intTypePromotion=3

Đề thi môn ngiệp vụ ngân hàng trung ương

Chia sẻ: Le Thi Thuy Vy Vy | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

1
726
lượt xem
205
download

Đề thi môn ngiệp vụ ngân hàng trung ương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu ôn thi môn nghiệp vị ngân hàng trung ương dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành ngân hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi môn ngiệp vụ ngân hàng trung ương

  1. SV: TRẦN MINH TÚ MÔN: NGHIỆP VỤ NHTW LỚP: NH1 STT: 150 BÀI 1 1. Số tiền thanh toán cho NHĐD: G = MG/(1+(L*T)/365 = 80,000,000/(1+(6%*84)/365) = 78,910,388.07VND 2. Lợi nhuận kinh doanh tín dụng =12%-3.6% = 8.4% Lợi tức = 80,000,000*0.08 = 6,400,000VND PH = MG-LỢI TỨC = 80,000,000-6,400,000 = 73,600,000VND Lợi nhuận đầu tư tài chính = 78,910,388.07-73,600,000 = 5,310,388.07VND Lợi nhuận kinh doanh tín dụng = 78,910,388.07*8.4%*84/365 = 1,525,456.707VND Kết quả kinh doanh=1,525,456.707+5,310,388.07 = 6,835,844.777VND BÀI 2 1. Số tiền thanh toán cho NHX: GT = 300,000,000,000*(1+8%) = 324,000,000,000VND G = GT/(1+(L*T)/365) = 324,000,000,000/(1+(6%*142)/365 = 316,609,552,400VND 2. Số tiền NHX thanh toán cho NHTW: Gv = G*(1+(L*Tb)/365) = 316,609,552,400*(1+(6%*120)/365) = 322,855,001,100VND 3. Lãi suất kinh doanh tín dụng =12%-3.2% = 8.8% Lãi chiết khấu khi cho vay = 316,609,552,400*8.8%*120/365 = 9,159,991,434VND Lãi khi NHX chiết khấu kỳ hạn = (316,609,552,400+9,159,991,434)-322,855,001,100 = 2,914,532,734VND
  2. BÀI 3 1. Lãi định kỳ còn 1 lần chưa trả = 250,000,000,000*7.5%= 18,750,000,000VND Số tiền thanh toán NHTM SCB: G = 268,750,000,000/(1+6%)^(114/365) = 263,903,240,600VND 2. Số tiền SCB phải thanh toán cho NHTW khi hết hạn chiết khấu: Gv = G*(1+(L*Tb)/365)=263,903,240,600*(1+(6%*274)/365) = 275,789,731,800VND 3. Lãi suất kinh doanh tín dụng = 1 2%-3.3% = 8.7% Lãi chiết khấu khi cho vay = 263,903,240,600*8.7%*274/365 = 17,235,412,190VND kết quả kinh doanh của NHTM SCB: (263,903,240,600+17,235,412,190)-275,789,731,800 = 5,348,920,990VND BÀI 5: 1. Bảng tổng hợp: LS dặt thầu KHỐI LƯỢNG TỔNG SỐ LŨY KẾ CỘNG %/năm NHA NHB NHC NHD 8.50% 200 200 200 8.25% 100 250 350 550 8.00% 100 100 200 300 700 1250 7.75% 200 200 250 350 1000 2250 7.50% 200 250 300 400 1150 3400 7.25% 200 300 350 850 4250 7.00% 300 300 4550 Lãi suất đảm bảo trúng thầu: L=7.25%, T=91 NGÀY 2. Xét thầu lãi suất thống nhất (1 giá): tỷ lệ phân bổ: 600/850
