Đề thi môn tin học 2

Chia sẻ: Phan Thi Ngoc Giau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
79
lượt xem
10
download

Đề thi môn tin học 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Đề thi môn tin học 2

  1. Ñeàthi traéc nghieäm Moân: Tin hoïc 2 Hoï teân SV: Thôøi gian: 65phuùt Maõ soá SV: Ñeà soá 1 Nhoùm/Lôùp: Baûng traû lôøi caâu hoûi: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 a b c d 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 a X b X c d Chuù yù: * Thí sinh ñaùnh daáu cheùo (X) vaøo oâ caàn choïn (ví duï ôû caâu 31 ta choïn a) * Neáu choïn sai thì thí sinh toâ ñen oâ choïn tröôùc ñoù roài choïn caâu khaùc (ví duï nhö caâu 32) * Chæ nhöõng caâu coù traû lôøi trong baûng traû lôøi caâu hoûi môùi ñöôïc chaám ñieåm * Thí sinh ñöôïc pheùp söû duïng taøi lieäu a. Baùo loãi b. Khoâng xaùc ñònh Caâu 1: Cho ñoaïn chöông trình: c. 10 9 d. 2 8 int a,b=4; Caâu 3: switch(a=2,++b) Cho khai baùo: { int a =17, b=3; case 5: b+=2; double c; default : a += b--; Caùc leänh naøo sau ñaây cho keát quaû khoâng chính xaùc case 2: a--; a. c = double(a/b) b. c = double(a)/b } c. c = (double)a/b d. c = a/b; printf("%d %d",a,--b); Caâu 4: Keát quaû khi chaïy ñoaïn chöông trình laø: a. Baùo loãi b. 1 4 Caùc khôûi taïo naøo döôùi ñaây sai c. 2 7 d. 8 5 a. int a[5] = {1,2,3},*p =a; Caâu 2: Cho ñoaïn chöông trình b. enum mau {trang, xanh, do}; c. char *p = “1234”, **p1 =&p; int a,b=4; d. int i; char *p =&i; switch(a=2,++b) Caâu 5: Cho ñoaïn chöông trình: { case 5: b*=2; int a=2,b=4; default : if ((a++==3)&&(++b)) a == b--; a+=3; break; b+=a; case 2: a--; printf("%d %d",a,b); } Keát quaû khi chay chöông trình treân laø: printf("%d %d",a,--b); a. 3 4 b. 3 5 Keát quaû khi chaïy ñoaïn chöông trình laø: c. 3 7 d. 6 11 1
  2. int x =0x4161; Caâu 6: Cho ñoaïn chöông trình: char *c; int a=2,b=4; c =(char*)&x; if ((a++==3)&&(++b)) ; *c++; { printf("%d %c",*c, x); a+=3; Keát quaû chaïy chöông trình treân laø : b+=a; a. Sai syntax b. 98 b } c. 65 a d. 98 16737 printf("%d %d",a,b); Keát quaû khi chay chöông trình treân laø: Cho ñoaïn chöông trình duøng cho caâu 11,12 : a. Sai syntax #include b. 3 4 union test c. 6 10 { d. 6 11 char c; short x; Ñoaïn chöông trình duøng cho caâu 7 vaø 8 }value ; struct thu void main() { { int x,y; value.x = 1322; char *c1,c2; value.c = 65; }a,*pa; printf(" %d %d",cau1.c,cau1.x); char x1 ; } void main() Caâu 11 : { Keát quaû chaïy chöông trình naøy laø: int x=-3,y=2; a. 65 1322 pa=&a; b. 65 1345 pa->x +=y++; c. 22 1322 pa->y +=++x; d. In ra keát quaû khoâng xaùc ñònh printf("%d %d",a.x,a.y); getch(); Caâu 12: Noäi dung cuûa value chieám: } a. 1 byte b. 2 byte Caâu 7 : c. 3 byte d. 4 byte Keát quaû chaïy chöông trình treân laø : a. Khoâng xaùc ñònh b. 2 -3 Caâu 13:Cho ñoaïn chöông trình c. -3 2 d. 2 -2 union Caâu 8 : { Caùc leänh naøo sau ñaây sai : char c; a. *pa.x = a.y; int x; b. a.c1 = &x1; }value ; c. *a.c1 = (char)pa->x; int x; d. *pa->c1 = &x1; void main() { Caâu 9 :Cho ñoaïn chöông trình: for(; x
  3. #include int i=4,j=1; #include if (i
  4. b. In ra 31 return tam; c. In ra 21 } d. Caû 3 caâu treân ñeàu sai Keát quaû laø: Caâu 24) Khi goïi haøm f1(f2(0)+a=1) a. Chöông trình in ra 33 a. In ra 12 b. Chöông trình sai cuù phaùp b. In ra 02 c. Chöông trình in ra 23 c. In ra 0-2 d. Chöông trình in ra 22 d. Chöông trình sai cuù phaùp Caâu 25) Haõy choïn phaùt bieåu ñuùng: Cho chöông trình sau (duøng cho caùc caâu 29,30) a. a=b+f1(a); #include b. f1(a) += f2(2); int ham1(int a, int b); c. f1 (f2(b) + (double) 1); void ham2(int *a, int *b); d. f2 ((int) f1(b)); main() Caâu 26) Ñoaïn chöông trình sau: { int x=2,y=1; int a=1, b; do b=ham1(a,b=2); { printf("%d %d", a,b); x++; ham2(&a,&b); if (x==5) } break; int ham1(int a, int b) y -= x; { } while (x < 5); a+=b++; printf ("%d %d",x,y); return a; Giaù trò in ra töø ñoaïn chöông trình treân laø: } a. 5 5 b. -6 5 void ham2(int *a, int *b) c. 6 -5 d. 5 -6 { if(*a>*b) Caâu 27) Cho khai baùo bieán sau: *a+= ham1(2,*b); int a, *p1; double **p2; else *a-=2; char c, *pc; printf("%d %d", *a, *b); Haõy choïn phaùt bieåu ñuùng: return; a. a=(int) (&p1–(int **)p2); } b. p2=(double *) p1+ (int *)a; Caâu 29) Haøm printf trong haøm main() in ra: c. p1 = (double *) p2 – a =1; a. 2 3 b. 3 1 d. pc= &a + &c; c. 1 3 d. Caû 3 caâu treân ñeàu sai Caâu 30) Haøm printf trong haøm ham2 in ra: Caâu 28) Cho chöông trình sau a. 3 1 b. -1 3 #include c. 1 3 d. Caû 3 caâu treân ñeàu sai int doi (char *a); main() { int x=0x0102; char y; y = *((char *)&x + 1); doi(&y); printf("%d",y); doi(&y); printf("%d",y); } int doi(char *a) { static tam; *a+= tam =1; 4
Đồng bộ tài khoản