vụ chủ yếu của đê chắn sóng lỡ dập tắt các dao động dạng sóng của nớc biển đảm bảo cho ph ơng tiện giao thông vận tải đờng biển ra vỡo cảng đợc an toỡn. Thế giới đã biết đến nhiều cảng lớn nổi tiếng với những con đê chắn sóng dỡi nhiều cây số nhc ảng Murmansk, cảng Odecxa ( Liên xô cũ), Rostexdam ( Hỡ Lan), cảng New York ( Mỹ), cảng Oetlingtơn( Anh).Các con đê chắn sóng ở...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài: "Thiết kế phương án quan trắc lún đê chắn sóng nhà máy lọc dầu Dung Quất - Quảng Ngãi''

 1.  LUẬN VĂN "Thiết kế phương án quan trắc lún đê chắn sóng nhà máy lọc dầu Dung Quất - Quảng Ngãi''
 2. Tr­êng ®¹i häc Má - §Þa ChÊt §å ¸n tèt nghiÖp Më ®Çu §ª ch¾n sãng lµ lo¹i c«ng tr×nh phô trî, ®ª ch¾n sãng ®­îc x©y dùng ë c¸c c¶ng hoÆc ë c¸c côm c«ng tr×nh biÓn. §óng nh­ tªn gäi cña nã, nhiÖm vô chñ yÕu cña ®ª ch¾n sãng lµ dËp t¾t c¸c dao ®éng d¹ng sãng cña n­íc biÓn ®¶m b¶o cho ph­¬ng tiÖn giao th«ng vËn t¶i ®­êng biÓn ra vµo c¶ng ®­îc an toµn. ThÕ giíi ®· biÕt ®Õn nhiÒu c¶ng lín næi tiÕng víi nh÷ng con ®ª ch¾n sãng dµi nhiÒu c©y sè nh­ c¶ng Murmansk, c¶ng Odecxa ( Liªn x« cò), Rostexdam ( Hµ Lan), c¶ng New York ( Mü), c¶ng Oetlingt¬n( Anh).C¸c c on ®ª ch¾n sãng ë c¸c c¶ng nµy ®· ®¶m b¶o cho tµu bÌ ra vµo c¶ng mét c¸ch an toµn, hiÖu qu¶. ë n­íc ta, giao th«ng ®­êng thuû nãi chung míi ®­îc ph¸t triÓn ë møc ®é thÊp. C¶ng lín nhÊt cña n­íc ta lµ c¶ng H¶i Phßng ®­îc x©y dùng trªn s«ng §×nh Vò nªn kh«ng cã nhu cÇu x©y dùng ®ª ch¾n sãng tuy vËy hµng n¨m ph¶i chi phÝ mét nguån kinh phÝ rÊt lín ®Ó n¹o vÐt luång. C¸c c¶ng kh¸c nh­ Quy Nh¬n, Cöa Lß, §µ N½ng cã quy m« kh«ng lín vµ n¨ng suÊt vËn chuyÓn hµng ho¸ kh«ng cao nªn viÖc x©y dùng ®ª ch¾n sãng víi quy m« lín kh«ng ®­îc ®Æt ra. §Ó gãp phÇn gi¶i quyÕt vÊn ®Ò n¨ng l­îng cho ®Êt n­íc chÝnh phñ ®· phª duyÖt dù ¸n x©y dùng khu liªn hîp läc ho¸ dÇu Dung QuÊt, Qu¶ng Ng·i. §©y lµ mét c«ng tr×nh lín ®Æc biÖt quan träng cña n­íc ta. Mét trong nh÷ng h¹ng môc quan träng cña khu liªn hîp läc ho¸ dÇu nµy lµ c¶ng Dung QuÊt. §©y lµ mét c¶ng lín cã thÓ tiÕp nhËn c¸c tµu cã träng t¶i rÊt lín ra vµo víi tÇn suÊt ho¹t ®éng 363 ngµy/ n¨m nghÜa lµ cã thÓ tiÕp nhËn tµu hÇu nh­ trong mäi ®iÒu kiÖn thêi tiÕt. Còng nh­ c¸c c¶ng biÓn kh¸c trªn thÕ giíi, ®Ó ®¶m b¶o cho tÇu bÌ ra vµo ®­îc an toµn, c¶ng Dung QuÊt cÇn ph¶i x©y dùng mét ®ª ch¾n sãng. §iÒu kiÖn ®Þa h×nh, ®Þa chÊt vµ chÕ ®é thuû v¨n cô thÓ ë khu vùc vÞnh Dung QuÊt, ph­¬ng ¸n thiÕt kÕ chÝnh thøc ®ª ch¾n sãng ®­îc duyÖt cã chiÒu dµi 1,6 km, mÆt ®ª cã bÒ réng 10m ë cao tr×nh + 10m. §Ó cã chiÒu cao trung b×nh 20  25m, m¸i dèc Diªm C«ng Trang Tr¾c ®Þa K - 43 1
 3. Tr­êng ®¹i häc Má - §Þa ChÊt §å ¸n tèt nghiÖp 1/1,5 nh­ vËy phÇn ch©n ®ª cã chiÒu réng tõ 60  80m. ViÖc x©y dùng ®ª ch¾n sãng do c«ng ty x©y dùng Lòng L« ( Bé quèc phßng ) thùc hiÖn víi tæng kinh phÝ xÊp xØ 50 triÖu ®« la. Víi chiÒu dµi 1,6 km, ®ª ch¾n sãng Dung QuÊt kh«ng ph¶i lµ ®ª cã chiÒu dµi kû lôc nh­ng theo ®¸nh gi¸ cña c¸c chuyªn gia thuéc c«ng ty nµy WS ATKIN Internation (v­¬ng quèc anh) mét c«ng ty hµng ®Çu vÒ thiÕt kÕ vµ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh biÓn th× ®ª ch¾n sãng Dung QuÊt ®­îc sÕp vµo lo¹i 10 con ®ª phøc t¹p nhÊt cña thÕ giíi. V× nã ®­îc x©y dùng trªn mét nÒn ®Þa chÊt phøc t¹p. §Ó ®¶m b¶o an toµn vµ tuæi thä thiÕt kÕ cho c«ng tr×nh ( dù kiÕn 60 n¨m) trong thêi gian thi c«ng c«ng tr×nh còng nh­ trong qu¸ tr×nh khai th¸c sö dông, chóng ta cÇn tiÕn hµnh quan tr¾c biÕn d¹ng cña c«ng tr×nh ( kÓ c¶ biÕn d¹ng ngang vµ ®øng ). Thùc hiÖn ph­¬ng ch©m häc tËp kÕt hîp víi thùc tiÔn, trong thêi gian lµm ®å ¸n tèt nghiÖp, t«i ®· ®­îc giao thùc hiÖn ®Ò tµi: "ThiÕt kÕ ph­¬ng ¸n quan tr¾c lón ®ª