  3. Khói lượng trúng thầu: NHA : 100+200+200+200*600/850 = 641 NHB : 100+200+250+300*600/850 = 762 NHC : 100+200+250+300+350*600/850 = 1097 NHD : 200+250+300+350+400 = 1500 Tổng Cộng: 4000 tỷ VND Giá cả mua bán : G = MG/(1+(L*T)/365) G = Gđ NHA : Gđ = 641/(1+(7.25%*91)/365) = 629.619 TỶ VND NHB : Gđ = 762/(1+(7.25*91)/365 = 748.471 TỶ VND NHC : Gđ = 1097/(1+(7.25%*91)/365 = 1077.523 TỶ VND NHD : Gđ = 1500/(1+(7.25%*91)/365 = 1473.368 TỶ VND 3. Xét thầu lãi suất kiểu Mỹ (nhiều giá): NHA : Gđ = 100/(1+(91*8%)/365)+200/(1+(91*7.75%)/365)+200/(1+(91*7.5%)/365) + 141/ (1+(91*7.25%)/365) = 629.079 TỶ VND NHB : Gđ=100/(1+(91*8%)/365)+200/(1+(91*7.75%)/365)+250/(1+(91*7.5%)/365) + 300*600/850/(1+(91*7.25%)/365) = 747.669 TỶVND NHC : Gđ=100/(1+(91*8.25%)/365)+200/(1+(91*8.00%)/365)+250/(1+(91*7.75%)/365) + 300/ (1+(91*7.5%)/365)+350*600/850/(1+(91*7.25%)/365) = 1076.5TỶVND NHD : Gđ=200/(1+(91*8.5%)/365)+250/(1+(91*8.25%)/365)+300/(1+(91*8.00%)/365) + 300/ (1+(91*7.5%)/365)+350*600/850/(1+(91*7.25%)/365) = 1470.968TỶVND BÀI 6: 1.Bảng tổng hợp LS đặt thầu KHỐI LƯỢNG TỔNG SỐ LŨY KẾ
  4. CỘNG NHA NHB NHC NHD % /năm 8.25% 300 100 400 400 8.00% 100 350 250 700 1100 7.75% 200 400 300 250 1150 2250 7.50% 300 450 350 250 1350 3600 7.25% 400 500 400 250 1550 5150 7.00% 500 450 950 6100 6.75% 500 500 6600 Lãi suất trúng thầu: :L=7% 2. Tỷ lệ phân bổ: 350/950 bảng lãi suất trúng thầu riêng lẻ LS đặt thầu KHỐI LƯỢNG TỔNG CỘNG % /năm NHA NHB NHC NHD 8.25% 300 100 400 8.00% 100 350 250 700 7.75% 200 400 300 250 1150 7.50% 300 450 350 250 1350 7.25% 400 500 400 250 1550 7.00% 500*350/950(184) 450*350/950(166) 350 KL TRÚNG 1184 2000 1216 1100 5500 THẦU 3. Xác định giá cả: G = Gđ = MG/(1+(L*T)/365) NHA : Gđ =100/(1+(87*8%)/365)+200/(1+(87*7.75%)/365)+300/(1+(87*7.5%)/365) + 400/ (1+(87*7.25%)/365)+184/(1+(87*7.00%)/365) = 1163.418 TỶ VND NHB : Gđ = 300/(1+(87*8.25%)/365)+350/(1+(87*8%)/365)+400/(1+(87*7.75%)/365) + 450/ (1+(87*7.5%)/365)+500/(1+(87*7.25%)/365) = 1964.013TỶ VND
  5. NHC : Gđ = 300/(1+(87*7.75%)/365)+350/(1+(87*7.5%)/365)+400/(1+(87*7.25%)/365) + 166/ (1+(87*7.00%)/365) = 1194.892TỶ VND NHD : Gđ = 100/(1+(87*8.25%)/365)+250/(1+(87*8%)/365)+250/(1+(87*7.75%)/365) + 250/ (1+(87*7.5%)/365)+250/(1+(87*7.25%)/365) = 491.362TỶ VND BÀI 7: 1. Lãi suất trúng thầu: L = 7.75% 2. Tỷ lệ phân bổ :120/240 = 0.5 khối lượng trúng thầu NHA:20+20+30+40+50*0.5 = 135 NHB :10+20+30+50+60*0.5 = 140 NHC: 30+20+30+50+60*0.5 = 160 NHD: 30+20+30+50+70*0.5 =1 65 TỔNG CỘNG: 600TỶ VND T=? (Không biết thời hạn còn lại) nên không tính được giá cả giao dịch BÀI 8: Ci=400*(1+9.8%)=439.2 TỶ VND G=439.2/(1+8.8%)^(92/365)=429.962 TỶ VND BÀI 9 1. GT = MG*(1+(Ls*n))=600*(1+(9.5%*3)) = 771 G = MG/(1+(L*T)/365)=771/(1+(335*8.5%)/365) = 715.204 TỶ VND 2. Tb = 180 NGÀY
  6. Gđ = G*(1-h)=715.204*(1-0.08) = 657.988 Gv = Gđ*(1+(8.5%*180)/365) = 685.569 TỶ VND 3. Lãi kinh doanh = 1.12%-0.3% = 0.82% Lãi cho vay = 657.988*0.82*180/30 = 32.373 tỷ VND (657.988+32.373 ) - 685.569 = 4.792 TỶ VND => NHQ nên thực hiện lời 4.792 TỶ VND BÀI 10 1. GT = MG*(1+(Ls*n)/365) = 2500*(1+(9.8%*274)/365) = 2683.92 TỶ VND G = 2683.92/(1+(89*8.5%)/365) = 2629.42 TỶ VND 2. Lãi kinh doanh = 1.05% - 0.28% = 0.77% Lãi cho vay = 2683.92 *0.77*89/30 = 60.06 tỷ VND Kết quả kinh doanh NHK (2629.42 +60.06 ) - 2500 = 1 89.48 tỷ VND 3. NHK không bán lô TP mà chờ đến hạn nhận vốn và lãi 2500*9.8%*274/365 = 183.918 tỷ VND =>nên bán lô TP cho NHNN 189.48 tỷ VND BÀI 11 1. NHA thanh toán cho NHNN Ls = 9.5%, n=3 NĂM, T = 254(12/1=>25/9/2010) GT = MG*(1+(Ls*n))=500*(1+(9.5%*3)) = 642.5 TỶ VND G = 642.5 /(1+(254*8.25%)/365 )= 607.616TỶ VND Gđ = G*(1-h)=607.616*(1-0.06) = 571.16 TỶ VND
  7. NHB thanh toán cho NHNN GT = MG*(1+(Ls*n)) = 642.5 TỶ VND G = 642.5 /(1+(254*8.75%)/365) = 605.623TỶ VND Gđ = G*(1-h) = 605.623*(1-0.06) = 569.286 TỶ VND 2. NHNN mua lại lô TP Gv = 571.16*(1+(8.25%*120)/365)+569.286*(1+(8.75%*120)/365) = 1172.314TỶ VND 586.652 585.662 3. Kết quả kinh doanh NHA: 586.652-571.16 = 14.492 tỷ vnd NHB: 585.662-569.286 = 16.376 tỷ vnd BÀI 12: 1. Ci = 800,000*(1+8.%) = 864,000TRVND L = 7.25% T = 951 NGÀY(14/1/2010 ĐÉN 25/8/2012) G = 864,000/(1+.7.25%)^(951/365) = 719,969.67TR VND Gđ = G*(1-h) = 719,969.67*(1-0.06) = 676,771.49TR VND 2. Gía NH Dầu khí khi mua lô trái phiếu Gv=676.,771.49*(1+(7.25%*270)/36 ) = 713,066.8377TR VND 3. Lãi kinh doanh = 1.15%-0.32% = 0.83%/tháng Lãi cho vay = 676,771.49*0.83%*270/30 = 50,554.83TRvnd (676,771.49+50,554.83)-713,066.8377 = 14,259.48TRVND
  8. => Dầu khí nên thực hiện giao dịch này có lời 14,259.48TRVND

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản