intTypePromotion=1

Đề thi học phần Access 2

Chia sẻ: Vtu Vtu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
32
lượt xem
7
download

Đề thi học phần Access 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đến với "Đề thi học phần Access 2" của Trung tâm tin học Đại học sư phạm. Đề thi bao gồm 5 câu hỏi tự luận sẽ giới thiệu tới các bạn đầy đủ và cụ thể những vấn đề liên quan đến học phần Access 2. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và ôn thi của các bạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi học phần Access 2

  1. TRUNG TAÂM TIN HOÏC ÑHSP - ÑEÀ THI HOÏC PHAÀN ACCESS 2 - Thôøi gian : 90 phuùt Sao cheùp file PTHH22.MDB vaøo folder ñöôïc giaùo vieân coi thi chæ ñònh. Laøm baøi trong file naøy. Caâu 1 : (3.5 ñieåm) Haõy taïo Form XEM KET QUA THI theo maãu sau : (3ñ) Bieát raèng : DTN laø ñieåm nhoû nhaát trong 3 moân : TOAN, VAN, ANHVAN TongDiem = Toan * 2 + Van + AnhVan + DiemUT KetQua hoïc sinh nhö sau : * Ñaäu neáu TongDiem>=25 vaø ñieåm taát caû caùc moân >=5 * Tröôït neáu ngöôïc laïi Chuù yù : Khi nhaép vaøo nuùt (Command Button) “Ñoùng Form” seõ ñoùng Form naøy. (0.5ñ) Caâu 2 : (1.5 ñieåm) Haõy taïo CrossTab Query THONG KE DOI TUONG ñeå thoáng keâ keát quaû thi töøng ñoái töôïng döï thi bao goàm caùc thoâng tin : DTDuThi, TSDT (Toång soá döï thi), TSDau (Toång soá Ñaäu), TSTruot (Toång soá Tröôït), TDMAX (Toång ñieåm lôùn nhaát), TLDau (Tæ leä Ñaäu), TLTruot (Tæ leä Tröôït) Caâu 3 : (1 ñieåm) Haõy taïo Select Query DSHS DAT DIEM CAO NHAT THEO TUNG DOI TUONG goàm : DTDuThi, SoBD, HoTen, NTNS, Phai, Tuoåi, Toan, Van, AnhVan, DiemUT, TongDiem, KetQua cho bieát nhöõng hoïc sinh ñaït TongDiem lôùn nhaát cuûa töøng DTDuThi Caâu 4 : (2 ñieåm) Haõy taïo Report IN BANG KET QUA THI ñeå baùo caùo chi tieát keát quaû thi töøng ñoái töôïng theo maãu sau : (Löu yù : Ñeà chæ in vaøi doøng laøm maãu !!!) Caâu 5 : (2 ñieåm) Haõy taïo Form : Form Cau 5 - Khi nhaép vaøo nuùt “Môû Query THONG KE DOI TUONG” seõ cho xem query Caâu 2/ - Khi nhaép vaøo nuùt “Môû Query DSHS DAT DIEM CAO NHAT THEO TUNG DOI TUONG” seõ cho xem query Caâu 3/ - Khi nhaép vaøo nuùt “Xem Report” seõ môû report Caâu 4/ - Khi nhaép vaøo nuùt “Thoaùt” seõ ñoùng Form naøy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2