ch¾n sãng nhµ m¸y läc dÇu Dung QuÊt - Qu¶ng Ng·i'' Néi dung cña ®å ¸n gåm 4 ch­¬ng Ch­¬ng I: Giíi thiÖu chung Ch­¬ngII: Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ c¬ së lý thuyÕt ®o lón c«ng tr×nh Ch­¬ng III: ThiÕt kÕ l­íi quan tr¾c ®é lón ®ª ch¾n sãng Dung QuÊt Ch­¬ng IV: Tæ chøc thùc hiÖn viÖc quan tr¾c ®é lón ®ª ch¾n sãng Dung QuÊt vµ dù to¸n kinh phÝ Môc ®Ých cña ®Ò tµi lµ ®­a ra c¸c ph­¬ng ¸n quan tr¾c ®é lón vµ xö lý sè liÖu ®o lón, tõ ®ã chän ra ph­¬ng ¸n tèi ­u nhÊt phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ cña c«ng tr×nh ®ª ch¾n sãng Dung QuÊt. Trong thêi gian lµm ®å ¸n tèt nghiÖp ®­îc sù ©n cÇn chØ b¶o cña thÇy gi¸o, TS. Ng« V¨n Hîi cïng c¸c thÇy c« gi¸o trong khoa, sù gãp ý ch©n thµnh cña c¸c Diªm C«ng Trang Tr¾c ®Þa K - 43 2
 4. Tr­êng ®¹i häc Má - §Þa ChÊt §å ¸n tèt nghiÖp ®ång nghiÖp cïng víi sù nç lùc cña b¶n th©n t«i ®· hoµn thµnh néi dung cña ®Ò tµi ®Æt ra. MÆc dï ®· cè g¾ng nh­ng do kiÕn thøc chuyªn m«n cßn h¹n hÑp, thêi gian nghiªn køu ®Ò tµi cßn Ýt nªn ®å ¸n kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt.T«i rÊt mong nhËn ®­îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c« gi¸o cïng c¸c ®ång nghiÖp gÇn xa ®Ó ®Ò tµi hoµn chØnh h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o,TS.Ng« V¨n Hîi cïng tÊt c¶ c¸c thÇy c« gi¸o trong vµ ngoµi khoa. Hµ néi: 6 - 2002 Sinh viªn thùc hiÖn Diªm C«ng Trang Diªm C«ng Trang Tr¾c ®Þa K - 43 3
 5. Tr­êng ®¹i häc Má - §Þa ChÊt §å ¸n tèt nghiÖp Ch­¬ng I Giíi thiÖu chung I.1. T×nh h×nh ®Æc ®iÓm khu vùc x©y dùng c«ng tr×nh ®ª ch¾n sãng nhµ m¸y läc dÇu dung quÊt I. §Æc ®iÓm chung 1.VÞ trÝ ®Þa lý C«ng tr×nh ®ª ch¾n sãng nhµ m¸y läc dÇu Dung QuÊt thuéc khu c«ng nghiÖp Dung QuÊt cã diÖn tÝch kho¶ng 20 Km2 n»m trªn khu vùc 3 x·: B×nh H¶i, B×nh TrÞ vµ B×nh ThuËn huyÖn B×nh S¬n, tØnh Qu¶ng Ng·i. Trung t©m khu liªn hîp cã vÞ trÝ ®Þa lý 150 20' ®é vÜ B¾c vµ 108037' ®é kinh §«ng. PhÝa B¾c khu liªn hîp tiÕp gi¸p víi khu c«ng nghiÖp vµ côm d©n c­ Chu Lai, phÝa Nam lµ thµnh phè V¹n T­êng. Quèc lé 1A ph©n c¸ch khu c«ng nghiÖp víi huyÖn Nói Thµnh ë phÝa T©y. PhÝa §«ng cña khu c«ng nghiÖp lµ biÓn §«ng cã hai vÞnh lín n­íc s©u mµ tµu, thuyÒn lín cã thÓ ra vµo ®­îc lµ vÞnh ViÖt Thanh vµ vÞnh Dung QuÊt.Trong ®ã c«ng tr×nh ®ª ch¾n sãng ®­îc x©y dùng trªn vÞnh Dung QuÊt, c«ng tr×nh n»m vÒ phÝa §«ng cña khu c«ng nghiÖp läc ho¸ dÇu Dung QuÊt. 2. T×nh h×nh giao th«ng vËn t¶i C«ng tr×nh ®ª ch¾n sãng nhµ m¸y läc dÇu Dung QuÊt nãi riªng khu c«ng nghiÖp Dung QuÊt nãi chung. C¸c h¹ng môc chÝnh cña c«ng tr×nh ®Òu n»m s¸t bê biÓn, gÇn hai vÞnh n­íc s©u ®ã lµ vÞnh Dung QuÊt vµ vÞnh ViÖt Thanh, chÝnh v× vËy mµ tuyÕn ®­êng biÓn ®­îc ph¸t huy tèi ®a cho viÖc vËn chuyÓn nh÷ng thiÕt bÞ siªu tr­êng, siªu träng ...nªn rÊt tèt cho viÖc tiÕp nhËn dÇu th« tõ c¸c tÇu chë dÇu vµ xuÊt s¶n phÈm cña nhµ m¸y theo ®­êng biÓn sau nµy. Ngoµi ra khu c«ng nghiÖp cßn n»m s¸t víi tuyÕn quèc lé 1A vµ tuyÕn ®­êng s¾t B¾c - Nam nªn viÖc vËn chuyÓn ng­êi vµ thiÕt bÞ theo ®­êng bé vµ ®­êng s¾t cã thÓ ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch nhanh chãng ®¸p øng ®­îc tiÕn ®é thi c«ng khÈn tr­¬ng cña c«ng tr×nh. Nh­îc ®iÓm lµ ®­êng hµng kh«ng ch­a vµo ®­îc khu vùc. Nh­ng hiÖn t¹i cã thÓ sö dông ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn hµng Diªm C«ng Trang Tr¾c ®Þa K - 43 4
 6. Tr­êng ®¹i häc Má - §Þa ChÊt §å ¸n tèt nghiÖp kh«ng tõ §µ N½ng vµ sau nµy lµ s©n bay Chu Lai. 3. §iÒu kiÖn ®Þa h×nh Khu vùc ®ª ch¾n sãng nhµ m¸y läc dÇu Dung QuÊt lµ khu vùc cã ®Þa h×nh kh¸ ®Æc tr­ng cña vïng ven biÓn miÒn Trung n­íc ta. §ã lµ vïng ®Þa h×nh chia c¾t kh¸ m¹nh xen lÉn nói ®¸, ®åi c¸t vµ biÓn víi ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt c«ng tr×nh vµ ®Þa chÊt thñy v¨n rÊt phøc t¹p. MÆt b»ng x©y dùng hÖ thèng ch©n ®ª kh«ng thèng nhÊt, ®é cao thÊp kh¸c nhau. §iÒu ®ã g©y nh÷ng trë ng¹i ®¸ng kÓ cho c«ng viÖc x©y dùng c¸c mèc trong l­íi quan tr¾c ®é lón ch©n ®ª vµ l­íi ®é cao phôc vô thi c«ng x©y l¾p c«ng tr×nh. 4. T×nh h×nh khÝ hËu KhÝ hËu khu vùc Dung QuÊt - Qu¶ng Ng·i lµ khÝ hËu ®Æc tr­ng cho vïng ven biÓn miÒn Trung, ®ã lµ khÝ hËu nãng vµ Èm. Ph©n thµnh hai mïa râ rÖt, mïa kh« nãng tõ th¸ng 3 ®Õn th¸ng 10, mïa m­a tõ th¸ng 11 ®Õn th¸ng 3 n¨m sau. NhiÖt ®é trung b×nh mïa hÌ lµ 330c, trong nh÷ng ngµy nãng nhiÖt ®é lªn tíi 380c, 390c, nhiÖt ®é cao nhÊt quan s¸t ®­îc lµ 42 ®Õn 430c. §©y lµ ®iÒu kiÖn kh«ng mÊy thuËn lîi cho c«ng t¸c ®o ®¹c ®Æc biÖt lµ ®o ®¹c ®é chÝnh x¸c cao. 5. T×nh h×nh d©n c­ Trªn ®Þa bµn x©y dùng khu c«ng nghiÖp Dung QuÊt, gåm ba x· thuéc tØnh Qu¶ng Ng·i, d©n c­ ë ®©y lµ nh÷ng ng­êi cã truyÒn thèng ®i theo c¸ch m¹ng, gi¸c ngé c¸ch m¹ng cao. N¬i ®©y ng­êi d©n sèng chñ yÕu b»ng nghÒ n«ng nghiÖp vµ ®¸nh b¾t h¶i s¶n, mét sè Ýt ng­êi d©n sèng b»ng nghÒ bu«n b¸n, nãi chung ng­êi d©n ë ®©y cã cuéc sèng cßn nghÌo, hä sèng thµnh tõng lµng, xãm, nªn trËt tù an ninh kh¸ an toµn, ®iÒu ®ã t¹o thuËn lîi cho c¸c ®éi ®o ®¹c hoµn thµnh nhiÖm vô ®óng thêi h¹n. Nh©n d©n khu vùc x©y dùng khu c«ng nghiÖp ®Òu ñng hé chñ tr­¬ng cña §¶ng vµ ChÝnh phñ x©y dùng Dung QuÊt trë thµnh trung t©m c«ng nghiÖp lín nhÊt, hiÖn ®¹i nhÊt miÒn Trung. 6. §Þa chÊt c«ng tr×nh §Ó kh¶o s¸t x©y dùng c«ng tr×nh ®ª ch¾n sãng nhµ m¸y läc dÇu Dung QuÊt, ng­êi ta ®· tiÕn hµnh khoan 50 lç võa khoan, võa xuyªn tõ b1 ®Õn b50.VÞ Diªm C«ng Trang Tr¾c ®Þa K - 43 5
 7. Tr­êng ®¹i häc Má - §Þa ChÊt §å ¸n tèt nghiÖp trÝ c¸c lç khoan vµ xuyªn tÜnh n»m däc theo ®ª ch¾n sãng víi kho¶ng c¸ch trung b×nh cø 150m cã 4 lç khoan, trong ®ã gåm cã 23 lç khoan vµ 27 lç xuyªn tÜnh CPT. Trªn c¬ së thu thËp c¸c sè liÖu tõ c¸c lç khoan, kÕt hîp víi kÕt qu¶ nghiªn cøu thÝ nghiÖm mÉu ®Êt ®¸ trong phßng thÝ nghiÖm cho thÊy kÕt qu¶ ®Þa chÊt c«ng tr×nh ®ª ch¾n sãng nhµ m¸y läc dÇu Dung QuÊt cã sù kh¸c nhau râ rÖt vÒ ®é cao thÊp cña chiÒu dµy líp ®Êt ®¸. 7. §iÒu kiÖn ®Þa chÊt thuû v¨n Theo nghiªn cøu cña HR Wallingfor cung cÊp, ®Æc tr­ng cña mùc n­íc t¹i khu vùc kh«ng cã gi«ng b·o nh­ sau: B¶ng 1 Tªn gäi Mùc n­íc theo hÖ “o” h¶i ®å Mïa m­a Trung b×nh Mïa kh« HHW( Mùc n­íc cao nhÊt) 2.5 2.2 2.1 MHW( mùc n­íc trung b×nh) 2.3 2.0 1.9 MSL(mùc n­íc thÊp ) 1.6 1.3 1.2 Khi cã sù thay ®æi do ¸p xuÊt khÝ quyÓn, c¸c mùc n­íc trªn sÏ thay ®æi. HR Wallingford ®Ò nghÞ møc n­íc thiÕt kÕ theo b¶ng sau B¶ng 2 Tªn gäi Cao ®é o h¶i ®å HHW( mùc n­íc cao nhÊt) 2.7mCD MHW( mùc n­íc trung b×nh) 2.5mCD MSL( mùc n­íc thÊp) 1.3mCD LLW( mùc n­íc thÊp nhÊt cã thÓ 0.0mCD ®¶m b¶o cho tÇu ra vµo) Diªm C«ng Trang Tr¾c ®Þa K - 43 6
 8. Tr­êng ®¹i häc Má - §Þa ChÊt §å ¸n tèt nghiÖp Trong ®iÒu kiÖn cã gi«ng b·o, mùc n­íc thiÕt kÕ theo HR Wallingford nh­ sau. øng víi tÇn suÊt 100 n¨m, mùc n­íc cao nhÊt +5,0m ( ®é cao h¶i ®å) øng víi tÇn suÊt 50n¨m, mùc n­íc cao nhÊt +4.3m ( ®é cao h¶i ®å) Dßng ch¶y HR Wallingford ®· ­íc l­îng th«ng sè c¸c dßng ch¶y nh­ sau: Dßng ch¶y do triÒu 0.3m/s Dßng ch¶y do giã 1.1m/s Sãng ngoµi kh¬i khu vùc c«ng tr×nh tÝnh to¸n theo c¸c h­íng kh¸c nhau trong ®iÒu kiÖn b×nh th­êng ®­îc tr×nh bµy (B¶ng 3). Theo tÝnh to¸n cña HR Wallingford sãng cùc h¹n do gi«ng b·o ë vïng n­íc s©u ngoµi kh¬i c«ng tr×nh øng víi c¸c tÇn xuÊt kh¸c nhau ®­îc thèng kª trong b¶ng sau: B¶ng 3 TÇn suÊt xuÊt hiÖn Hs ( chiÒu cao ) Ts ( chu kú ) (n¨m) (m) (s) 10 6.65 11.4 - 13.1 20 7.90 12.2 - 13.6 50 9.35 12.9 - 14.1 100 10.55 13.4 - 14.4 200 11.45 13.7 - 14.6 II. Giíi thiÖu quy m« cña khu liªn hîp nhµ m¸y läc dÇu Dung QuÊt Vµ c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh. Khu liªn hîp läc dÇu Dung QuÊt, n»m trong khu phøc hîp c«ng nghiÖp Dung QuÊt lµ khu c«ng nghiÖp läc dÇu hiÖn ®¹i ®Çu tiªn cña n­íc ta trong ®ã nhµ m¸y läc dÇu Dung QuÊt ®­îc thiÕt kÕ vµ thi c«ng víi sù hîp t¸c cña céng hoµ Liªn Bang Nga. Nhµ m¸y cã nhiÖm vô tiªu thô chÕ biÕn s¶n l­îng dÇu th« ®ang ®­îc khai th¸c ë n­íc ta hoÆc cã tÝnh chÊt t­¬ng ®­¬ng. S¶n phÈm chÝnh cña nhµ m¸y läc dÇu lµ Propylen, khÝ ho¸ láng, x¨ng kh«ng ch×, dÇu ho¶ d©n dông, nhiªn liÖu ph¶n lùc, nhiªn liÖu diesel... Nh­ng viÖc vËn chuyÓn cung cÊp dÇu th« ®Õn nhµ m¸y ®Ó chÕ biÕn t¹o ra Diªm C«ng Trang Tr¾c ®Þa K - 43 7
 9. Tr­êng ®¹i häc Má - §Þa ChÊt §å ¸n tèt nghiÖp s¶n phÈm vµ viÖc tiªu thô s¶n phÈm th× cÇn ph¶i cã nh÷ng c«ng tr×nh c¬ b¶n sau. II.1. Khu nhµ m¸y läc dÇu 1. Khu nhµ m¸y chÝnh Khu nhµ m¸y chÝnh ®­îc bè trÝ ë ®é cao tõ 12.5 - 10 m so víi mÆt n­íc biÓn trung b×nh. §é dèc tho¶i dÇn tõ khu vùc trung t©m c¸c ph©n x­ëng c«ng nghÖ phÝa T©y xuèng h­íng §«ng Nam ®Ó ®¶m b¶o kh¶ n¨ng tho¸t n­íc vµ chèng lò. C¸c khu ph©n x­ëng c«ng nghÖ chÕ biÕn ®­îc bè trÝ t¹i vÞ trÝ cao nhÊt cßn c¸c h¹ng môc kh¸c ®­îc bè trÝ thÊp h¬n. §©y lµ khu vùc cã tæng diÖn tÝch 151ha bao gåm nhiÒu ph©n x­ëng ®­îc l¾p ®Æt c«ng nghÖ chÕ biÕn s©u, hiÖn ®¹i : + Ph©n x­ëng ch­ng cÊt dÇu th« b»ng ¸p suÊt khÝ quyÓn (CDU). + Ph©n x­ëng xö lý Napth b»ng hy®ro (HNT). + Ph©n x­ëng Reforming xóc t¸c liªn tôc (CCR). + Ph©n x­ëng Cracking xóc t¸c cÆn dÇu (RFCC). + Ph©n x­ëng xö lý khÝ ho¸ láng( LPG ). + Ph©n x­ëng thu håi Propylen. Ngoµi ra cßn cã nhiÒu h¹ng môc kh¸c nh­: khu xö lý n­íc th¶i, khu ®uèc ®èt, khu bÓ chøa s¶n phÈm trung gian, bÓ chøa c¸c thµnh phÇn pha trén, bÓ chøa dÇu t¹p, khu hµnh chÝnh, ®­êng èng dÉn dÇu trong nhµ m¸y nèi c¸c ph©n x­ëng. Nhµ m¸y cßn cã c¸c hÖ thèng phô trî nh­: C¸c tr¹m b¬m, hÖ thèng ®­êng giao th«ng, hÖ thèng ®iÖn, hÖ thèng t¹o vµ ph©n phèi h¬i cho nhµ m¸y, hÖ thèng cung cÊp khÝ, hÖ thèng cung cÊp Nit¬, hÖ thèng cÊp nhiªn liÖu, hÖ thèng cøu háa vµ ch÷a ch¸y, hÖ thèng xö lý chÊt th¶i r¾n, .v.v 2. Khu vùc bÓ chøa s¶n phÈm §­îc bè trÝ ë phÝa B¾c khu nhµ m¸y chÝnh vµ gÇn víi khu c¶ng dÇu. Khu bÓ chøa s¶n phÈm cã diÖn tÝch 28 ha bao gåm c¸c bÓ chøa víi sè l­îng vµ dung tÝch nh­ sau: + 01 bÓ chøa khÝ ho¸ láng( LPG ) víi dung tÝch 10.000 m3. + 02 bÓ chøa x¨ng kh«ng ch× dung tÝch mçi bÓ 15.000 m3. Diªm C«ng Trang Tr¾c ®Þa K - 43 8
 10. Tr­êng ®¹i häc Má - §Þa ChÊt §å ¸n tèt nghiÖp + 01 bÓ chøa Propylen víi dung tÝch 10.000 m3. + 02 bÓ chøa dÇu háa mçi bÓ cã dung tÝch 15.000 m3. + 02 bÓ chøa nhiªn liÖu ph¶n lùc mçi bÓ cã dung tÝch 15.000 m3. + 02 bÓ chøa diesel ®éng c¬ víi dung tÝch mçi bÓ 30.000 m3, 01 bÓ cã dung tÝch 20.000 m3. + 02 bÓ chøa diesel c«ng nghiÖp mçi bÓ cã dung tÝch 3.000 m3. + 03 bÓ chøa F.O mçi bÓ cã dung tÝch 30.000 m3. 3. Khu vùc bÓ chøa dÇu th« Khu vùc bÓ chøa dÇu th« ®­îc bè trÝ gÇn nhµ m¸y vµ gÇn hÖ thèng phao neo mét ®iÓm SPM. Cã diÖn tÝch 42 ha n»m trong khu vùc nhµ m¸y chÝnh cã nhiÖm vô chøa dÇu th« dÉn tõ c¶ng ViÖt Thanh vµo nhµ m¸y. Khu bÓ chøa dÇu th« cã c¸c bÓ chøa víi sè l­îng vµ dung tÝch nh­ sau: + 06 bÓ chøa dÇu th« mçi bÓ cã dung tÝch 50.000 m3. + 02 bÓ chøa n­íc d»n mçi bÓ cã dung tÝch 10.000 m3. 4. TuyÕn èng dÉn s¶n phÈm TuyÕn ®­êng èng dÉn dµi 8 km bao gåm tuyÕn nèi tõ nhµ m¸y läc dÇu ®Õn khu bÓ chøa s¶n phÈm vµ tuyÕn ®­êng èng tõ bÓ chøa s¶n phÈm ®Õn c¶ng xuÊt s¶n phÈm. Hµnh lang an toµn cña tuyÕn èng cã chiÒu réng 50 m vµ cã tæng diÖn tÝch 40 ha. §©y lµ mét tuyÕn èng lín ®ßi hái ®é chÝnh x¸c bè trÝ vÒ ®é cao. 5. TuyÕn èng dÉn dÇu th« TuyÕn èng dÉn dÇu th« cã chiÒu dµi 1,2 km dÉn dÇu th« tõ vÞnh ViÖt Thanh vµo khu bÓ chøa dÇu th« cña nhµ m¸y chÝnh. 6. TuyÕn èng lÊy vµ x¶ n­íc biÓn TuyÕn èng lÊy vµ x¶ n­íc biÓn cã diÖn tÝch 4 ha, cã nhiÖm vô cung cÊp n­íc biÓn phôc vô nhµ m¸y. II.2. C¸c c«ng tr×nh biÓn 1. Khu c¶ng xuÊt s¶n phÈm Khu c¶ng kÝn xuÊt s¶n phÈm bè trÝ t¹i phÝa §«ng vÞnh lín Dung QuÊt (®o¹n tõ cöa s«ng Trµ Bång ®Õn mòi Co Co) cã diÖn tÝch c¶ ®Êt vµ mÆt biÓn lµ Diªm C«ng Trang Tr¾c ®Þa K - 43 9
 11. Tr­êng ®¹i häc Má - §Þa ChÊt §å ¸n tèt nghiÖp 135 ha bao gåm c¸c h¹ng môc: + 02 bÕn cho tµu cã träng t¶i tõ 20.000 - 25.000 tÊn chë x¨ng vµ diesel. + 03 bÕn cho tµu cã träng t¶i tõ 3.000 - 5.000 tÊn chë x¨ng, diesel, Jet A1, LPG, F.O. + 01 bÕn cho tµu dÞch vô ®Ó phôc vô ho¹t ®éng cña c¸c bÕn xuÊt s¶n phÈm. 2. Khu c¶ng nhËp dÇu th« Khu c¶ng nhËp dÇu th« ®­îc bè trÝ trªn diÖn tÝch 336 ha t¹i vÞnh ViÖt Thanh bao gåm c¸c h¹ng môc: HÖ thèng c¶ng rãt dÇu kh«ng bÕn SPM (hÖ thèng bÕn phao 1 ®iÓm neo) cho phÐp nhËn dÇu th« tõ c¸c tµu chë dÇu cã träng t¶i 80.000 - 110.000 tÊn. BÕn phao mét ®iÓm neo ®­îc ®Æt c¸ch bê 3 km. C¸c èng mÒm næi sÏ ®­îc næi ®Ó chuyÓn dÇu th« tõ tµu sang SPM, cïng víi mét côm thiÕt bÞ (PLEM) ®Ó nèi tõ èng mÒm sang èng cøng. §­êng èng ngÇm d­íi biÓn vµ khu vùc vßng quay tµu. Tæng diÖn tÝch lµ 336 ha cho phÐp nhËn tµu cã träng t¶i tõ 80.000 - 100.000 tÊn. BÕn phao 1 ®iÓm neo SPM sÏ ®­îc nèi víi khu bÓ chøa dÇu th« cña nhµ m¸y läc dÇu b»ng mét ®­êng èng dÉn dÇu th« d­íi biÓn cã ®­êng kÝnh 42 inch vµ mét ®­êng èng phôc vô th«ng röa cho ®­êng èng dÉn dÇu d­íi biÓn cã ®­êng kÝnh 18 inch. C¶ hai ®­êng èng nµy ®Òu ®­îc b¶o «n, gia nhiÖt ®Ó t¨ng ®iÓm ®«ng ®Æc víi lo¹i dÇu cã ®iÓm ®«ng ®Æc cao. 3. Khu vùc ®ª ch¾n sãng TuyÕn ®ª ®­îc khèng chÕ bëi c¸c ®iÓm theo hÖ to¹ ®é nhµ n­íc nh­ sau: To¹ ®é tuyÕn ®ª Dung QuÊt (B¶ng 4) C¨n cø vµo hå s¬ lËp thiÕt kÕ ®ª ch¾n sãng nhµ m¸y läc dÇu Dung QuÊt tr×nh duyÖt, ®ª ch¾n sãng nhµ m¸y läc dÇu Dung QuÊt ®­îc thiÕt kÕ nh­ sau. Ph­¬ng ¸n 1: §ª ch¹y theo h­íng §«ng - T©y. Ph­¬ng ¸n 2: §ª ch¹y theo h­íng §«ng B¾c - T©y Nam. Trô ®Ìn biÓn ®­îc x©y dùng trªn mÆt ®ª cã to¹ ®é nh­ sau: Diªm C«ng Trang Tr¾c ®Þa K - 43 10
 12. Tr­êng ®¹i häc Má - §Þa ChÊt §å ¸n tèt nghiÖp X = 1705448.0016m, Y = 583843.8539m, B¶ng 4 VÞ trÝ To¹ ®é X (m) Y(m) §iÓn ®Çu ®ª 1705455.0 583844.00 §iÓm gèc ®ª 1705455.0 585389.07 Sau khi c©n nh¾c tÊt c¶ c¸c ®iÒu kiÖn cô thÓ, ph­¬ng ¸n cuèi cïng ®­îc chän lµ ph­¬ng ¸n 1.TuyÕn ®ª ®­îc thiÕt kÕ cã chiÒu dµi1,6 km, chiÒu réng ch©n ®ª 100m, chiÒu réng mÆt ®ª 10 m, ®é cao cña ®ª lµ 25m. CÊu t¹o c¸c tÊm Accropode vµ líp lãt (B¶ng 5) C«ng tr×nh ®ª ch¾n sãng nhµ m¸y läc dÇu Dung QuÊt x©y dùng nh»m môc ®Ých ®¶m b¶o ®é an toµn cho tÇu thuyÒn ra vµo c¶ng Dung QuÊt trong ®iÒu kiÖn thêi tiÕt thuËn lîi còng nh­ khã kh¨n. C«ng tr×nh ®ª ch¾n sãng nhµ m¸y läc dÇu Dung QuÊt ®­îc x©y dùng ë biÓn (vÞnh Dung QuÊt). ChÝnh v× vËy nªn ®ª ch¾n sãng chÞu ¸p lùc rÊt lín cña ®iÒu kiÖn tù nhiªn nh­ sãng, giã sÏ lµm cho c«ng tr×nh bÞ biÕn d¹ng. B¶ng 5 §o¹n §Çu ®ª Th©n ®ª 1 Th©n ®ª 2 Th©n ®ª 3 Gèc ®ª ChiÒu dµi tõ ®Çu ®ª 52.5 150 600 450 275 (m) Lo¹i Accropode mÆt 16 12 9 6.3 2 tr­íc ®ª (m3) Lo¹i Accropode mÆt 16 6.3 4.0 2.0 §¸ héc sau ®ª ( m3) Diªm C«ng Trang Tr¾c ®Þa K - 43 11
 13. Tr­êng ®¹i häc Má - §Þa ChÊt §å ¸n tèt nghiÖp KÕt cÊu mÆt c¾t däc ®ª ch¾n sãng hoµn chØnh ( h×nh 1) 4. C¸c c«ng tr×nh c¬ së h¹ tÇng chÝnh. + HÖ thèng ®­êng quèc lé nèi Quèc lé 1A víi nhµ m¸y vµ c¶ng dÇu cã chiÒu dµi 12,5 km. + HÖ thèng cung cÊp n­íc ngät cho giai ®o¹n x©y dùng cã c«ng suÊt 15.000 m3/ ngµy vµ cho giai ®o¹n vËn hµnh víi c«ng suÊt 33.000 m3/ ngµy. + HÖ thèng cung cÊp ®iÖn. + HÖ thèng th«ng tin liªn l¹c nèi nhµ m¸y víi m¹ng th«ng tin quèc gia t¹i khu vùc. + Nhµ ë vµ c¸c dÞch vô cho c¸n bé c«ng nh©n viªn vËn hµnh. Diªm C«ng Trang Tr¾c ®Þa K - 43 12
 14. Tr­êng ®¹i häc Má - §Þa ChÊt §å ¸n tèt nghiÖp Ch­¬ng II Nh÷ng c¬ së chung vÒ lý thuyÕt ®o lón c«ng tr×nh  II.1. Kh¸i niÖm vÒ quan tr¾c ®é lón c«ng tr×nh II.1.1. Kh¸i niÖm vÒ ®é lón §é lón tuyÖt ®èi cña mét ®iÓm lµ mét ®o¹n th¼ng (tÝnh theo chiÒu th¼ng ®øng). Tõ mÆt ph¼ng ban ®Çu cña nÒn mãng ®Õn mÆt ph¼ng lón ë thêi ®iÓm quan tr¾c sau ®ã. C¸c ®iÓm ë nh÷ng vÞ trÝ kh¸c nhau cña c«ng tr×nh cã ®é lón b»ng nhau th× qu¸ tr×nh lón ®­îc coi lµ lón ®Òu. Lón ®Òu chØ x¶y ra khi ¸p lùc cña c«ng tr×nh vµ møc ®é nÐn cña ®Êt ®¸ ë nh÷ng vÞ trÝ kh¸c nhau cña nÒn lµ nh­ nhau. §é lón kh«ng ®Òu x¶y ra do sù chªnh lÖch ¸p lùc lªn nÒn vµ møc ®é chÞu nÐn cña ®Êt ®¸ lµ kh«ng nh­ nhau. Lón kh«ng ®Òu lµm cho c«ng tr×nh bÞ nghiªng, cong, vÆn xo¸n vµ c¸c biÕn d¹ng kh¸c nghiªm träng cã thÕ x¶y ra. II.1.2. Nguyªn nh©n g©y ra ®é lón c«ng tr×nh Nh÷ng nguyªn nh©n g©y ra ®é lón c«ng tr×nh gåm 2 yÕu tè sau - §iÒu kiÖn tù nhiªn - Qu¸ tr×nh x©y dùng vµ vËn hµnh c«ng tr×nh 1. T¸c ®éng cña nh÷ng yÕu tè tù nhiªn - Kh¶ n¨ng lón tr­ît cña líp ®Êt ®¸ d­íi nÒn mãng c«ng tr×nh vµ c¸c hiÖn t­îng ®Þa chÊt c«ng tr×nh, ®Þa chÊt thuû v¨n kh¸c. - Sù co gi·n cña ®Êt ®¸. - Sù thay ®æi cña c¸c ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt thuû v¨n theo nhiÖt ®é, ®é Èm vµ mùc n­íc ngÇm. 2. C¸c yÕu tè liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh x©y dùng vËn hµnh c«ng tr×nh - ¶nh h­ëng cña träng l­îng b¶n th©n c«ng tr×nh - Sù thay ®æi c¸c tÝnh chÊt c¬ lý ®Êt ®¸ do viÖc cÊp tho¸t n­íc Diªm C«ng Trang Tr¾c ®Þa K - 43 13
 15. Tr­êng ®¹i häc Má - §Þa ChÊt §å ¸n tèt nghiÖp - Sù sai lÖch trong ®iÒu kiÖn kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh ®Þa chÊt thuû v¨n. - Sù suy yÕu cña nÒn mãng c«ng tr×nh do thi c«ng c¸c c«ng tr×nh ngÇm d­íi c«ng tr×nh. - Sù thay ®æi ¸p lùc lªn nÒn mãng c«ng tr×nh do x©y dùng c¸c c«ng tr×nh kh¸c ë gÇn. - Sù dung ®éng cña nÒn mãng c«ng tr×nh do vËn hµnh m¸y mãc vµ ho¹t ®éng cña c¸c ph­¬ng tiÖn giao th«ng. HiÖn t­îng c«ng tr×nh bÞ lón x¶y ra ngay tõ khi b¾t ®Çu x©y dùng c«ng tr×nh. V× vËy, viÖc quan tr¾c lón ph¶i tiÕn hµnh ngay tõ khi c«ng tr×nh b¾t ®Çu x©y dùng ®Õn khi c«ng tr×nh ®i vµo æn ®Þnh . II.1.3. Môc ®Ých nhiÖm vô quan tr¾c ®é lón c«ng tr×nh Quan tr¾c ®é lón vµ biÕn d¹ng c«ng tr×nh nãi chung, ®­îc thùc hiÖn nh»m ®¸nh gi¸ møc ®é chuyÓn dÞch biÕn d¹ng, nghiªn cøu t×m ra nguyªn nh©n chuyÓn dÞch biÕn d¹ng vµ tõ ®ã cã biÖn ph¸p xö lý, ®Ò phßng tai biÕn ®èi víi c«ng tr×nh. 1. Môc ®Ých quan tr¾c ®é lón c«ng tr×nh - X¸c ®Þnh gi¸ trÞ chuyÓn dÞch biÕn d¹ng ®Ó ®¸nh gi¸ møc ®é æn ®Þnh cña c«ng tr×nh. - KiÓm tra viÖc tÝnh to¸n thiÕt kÕ c«ng tr×nh - Nghiªn cøu quy luËt biÕn d¹ng trong nh÷ng ®iÒu kiÖn kh¸c nhau vµ dù ®o¸n biÕn d¹ng cña c«ng tr×nh trong t­¬ng lai. - X¸c ®Þnh c¸c lo¹i biÕn d¹ng cã ¶nh h­ëng ®Õn qu¸ tr×nh c«ng nghÖ vËn hµnh c«ng tr×nh. 2. NhiÖm vô quan tr¾c ®é lón c«ng tr×nh - §Ó quan tr¾c biÕn d¹ng mét c«ng tr×nh, tr­íc hÕt cÇn ph¶i thiÕt kÕ ph­¬ng ¸n kinh tÕ - kü thuËt bao gåm: + NhiÖm vô kü thuËt + Kh¸i qu¸t vÒ c«ng tr×nh ®iÒu kiÖn tù nhiªn vµ chÕ ®é vËn hµnh + S¬ ®å ph©n bè mèc khèng chÕ vµ mèc kiÓm tra + S¬ ®å quan tr¾c Diªm C«ng Trang Tr¾c ®Þa K - 43 14
 16. Tr­êng ®¹i häc Má - §Þa ChÊt §å ¸n tèt nghiÖp + Yªu cÇu ®é chÝnh x¸c quan tr¾c ë nh÷ng giai ®o¹n kh¸c nhau + Ph­¬ng ph¸p vµ dông cô ®o + Ph­¬ng ph¸p chØnh lý kÕt qu¶ ®o + S¬ ®å lÞch cho c«ng t¸c quan tr¾c + Biªn chÕ nh©n lùc vµ dù to¸n kinh phÝ II.1.4. Tham sè ®Æc tr­ng ®é lón c«ng tr×nh 1. §é lón cña ®iÓm kiÓm tra i gi÷a hai chu kú j vµ j - 1 Si(j,j-1) = HÞj - Hij-1 ( 1) 2. §é lón cña ®iÓm i tÝnh tõ chu kú ®Çu tiªn (1) ®Õn kú j Si(j,1) = Hi,j - Hi,1 ( 2) 3. §é lón trung b×nh cña c«ng tr×nh n n  F S Si i i hoÆc ( 3) S tb  S tb  1 1 n F n i 1 trong ®ã Si - ®é lón cña ®iÓm thø i ( i = 1,2...n) Fi - DiÖn tÝch vïng nÕu n»m trong ph¹m vÞ lón cña ®iÓm i 4. Tèc ®é lón trung b×nh cña c«ng tr×nh S Tb ( 4) Vj  Tj Trong ®ã Tj thêi gian tÝnh tõ chu kú ®Çu ®Õn chu kú j 5. HiÖu ®é lón lín nhÊt gi÷a hai ®iÓm K vµ L SKL = Sk - SL ( 5) 6. §é nghiªng cña nÒn mãng c«ng tr×nh trªn h­íng KL S KL (6) i Kl  LKL trong ®ã LKl lµ kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®iÓm K vµ L. 7. §é cong tuþªt ®èi vµ ®é cong t­¬ng ®èi däc theo trôc c«ng tr×nh §é cong tuyÖt ®èi Diªm C«ng Trang Tr¾c ®Þa K - 43 15
 17. Tr­êng ®¹i häc Má - §Þa ChÊt §å ¸n tèt nghiÖp 2 s 2  s1  s3  f= (7) 2 §é cong t­¬ng ®èi f f= (8) L1,3 Trong ®ã 1,2,3 lµ sè hiÖu cña ba ®iÓm kiÓm tra ph©n bè däc theo trôc c«ng tr×nh theo thø tù 1, 2, 3 (§Çu - Gi÷a - Cuèi). II.1.5. Nguyªn t¾c thùc hiÖn quan tr¾c ®é lón c«ng tr×nh. §é lón cña mét ®iÓm trªn c«ng tr×nh lµ sù chuyÓn dÞch theo ph­¬ng th¼ng ®øng so víi vÞ trÝ ban ®Çu. Cô thÓ, ®é lón c«ng tr×nh lµ hiÖu ®é cao cña cïng mét ®iÓm ë hai thêi ®iÓm ®o kh¸c nhau. NÕu ë hai thêi ®iÓm t vµ t0 ®é cao cña ®iÓm quan tr¾c lµ Ht vµ Hto th× ®é lón cña ®iÓm ®ã ®­îc tÝnh theo c«ng thøc. S = Ht - Hto (9) NhËn xÐt S < 0 c«ng tr×nh bÞ lón S > 0 c«ng tr×nh bÞ tråi Nh­ vËy: Nguyªn t¾c thùc hiÖn quan tr¾c ®é lón lµ x¸c ®Þnh ®é cao cña ®iÓm quan tr¾c qua c¸c thêi ®iÓm ®o lón kh¸c nhau.Thùc chÊt c«ng t¸c quan tr¾c ®é lón lµ c«ng t¸c ®o ®é cao.  II.2. yªu cÇu ®é chÝnh x¸c quan tr¾c ®o lón c¸c c«ng tr×nh x©y xùng Yªu cÇu ®é chÝnh x¸c ®o lón c«ng tr×nh phô thuéc chñ yÕu vµo tÝnh chÊt c¬ lý ®Êt ®¸ d­íi nÒn mãng c«ng tr×nh vµ phô thuéc vµo ®Æc ®iÓm kÕt cÊu, vËn hµnh c«ng tr×nh. Yªu cÇu ®é chÝnh x¸c quan tr¾c lón ®­îc x¸c ®Þnh b»ng biÓu thøc: sti  st i 1 msti = ( 10)  Trong ®ã msti - yªu cÇu ®é chÝnh x¸c ®o lón ë thêi ®iÓm ti Diªm C«ng Trang Tr¾c ®Þa K - 43 16
 18. Tr­êng ®¹i häc Má - §Þa ChÊt §å ¸n tèt nghiÖp Sti vµ St(i-1) §é lón dù b¸o ë thêi ®iÓm ti vµ ti-1 : HÖ sè ®Æc tr­ng cho ®é tin cËy cña kÕt qu¶ quan tr¾c, th«ng th­êng  =46 Qóa tr×nh ®o lón ®­îc tiÕn hµnh nhiÒu lÇn mçi lÇn ®o ®­îc gäi lµ mét chu kú. Thêi gian tiÕn hµnh c¸c chu kú ®o ®­îc tiÕn hµnh trong khi thiÕt kÕ kü thuËt quan tr¾c lón, chu kú quan tr¾c ph¶i ®­îc tÝnh to¸n sao cho kÕt qu¶ quan tr¾c ph¶n ¸nh ®­îc thùc chÊt qu¸ tr×nh lón cña c«ng tr×nh. C«ng tr×nh ®ª ch¾n sãng nhµ m¸y läc dÇu Dung QuÊt lµ mét c«ng tr×nh mang tÝnh chÊt chiÕn l­îc cho khu c«ng nghiÖp víi c¸c h¹ng môc quy m«, kÕt cÊu phøc t¹p. V× vËy, c«ng t¸c quan tr¾c nh»m theo dâi, kiÓm tra tÝnh æn ®Þnh c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh lµ rÊt cÇn thiÕt. KÕt qu¶ quan tr¾c ®é lón cung cÊp cho c¬ quan thiÕt kÕ vµ qu¶n lý c«ng tr×nh, nh÷ng sè liÖu quan träng cho c«ng t¸c tÝnh to¸n, thiÕt kÕ, duy tu vµ b¶o d­ìng c«ng tr×nh.T×m ra biÖn ph¸p b¶o ®¶m an toµn cÇn thiÕt khi cã sù biÕn d¹ng v­ît qu¸ gíi h¹n cho phÐp, ®ång thêi th«ng tin sè liÖu quan tr¾c ®é lón cßn cã t¸c dông trong viÖc dù phßng, ng¨n ngõa c¸c sù cè do tÝnh kh«ng æn ®Þnh g©y ra, do tÝnh chÊt cña c«ng tr×nh ®ª ch¾n sãng, ®é chÝnh x¸c yªu cÇu quan tr¾c ®é lón lµ  3 mm. II.3. ­íc tÝnh chu kú quan tr¾c hîp lý ¦íc tÝnh chu kú quan tr¾c hîp lý ®ãng mét vai trß hÕt søc quan träng trong toµn bé qu¸ tr×nh theo dâi lón cña c«ng tr×nh. NÕu c¸c chu kú quan tr¾c qu¸ th­a sÏ dÉn ®Õn hËu qu¶ tai h¹i lµ chóng ta kh«ng ph¸t hiÖn ®­îc ®é lón mét c¸ch kÞp thêi. Ng­îc l¹i nÕu chu kú quan tr¾c qu¸ dÇy mµ tèc ®é lón cña c«ng tr×nh kh«ng lín l¾m, sÏ dÉn ®Õn viÖc l·ng phÝ c«ng søc vµ kinh phÝ ®o ®¹c. Tham sè quan träng nhÊt ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh viÖc chän chu kú ®o lón lµ tèc ®é lón cña c«ng tr×nh. Mét c¸ch s¬ l­îc chóng ta thÊy lµ : Tèc ®é lón cµng lín th× chu kú quan tr¾c cµng dÇy vµ ng­îc l¹i, tèc ®é lón cµng nhá th× cã thÓ chän chu kú quan tr¾c th­a h¬n. Ngoµi ra chu kú quan tr¾c cßn ph¶i phô thuéc c¶ vµo ®é chÝnh x¸c mµ chóng ta cã thÓ thùc hiÖn ®­îc. D­íi ®©y chóng t«i xin tr×nh bÇy ph­¬ng ph¸p ­íc tÝnh chu kú quan tr¾c cô thÓ dùa vµo tham sè trªn. Diªm C«ng Trang Tr¾c ®Þa K - 43 17
 19. Tr­êng ®¹i häc Má - §Þa ChÊt §å ¸n tèt nghiÖp GØa sö S lµ ®é lón cña mét mèc nµo ®ã trong l­íi ®o lón vµ ms lµ sai sè x¸c ®Þnh ®é lón.Theo lý thuyÕt sai sè th× ®é lón S ®­îc x¸c ®Þnh víi ®é tin cËy xÊp xØ 99% khi tho¶ m·n bÊt ®¼ng thøc. S ms < ( 11) 2 .5 ký hiÖu t lµ chu kú quan tr¾c ( kho¶ng thêi gian gi÷a hai chu kú quan tr¾c liªn tiÕp) ta sÏ cã S = v.t Do ®ã v.t ms < 2 .5 v× S = Hk - Hi nªn ms = m Hk  m Hi ( 12) 2 2 trong ®ã Hk vµ Hi lµ ®é cao cña mèc ®o lón trong chu kú thø i vµ thø k mHk vµ mHi lµ sai sè ®é cao cña mèc ®o lón trong chu kú thø i vµ thø k. V× c¸c chu kú ®o lón ®­îc ®o b»ng cïng mét lo¹i m¸y, theo cïng mét s¬ ®å ®o vµ gÇn nh­ trong cïng mét ®iÒu kiÖn nh­ nhau. Do ®ã ta cã thÓ coi. mHk = mHi = mH nªn ms =mH. 2 v.t v× vËy mH. 2 < 2 .5 2,5.m H 2. 3,5.m H hay t > .= ( 13) v v Nh­ vËy, ®Ó ­íc tÝnh chu kú quan tr¾c hîp lý cÇn ph¶i cã hai tham sè chñ yÕu lµ ( mH ) vµ ( v ) gi¸ trÞ mH nªn chän lµ sai sè trung ph­¬ng ®iÓm yÕu nhÊt trong l­íi. Nh­ vËy mH cã thÓ nhËn ®­îc tõ c¸c d÷ liÖu ®Çu vµo lµ m¸y mãc sö dông ®Ó ®o lón vµ s¬ ®å l­íi. Tèc ®é lón (v ) cã thÓ lÊy tõ ®é lón lý thuyÕt do c¬ quan thiÕt kÕ cung cÊp trong hå s¬ thiÕt kÕ cña c«ng tr×nh. VÝ dô. Diªm C«ng Trang Tr¾c ®Þa K - 43 18
 20. Tr­êng ®¹i häc Má - §Þa ChÊt §å ¸n tèt nghiÖp Theo hå s¬ thiÕt kÕ tèc ®é lón lý thuyÕt lµ 20 mm/ n¨m, víi sai sè trung ph­¬ng x¸c ®Þnh ®é cao ®iÓm yÕu nhÊt lµ 2mm ta cã 3,5.2mm T= = 0,3 n¨m = 4 th¸ng 20mm / nam Nh­ vËy víi c¸c d÷ liÖu trªn, chu kú quan tr¾c lµ 4 th¸ng mét lÇn ®o sÏ cho chóng ta kÕt qu¶ ®é lón tin cËy. II.3.1. Chu kú quan tr¾c ®é lón ®ª ch¾n sãng nhµ m¸y läc dÇu Dung QuÊt. Do ®Æc ®iÓm c«ng tr×nh ®ª ch¾n sãng ®­îc x©y dông phÇn lín n»m d­íi biÓn víi chiÒu dµi lµ 1600m. Do vËy ®Ó ®¸nh gi¸ ®óng sù biÕn d¹ng lón, c¸c chu kú quan tr¾c ®­îc ph©n lµm hai giai ®o¹n. Giai ®o¹n 1. §o ®é lón c«ng tr×nh trong giai ®o¹n thi c«ng Giai ®o¹n 2. §o ®é lón c«ng tr×nh trong thêi gian khai th¸c sö dông. Tuy nhiªn do ®ª ch¾n sãng lµ mét c«ng tr×nh ®Æc biÖt ®­îc x©y dùng phÇn lín th©n ®ª n»m d­íi n­íc biÓn nªn viÖc ®o ®¹c quan tr¾c ®é lón trong giai ®o¹n x©y dùng lµ rÊt khã kh¨n.Trong tr­êng hîp nµy chóng ta kh«ng thÓ sö dông ph­¬ng ph¸p quan tr¾c th«ng th­êng mµ ph¶i sö dông c¸c thiÕt bÞ vµ c¸c ph­¬ng ph¸p ®Æc biÖt. Khi c«ng tr×nh lªn khái mÆt n­íc th× ¸p dông ph­¬ng ph¸p ®o cao h×nh häc ®Ó quan tr¾c ®é lón. Do cÊu t¹o cña th©n ®ª x©y dùng b»ng ®¸, nªn diÔn biÕn ®é lón cña ®ª rÊt phøc t¹p.Chóng t«i dù kiÕn chia qu¸ tr×nh quan tr¾c ®é lón thµnh hai phÇn, mét phÇn g©y ra do ®é lón cña ®¸y biÓn d­íi t¸c dông cña t¶i träng c«ng tr×nh, mét thµnh phÇn g©y ra do ®é lón cña b¶n th©n vËt liÖu x©y dùng ®ª d­íi t¸c dông cña thêi gian vµ sãng biÓn còng nh­ c¸c ph­¬ng tiÖn kh¸c. Nh­ vËy míi ®¸nh gi¸ ®é lón cña ®ª mét c¸ch chÝnh x¸c. Qua nh÷ng ph©n tÝch ë trªn chóng t«i dù kiÕn quan tr¾c ®é lón ®ª ch¾n sãng lµ hai th¸ng mét lÇn ( 6 chu kú trong mét n¨m). Do ®Æc ®iÓm cña ®ª rÊt phøc t¹p nªn ph¶i tiÕn hµnh quan tr¾c ®é lón Ýt nhÊt lµ 2 n¨m ®Çu khai th¸c, sö dông. Sau ®ã tuú theo diÔn biÕn ®é lón cña ®ª mµ cã nh÷ng quyÕt ®Þnh tiÕp theo. Diªm C«ng Trang Tr¾c ®Þa K - 43 19
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản