intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề thi môn quản trị học

Chia sẻ: Mai Anh Mai Anh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

801
lượt xem
200
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Câu1: Phân tích yếu tố môi trường pháp luật chính trị ảnh hưởng đến hoạt động tổ chức. Liên hệ với VN. Câu2:Nêu ND của giai đoạn xác định tiêu chuẩn kiểm soát.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi môn quản trị học

  1. Đề 24: Câu1: Phân tích yếu tố môi trường pháp luật chính trị ảnh hưởng đến hoạt động tổ chức. Liên hệ với VN. Câu2:Nêu ND của giai đoạn xác định tiêu chuẩn kiểm soát. Ý nghĩa của giai đoạn này. Câu3: Bài tập 14 Đề 19: Câu1: Phân tích tác động của môi trường toàn cầu đến hoạt đồng quản trị tổ chức. Lấy VD Câu2: Trình bày các giai đoạn phát triển nhóm. Các nhà quản trị cần phải ửng xử như thế nào trong công tác quản trị. Ở từng giai đoạn phát triển của nhóm Câu3: Bài tập tình huống tom sawyer Đề khoa H Đề 9 : Câu1: phân tích khái niệm quản trị. Vì sao nói quản trị là khoa học, là nghệ thuật, là một nghề. Câu2: Trình bày các nguyên tắc cơ cấu tổ chức? Vận dụng một trong nhữg nguyên tắc đó vào trong một doanh nghiệp. Câu3: Bt về công ty bibica Đề18 : Câu1: Phân tích ảnh hưởng của các yếu tố Môi trường chung đến hoạt động quản trị tổ chức ?Ví dụ Câu2: Phân tích cơ sở nguyên tắc lãnh đạo ? Nguyên tắc "làm việc theo chức trách và quyền hạn " có mẫu thuẫn với các yếu tố còn lại ko? Vì sao Câu3: bài tập tình huống: Ứng xử với nhân viên ở vị trí mới Đề khoa D: Đề16 :
  2. Câu1: Tại sao nghuyên tắc tập trung dân chủ lại được gọi là nguyên tắc phân cấp trong hoạt động quản lý?Trình bày nhận thức cả em về tính tập trung và tính dân chủ?Lấy ví dụ về việc thực hiện nguyên tắc này trong một tổ chức mà em biết? Câu2: Tại sao trong cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý kết hợp trực tuyến- chức năng lại thỏa mãn cả hai nhu cầu:tuyến chỉ huy duy nhất và sự chuyên môn hóa? Câu3:bài tập tình huống : công ty quần áo may sẵn Đề26 : câu1: phan tich moi quan he giua cac ky nang quan tri va cac cap bac quan tri trong to chuc câu2: phan tich khai niem ca vai tro cua kiem soat... câu3: bai tap tinh huong dang le nguyen vu Đề14 : câu1: tai sao quan tri lai la quan tri su thay doi? y nghia cua viec nhan thuc dung dan vai tro nay trong qua trinh quan tri cua doanh nghiep. câu2: trinh bay noi dung chien luoc trong qua trinh hoach dinh. câu3: bai tap cong ty: minh hoa Đề thi Quản Trị Học Đề 11 : Câu1: phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định quản trị?tại sao nói quyết định quản trị vừa là khoa học vừa là nghệ thuật? Câu2: các giai đoạn của quá trình kiểm soát trong tổ chức?mối quan hệ của chúng Câu3: chính là bài tập tình huống số 13 Đề 6 : Câu1: Phân tích ảnh hưởng của môi trường chính trị, pháp luật đến hoạt động của quản trị trong tổ chức.Liên hệ với 1 doanh nghiệp ở VN Câu2: Phân tích nội dung nguyên tắc xây dựng tiêu chuẩn của kiểm soát trong quá trình kiểm soát. Ảnh hưởng của nội dung đó trong viêc tổ chức hoạt động của kiểm soát
  3. Câu3: bài tập tình huống của kiểm soát luôn đó Đề 25 : Câu1:Thế nào là ủy nhiệm ủy quyền , tại sao nói ủy nhiệm ủy quyền là nghệ thuật trong quản trị Câu2:Nêu nội dung xác định mục tiêu của hoạch định, và nêu ý nghĩa của nó trong quản trị doanh nghiệp Câu3:Là phần bài tập lãnh đạo ủy quyền về Tom Sawyer Đề 27: Câu1:Phân tích tác động của môi trường toàn cầu đến hoạt động quản trị tổ chức. Lấy ví dụ minh họa. Câu2:Trình bày đặc điểm, ưu , nhược điểm của cấu trúc tổ chức trực tuyến?Tại sao mô hình này thích hợp với những tổ chức có quy mô nhỏ? Câu3 :Bài tập về quần áo may sẵn , có cô Lan với ông Minh Đề 32: Câu 1: Phân tích ảnh hưởng của môi trường chính trị, pháp luật đến hoạt động của quản trị trong tổ chức.Liên hệ với 1 doanh nghiệp ở VN Câu 2: Phân tích nội dung nguyên tắc xây dựng tiêu chuẩn của kiểm soát trong quá trình kiểm soát. Ảnh hưởng của nội dung đó trong viêc tổ chức hoạt động của kiểm soát Câu 3: bài tập tình huống của kiểm soát Bài tập 14 Đề thi quản trị học khoa B ngày 6/1/2010 Đề 12: Câu1:phân tích khái niệm và tầm quan trọng của thông tin quản trị. Quản trị doanh nghiệp cần chú ý thu thập những loại thông tin nào trong công tác quản trị doanh nghiệp hiện nay Câu2:phân tích đặc điểm, ưu, nhược điểm của cấu trúc tổ chức trực tuyến . vì sao mô hình này lại thích hợp với tổ chức có quy mô nhỏ Câu3:bài tập từ Tom sawyer
  4. Đề 17 : Câu1: phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định quản trị?tại sao nói quyết định quản trị vừa là khoa học vừa là nghệ thuật? Câu2:các giai đoạn của quá trình kiểm soát trong tổ chức?mối quan hệ của chúng Câu3: chính là bài tập tình huống số 13 quản trị học (5-1 khoa I ) Đề 23 : Câu1 :Thế nào là ủy nhiệm ủy quyền , tại sao nói ủy nhiệm ủy quyền là nghệ thuật trong quản trị Câu2 :Nêu nội dung xác định mục tiêu của hoạch định, và nêu ý nghĩa của nó trong quản trị doanh nghiệp Câu3 :Là phần bài tập lãnh đạo ủy quyền về Tom Sawyer, Đề 27: Câu1 :Phân tích tác động của môi trường toàn cầu đến hoạt động quản trị tổ chức. Lấy ví dụ minh họa. Câu2:Trình bày đặc điểm, ưu , nhược điểm của cấu trúc tổ chức trực tuyến?Tại sao mô hình này thích hợp với những tổ chức có quy mô nhỏ? Câu3 :Bài tập về quần áo may sẵn , có cô Lan với ông Minh Đề quan trị hoc khoa B 11/1 ̉ ̣ Đề 18: câu1:phân tích nội dung các bước trong quá trình ra quyết định quản trị,vai trò của nhà quản trị trong việc ra quyết định như thế nào? câu2:phân tích nội dung hoạch định chính sách,thủ tục,quy tắc...lấy ví dụ minh họa câu3:Bài tình huống 5 : ra quyết định -giầy bắc âu Đề quan trị hoc khoa E 14/1 ̉ ̣
  5. Đề 26: Câu1:phân tích tác động của môi trường đặc thù tới hoạt động quản trị của tổ chức.Lấy ví dụ. Câu2:những yếu tố ảnh hưởng đến lựa chọn phong cách quản trị.Vì sao nói lãnh đạo là nghệ thuật điều khiển,chỉ huy con người Câu3:bài tập tình huống công ty du lịch xuyên việt Đề 21: Câu1:phân tích ưu,nhược điểm phong cách chuyên quyền vs dân chủ. Phong cách nào tốt nhất,vì sao ! Câu2:mối liên hệ hệ thống chính thức và hệ thống không chính thức ! Câu3:công ti Bibica Đề ngay 15/1 Đề 15: Câu1:các loại thông tin quản tri?tai sao nói "thông tin là ngôn ngữ của quản trị? Câu2:đặc điểm, ưu điểm, nhược điểm của cấu trúc tổ chức chức năng?vẽ mô hình cấu trúc chức năng của một công ty thương mại Việt Nam? Câu3:Bài tập về Bibica đề khoa e Đề 33: Câu 1: Khái niệm quản trị học? Tại sao nói quản trị học là 1 khoa học, 1 nghệ thuật, 1 nghề? Câu 2: Các giai đoạn của quá trình hoạch định trong tổ chức? Mối quan hệ giữa chúng? Câu 3: Samsung Vina Đề 36: (giống na ná với cái đề của k44) Câu 1: Phân tích các yếu tố của môi trường chung tác động đến hoạt động quản trị? Ví dụ minh họa. Câu 2: Trình bày nguyên tắc lãnh đạo "ủy nhiệm, ủy quyền"? Tại sao nói ủy nhiệm, ủy quyền là một nghệ thuật? Câu 3: Tom Sawyer
  6. đề của khoa I Đề 40: câu 1:khái niệm và các hình thức phân quyền câu 2: nêu khái niệm, ưu nhược điểm của phong cách tự do câu 3: btth tom sawyer Đề 42: câu 1: các bước ra quyết định quản trị?vì sao nói ra quyết định quản trị là một nghệ thuật câu 2: khái niệm và đặc điểm cấu trúc tổ chức. tầm quan trọng của cấu trúc tổ chức đối với doanh nghiệp câu 3: btth về giá trị của thông tin: phillip a.mos Để số 19 Câu 1: Phân tích tác động của môi trường toàn cầu đến hoạt đồng quản trị tổ chức. Lấy VD Câu 2: Trình bày các giai đoạn phát triển nhóm. Các nhà quản trị cần phải ửng xử như thế nào trong công tác quản trị. Ở từng giai đoạn phát triển của nhóm Câu 3: Bài tập tình huống tom sawyer Đề 27 câu 1:phân tích tác động môi trường toàn cầu tới hoạt động quản trị của tổ chức.lấy ví dụ minh hoạ câu 2:đặc diểm,ưu nhược điểm cấu trúc tổ chức trực tuyến.tại sao cấu trúc này chỉ phù hợp với tỏ chức quy mô nhỏ câu 3:bài tập9 về công ty may sẵn quần áo Đề 23: Câu 1: trình bày về " ủy nhiệm, ủy quyền" trong quản trj. Tại sao nói ủy nhiệm, ủy quyền là 1 nghệ thuật. câu 2: trình bày nội dung xác định mục tiêu trong hoạch định. Ý nghĩa của việc xác định đũng mục tiêu trong quản trị. Câu 3; bài tập về Tom Sawyer. đề 13: Câu 1: hãy nêu ưu,nhược điểm của phong cách quản trị tự do? Theo anh(chị) phong cách quản trị này phát huy hiệu quả tốt nhất trong môi trường tổ chức nào? Câu 2: phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới giá trị của thông tin quản trị? Vai trò của thông tin với ra quyết định quản trị? Câu 3: bài tập tình huống về bán giầy ở Châu Phi.
  7. Đề 14 khoa B nè: Câu 1: Vì sao nói quản trị là quản trị sự thay đổi? Ý nghĩa đối với DN. Câu 2: Trình bày nội dung chiến lược (đại loại là liên quan đến chiến lược, mình ko nhớ lắm) Câu 3: BT tình huống công ty Minh Hoa. Câu1 phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định quản trị?tại sao nói quyết định quản trị vừa là khoa học vừa là nghệ thuật? Câu 2 các giai đoạn của quá trình kiểm soát trong tổ chức?mối quan hệ của chúng Câu 3 chính là bài tập tình huống số 13 Câu 1: phân tích khái niệm quản trị. Vì sao nói quản trị là khoa học, là nghệ thuật, là một nghề. Câu 2: Trình bày các nguyên tắc cơ cấu tổ chức? Vận dụng một trong nhữg nguyên tắc đó vào trong một doanh nghiệp. Câu 3: Bt về công ty bibica 1/ Phân tích yếu tố môi trường pháp luật chính trị ảnh hưởng đến hoạt động tổ chức. Liên hệ với VN. 2/ Nêu ND của giai đoạn xác định tiêu chuẩn kiểm soát. Ý nghĩa của giai đoạn này. 3/ Bài tập 14 Câu 1: Phân tích tác động của môi trường toàn cầu đến hoạt đồng quản trị tổ chức. Lấy VD Câu 2: Trình bày các giai đoạn phát triển nhóm. Các nhà quản trị cần phải ửng xử như thế nào trong công tác quản trị. Ở từng giai đoạn phát triển của nhóm Câu 3: Bài tập tình huống tom sawyer câu 1:phân tích tác động môi trường toàn cầu tới hoạt động quản trị của tổ chức.lấy ví dụ minh hoạ câu 2:đặc diểm,ưu nhược điểm cấu trúc tổ chức trực tuyến.tại sao cấu trúc này chỉ phù hợp với tỏ chức quy mô nhỏ câu 3:bài tập9 về công ty may sẵn quần áo Câu 1: trình bày về " ủy nhiệm, ủy quyền" trong quản trj. Tại sao nói ủy nhiệm, ủy quyền là 1 nghệ thuật. câu 2: trình bày nội dung xác định mục tiêu trong hoạch định. Ý nghĩa của việc xác định đũng mục tiêu trong quản trị. Câu 3; bài tập về Tom Sawyer. Câu 1: hãy nêu ưu,nhược điểm của phong cách quản trị tự do? Theo anh(chị) phong cách quản trị này phát huy hiệu quả tốt nhất trong môi trường tổ chức nào? Câu 2: phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới giá trị của thông tin quản trị? Vai trò của thông tin với ra quyết định quản trị? Câu 3: bài tập tình huống về bán giầy ở Châu Phi.
  8. Câu 1: Vì sao nói quản trị là quản trị sự thay đổi? Ý nghĩa đối với DN. Câu 2: Trình bày nội dung chiến lược (đại loại là liên quan đến chiến lược, mình ko nhớ lắm) Câu 3: BT tình huống công ty Minh Hoa. đề 12. 1. phân tích khái niệm và tầm quan trọng của thông tin quản trị. nhà quản trị doanh nghiệp cần chú ý thu thập những thông tin nào trong công tác quản trị doanh nghiệp hiện nay? 2. phân tích đặc điểm, ưu nhược điểm của cấu trúc tổ chức trực tuyến. vì sao mô hình này thích hợp với những tổ chức có quy mô nhỏ 3. bt về philip a mos đề 45: 1.nêu các nhân tố ảnh hưởng đến việc ra quyết định quản trị?VD 2.trình bày các loại kiểm soát? 3.bài tập trọng và bình de 24 cau 1: phan tich moi quan he giua cac ky nang quan tri va cac cap bac quan tri trong to chuc cau 2: phan tich khai niem ca vai tro cua kiem soat... cau 3: bai tap tinh huong dang le nguyen vu de 14 cau 1: tai sao quan tri lai la quan tri su thay doi? y nghia cua viec nhan thuc dung dan vai tro nay trong qua trinh quan tri cua doanh nghiep. cau 2: trinh bay noi dung chien luoc trong qua trinh hoach dinh. cau 3 bai tap cong ty minh hoa
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2