intTypePromotion=1

Đề thi lý thuyết trường BKHN

Chia sẻ: Nguyễn Kim Thành | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

0
221
lượt xem
53
download

Đề thi lý thuyết trường BKHN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đây là những khái niệm cơ bản về lý thuyết mạch gửi đến các bạn độc giả tham khảo. Lý thuyết mạch là một trong những môn học cơ sở của chuyên ngành Điện tử-Viễn thông-Tự động hóa.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi lý thuyết trường BKHN

 1. Ph n 1: Các ki n th c toán cơ b n Bài 1.1: Xét V là kh i ñư c bao b i m t kín S hình bán c u bán kính R như trên hình v và hàm véc-tơ v = r sin ϕ ir + r 2 iθ + r cos ϕ cos θ iϕ . a) Tính div ( v) và ∫ div( v ).d τ V b) Tính ∫ v i da S Bài 1.2: Xét m t S hình bán c u h bán kính R ñư c căng trên ñư ng tròn (P) như trên hình v và hàm véc-tơ v = r sin ϕ ir + r 2 iθ + r cos ϕ cos θ iϕ . a) Tính rot ( v) và ∫ rot ( v)ida S b) Tính ∫ v i d l P Bài 1.3: Xét m t S hình bán tr như trên hình v và hàm véc-tơ v = s sin ϕ is + z 2 iϕ + z cos ϕ iz . Bán kính ñáy tr là R, kho ng cách hai ñáy là 2L. Tính rot ( v) và ∫ rot ( v)ida . S Bài 1.4: 1 ∫ A ⋅ da v Bi t trong h to ñ tr có A = iϕ . Tính i S là m t tam giác gi i h n b i 3 s S ñi m M (2,0,1) , N (1,0, 2) và P (2,0, 2) (các t a ñ cho trong h to ñ tr )
 2. Bài 1.5: 1 ∫ A ⋅ da v Bi t trong h to ñ tr có A = iϕ . Tính i S là m t tam giác gi i h n b i 3 s S ñi m M (1,0,1) , N (2,0,1) và P (2,0, 2) (các t a ñ cho trong h to ñ tr ). Bài 1.6: 1 ∫ A ⋅ da v Bi t trong h to ñ tr có A = iϕ . Tính i S là m t bình hành gi i h n b i 4 s S ñi m M (1,0,1) , N (2,0,2) , P (2,0,5) và Q (1,0,4) (các t a ñ cho trong h to ñ tr ). Bài 1.7: 1 ∫ A ⋅ da v Bi t trong h to ñ tr có A = iϕ . Tính i S là m t tam giác gi i h n b i 3 s S ñi m M (1,0,1) , N (1,0, 2) và P (2,0, 2) (các t a ñ cho trong h to ñ tr ) Bài 1.8: () Bi t A = r 2 sin θ ir + 13ϕ iθ + 2r iϕ . Tính div A t i (1, π / 3, π / 4) . Bài 1.9: () Bi t A = s sin ϕ is + 2s cos ϕ iϕ + 2 z 2 iz . Tính div A t i (1, π ,3) . Bài 1.10: () Bi t A = s sin ϕ is + s 2 cos ϕ iϕ + 2 se−5 z iz . Tính div A t i (1/ 2, π / 2,0) . Bài 1.11: Xét 4 ñi m A( R, 0, 0) , B( R, 0, R) , C (0, R, R) và D(0, R, 0) (t a ñ cho trong h t a ñ ð các). Ki m tra tính ch t th c a hàm v = y 2 z ix + z 2 x i y + x 2 y iz thông qua vi c l y hai tích ∫ ∫ v id l trong ñó hai ño n A → B và D → C ñi phân ñư ng sau: v i d l và A→ B →C A→ D →C theo ñư ng th ng, còn hai ño n B → C và A → D ñi theo m t ph n tư ñư ng tròn bán kính R tâm thu c Oz và n m trong m t ph ng song song v i m t xOy.
 3. Bài 1.12: Xét 3 ñi m A( R, 0, 0) , B( R, 0, R) và C (0, R, R) (t a ñ cho trong h t a ñ ð các), hàm ∫ véc-tơ v = ( y + z ) ix + ( z + x) iy + ( x + y ) iz . Tính tích phân ñư ng sau: v i d l trong A→ B →C ñó ño n A → B ñi theo ñư ng th ng, còn ño n B → C theo m t ph n tư ñư ng tròn bán kính R tâm thu c Oz và n m trong m t ph ng song song v i m t xOy. Bài 1.13: Ki m tra tính ch t th c a hàm v = y ix + z iy + x iz thông qua vi c l y hai tích phân ∫ ∫ v id l trong ñó hai ño n A → B và D → C ñi theo ñư ng sau: v i d l và A→ B →C A→ D →C ñư ng th ng, còn hai ño n B → C và A → D ñi theo m t ph n tư ñư ng tròn bán kính R tâm thu c Oz và n m trong m t ph ng song song v i m t xOy. Bài 1.14: Cho m t S ñư c gi i h n b i ñư ng kín P = A → B → O → A như trên hình v v i bán kính R = 1 , góc ∡xOA = 45 . Tính ∫ rot (F)ida bi t F = r ir + 5r iθ + 2cos ϕ iϕ . 2 S Bài 1.15: Cho m t S ñư c gi i h n b i ñư ng kín P = A → C → B → A như trên hình v v i bán kính R = 2 . Tính bi t da hư ng theo Oz và F = r 2 ir + 3r cos ϕ iϕ
 4. Bài 1.16: ∫ v ⋅ dl v i v = x 2 ix + 2 yz iy + y 2 iz ñư ng P t A=(0,0,0) ñ n Tính tích phân ñư ng P B=(1,1,1) theo các ñư ng: a) ñư ng th ng n i A và B. b) (0,0,0) → (1,0,0) → (1,1,0) → (1,1,1) Bài 1.17: ∫ v ⋅ dl v i v = y 2 ix + 2 yz iy + x 2 iz ñư ng P t A=(0,0,0) ñ n Tính tích phân ñư ng P B=(1,1,1) theo các ñư ng: a) ñư ng th ng n i A và B. b) (0,0,0) → (0,0,1) → (0,1,1) → (1,1,1) Bài 1.18: ∫ v ⋅ dl v i v = y 2 ix + 2 yz iy + x 2 iz ñư ng P t A=(0,0,0) ñ n Tính tích phân ñư ng P B=(1,1,1) theo các ñư ng: a) ñư ng th ng n i A và B. b) (0,0,0) → (0,0,1) → (0,1,1) → (1,1,1) Bài 1.19: Cho ñư ng kín P = A → B → C → D → A như trên hình v v i bán kính R = 10 , chi u cao m t tr h = 12 . ∫ F⋅dl bi t F = s 2 sin ϕ is + 5 z iϕ + 2 sz cos ϕ iz a) Tính P () b) Tính rot F
 5. Bài 1.20: Cho ñư ng kín P = A → B → O → A như trên hình v v i bán kính R = 10 , góc ∡xOA = 45 . ∫ F⋅dl bi t F = r 2 sin ϕ ir + 5r iθ + 2r cos ϕ iϕ a) Tính P () b) Tính rot F Bài 1.21: Cho ñư ng kín P = A → C → B → A như trên hình v v i bán kính R = 7 . ∫ F⋅dl bi t F = r 2 sin ϕ ir + 2r cos ϕ iϕ a) Tính P () b) Tính rot F Bài 1.22: Cho ñư ng kín P = A → B → C → D → A như trên hình v v i bán kính R = 5 . bi t F = x 2 ix + 2 xy iy ∫ F⋅dl a) Tính P () b) Tính rot F Bài 1.23: Xét kh i V là m t ph n tư kh i c u bán kính R ñư c bao b i m t kín S như trên hình v và hàm véc-tơ v = r sin θ ir + r 2 cos ϕ iθ + r cos ϕ cos θ iϕ . a) Tính ∫ v i da S b) Tính div ( v) và ∫ div( v ).d τ V
 6. Bài 1.24: Xét 3 ñi m A( R, 0, 0) , B( R, 0, R) và C (0, R, R) (t a ñ cho trong h t a ñ ð ∫ các), hàm véc-tơ v = y 2 z 2 ix + z 2 x 2 iy + x 2 y 2 iz . Tính tích phân ñư ng sau: vid l A→ B →C trong ñó ño n A → B ñi theo ñư ng th ng, còn ño n B → C ñi theo m t ph n tư ñư ng tròn bán kính R tâm thu c Oz và n m trong m t ph ng song song v i m t xOy. Bài 1.25: Xét 4 ñi m A( R, 0, 0) , B( R, 0, R) , C (0, R, R) và D(0, R, 0) (t a ñ cho trong h t a ñ ð các). Ki m tra tính ch t th c a hàm v = yz ix + zx iy + xy iz thông qua vi c l y hai tích ∫ ∫ v id l trong ñó hai ño n A → B và D → C ñi v i d l và phân ñư ng sau: A→ B →C A→ D →C theo ñư ng th ng, còn hai ño n B → C và A → D ñi theo m t ph n tư ñư ng tròn bán kính R tâm thu c Oz và n m trong m t ph ng song song v i m t xOy.
 7. Ph n 2: ði n trư ng tĩnh Bài 2.1: Xác ñ nh véc-tơ cư ng ñ ñi n trư ng và ñi n th t i các ñi m n m trên tr c c a m t tr (ch có ñáy dư i) v i m t ñ phân b ñi n tích ñ u trên m t bên và m t ñáy là ρ . Bán kính ñáy tr là R, chi u cao tr là h. Bài 2.2: Tính E(r ) c a m t t ñi n tr g m hai tr dài vô h n hình tr bán kính a và b (a
 8. Bài 2.6: Tính ñi n dung riêng (C/m) c a hai ño n dây d n dài vô h n hình tr bán kính a ñ t song song, kho ng cách 2 tr c là d, ñi n tích phân b ñ u trên hai dây v i m t ñ ρd (C / m) và −ρd (C / m) . Bài 2.7: Trong m t kh i gi a hai m t tr v i gi i h n −0,1m ≤ s ≤ 0,1m ; π / 3 ≤ ϕ ≤ π / 2(rad ) ; 1 ≤ z ≤ 3m có ñi n tích phân b theo m t ñ kh i ρk = 3sz 2 (µC / m3 ) . Tính ñi n tích t ng c ng bên trong kh i. Bài 2.8: Tính V (r ) c a m t t ñi n tr g m hai tr dài vô h n hình tr bán kính a và b (a
 9. Bài 2.13: Trong không gian có ñi n tích phân b theo m t ñ kh i ρ0 e−r / r0 cos 2 ϕ (µC / m3 ) . Tính ñi n tích t ng c ng bên trong toàn không gian. ρk = (r / r0 ) 2 Bài 2.14: Tr c Oz có ñi n tích phân b ñ u ρd = 0,5.10−9 (C / m) . Tính UAB bi t trong h t a ñ tr có A(2, π / 2,0) và B (4, π,5) . Bài 2.15: Tính E(r ) c a m t t ñi n tr g m hai tr dài vô h n hình tr bán kính a và b (a2R1). Xác ñ nh hi u ñi n th gi a các b m t tr c a các ñư ng dây khi có 3 ñư ng dây ñư c tích ñi n v i m t ñ ñi n dài l n lư t là ρ1 , ρ 2 và ρ3 (C/m). Bài 2.18: Tính ñi n dung c a h g m 2 qu c u bán kính R1 và R2, kho ng cách gi a hai tâm c u là d. Xét hai trư ng h p: a) d=0 b) d>R1+R2.
 10. Bài 2.19: Trong m t kh i có gi i h n 0 ≤ x ≤ 1m ; 0 ≤ y ≤ 1m ; 0 ≤ z ≤ 1m có ñi n tích phân b theo m t ñ kh i ρk = 30 x 2 y (µC / m3 ) . Tính ñi n tích t ng c ng bên trong kh i. Bài 2.20: Tính ñi n dung riêng (C/m) c a hai ño n dây d n dài vô h n hình tr bán kính a ñ t song song, kho ng cách 2 tr c là d, ñi n tích phân b ñ u trên hai dây v i m t ñ ρd (C / m) và −ρd (C / m) . Bài 2.21: Xét 3 qu c u bán kính R1, R2 và R3 ñ t t i 3 ñ nh c a m t tam giác ñ u c nh R (R>max{R1+R2, R1+R3,R2+R3}). Xác ñ nh hi u ñi n th gi a các b m t c a các qu c u khi 3 qu c u ñư c tích ñi n v i m t ñ ñi n m t l n lư t là ρ1 , ρ 2 và ρ3 (C/m2). Bài 2.22: Xét 3 ñư ng dây dài vô h n hình tr bán kính R1, ñ t song song v i tr c Oz, các tr c c t m t ph ng xOy t i 3 ñi m A(0, 0, 0) , B( R, 0, 0) và C (0, 3R, 0) (R>R1). Xác ñ nh véc-tơ cư ng ñ ñi n trư ng t i các trung ñi m các c nh c a tam giác ABC khi có 2 ñư ng dây qua A, B ñư c tích ñi n v i cùng m t ñ ñi n dài ρ d (C / m) , ñư ng dây qua C ñư c tích ñi n v i m t ñ ñi n dài − ρ d (C / m) . Bài 2.23: Xét 3 ñư ng dây dài vô h n hình tr bán kính R1, ñ t song song v i tr c Oz, các tr c c t m t ph ng xOy t i 3 ñi m A(0, 0, 0) , B( R, 0, 0) và C (0, 3R, 0) (R>R1). Xác ñ nh véc-tơ cư ng ñ ñi n trư ng t i các trung ñi m các c nh c a tam giác ABC khi có 3 ñư ng dây ñư c tích ñi n v i cùng m t ñ ñi n dài ρ d (C / m) Bài 2.24: Tính ñi n dung riêng c a hai ñư ng dây dài vô h n có ti t di n là ñư ng tròn bán kính R1 và R2 ñ t song song, kho ng cách gi a hai tr c là d.
 11. Bài 2.25: Trong không gian có 1 dây d n dài vô h n hình tr có tr c trùng v i Oz, ti t di n có bán kính R1. ðư ng dây ñư c có tích ñi n v i m t ñ dài ρ d (C / m) . Tính cư ng ñ ñi n () () trư ng E , div E và rot E trong không gian bên ngoài dây d n. Bài 2.26: Xác ñ nh véc-tơ cư ng ñ ñi n trư ng E( P ) t i P (là tâm c a cung tròn). Bi t hai ño n dây d n th ng có chi u dài vô h n, cung m t ph n tư ñư ng tròn n i hai dây có bán kính R. Các dây d n ñư c tích ñi n v i m t ñ ñi n dài ρ . Bài 2.27: Xác ñ nh véc- tơ cư ng ñ ñi n trư ng E( P ) t i P (là tâm c a cung tròn). Bi t hai ño n dây d n th ng có chi u dài vô h n, cung m t n a ñư ng tròn n i hai dây có bán kính R. Các dây d n ñư c tích ñi n v i m t ñ ñi n dài ρ . Bài 2.28: Trong m t ñi n trư ng có E = ( yz + 2) ix + ( zx + 2) iy + ( xy + 2) iz . Tính U AB cho A = (3;4;5) và B = (1;1;1) . Bài 2.29: Trong m t vùng không gian có véc-tơ cư ng ñ ñi n trư ng cho b i 2 ir + 5sin θ cos ϕ iϕ E (r ) = r Tính m t ñ ñi n tích trong vùng không gian ñó.
 12. Bài 2.30: Trong m t vùng không gian có ñi n trư ng, ta có lư i v i các ñi n th t i các ñi m biên (khoanh ch m ñen) c ñ nh như hình bên. a) Xác ñ nh ñi n th t i 6 ñi m nút còn l i (khoanh tròn tr ng) v i sai s không quá 1V. b) Cư ng ñ ñi n trư ng t i ñi m nào là bé nh t? Bài 2.31: Trong m t vùng không gian có ñi n trư ng, ta có lư i v i các ñi n th t i các ñi m biên (khoanh ch m ñen) c ñ nh như hình bên. a) Xác ñ nh ñi n th t i 6 ñi m nút còn l i (khoanh tròn tr ng) v i sai s không quá 1V. b) Cư ng ñ ñi n trư ng t i ñi m nào là l n nh t? Bài 2.32: Trong m t vùng không gian có véc-tơ cư ng ñ ñi n trư ng cho b i 2 ir + 5sin θ cos ϕ iϕ E (r ) = r Tính m t ñ ñi n tích trong vùng không gian ñó. Bài 2.33: Trong m t vùng không gian có ñi n trư ng, ta có lư i v i các ñi n th t i các ñi m biên (khoanh ch m ñen) c ñ nh như hình bên. a) Xác ñ nh ñi n th t i 6 ñi m nút còn l i (khoanh tròn tr ng) v i sai s không quá 1V. b) Cư ng ñ ñi n trư ng t i ñi m nào là bé nh t?
 13. Bài 2.34: Trong vùng không gian gi a hai m t c u có bán kính a và b 5 (a
 14. Bài 2.37: Cho h hai qu c u bán kính R0 có kho ng cách hai tâm c u là L như hình v . M t qu c u ñư c tích m t ñi n tích +Q, qu còn l i ñư c tích m t ñi n tích –Q. a) Tính ñi n th t i ñi m A cách tâm qu c u bên trái m t ño n b ng d. b) Tính ñi n dung c a h . Bài 2.38: Trong m t ñi n trư ng có E = yz ix + zx iy + xy iz . Tính U AB cho A = (0;22,7;99) và B = (1;1;1) . Bài 2.39: K t qu tính toán ñi n th b ng phương pháp Laplace cho m t lư i (có kích thư c m t lư i b ng 1mm) như sau: V= 0 0 0 0 0 0 0 0 4.40 8.07 9.25 6.98 3.58 0 0 9.56 18.65 22.00 15.13 7.37 0 0 15.19 35.00 45.00 24.23 10.82 0 0 16.21 35.00 45.00 26.02 11.72 0 0 14.66 35.00 45.00 23.17 10.07 0 0 7.44 15.09 17.93 11.63 5.42 0 0 0 0 0 0 0 0 Tính và v các véc-tơ cư ng ñ ñi n trư ng cho các ñi m có ñi n th khác 0 bi t giá tr ñi n th ño b ng mV.
 15. Bài 2.40: Cho m t n a hình tr như trên hình v . ðáy tr là n a ñư ng tròn bán kính R, kho ng cách gi a hai ñáy là 2L. Xác ñ nh véc-tơ cư ng ñ ñi n trư ng t i các ñi m n m trên tr c Oz (có t a ñ (0,0,z) v i z>L). Bi t trong kh i tr có m t ñ ñi n tích kh i ñ u và b ng ρ . Bài 2.41: Trong m t vùng không gian có ñi n trư ng, ta có lư i v i các ñi n th t i các ñi m biên (khoanh ch m ñen) c ñ nh như hình bên. a) Xác ñ nh ñi n th t i 6 ñi m nút còn l i (khoanh tròn tr ng) v i sai s không quá 1V. b) Cư ng ñ ñi n trư ng t i ñi m nào là bé nh t? Bài 2.42: K t qu tính toán ñi n th b ng phương pháp Laplace cho m t lư i (có kích thư c m t lư i b ng 1mm) như sau: V= 0 0 0 0 0 0 0 0 6.61 12.36 14.84 11.38 5.87 0 0 14.11 28.03 35.67 24.85 12.16 0 0 21.83 50.00 75.00 40.27 17.97 0 0 23.21 50.00 75.00 43.32 19.50 0 0 21.02 50.00 75.00 38.55 16.75 0 0 10.88 22.51 29.17 19.17 8.98 0 0 0 0 0 0 0 0 Tính và v các véc-tơ cư ng ñ ñi n trư ng cho các ñi m có ñi n th khác 0 bi t giá tr ñi n th ño b ng mV. Bài 2.43: Trong vùng không gian gi a hai ng tr dài vô h n có bán kính tương ng là a và b (a>b) và kho ng cách gi a hai tr c là c (như hình bên) có ñi n tích phân b ñ u v i m t ñ ρ0 (C / m3 ) . Xác ñ nh cư ng ñ ñi n trư ng trong vùng không gian bên trong tr nh bán kính b (Vùng không có ñi n tích).
 16. Bài 2.44: Trong m t vùng không gian có ñi n trư ng, ta có lư i v i các ñi n th t i các ñi m biên (khoanh ch m ñen) c ñ nh như hình bên. a) Xác ñ nh ñi n th t i 6 ñi m nút còn l i (khoanh tròn tr ng) v i sai s không quá 1V. b) Cư ng ñ ñi n trư ng t i ñi m nào là l n nh t? Bài 2.45: Trong không gian có 1 qu c u bán kính R1 có tích ñi n v i m t ñ ñi n m t ρ m (C / m 2 ) () () có tâm trùng v i g c t a ñ . Tính cư ng ñ ñi n trư ng E , div E và rot E cho vùng không gian bên ngoài qu c u.
 17. Ph n 3: T trư ng tĩnh Bài 3.1: a) Xác ñ nh t thông chuy n qua m t khung dây d n ñơn như trên hình v . Bi t ñáy l n b ng a, chi u cao b ng h, kho ng cách t ñáy l n t i dây d n có dòng I ch y qua là d, góc bên c a hình thang b ng 60o. b) Xác ñ nh dòng c m ng ch y trong khung dây khi khung dây d ch ra xa kh i dây d n th ng v i v n t c v không ñ i. Bi t ñi n tr khung dây là 0,1 . Bài 3.2: Tính véc-tơ c m ng t B ( P ) t i P (là tâm c a cung tròn). Bi t hai ño n dây d n th ng có chi u dài vô h n, cung m t ph n tư ñư ng tròn n i hai dây có bán kính R, cư ng ñ dòng ñi n trong dây d n là I. Bài 3.3: a) Xác ñ nh t thông chuy n qua m t khung dây d n ñơn như trên hình v . Bi t ñáy l n b ng a, chi u cao b ng h, kho ng cách t ñáy nh t i dây d n có dòng I ch y qua là d, góc bên c a hình thang b ng 60o. b) Xác ñ nh dòng c m ng ch y trong khung dây khi khung dây d ch ra xa kh i dây d n th ng v i v n t c v không ñ i. Bi t ñi n tr khung dây là 0,1 . Bài 3.4: Trên m t lõi hình xuy n (có ti t di n hình vuông c nh a, kho ng cách t tâm xuy n ñ n tâm ti t di n là R) làm t v t li u có h s t th m µ , ta có hai cu n dây ñư c cu n phân b ñ u thành N1 và N 2 vòng. Tính ñi n c m c a hai cu n dây và h s h c m gi a hai cu n dây.
 18. Bài 3.5: Trên m t lõi hình tr bán kính R, có ñ dài L ( L ≫ R ) làm t v t li u có h s t th m µ , ta có hai cu n dây ñư c cu n phân b ñ u thành N1 và N 2 vòng. Tính ñi n c m c a hai cu n dây và h s h c m gi a hai cu n dây. Bài 3.6: Cho m t vùng hình ch nh t có t trư ng ñ u B như hình v . M t khung dây hình tam giác vuông cân có c nh bên R song song v i các c nh gi i h n c a vùng có t trư ng, ñi n tr khung 0,1 , quay xung quay tr c v i t n s góc không ñ i là ω . Xác ñ nh cư ng ñ c a dòng ñi n c m ng. Bài 3.7: Xét 3 ñư ng dây dài vô h n, ñ t song song v i tr c Oz, c t m t ph ng xOy t i 3 ñi m A(0, 0, 0) , B(2 R, 0, 0) và C (0, R, 0) . Xác ñ nh véc-tơ c m ng t t i các trung ñi m các c nh c a tam giác ABC khi có 3 dòng ñi n cùng cư ng ñ I ch y qua. Dòng qua C ngư c chi u v i hai dòng qua A và B. Bài 3.8: Tính véc-tơ c m ng t B ( P ) t i P (là tâm c a cung tròn). Bi t hai ño n dây d n th ng có chi u dài vô h n, cung m t n a ñư ng tròn n i hai dây có bán kính R, cư ng ñ dòng ñi n trong dây d n là I. Bài 3.9: Tính véc-tơ c m ng t B ( P ) t i P (là tâm c a cung tròn). Bi t hai ño n dây d n th ng có chi u dài vô h n, cung m t ph n tư ñư ng tròn n i hai dây có bán kính R, cư ng ñ dòng ñi n trong dây d n là I, dây d n trên nghiêng 45o so v i dây d n dư i.
 19. Bài 3.10: Cho m ch t như hình bên. Bi t Φ1 = 12mWb và Φ3 = 2mWb . Tính B2 . Bài 3.11: Cho m ch t như hình bên. Bi t ti t di n c a lõi s t t là hình ch nh t kích thư c 1cm ×1,5cm , khe h l g = 0,3mm và N = 600 vòng. Tính dòng I ñ trong khe h có Bg = 0,426T . ð c tính B-H c a s t t (cast iron) như hình dư i. Trong không khí ta có µ0 = 4π.10−7 (Wb /( Atm))
 20. Bài 3.12: Cho m ch t như hình bên. Bi t B2 = 0,6T . Tính B1 và B3 . Bài 3.13: Cho m ch t như hình bên. L p chu trình dò ñ gi i m ch t bi t c u trúc hình h c ñ i x ng qua tr c ngang. Bài 3.14: Cho m ch t như hình bên. L p h phương trình ñ gi i m ch t .
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2