intTypePromotion=1

Đề thi cầu bê tông

Chia sẻ: Phạm Anh Lực | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
235
lượt xem
63
download

Đề thi cầu bê tông

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo và tuyển tập Đề thi cầu bê tông - Khoa công trình, bộ môn công trình giao thông thành phố và CTT - Trường đại học giao thông vận tải . Chọn cấu tạo và các kích thớc cơ bản của mặt cắt ngang kết cấu nhịp; bố trí dầm ngang, lề người đi, lan can... b- Tính toán mô men tại mặt cắt giữa nhịp của dầm biên do tác dụng của tĩnh tải, hoạt tải và ngời đi theo TTGH Sử dụng (cho trớc hệ số phân bố cho mô men của dầm biên...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi cầu bê tông

 1. tr-êng ®¹i häc gtvt tr-ëng bé m«n ®Ò thi ký duyÖt sè : 01 m«n häc: CÇu bª t«ng häc phÇn: thêi gian: 120 phót Khoa c«ng tr×nh Bé m«n ctgttp vµ Ctt c©u hái I- Sè liÖu cho tr-íc: ChiÒu dµi toµn dÇm Khæ cÇu (m) 21 8 + 2x1,5 (m) - HL 93 KiÓu bè trÝ lÒ B»ng møc T¶i träng ng-êi ®i bé - Ng-êi ®i 3 KPa xe ch¹y D¹ng kÕt cÊu D¹ng mÆt c¾t DÇm cã s-ên Ch÷ T VËt liÖu kÕt cÊu CÊp bªt«ng BTCT D¦L 40 C«ng nghÖ t¹o D¦L C¨ng sau Lo¹i cèt thÐp D¦L Cèt thÐp th-êng Tao 12,7 mm G40, G60 C¸c sè liÖu kh¸c Ng-êi thi tham kh¶o tµi liÖu vµ tù chän phï hîp II- Yªu cÇu: 2-1- PhÇn bµi tËp øng dông: a- Chän cÊu t¹o vµ c¸c kÝch th-íc c¬ b¶n cña mÆt c¾t ngang kÕt cÊu nhÞp; bè trÝ dÇm ngang, lÒ ng-êi ®i, lan can... b- TÝnh to¸n m« men t¹i mÆt c¾t gi÷a nhÞp cña dÇm gi÷a do t¸c dông cña tÜnh t¶i, ho¹t t¶i vµ ng-êi ®i theo TTGH C-êng ®é I (cho tr-íc hÖ sè ph©n bè cho m« men cña dÇm gi÷a cña ho¹t t¶i KM = 0,64, cña ng-êi ®i bé KP=1,5) 2-2- PhÇn lý thuyÕt Tr¶ lêi c©u hái sau ®©y: c- So s¸nh -u nh-îc ®iÓm cña 2 c«ng nghÖ chÕ t¹o dù øng lùc c¨ng tr-íc vµ c¨ng sau? d- Nªu néi dung tÝnh duyÖt theo TTGH c-êng ®é I. Ghi chó: Ng-êi thi chØ ®-îc phÐp tham kh¶o bµi gi¶ng vµ gi¸o tr×nh CÇu BTCT, kh«ng sö dông vÝ dô tÝnh mÉu. 1
 2. tr-êng ®¹i häc gtvt tr-ëng bé m«n ®Ò thi ký duyÖt sè : 02 m«n häc: CÇu bª t«ng häc phÇn: thêi gian: 120 phót Khoa c«ng tr×nh Bé m«n ctgttp vµ Ctt c©u hái I- Sè liÖu cho tr-íc: ChiÒu dµi toµn dÇm Khæ cÇu (m) 24 7 + 2x1,5 (m) - HL 93 KiÓu bè trÝ lÒ B»ng møc T¶i träng ng-êi ®i bé - Ng-êi ®i 3 KPa xe ch¹y D¹ng kÕt cÊu D¹ng mÆt c¾t DÇm cã s-ên Ch÷ I VËt liÖu kÕt cÊu CÊp bªt«ng BTCT D¦L 40 C«ng nghÖ t¹o D¦L C¨ng tr-íc Lo¹i cèt thÐp D¦L Cèt thÐp th-êng Tao 12,7 mm G40, G60 C¸c sè liÖu kh¸c Ng-êi thi tham kh¶o tµi liÖu vµ tù chän phï hîp II- Yªu cÇu: 2-1- PhÇn bµi tËp øng dông: a- Chän cÊu t¹o vµ c¸c kÝch th-íc c¬ b¶n cña mÆt c¾t ngang kÕt cÊu nhÞp; bè trÝ dÇm ngang, lÒ ng-êi ®i, lan can... b- TÝnh to¸n m« men t¹i mÆt c¾t gi÷a nhÞp cña dÇm biªn do t¸c dông cña tÜnh t¶i, ho¹t t¶i vµ ng-êi ®i theo TTGH Sö dông (cho tr-íc hÖ sè ph©n bè cho m« men cña dÇm biªn cu¶ ho¹t t¶i KMmax = 0,45; cña ng-êi ®i bé KP=1,4) 2-2- PhÇn lý thuyÕt Tr¶ lêi c©u hái sau ®©y: c- Nªu tr×nh tù tÝnh to¸n c¸c lo¹i mÊt m¸t øng suÊt trong cèt thÐp dù øng lùc thi c«ng theo ph-¬ng ph¸p c¨ng sau. d- Nªu néi dung tÝnh duyÖt ®é vâng cña dÇm d-íi t¸c dông cña ho¹t t¶i Ghi chó: Ng-êi thi chØ ®-îc phÐp tham kh¶o bµi gi¶ng vµ gi¸o tr×nh CÇu BTCT, kh«ng sö dông vÝ dô tÝnh mÉu. 2
 3. tr-êng ®¹i häc gtvt tr-ëng bé m«n ®Ò thi ký duyÖt sè : 03 m«n häc: CÇu bª t«ng häc phÇn: thêi gian: 120 phót Khoa c«ng tr×nh Bé m«n ctgttp vµ Ctt c©u hái I- Sè liÖu cho tr-íc: ChiÒu dµi toµn dÇm Khæ cÇu (m) 30 8 + 2x1,5 (m) - HL 93 KiÓu bè trÝ lÒ B»ng møc T¶i träng ng-êi ®i bé - Ng-êi ®i 3 KPa xe ch¹y D¹ng kÕt cÊu D¹ng mÆt c¾t DÇm cã s-ên Ch÷ T VËt liÖu kÕt cÊu CÊp bªt«ng BTCT D¦L 50 C«ng nghÖ t¹o D¦L C¨ng tr-íc Lo¹i cèt thÐp D¦L Cèt thÐp th-êng Tao 15,2 mm G40, G60 C¸c sè liÖu kh¸c Ng-êi thi tham kh¶o tµi liÖu vµ tù chän phï hîp II- Yªu cÇu: 2-1- PhÇn bµi tËp øng dông: a- Chän cÊu t¹o vµ c¸c kÝch th-íc c¬ b¶n cña mÆt c¾t ngang kÕt cÊu nhÞp; bè trÝ dÇm ngang, lÒ ng-êi ®i, lan can... b- TÝnh to¸n m« men t¹i mÆt c¾t Ltt/4 cña dÇm gi÷a do t¸c dông cña tÜnh t¶i , ho¹t t¶i vµ ng-êi ®i theo TTGH Sö dông (cho tr-íc hÖ sè ph©n bè cho m« men cña dÇm gi÷a cña ho¹t t¶i KM = 0,64, cña ng-êi ®i bé KP=1,5). 2-2- PhÇn lý thuyÕt Tr¶ lêi c©u hái sau ®©y: c- VÏ vµ nªu cÊu t¹o chung c¸c bé phËn cña cÇu b¶n mè nhÑ? S¬ ®å tÝnh vµ t¶i träng t¸c dông lªn mè nhÑ? d- Nªu néi dung kiÓm tra øng suÊt nÐn trong bª t«ng mÆt c¾t gi÷a giai ®o¹n khai th¸c (do t¸c dông cña ho¹t t¶i vµ 1/2 t¶i träng th-êng xuyªn, 1/2 t¶i träng D¦L ) Ghi chó: Ng-êi thi chØ ®-îc phÐp tham kh¶o bµi gi¶ng vµ gi¸o tr×nh CÇu BTCT, kh«ng sö dông vÝ dô tÝnh mÉu. 3
 4. tr-êng ®¹i häc gtvt tr-ëng bé m«n ®Ò thi ký duyÖt sè : 04 m«n häc: CÇu bª t«ng häc phÇn: thêi gian: 120 phót Khoa c«ng tr×nh Bé m«n ctgttp vµ Ctt c©u hái I- Sè liÖu cho tr-íc: ChiÒu dµi toµn dÇm Khæ cÇu (m) 30 7 + 2x1,5 (m) - HL 93 KiÓu bè trÝ lÒ B»ng møc T¶i träng ng-êi ®i bé - Ng-êi ®i 3 KPa xe ch¹y D¹ng kÕt cÊu D¹ng mÆt c¾t DÇm cã s-ên Ch÷ I VËt liÖu kÕt cÊu CÊp bªt«ng BTCT D¦L 50 C«ng nghÖ t¹o D¦L C¨ng sau Lo¹i cèt thÐp D¦L Cèt thÐp th-êng Tao 15,2 mm G40, G60 C¸c sè liÖu kh¸c Ng-êi thi tham kh¶o tµi liÖu vµ tù chän phï hîp II- Yªu cÇu: 2-1- PhÇn bµi tËp øng dông: a- Chän cÊu t¹o vµ c¸c kÝch th-íc c¬ b¶n cña mÆt c¾t ngang kÕt cÊu nhÞp; bè trÝ dÇm ngang, lÒ ng-êi ®i, lan can... b- TÝnh to¸n néi lùc t¹i mÆt c¾t gi÷a nhÞp cña dÇm gi÷a do t¸c dông cña tÜnh t¶i, ho¹t t¶i vµ ng-êi ®i theo TTGH Sö dông (cho tr-íc hÖ sè ph©n bè cho m« men cña dÇm biªn cu¶ ho¹t t¶i KMmax = 0,45; cña ng-êi ®i bé KP=1,4) 2-2- PhÇn lý thuyÕt Tr¶ lêi c©u hái sau ®©y: c- Tr×nh bµy c¸c d¹ng mÆt c¾t th-êng ®-îc ¸p dông trong dÇm cÇu BTCT D¦L. V× sao l¹i ph¶i bè trÝ dÇm ngang? d- TÝnh duyÖt ®é vâng cña dÇm d-íi t¸c dông cña ho¹t t¶i. Ghi chó: Ng-êi thi chØ ®-îc phÐp tham kh¶o bµi gi¶ng vµ gi¸o tr×nh CÇu BTCT, kh«ng sö dông vÝ dô tÝnh mÉu. 4
 5. tr-êng ®¹i häc gtvt tr-ëng bé m«n ®Ò thi ký duyÖt sè : 05 m«n häc: CÇu bª t«ng häc phÇn: thêi gian: 120 phót Khoa c«ng tr×nh Bé m«n ctgttp vµ Ctt c©u hái I- Sè liÖu cho tr-íc: ChiÒu dµi toµn dÇm Khæ cÇu (m) 21 8 + 2x1,5 (m) - HL 93 KiÓu bè trÝ lÒ B»ng møc T¶i träng ng-êi ®i bé - Ng-êi ®i 3 KPa xe ch¹y D¹ng kÕt cÊu D¹ng mÆt c¾t DÇm cã s-ên Ch÷ T VËt liÖu kÕt cÊu CÊp bªt«ng BTCT D¦L 40 C«ng nghÖ t¹o D¦L C¨ng sau Lo¹i cèt thÐp D¦L Cèt thÐp th-êng Tao 12,7 mm G40, G60 C¸c sè liÖu kh¸c Ng-êi thi tham kh¶o tµi liÖu vµ tù chän phï hîp II- Yªu cÇu: 2-1- PhÇn bµi tËp øng dông: a- Chän cÊu t¹o vµ c¸c kÝch th-íc c¬ b¶n cña mÆt c¾t ngang kÕt cÊu nhÞp; bè trÝ dÇm ngang, lÒ ng-êi ®i, lan can... b- TÝnh to¸n m« men t¹i mÆt c¾t gi÷a nhÞp cña dÇm gi÷a do t¸c dông cña tÜnh t¶i, ho¹t t¶i vµ ng-êi ®i theo TTGH C-êng ®é I (cho tr-íc hÖ sè ph©n bè cho m« men cña dÇm gi÷a cña ho¹t t¶i KM = 0,64, cña ng-êi ®i bé KP=1,5) 2-2- PhÇn lý thuyÕt Tr¶ lêi c©u hái sau ®©y: c- Nªu tr×nh tù tÝnh to¸n c¸c lo¹i mÊt m¸t øng suÊt trong cèt thÐp dù øng lùc thi c«ng theo ph-¬ng ph¸p c¨ng sau. d- Nªu néi dung tÝnh duyÖt vÒ m« men theo tr¹ng th¸i giíi h¹n C-êng ®é I. Ghi chó: Ng-êi thi chØ ®-îc phÐp tham kh¶o bµi gi¶ng vµ gi¸o tr×nh CÇu BTCT, kh«ng sö dông vÝ dô tÝnh mÉu. 5
 6. tr-êng ®¹i häc gtvt tr-ëng bé m«n ®Ò thi ký duyÖt sè : 06 m«n häc: CÇu bª t«ng häc phÇn: thêi gian: 120 phót Khoa c«ng tr×nh Bé m«n ctgttp vµ Ctt c©u hái I- Sè liÖu cho tr-íc: ChiÒu dµi toµn dÇm Khæ cÇu (m) 24 7 + 2x1,5 (m) - HL 93 KiÓu bè trÝ lÒ B»ng møc T¶i träng ng-êi ®i bé - Ng-êi ®i 3 KPa xe ch¹y D¹ng kÕt cÊu D¹ng mÆt c¾t DÇm cã s-ên Ch÷ I VËt liÖu kÕt cÊu CÊp bªt«ng BTCT D¦L 40 C«ng nghÖ t¹o D¦L C¨ng tr-íc Lo¹i cèt thÐp D¦L Cèt thÐp th-êng Tao 12,7 mm G40, G60 C¸c sè liÖu kh¸c Ng-êi thi tham kh¶o tµi liÖu vµ tù chän phï hîp II- Yªu cÇu: 2-1- PhÇn bµi tËp øng dông: a- Chän cÊu t¹o vµ c¸c kÝch th-íc c¬ b¶n cña mÆt c¾t ngang kÕt cÊu nhÞp; bè trÝ dÇm ngang, lÒ ng-êi ®i, lan can... b- TÝnh to¸n m« men t¹i mÆt c¾t gi÷a nhÞp cña dÇm biªn do t¸c dông cña tÜnh t¶i, ho¹t t¶i vµ ng-êi ®i theo TTGH Sö dông (cho tr-íc hÖ sè ph©n bè cho m« men cña dÇm biªn cu¶ ho¹t t¶i KMmax = 0,45; cña ng-êi ®i bé KP=1,4) 2-2- PhÇn lý thuyÕt Tr¶ lêi c©u hái sau ®©y: d- ¦u vµ nh-îc ®iÓm, ph¹m vi ¸p dông cña dÇm b¶n? c- Nªu néi dung tÝnh duyÖt ®é vâng cña dÇm d-íi t¸c dông cña ho¹t t¶i Ghi chó: Ng-êi thi chØ ®-îc phÐp tham kh¶o bµi gi¶ng vµ gi¸o tr×nh CÇu BTCT, kh«ng sö dông vÝ dô tÝnh mÉu. 6
 7. tr-êng ®¹i häc gtvt tr-ëng bé m«n ®Ò thi ký duyÖt sè : 07 m«n häc: CÇu bª t«ng häc phÇn: thêi gian: 120 phót Khoa c«ng tr×nh Bé m«n ctgttp vµ Ctt c©u hái I- Sè liÖu cho tr-íc: ChiÒu dµi toµn dÇm Khæ cÇu (m) 33 7 + 2x1,5 (m) - HL 93 KiÓu bè trÝ lÒ B»ng møc T¶i träng ng-êi ®i bé - Ng-êi ®i 3 KPa xe ch¹y D¹ng kÕt cÊu D¹ng mÆt c¾t CÇu dÇm Ch÷ I VËt liÖu kÕt cÊu CÊp bªt«ng BTCT D¦L 50 C«ng nghÖ t¹o D¦L C¨ng sau Lo¹i cèt thÐp D¦L Cèt thÐp th-êng Tao 15.2 mm G40, G60 C¸c sè liÖu kh¸c Ng-êi thi tham kh¶o tµi liÖu vµ tù chän phï hîp II- Yªu cÇu: 2-1- PhÇn bµi tËp øng dông: a- Chän cÊu t¹o vµ c¸c kÝch th-íc c¬ b¶n cña c¸c bé phËn chñ yÕu cña kÕt cÊu nhÞp cÇu. b- TÝnh to¸n hÖ sè ph©n phèi ho¹t t¶i theo m«men cho dÇm biªn. 2-2- PhÇn lý thuyÕt Tr¶ lêi c©u hái sau ®©y: d- Cho biÕt sù kh¸c biÖt c¬ b¶n cña 2 nguyªn lý tÝnh to¸n kÕt cÊu BTCT th-êng vµ BTCTD¦L. c- Nªu néi dung tÝnh duyÖt vÒ m« men theo tr¹ng th¸i giíi h¹n C-êng ®é I. Ghi chó: Ng-êi thi chØ ®-îc phÐp tham kh¶o bµi gi¶ng vµ gi¸o tr×nh CÇu BTCT, kh«ng sö dông vÝ dô tÝnh mÉu. 7
