intTypePromotion=2
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 141
      [banner_name] => KM2 - Tặng đến 100%
      [banner_picture] => 986_1568345559.jpg
      [banner_picture2] => 823_1568345559.jpg
      [banner_picture3] => 278_1568345559.jpg
      [banner_picture4] => 449_1568779935.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 7
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:45
      [banner_startdate] => 2019-09-13 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-13 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Đề thi khóa 32 trường ĐHSP năm 2 khoa vật lý - An toàn bức xạ 2

Chia sẻ: Lê Huy Ba Duy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
57
lượt xem
5
download

Đề thi khóa 32 trường ĐHSP năm 2 khoa vật lý - An toàn bức xạ 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi khóa 32 trường đhsp năm 2 khoa vật lý - an toàn bức xạ 2', khoa học tự nhiên, vật lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi khóa 32 trường ĐHSP năm 2 khoa vật lý - An toàn bức xạ 2

 1. IRUONO DHSP IP.HUM KHOA VAT LY rnr rnr rHUc nnON Hec on ba Du4 h +lu'r lN roAN Btlc xa na0Nr rlU v tv cUwHAN LOP: NAU Hgc 2oo9-2oro Thli gian:,90 phrit oGsSr Cffu 1: Trinh biy so lugc c6c dqi luqng vd v! do ludng trong'an todn dcvn bric xa. Cffu 2: Nhdn vi€n lim viQc v6i ngudn ph6ng xp. SuAt lieu hep thp do dugc vitri lim lim viQc ld 16 p SvAr . H6i nhdn vi6n d6 dugc ph6p viQc trong tai I m6y gid d6 nhQn [Au cho ph6p trong ngdy. Ciu 3: N€u nhirng nguydn tic bin cria an todn birc x4. co 4: V6i ki6n thric vO an todn bric xa dugc trang bi qua rn6n hoc, anh CAu (chi) hey soqn mQt quy ellnh sri dpng ngudn brlc xp trong phdng th{ nghiQm v4t ly h4t nhdn. Luu f: Sinh vi6n DLfqC PHEP sri'dgng tni tiQu

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản