intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề thi trắc nghiệm môn tin học 2

Chia sẻ: Phan Thi Ngoc Giau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

180
lượt xem
43
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ĐỀ SỐ 1 Đềthi trắc nghiệm Mơn: Tin học 2 Thời gian: 60pht ĐỀ 1 Bảng trả lời cu hỏi: 1 2 3 a b c d 17 a b c d Ch ý: * Thí sinh đnh dấu cho (X) vo ơ cần chọn (ví dụ ở cu 31 ta chọn a) * Nếu chọn sai thì thí sinh tơ đen ơ chọn trước đĩ rồi chọn cu khc (ví dụ như cu 32) * Chỉ những cu cĩ trả lời trong bảng trả lời cu hỏi mới được chấm điểm *...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi trắc nghiệm môn tin học 2

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ĐỀ SỐ 1 Đềthi trắc nghiệm Họ tn SV: Mơn: Tin học 2 Thời gian: 60pht M số SV: Nhĩm/Lớp: ĐỀ 1 Bảng trả lời cu hỏi: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 a b c d 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 a X b X c d Ch ý: * Thí sinh đnh dấu cho (X) vo ơ cần chọn (ví dụ ở cu 31 ta chọn a) * Nếu chọn sai thì thí sinh tơ đen ơ chọn trước đĩ rồi chọn cu khc (ví dụ như cu 32) * Chỉ những cu cĩ trả lời trong bảng trả lời cu hỏi mới được chấm điểm * Thí sinh được php sử dụng ti liệu Đoạn chương trình sau sử dụng cho cu 1 va 2: j+=*x; char s[]=”KHOA DIEN DIEN TU”; return(j); char *p; } p=s; void main() { clrscr(); Cu 1) Với lệnh: int a[]={1,2,3,4,5}; while (*p!=32) printf(“%c”,*p++); int t1=0,t2=0; Kết quả l: int i; a. Chương trình sai (bo lỗi) for (i=0; i
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ĐỀ SỐ 1 d. 1 2 3 4 break; Đoạn chương trình sau sử dụng cho cu 6 v 7: else #include continue; #include y += x; void main() } { clrscr(); printf("%d %d",x,y); char a[]={1,3,5,7}; getch(); char *pi; Gi trị in ra khi thực thi đoạn chương trình trn l: char x,y; a. Chương trình sai c php pi = (char *) a; b. 6 5 x = *pi++; c. 6 4 y=*pi; d. 7 6 pi = &y; Cu 12) Đoạn chương trình sau: (*pi)++; int x=2,y=3; getch(); while (x>=0) } { Cu 6) Kết quả của biến x: x--; a. 7 if (x < 2) b. 1 continue; c. 3 y = -y; d. 5 } Cu 7) Kết quả của biến y: printf("%d %d",x,y); a. 7 getch(); b. 3 Gi trị in ra của đoạn chương trình trn l: c. 4 a. -1 -3 d. 5 b. 0 3 Cu 8) Cho cc khai bo biến sau: c. 0 0 int x,y; d. -1 3 int *a, **b; Cu 13) Đoạn chương trình sau: Hy chọn pht biểu sai: int x=1,y=1; a. a =&x; do b. b = &a; { c. b = &y; x++; d. *b = a; if (x==4) Cu 9) Cho đoạn chương trình sau: break; int i=3,j=3; y -= x; for(; i>0; i--) } while (x < 4); i = --j; printf ("%d %d",x,y); printf("%d\n%d",i,j); getch(); Đoạn chương trình trn cho: Gi trị in ra từ đoạn chương trình trn l: a. i = 0, j = 0 a. 4 -6 b. i=1, j=0 b. -4 4 c. i=0, j=1 c. 4 -3 d. i = 1, j = 1 d. 4 -4 Cu 10) Cho đoạn chương trình sau: Cu 14) Cho đoạn chương trình sau: int x[]={97, 0x41}; int x=3,y=1; char *p, c; switch (x) p = (char*) x; { c = *p + 1; case 1: y++; printf("%c %d",*p, c); break; getch();Kết quả in ra khi thực thi l: default: x--; a. A 67 ; b. a 98 case 2: y += 2; c. a 97 } d. A 66 printf ("%d %d",x,y); Cu 11) Đoạn chương trình sau: Gi trị in ra khi thực thi đoạn chương trình trn l: int x=2, y=4; a. 2 3 for (; x 5) d. Chương trình sai c php 2
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ĐỀ SỐ 1 Cu 15) Cho đoạn chương trình sau: Cu 18) Khi gọi hm f2 (3): int x=1,y=1; a. In ra 0 switch (x=2,y++) b. In ra 1 { c. Khơng in ra gì cả case 1: y++; d. Chương trình bo lỗi default: y--; Cu 19) Khi gọi hm f2(4) case 2: y += 2; a. Khơng in ra gì cả } b. In ra 1 printf ("%d %d",x,y); c. In ra 0 Gi trị in ra khi thực thi đoạn chương trình trn l: d. Chương trình bo lỗi a. 2 2 Cu 20) Khi gọi hm f1 (f2(2)) b. 2 4 a. Khơng in ra gì cả c. 1 4 b. In ra 21 d. Cả 3 cu trn đều sai c. In ra 20 Cu 16) Cho đoạn chương trình sau: d. In ra 00 int i=3,j=1; Cu 21) Khi gọi hm f2(int(f1(2))) if (i
  4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ĐỀ SỐ 1 d. p1= (int*) &a - (int *) p2; c. Chương trình in ra 23 Cu 27) Cho khai bo biến sau: d. Chương trình in ra 22 int a, *p1; double **p2; Cho chương trình sau (dng cho cc cu 29,30) char c, *pc; #include Hy chọn pht biểu đng: #include a. a=(int) (&p1–(int **)p2); struct sv{ int id;char s1,s2,res;float ave;} b. p2=(double *) p1+ (int *)a; sv1={3450,4,2}; c. p1 = (double *) p2 – a =1; void select(sv*a); d. pc= &a + &c; void select(sv*a) Cu 28) Cho chương trình sau { #include char c[2]={1,1};float dk; int doi (char *a); if((a->id)%10) c[1]=2; main() else c[0]=2; { dk=float(c[0]*(a->s1)+c[1]*(a->s2))/3; int x=0x0102; (a->ave)=dk; char y; if(dk>=3) y = *((char *)&x + 1); (a->res)=1; doi(&y); } printf("%d",y); main() doi(&y); { printf("%d",y); clrscr(); } select(&sv1); printf("\n%d\n%f",sv1.res,sv1.ave); int doi(char *a) getch(); { } static tam; Cu 29) Gi trị của sv1.res sau khi chạy l: *a+= tam =1; a. 2.66 b. 3.66 return tam; c. 3.33 d. 2.33 } Cu 30) Gi trị của sv1.ave sau khi chạy l: Kết quả l: a. -1 b. 1 a. Chương trình in ra 33 c. 0 d. 2 b. Chương trình sai c php 4
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2