 8. tr-êng ®¹i häc gtvt tr-ëng bé m«n ®Ò thi ký duyÖt sè : 0 8 m«n häc: CÇu bª t«ng häc phÇn: thêi gian: 120 phót Khoa c«ng tr×nh Bé m«n ctgttp vµ Ctt c©u hái I- Sè liÖu cho tr-íc: ChiÒu dµi toµn dÇm Khæ cÇu (m) 24 8 + 2x1,5 (m) - HL 93 KiÓu bè trÝ lÒ B»ng møc T¶i träng ng-êi ®i bé - Ng-êi ®i 3 KPa xe ch¹y D¹ng kÕt cÊu D¹ng mÆt c¾t DÇm cã s-ên Ch÷ T VËt liÖu kÕt cÊu CÊp bªt«ng BTCT D¦L 40 C«ng nghÖ t¹o D¦L C¨ng sau Lo¹i cèt thÐp D¦L Cèt thÐp th-êng Tao 12,7 mm G40, G60 C¸c sè liÖu kh¸c Ng-êi thi tham kh¶o tµi liÖu vµ tù chän phï hîp II- Yªu cÇu: 2-1- PhÇn bµi tËp øng dông: a- Chän cÊu t¹o vµ c¸c kÝch th-íc c¬ b¶n cña mÆt c¾t ngang kÕt cÊu nhÞp; bè trÝ dÇm ngang, lÒ ng-êi ®i, lan can... b- TÝnh to¸n m« men t¹i mÆt c¾t gi÷a nhÞp cña dÇm gi÷a do t¸c dông cña tÜnh t¶i, ho¹t t¶i vµ ng-êi ®i theo TTGH C-êng ®é I (cho tr-íc hÖ sè ph©n bè cho m« men cña dÇm gi÷a cña ho¹t t¶i KM = 0,64, cña ng-êi ®i bé KP=1,5) 2-2- PhÇn lý thuyÕt Tr¶ lêi c©u hái sau ®©y: c- Cho biÕt sù kh¸c biÖt c¬ b¶n cña 2 nguyªn lý tÝnh to¸n kÕt cÊu BTCT th-êng vµ BTCTD¦L. d- Nªu néi dung tÝnh duyÖt theo TTGH sö dông. Ghi chó: Ng-êi thi chØ ®-îc phÐp tham kh¶o bµi gi¶ng vµ gi¸o tr×nh CÇu BTCT, kh«ng sö dông vÝ dô tÝnh mÉu. 8
 9. tr-êng ®¹i häc gtvt tr-ëng bé m«n ®Ò thi ký duyÖt sè : 0 9 m«n häc: CÇu bª t«ng häc phÇn: thêi gian: 120 phót Khoa c«ng tr×nh Bé m«n ctgttp vµ Ctt c©u hái I- Sè liÖu cho tr-íc: ChiÒu dµi toµn dÇm Khæ cÇu (m) 33 7 + 2x1,5 (m) - HL 93 KiÓu bè trÝ lÒ B»ng møc T¶i träng ng-êi ®i bé - Ng-êi ®i 3 KPa xe ch¹y D¹ng kÕt cÊu D¹ng mÆt c¾t DÇm cã s-ên Ch÷ I VËt liÖu kÕt cÊu CÊp bªt«ng BTCT D¦L 40 C«ng nghÖ t¹o D¦L C¨ng tr-íc Lo¹i cèt thÐp D¦L Cèt thÐp th-êng Tao 12,7 mm G40, G60 C¸c sè liÖu kh¸c Ng-êi thi tham kh¶o tµi liÖu vµ tù chän phï hîp II- Yªu cÇu: 2-1- PhÇn bµi tËp øng dông: a- Chän cÊu t¹o vµ c¸c kÝch th-íc c¬ b¶n cña mÆt c¾t ngang kÕt cÊu nhÞp; bè trÝ dÇm ngang, lÒ ng-êi ®i, lan can... b- TÝnh to¸n m« men t¹i mÆt c¾t gi÷a nhÞp cña dÇm biªn do t¸c dông cña tÜnh t¶i, ho¹t t¶i vµ ng-êi ®i theo TTGH Sö dông (cho tr-íc hÖ sè ph©n bè cho m« men cña dÇm biªn cu¶ ho¹t t¶i KMmax = 0,45; cña ng-êi ®i bé KP=1,4) 2-2- PhÇn lý thuyÕt Tr¶ lêi c©u hái sau ®©y: c- Nªu tr×nh tù tÝnh to¸n c¸c lo¹i mÊt m¸t øng suÊt trong cèt thÐp dù øng lùc thi c«ng theo ph-¬ng ph¸p c¨ng tr-íc. d- VÏ vµ nªu cÊu t¹o chung c¸c bé phËn cña cÇu b¶n mè nhÑ? Ghi chó: Ng-êi thi chØ ®-îc phÐp tham kh¶o bµi gi¶ng vµ gi¸o tr×nh CÇu BTCT, kh«ng sö dông vÝ dô tÝnh mÉu. 9
 10. tr-êng ®¹i häc gtvt tr-ëng bé m«n ®Ò thi ký duyÖt sè : 1 0 m«n häc: CÇu bª t«ng häc phÇn: thêi gian: 120 phót Khoa c«ng tr×nh Bé m«n ctgttp vµ Ctt c©u hái I- Sè liÖu cho tr-íc: ChiÒu dµi toµn dÇm Khæ cÇu (m) 33 8 + 2x1,5 (m) - HL 93 KiÓu bè trÝ lÒ B»ng møc T¶i träng ng-êi ®i bé - Ng-êi ®i 3 KPa xe ch¹y D¹ng kÕt cÊu D¹ng mÆt c¾t DÇm cã s-ên Ch÷ T VËt liÖu kÕt cÊu CÊp bªt«ng BTCT D¦L 50 C«ng nghÖ t¹o D¦L C¨ng tr-íc Lo¹i cèt thÐp D¦L Cèt thÐp th-êng Tao 15,2 mm G40, G60 C¸c sè liÖu kh¸c Ng-êi thi tham kh¶o tµi liÖu vµ tù chän phï hîp II- Yªu cÇu: 2-1- PhÇn bµi tËp øng dông: a- Chän cÊu t¹o vµ c¸c kÝch th-íc c¬ b¶n cña mÆt c¾t ngang kÕt cÊu nhÞp; bè trÝ dÇm ngang, lÒ ng-êi ®i, lan can... b- TÝnh to¸n m« men t¹i mÆt c¾t Ltt/4 cña dÇm gi÷a do t¸c dông cña tÜnh t¶i , ho¹t t¶i vµ ng-êi ®i theo TTGH Sö dông (cho tr-íc hÖ sè ph©n bè cho m« men cña dÇm gi÷a cña ho¹t t¶i KM = 0,64, cña ng-êi ®i bé KP=1,5). 2-2- PhÇn lý thuyÕt Tr¶ lêi c©u hái sau ®©y: c- Nªu tr×nh tù tÝnh to¸n c¸c lo¹i mÊt m¸t øng suÊt trong cèt thÐp dù øng lùc thi c«ng theo ph-¬ng ph¸p c¨ng sau. d- Nªu néi dung kiÓm tra øng suÊt nÐn trong bª t«ng mÆt c¾t gi÷a giai ®o¹n khai th¸c (do t¸c dông cña ho¹t t¶i vµ 1/2 t¶i träng th-êng xuyªn, 1/2 t¶i träng D¦L ) Ghi chó: Ng-êi thi chØ ®-îc phÐp tham kh¶o bµi gi¶ng vµ gi¸o tr×nh CÇu BTCT, kh«ng sö dông vÝ dô tÝnh mÉu. 10
 11. tr-êng ®¹i häc gtvt tr-ëng bé m«n ®Ò thi ký duyÖt sè : 1 1 m«n häc: CÇu bª t«ng häc phÇn: thêi gian: 120 phót Khoa c«ng tr×nh Bé m«n ctgttp vµ Ctt c©u hái I- Sè liÖu cho tr-íc: ChiÒu dµi toµn dÇm Khæ cÇu (m) 27 7 + 2x1,5 (m) - HL 93 KiÓu bè trÝ lÒ B»ng møc T¶i träng ng-êi ®i bé - Ng-êi ®i 3 KPa xe ch¹y D¹ng kÕt cÊu D¹ng mÆt c¾t DÇm cã s-ên Ch÷ I VËt liÖu kÕt cÊu CÊp bªt«ng BTCT D¦L 50 C«ng nghÖ t¹o D¦L C¨ng sau Lo¹i cèt thÐp D¦L Cèt thÐp th-êng Tao 15,2 mm G40, G60 C¸c sè liÖu kh¸c Ng-êi thi tham kh¶o tµi liÖu vµ tù chän phï hîp II- Yªu cÇu: 2-1- PhÇn bµi tËp øng dông: a- Chän cÊu t¹o vµ c¸c kÝch th-íc c¬ b¶n cña mÆt c¾t ngang kÕt cÊu nhÞp; bè trÝ dÇm ngang, lÒ ng-êi ®i, lan can... b- TÝnh to¸n néi lùc t¹i mÆt c¾t gi÷a nhÞp cña dÇm gi÷a do t¸c dông cña tÜnh t¶i, ho¹t t¶i vµ ng-êi ®i theo TTGH Sö dông (cho tr-íc hÖ sè ph©n bè cho m« men cña dÇm biªn cu¶ ho¹t t¶i KMmax = 0,45; cña ng-êi ®i bé KP=1,4) 2-2- PhÇn lý thuyÕt Tr¶ lêi c©u hái sau ®©y: c- Tr×nh bµy c¸c d¹ng mÆt c¾t th-êng ®-îc ¸p dông trong dÇm cÇu BTCT D¦L. V× sao l¹i ph¶i bè trÝ dÇm ngang? d- Nªu néi dung tÝnh duyÖt vÒ lùc c¾t theo tr¹ng th¸i giíi h¹n C-êng ®é I. Ghi chó: Ng-êi thi chØ ®-îc phÐp tham kh¶o bµi gi¶ng vµ gi¸o tr×nh CÇu BTCT, kh«ng sö dông vÝ dô tÝnh mÉu. 11
 12. tr-êng ®¹i häc gtvt tr-ëng bé m«n ®Ò thi ký duyÖt sè : 1 2 m«n häc: CÇu bª t«ng häc phÇn: thêi gian: 120 phót Khoa c«ng tr×nh Bé m«n ctgttp vµ Ctt c©u hái I- Sè liÖu cho tr-íc: ChiÒu dµi toµn dÇm Khæ cÇu (m) 33 8 + 2x1,5 (m) - HL 93 KiÓu bè trÝ lÒ B»ng møc T¶i träng ng-êi ®i bé - Ng-êi ®i 3 KPa xe ch¹y D¹ng kÕt cÊu D¹ng mÆt c¾t DÇm cã s-ên Ch÷ T VËt liÖu kÕt cÊu CÊp bªt«ng BTCT D¦L 40 C«ng nghÖ t¹o D¦L C¨ng sau Lo¹i cèt thÐp D¦L Cèt thÐp th-êng Tao 12,7 mm G40, G60 C¸c sè liÖu kh¸c Ng-êi thi tham kh¶o tµi liÖu vµ tù chän phï hîp II- Yªu cÇu: 2-1- PhÇn bµi tËp øng dông: a- Chän cÊu t¹o vµ c¸c kÝch th-íc c¬ b¶n cña mÆt c¾t ngang kÕt cÊu nhÞp; bè trÝ dÇm ngang, lÒ ng-êi ®i, lan can... b- TÝnh to¸n m« men t¹i mÆt c¾t gi÷a nhÞp cña dÇm gi÷a do t¸c dông cña tÜnh t¶i, ho¹t t¶i vµ ng-êi ®i theo TTGH C-êng ®é I (cho tr-íc hÖ sè ph©n bè cho m« men cña dÇm gi÷a cña ho¹t t¶i KM = 0,64, cña ng-êi ®i bé KP=1,5) 2-2- PhÇn lý thuyÕt Tr¶ lêi c©u hái sau ®©y: c- Nªu tr×nh tù tÝnh to¸n c¸c lo¹i mÊt m¸t øng suÊt trong cèt thÐp dù øng lùc thi c«ng theo ph-¬ng ph¸p c¨ng tr-íc. d- Nªu néi dung tÝnh duyÖt vÒ lùc c¾t theo tr¹ng th¸i giíi h¹n C-êng ®é I. Ghi chó: Ng-êi thi chØ ®-îc phÐp tham kh¶o bµi gi¶ng vµ gi¸o tr×nh CÇu BTCT, kh«ng sö dông vÝ dô tÝnh mÉu. 12
 13. tr-êng ®¹i häc gtvt tr-ëng bé m«n ®Ò thi ký duyÖt sè : 1 3 m«n häc: CÇu bª t«ng häc phÇn: thêi gian: 120 phót Khoa c«ng tr×nh Bé m«n ctgttp vµ Ctt c©u hái I- Sè liÖu cho tr-íc: ChiÒu dµi toµn dÇm Khæ cÇu (m) 21 7 + 2x1,5 (m) - HL 93 KiÓu bè trÝ lÒ B»ng møc T¶i träng ng-êi ®i bé - Ng-êi ®i 3 KPa xe ch¹y D¹ng kÕt cÊu D¹ng mÆt c¾t DÇm cã s-ên Ch÷ I VËt liÖu kÕt cÊu CÊp bªt«ng BTCT D¦L 40 C«ng nghÖ t¹o D¦L C¨ng tr-íc Lo¹i cèt thÐp D¦L Cèt thÐp th-êng Tao 12,7 mm G40, G60 C¸c sè liÖu kh¸c Ng-êi thi tham kh¶o tµi liÖu vµ tù chän phï hîp II- Yªu cÇu: 2-1- PhÇn bµi tËp øng dông: a- Chän cÊu t¹o vµ c¸c kÝch th-íc c¬ b¶n cña mÆt c¾t ngang kÕt cÊu nhÞp; bè trÝ dÇm ngang, lÒ ng-êi ®i, lan can... b- TÝnh to¸n m« men t¹i mÆt c¾t gi÷a nhÞp cña dÇm biªn do t¸c dông cña tÜnh t¶i, ho¹t t¶i vµ ng-êi ®i theo TTGH Sö dông (cho tr-íc hÖ sè ph©n bè cho m« men cña dÇm biªn cu¶ ho¹t t¶i KMmax = 0,45; cña ng-êi ®i bé KP=1,4) 2-2- PhÇn lý thuyÕt Tr¶ lêi c©u hái sau ®©y: d- Ph©n tÝch -u vµ nh-îc ®iÓm cña dÇm Super T? c- Nªu néi dung tÝnh duyÖt ®é vâng cña dÇm d-íi t¸c dông cña ho¹t t¶i Ghi chó: Ng-êi thi chØ ®-îc phÐp tham kh¶o bµi gi¶ng vµ gi¸o tr×nh CÇu BTCT, kh«ng sö dông vÝ dô tÝnh mÉu. 13
 14. tr-êng ®¹i häc gtvt tr-ëng bé m«n ®Ò thi ký duyÖt sè : 1 4 m«n häc: CÇu bª t«ng häc phÇn: thêi gian: 120 phót Khoa c«ng tr×nh Bé m«n ctgttp vµ Ctt c©u hái I- Sè liÖu cho tr-íc: ChiÒu dµi toµn dÇm Khæ cÇu (m) 30 7 + 2x1,5 (m) - HL 93 KiÓu bè trÝ lÒ B»ng møc T¶i träng ng-êi ®i bé - Ng-êi ®i 3 KPa xe ch¹y D¹ng kÕt cÊu D¹ng mÆt c¾t CÇu dÇm Ch÷ I VËt liÖu kÕt cÊu CÊp bªt«ng BTCT D¦L 50 C«ng nghÖ t¹o D¦L C¨ng sau Lo¹i cèt thÐp D¦L Cèt thÐp th-êng Tao 15.2 mm G40, G60 C¸c sè liÖu kh¸c Ng-êi thi tham kh¶o tµi liÖu vµ tù chän phï hîp II- Yªu cÇu: 2-1- PhÇn bµi tËp øng dông: a- Chän cÊu t¹o vµ c¸c kÝch th-íc c¬ b¶n cña c¸c bé phËn chñ yÕu cña kÕt cÊu nhÞp cÇu. b- TÝnh to¸n hÖ sè ph©n phèi ho¹t t¶i theo m«men cho dÇm biªn. 2-2- PhÇn lý thuyÕt Tr¶ lêi c©u hái sau ®©y: d- Cho biÕt sù kh¸c biÖt c¬ b¶n cña 2 nguyªn lý tÝnh to¸n kÕt cÊu BTCT th-êng vµ BTCTD¦L. c- Nªu néi dung tÝnh duyÖt vÒ lùc c¾t theo tr¹ng th¸i giíi h¹n C-êng ®é I. Ghi chó: Ng-êi thi chØ ®-îc phÐp tham kh¶o bµi gi¶ng vµ gi¸o tr×nh CÇu BTCT, kh«ng sö dông vÝ dô tÝnh mÉu. 14
 15. tr-êng ®¹i häc gtvt tr-ëng bé m«n ®Ò thi ký duyÖt sè : 1 5 m«n häc: CÇu bª t«ng häc phÇn: thêi gian: 120 phót Khoa c«ng tr×nh Bé m«n ctgttp vµ Ctt c©u hái I- Sè liÖu cho tr-íc: ChiÒu dµi toµn dÇm Khæ cÇu (m) 27 8 + 2x1,5 (m) - HL 93 KiÓu bè trÝ lÒ B»ng møc T¶i träng ng-êi ®i bé - Ng-êi ®i 3 KPa xe ch¹y D¹ng kÕt cÊu D¹ng mÆt c¾t DÇm cã s-ên Ch÷ T VËt liÖu kÕt cÊu CÊp bªt«ng BTCT D¦L 40 C«ng nghÖ t¹o D¦L C¨ng sau Lo¹i cèt thÐp D¦L Cèt thÐp th-êng Tao 12,7 mm G40, G60 C¸c sè liÖu kh¸c Ng-êi thi tham kh¶o tµi liÖu vµ tù chän phï hîp II- Yªu cÇu: 2-1- PhÇn bµi tËp øng dông: a- Chän cÊu t¹o vµ c¸c kÝch th-íc c¬ b¶n cña mÆt c¾t ngang kÕt cÊu nhÞp; bè trÝ dÇm ngang, lÒ ng-êi ®i, lan can... b- TÝnh to¸n m« men t¹i mÆt c¾t gi÷a nhÞp cña dÇm gi÷a do t¸c dông cña tÜnh t¶i, ho¹t t¶i vµ ng-êi ®i theo TTGH C-êng ®é I (cho tr-íc hÖ sè ph©n bè cho m« men cña dÇm gi÷a cña ho¹t t¶i KM = 0,64, cña ng-êi ®i bé KP=1,5) 2-2- PhÇn lý thuyÕt Tr¶ lêi c©u hái sau ®©y: c- So s¸nh -u nh-îc ®iÓm cña 2 c«ng nghÖ chÕ t¹o dù øng lùc c¨ng tr-íc vµ c¨ng sau? d- Nªu néi dung tÝnh duyÖt m« men theo TTGH c-êng ®é I. Ghi chó: Ng-êi thi chØ ®-îc phÐp tham kh¶o bµi gi¶ng vµ gi¸o tr×nh CÇu BTCT, kh«ng sö dông vÝ dô tÝnh mÉu. 15
 16. tr-êng ®¹i häc gtvt tr-ëng bé m«n ®Ò thi ký duyÖt sè : 1 6 m«n häc: CÇu bª t«ng häc phÇn: thêi gian: 120 phót Khoa c«ng tr×nh Bé m«n ctgttp vµ Ctt c©u hái I- Sè liÖu cho tr-íc: ChiÒu dµi toµn dÇm Khæ cÇu (m) 33 7 + 2x1,5 (m) - HL 93 KiÓu bè trÝ lÒ B»ng møc T¶i träng ng-êi ®i bé - Ng-êi ®i 3 KPa xe ch¹y D¹ng kÕt cÊu D¹ng mÆt c¾t DÇm cã s-ên Ch÷ I VËt liÖu kÕt cÊu CÊp bªt«ng BTCT D¦L 40 C«ng nghÖ t¹o D¦L C¨ng tr-íc Lo¹i cèt thÐp D¦L Cèt thÐp th-êng Tao 12,7 mm G40, G60 C¸c sè liÖu kh¸c Ng-êi thi tham kh¶o tµi liÖu vµ tù chän phï hîp II- Yªu cÇu: 2-1- PhÇn bµi tËp øng dông: a- Chän cÊu t¹o vµ c¸c kÝch th-íc c¬ b¶n cña mÆt c¾t ngang kÕt cÊu nhÞp; bè trÝ dÇm ngang, lÒ ng-êi ®i, lan can... b- TÝnh to¸n m« men t¹i mÆt c¾t gi÷a nhÞp cña dÇm biªn do t¸c dông cña tÜnh t¶i, ho¹t t¶i vµ ng-êi ®i theo TTGH Sö dông (cho tr-íc hÖ sè ph©n bè cho m« men cña dÇm biªn cu¶ ho¹t t¶i KMmax = 0,45; cña ng-êi ®i bé KP=1,4) 2-2- PhÇn lý thuyÕt Tr¶ lêi c©u hái sau ®©y: c- Nªu tr×nh tù tÝnh to¸n c¸c lo¹i mÊt m¸t øng suÊt trong cèt thÐp dù øng lùc thi c«ng theo ph-¬ng ph¸p c¨ng tr-íc. d- Nªu néi dung kiÓm tra øng suÊt nÐn trong bª t«ng mÆt c¾t gi÷a giai ®o¹n khai th¸c (do t¸c dông cña ho¹t t¶i vµ 1/2 t¶i träng th-êng xuyªn, 1/2 t¶i träng D¦L ) Ghi chó: Ng-êi thi chØ ®-îc phÐp tham kh¶o bµi gi¶ng vµ gi¸o tr×nh CÇu BTCT, kh«ng sö dông vÝ dô tÝnh mÉu. 16
 17. tr-êng ®¹i häc gtvt tr-ëng bé m«n ®Ò thi ký duyÖt sè : 1 7 m«n häc: CÇu bª t«ng häc phÇn: thêi gian: 120 phót Khoa c«ng tr×nh Bé m«n ctgttp vµ Ctt c©u hái I- Sè liÖu cho tr-íc: ChiÒu dµi toµn dÇm Khæ cÇu (m) 21 8 + 2x1,5 (m) - HL 93 KiÓu bè trÝ lÒ B»ng møc T¶i träng ng-êi ®i bé - Ng-êi ®i 3 KPa xe ch¹y D¹ng kÕt cÊu D¹ng mÆt c¾t DÇm cã s-ên Ch÷ T VËt liÖu kÕt cÊu CÊp bªt«ng BTCT D¦L 50 C«ng nghÖ t¹o D¦L C¨ng tr-íc Lo¹i cèt thÐp D¦L Cèt thÐp th-êng Tao 15,2 mm G40, G60 C¸c sè liÖu kh¸c Ng-êi thi tham kh¶o tµi liÖu vµ tù chän phï hîp II- Yªu cÇu: 2-1- PhÇn bµi tËp øng dông: a- Chän cÊu t¹o vµ c¸c kÝch th-íc c¬ b¶n cña mÆt c¾t ngang kÕt cÊu nhÞp; bè trÝ dÇm ngang, lÒ ng-êi ®i, lan can... b- TÝnh to¸n m« men t¹i mÆt c¾t Ltt/4 cña dÇm gi÷a do t¸c dông cña tÜnh t¶i , ho¹t t¶i vµ ng-êi ®i theo TTGH Sö dông (cho tr-íc hÖ sè ph©n bè cho m« men cña dÇm gi÷a cña ho¹t t¶i KM = 0,64, cña ng-êi ®i bé KP=1,5). 2-2- PhÇn lý thuyÕt Tr¶ lêi c©u hái sau ®©y: c- VÏ vµ nªu cÊu t¹o chung c¸c bé phËn cña cÇu b¶n mè nhÑ? S¬ ®å tÝnh vµ t¶i träng t¸c dông lªn mè nhÑ? d- Nªu néi dung tÝnh duyÖt ®é vâng cña dÇm d-íi t¸c dông cña ho¹t t¶i Ghi chó: Ng-êi thi chØ ®-îc phÐp tham kh¶o bµi gi¶ng vµ gi¸o tr×nh CÇu BTCT, kh«ng sö dông vÝ dô tÝnh mÉu. 17
 18. tr-êng ®¹i häc gtvt tr-ëng bé m«n ®Ò thi ký duyÖt sè : 1 8 m«n häc: CÇu bª t«ng häc phÇn: thêi gian: 120 phót Khoa c«ng tr×nh Bé m«n ctgttp vµ Ctt c©u hái I- Sè liÖu cho tr-íc: ChiÒu dµi toµn dÇm Khæ cÇu (m) 24 7 + 2x1,5 (m) - HL 93 KiÓu bè trÝ lÒ B»ng møc T¶i träng ng-êi ®i bé - Ng-êi ®i 3 KPa xe ch¹y D¹ng kÕt cÊu D¹ng mÆt c¾t DÇm cã s-ên Ch÷ I VËt liÖu kÕt cÊu CÊp bªt«ng BTCT D¦L 50 C«ng nghÖ t¹o D¦L C¨ng sau Lo¹i cèt thÐp D¦L Cèt thÐp th-êng Tao 15,2 mm G40, G60 C¸c sè liÖu kh¸c Ng-êi thi tham kh¶o tµi liÖu vµ tù chän phï hîp II- Yªu cÇu: 2-1- PhÇn bµi tËp øng dông: a- Chän cÊu t¹o vµ c¸c kÝch th-íc c¬ b¶n cña mÆt c¾t ngang kÕt cÊu nhÞp; bè trÝ dÇm ngang, lÒ ng-êi ®i, lan can... b- TÝnh to¸n néi lùc t¹i mÆt c¾t gi÷a nhÞp cña dÇm gi÷a do t¸c dông cña tÜnh t¶i, ho¹t t¶i vµ ng-êi ®i theo TTGH Sö dông (cho tr-íc hÖ sè ph©n bè cho m« men cña dÇm biªn cu¶ ho¹t t¶i KMmax = 0,45; cña ng-êi ®i bé KP=1,4) 2-2- PhÇn lý thuyÕt Tr¶ lêi c©u hái sau ®©y: c- ¦u vµ nh-îc ®iÓm cña dÇm Super T d- TÝnh duyÖt ®é vâng cña dÇm d-íi t¸c dông cña ho¹t t¶i. Ghi chó: Ng-êi thi chØ ®-îc phÐp tham kh¶o bµi gi¶ng vµ gi¸o tr×nh CÇu BTCT, kh«ng sö dông vÝ dô tÝnh mÉu. 18
 19. tr-êng ®¹i häc gtvt tr-ëng bé m«n ®Ò thi ký duyÖt sè : 1 9 m«n häc: CÇu bª t«ng häc phÇn: thêi gian: 120 phót Khoa c«ng tr×nh Bé m«n ctgttp vµ Ctt c©u hái I- Sè liÖu cho tr-íc: ChiÒu dµi toµn dÇm Khæ cÇu (m) 33 8 + 2x1,5 (m) - HL 93 KiÓu bè trÝ lÒ B»ng møc T¶i träng ng-êi ®i bé - Ng-êi ®i 3 KPa xe ch¹y D¹ng kÕt cÊu D¹ng mÆt c¾t DÇm cã s-ên Ch÷ T VËt liÖu kÕt cÊu CÊp bªt«ng BTCT D¦L 40 C«ng nghÖ t¹o D¦L C¨ng sau Lo¹i cèt thÐp D¦L Cèt thÐp th-êng Tao 12,7 mm G40, G60 C¸c sè liÖu kh¸c Ng-êi thi tham kh¶o tµi liÖu vµ tù chän phï hîp II- Yªu cÇu: 2-1- PhÇn bµi tËp øng dông: a- Chän cÊu t¹o vµ c¸c kÝch th-íc c¬ b¶n cña mÆt c¾t ngang kÕt cÊu nhÞp; bè trÝ dÇm ngang, lÒ ng-êi ®i, lan can... b- TÝnh to¸n m« men t¹i mÆt c¾t gi÷a nhÞp cña dÇm gi÷a do t¸c dông cña tÜnh t¶i, ho¹t t¶i vµ ng-êi ®i theo TTGH C-êng ®é I (cho tr-íc hÖ sè ph©n bè cho m« men cña dÇm gi÷a cña ho¹t t¶i KM = 0,64, cña ng-êi ®i bé KP=1,5) 2-2- PhÇn lý thuyÕt Tr¶ lêi c©u hái sau ®©y: c- Nªu tr×nh tù tÝnh to¸n c¸c lo¹i mÊt m¸t øng suÊt trong cèt thÐp dù øng lùc thi c«ng theo ph-¬ng ph¸p c¨ng sau. d- Nªu néi dung tÝnh duyÖt vÒ lùc c¾t theo tr¹ng th¸i giíi h¹n C-êng ®é I. Ghi chó: Ng-êi thi chØ ®-îc phÐp tham kh¶o bµi gi¶ng vµ gi¸o tr×nh CÇu BTCT, kh«ng sö dông vÝ dô tÝnh mÉu. 19
 20. tr-êng ®¹i häc gtvt tr-ëng bé m«n ®Ò thi ký duyÖt sè : 2 0 m«n häc: CÇu bª t«ng häc phÇn: thêi gian: 120 phót Khoa c«ng tr×nh Bé m«n ctgttp vµ Ctt c©u hái I- Sè liÖu cho tr-íc: ChiÒu dµi toµn dÇm Khæ cÇu (m) 27 7 + 2x1,5 (m) - HL 93 KiÓu bè trÝ lÒ B»ng møc T¶i träng ng-êi ®i bé - Ng-êi ®i 3 KPa xe ch¹y D¹ng kÕt cÊu D¹ng mÆt c¾t DÇm cã s-ên Ch÷ I VËt liÖu kÕt cÊu CÊp bªt«ng BTCT D¦L 40 C«ng nghÖ t¹o D¦L C¨ng tr-íc Lo¹i cèt thÐp D¦L Cèt thÐp th-êng Tao 12,7 mm G40, G60 C¸c sè liÖu kh¸c Ng-êi thi tham kh¶o tµi liÖu vµ tù chän phï hîp II- Yªu cÇu: 2-1- PhÇn bµi tËp øng dông: a- Chän cÊu t¹o vµ c¸c kÝch th-íc c¬ b¶n cña mÆt c¾t ngang kÕt cÊu nhÞp; bè trÝ dÇm ngang, lÒ ng-êi ®i, lan can... b- TÝnh to¸n m« men t¹i mÆt c¾t gi÷a nhÞp cña dÇm biªn do t¸c dông cña tÜnh t¶i, ho¹t t¶i vµ ng-êi ®i theo TTGH Sö dông (cho tr-íc hÖ sè ph©n bè cho m« men cña dÇm biªn cu¶ ho¹t t¶i KMmax = 0,45; cña ng-êi ®i bé KP=1,4) 2-2- PhÇn lý thuyÕt Tr¶ lêi c©u hái sau ®©y: d- Nªu tr×nh tù tÝnh to¸n c¸c lo¹i mÊt m¸t øng suÊt trong cèt thÐp dù øng lùc thi c«ng theo ph-¬ng ph¸p c¨ng tr-íc. c- Nªu néi dung tÝnh duyÖt ®é vâng cña dÇm d-íi t¸c dông cña ho¹t t¶i Ghi chó: Ng-êi thi chØ ®-îc phÐp tham kh¶o bµi gi¶ng vµ gi¸o tr×nh CÇu BTCT, kh«ng sö dông vÝ dô tÝnh mÉu. 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2