intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề thi trắc nghiệm kinh tế vĩ mô

Chia sẻ: Lữ Tinh Kỳ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

1.541
lượt xem
712
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi trắc nghiệm kinh tế vĩ mô được lựa chọn rất kỹ. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi trắc nghiệm kinh tế vĩ mô

 1. ÑEÀ THI TRAÉC NGHIEÄM MOÂN KINH TEÁ VÓ MOÂ * ÑEÀ SOÁ 1 : Caâu 1 : GDP danh nghóa naêm 1997 laø 6000 tyû. GDP danh nghóa naêm 1998 laø 6500 tyû. Chæ soá giaù naêm 1997 laø 120. Chæ soá giaù naêm 1998 laø 125. Tyû leä taêng tröôûng naêm 1998 laø : a. 8,33% b. 4% c. 4,5% d. 10% Caâu 2 : Khi neàn kinh teá ñang coù laïm phaùt cao neân : a. giaûm löôïng cung tieàn, taêng laõi suaát c. a vaø b ñeàu ñuùng b. giaûm chi ngaân saùch vaø taêng thueá d. a vaø b ñeàu sai Caâu 3 : Cho bieát tyû leä tieàn maët so vôùi tieàn gôûi ngaân haøng laø 60%, tyû leä döï tröõ ngaân haøng so vôùi tieàn gôûi ngaân haøng laø 20%. Ngaân haøng trung öông baùn ra 5 tyû ñoàng traùi phieáu seõ laøm cho khoái tieàn teä : a. taêng theâm 5 tyû ñoàng c. giaûm bôùt 10 tyû ñoàng b. giaûm bôùt 5 tyû ñoàng d. taêng theâm 10 tyû ñoàng Caâu 4 : Saûn phaåm trung gian vaø saûn phaåm cuoái cuøng khaùc nhau ôû : a. Muïc ñích söû duïng b. Thôøi gian tieâu thuï c. Ñoä beàn trong quaù trình söû duïng d. Caû 3 caâu ñeàu ñuùng Caâu 5 : Ngaân haøng trung öông coù theå laøm thay ñoåi cung noäi teä baèng caùch : a. Mua hoaëc baùn traùi phieáu chính phuû b. Mua hoaëc baùn ngoaïi teä c. a vaø b ñeàu ñuùng d. a vaø b ñeàu sai Caâu 6 : Thaønh phaàn naøo sau ñaây thuoäc löïc löôïng lao ñoäng : a. hoïc sinh tröôøng trung hoïc chuyeân nghieäp b. ngöôøi noäi trôï c. boä ñoäi xuaát nguõ d. sinh vieân naêm cuoái Caâu 7 : Nhöõng hoaït ñoäng naøo sau ñaây cuûa ngaân haøng trung öông seõ laøm taêng cô sôû tieàn teä ( tieàn maïnh ) : a. baùn ngoaïi teä treân thò tröôøng ngoaïi hoái b. cho caùc ngaân haøng thöông maïi vay
 2. c. haï tyû leä döï tröõ baét buoäc ñoái vôùi caùc ngaân haøng thöông maïi d. taêng laõi suaát chieát khaáu Caâu 8 : Nhöõng yeáu toá naøo sau ñaây coù theå daãn ñeán thaâm huït caùn caân maäu dòch ( caùn caân thöông maïi ) cuûa 1 nöôùc : a. ñoàng noäi teä xuoáng giaù so vôùi ngoaïi teä b. söï gia taêng cuûa ñaàu tö tröïc tieáp nöôùc ngoaøi c. thu nhaäp cuûa caùc nöôùc ñoái taùc maäu dòch chuû yeáu taêng d. caû 3 caâu ñeàu sai Caâu 9 : Nhöõng yeáu toá naøo sau ñaây coù aûnh höôûng ñeán toång cung daøi haïn : a. thu nhaäp quoác gia taêng b. xuaát khaåu taêng c. tieàn löông taêng d. ñoåi môùi coâng ngheä Caâu 10 : Nhöõng tröôøng hôïp naøo sau ñaây coù theå taïo ra aùp löïc laïm phaùt : a. caùn caân thanh toaùn thaëng dö trong 1 thôøi gian daøi b. giaù cuûa caùc nguyeân lieäu nhaäp khaåu chuû yeáu gia taêng nhieàu c. moät phaàn lôùn caùc thaâm huït ngaân saùch ñöôïc taøi trôï bôûi ngaân haøng trung öông d. caû 3 caâu ñeàu ñuùng Caâu 11 : GDP thöïc vaø GDP danh nghóa cuûa moät naêm baèng nhau neáu : a. tyû leä laïm phaùt cuûa naêm hieän haønh baèng tyû leä laïm phaùt cuûa naêm tröôùc b. tyû leä laïm phaùt cuûa naêm hieän haønh baèng tyû leä laïm phaùt cuûa naêm goác c. chæ soá giaù cuûa naêm hieän haønh baèng chæ soá giaù cuûa naêm tröôùc d. chæ soá giaù cuûa naêm hieän haønh baèng chæ soá giaù cuûa naêm goác Caâu 12 : Neáu ngaân haøng trung öông giaûm tyû leä döï tröõ baét buoäc vaø taêng laõi suaát chieát khaáu thì khoái tieàn teä seõ : a. taêng b. giaûm c. khoâng ñoåi d. khoâng theå keát luaän Caâu 13 : Treân ñoà thò, truïc ngang ghi saûn löôïng quoác gia, truïc ñöùng ghi möùc giaù chung, ñöôøng toång caàu AD dòch chuyeån sang phaûi khi : a. nhaäp khaåu vaø xuaát khaåu taêng b. chính phuû taêng chi tieâu cho quoác phoøng c. chính phuû caét giaûm caùc khoaûng trôï caáp vaø giaûm thueá
 3. d. caû 3 caâu ñeàu ñuùng Caâu 14 : Treân ñoà thò, truïc ngang ghi saûn löôïng quoác gia, truïc ñöùng ghi möùc giaù chung, ñöôøng toång cung AS dòch chuyeån khi : a. möùc giaù chung thay ñoåi b. chính phuû thay ñoåi caùc khoaûng chi ngaân saùch c. thu nhaäp quoác gia thay ñoåi d. coâng ngheä saûn xuaát coù nhöõng thay ñoåi ñaùng keå Caâu 15 : Trong cô cheá tyû giaù hoái ñoaùi thaû noåi hoaøn toaøn a. döï tröõ ngoaïi teä cuûa quoác gia thay ñoåi tuyø theo dieãn bieán treân thò tröôøng ngoaïi hoái b. döï tröõ ngoaïi teä cuûa quoác gia taêng khi tyû giaù hoái ñoaùi giaûm c. döï tröõ ngoaïi teä cuûa quoác gia khoâng thay ñoåi, baát luaän dieãn bieán treân thò tröôøng ngoaïi hoái d. döï tröõ ngoaïi teä cuûa quoác gia giaûm khi tyû giaù hoái ñoaùi taêng Caâu 16 : Neáu tyû giaù hoái ñoaùi danh nghóa khoâng thay ñoåi ñaùng keå, toác ñoä taêng giaù trong nöôùc nhanh hôn giaù theá giôùi, söùc caïnh tranh cuûa haøng hoaù trong nöôùc seõ : a. taêng b. giaûm c. khoâng thay ñoåi d. khoâng theå keát luaän Caâu 17 : Khi ñaàu tö nöôùc ngoaøi vaøo Vieät Nam taêng, neáu caùc yeáu toá khaùc khoâng ñoåi, Vieät Nam seõ : a. thaëng dö hoaëc giaûm thaâm huït caùn caân thanh toaùn b. taêng xuaát khaåu roøng c. taêng thu nhaäp roøng töø taøi saûn nöôùc ngoaøi d. caû 3 caâu ñeàu ñuùng Caâu 18 : Neáu caùc yeáu toá khaùc khoâng ñoåi, laõi suaát taêng thì saûn löôïng caân baèng seõ : a. taêng b. giaûm c. khoâng thay ñoåi d. khoâng theå thay ñoåi
 4. Caâu 19 : Neàn kinh teá ñang ôû möùc toaøn duïng. Giaû söû laõi suaát , giaù caû vaø tyû giaù hoái ñoaùi khoâng ñoåi, neáu chính phuû giaûm chi tieâu vaø giaûm thueá moäi löôïng baèng nhau, traïng thaùi cuûa neàn kinh teá seõ thay ñoåi : a. töø suy thoaùi sang laïm phaùt b. töø suy thoaùi sang oån ñònh c. töø oån ñònh sang laïm phaùt d. töø oån ñònh sang suy thoaùi Caâu 20 : Taùc ñoäng ngaén haïn cuûa chính saùch nôùi loûng tieàn teä ( môû roäng tieàn teä ) trong neàn kinh teá môû vôùi cô cheá tyû giaù hoái ñoaùi linh hoaït ( thaû noåi ) laø : a. saûn löôïng taêng b. thaëng dö hoaëc giaûm thaâm huït thöông maïi c. ñoàng noäi teä giaûm giaù d. caû 3 caâu ñeàu ñuùng Caâu 21 : Ñoái vôùi moät nöôùc coù caùn caân thanh toaùn thaâm huït, vieäc thu huùt voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi goùp phaàn caûi thieän caùn caân thanh toaùn nhôø : a. taøi khoaûn voán thaëng dö hoaëc giaûm thaâm huït b. taøi khoaûn vaõng lai thaëng dö hoaëc giaûm thaâm huït c. xuaát khaåu roøng thaëng dö hoaëc giaûm thaâm huït d. ngaân saùch chính phuû thaëng dö hoaëc giaûm thaâm huït Caâu 22 : Moät neàn kinh teá trong traïng thaùi toaøn duïng nhaân coâng coù nghóa laø : a. khoâng coøn laïm phaùt nhöng coù theå coøn thaát nghieäp b. khoâng coøn thaát nghieäp nhöng coù theå coøn laïm phaùt c. khoâng coøn thaát nghieäp vaø khoâng coøn laïm phaùt d. vaãn coøn moät tyû leä laïm phaùt vaø tyû leä thaát nghieäp nhaát ñònh Caâu 23 : Trong cô cheá tyû giaù hoái ñoaùi coá ñònh, muoán laøm trieät tieâu löôïng dö cung ngoaïi teä, ngaân haøng trung öông phaûi : a. duøng ngoaïi teä ñeå mua noäi teä b. duøng noäi teä ñeå mua ngoaïi teä c. khoâng can thieäp vaøo thò tröôøng ngoaïi hoái d. caû 3 caâu ñeàu sai Caâu 24 : Tyû giaù hoái ñoaùi thay ñoåi seõ aûnh höôûng ñeán : a. caùn caân thöông maïi b. caùn caân thanh toaùn
 5. c. saûn löôïng quoác gia d. caû 3 caâu ñeàu ñuùng Caâu 25 : Theo lyù thuyeát cuûa Keynes, nhöõng chính saùch naøo sau ñaây thích hôïp nhaát nhaèm giaûm tyû leä thaát nghieäp a. giaûm thueá vaø gia taêng soá mua haøng hoaù cuûa chính phuû b. taêng thueá vaø giaûm soá mua haøng hoaù cuûa chính phuû c. taêng thueá thu nhaäp vaø taêng soá mua haøng hoaù cuûa chính phuû d. phaù giaù, giaûm thueá, vaø giaûm soá mua haøng hoaù cuûa chính phuû Caâu 26 : GDP danh nghóa laø 4000 tyû vaøo naêm 1 vaø 4400 tyû vaøo naêm 2. Neáu choïn naêm 1 laø naêm cô sôû ( naêm goác ) thì : a. chæ soá giaù chung laø 110 b. giaù gia taêng bình quaân laø 10% moãi naêm c. GDP thöïc khoâng ñoåi d. caû 3 caâu ñeàu sai Caâu 27 : Neáu laïm phaùt thöïc teá cao hôn laïm phaùt döï ñoaùn a. ngöôøi vay tieàn seõ coù lôïi b. ngöôøi cho vay seõ coù lôïi c. caû ngöôøi cho vay vaø ngöôøi ñi vay ñeàu bò thieät d. caû ngöôøi cho vay vaø ngöôøi ñi vay ñeàu coù lôi, coøn chính phuû bò thieät Caâu 28 : Haøm soá tieâu duøng : C = 20 + 0,9 Y ( Y laø thu nhaäp ). Tieát kieäm (S) ôû möùc thu nhaäp khaû duïng 100 laø : a. S = 10 b. S = 0 c. S = -10 d. khoâng theå tính ñöôïc Caâu 29 : Taùc ñoäng “haát ra” (coøn goïi laø taùc ñoäng “laán aùt”) cuûa chính saùch taøi chính (chính saùch taøi khoaù) laø do a. Taêng chi tieâu cuûa chính phuû laøm giaûm laõi suaát, daãn tôùi taêng ñaàu tö, laøm taêng hieäu löïc kích thích toång caàu b. Taêng chi tieâu cuûa chính phuû laøm taêng laõi suaát, daãn tôùi giaûm ñaàu tö, laøm giaûm hieäu löïc kích thích toång caàu c. Giaûm chi tieâu cuûa chính phuû laøm taêng laõi suaát, daãn tôùi giaûm ñaàu tö, laøm giaûm hieäu löïc kích thích toång caàu d. Giaûm chi tieâu cuûa chính phuû laøm giaûm laõi suaát, daãn tôùi taêng ñaàu tö, laøm taêng hieäu löïc kích thích toång caàu
 6. Caâu 30 : Moät chính saùch kieàu hoái khuyeán khích ngöôøi Vieät Nam ñònh cö ôû nöôùc ngoaøi göûi tieàn veà cho thaân nhaân trong nöôùc coù taùc duïng tröïc tieáp : a. laøm taêng GDP cua Vieät Nam b. laøm cho ñoàng tieàn VN giaûm giaù so vôùi ngoaïi teä c. laøm taêng döï tröõ ngoaïi teä cuûa VN d. caû 3 caâu ñeàu ñuùng Caâu 31 : Theo lyù thuyeát xaùc ñònh saûn löôïng ( ñöôïc minh hoïa baèng ñoà thò coù ñöôøng 45o), neáu toång chi tieâu theo keá hoaïch ( toång caàu döï kieán ) lôùn hôn GDP thöïc (hoaëc saûn löôïng) thì : a. Caùc doanh nghieäp seõ giaûm saûn löôïng ñeå giaûi phoùng thaëng dö toàn kho so vôùi möùc toàn kho döï kieán b. Caùc doanh nghieäp seõ taêng hoaëc giaûm saûn löôïng tuyø theo tình hình toàn kho thöïc teá laø ít hôn hay nhieàu hôn möùc toàn kho döï kieán c. Caùc doanh nghieäp seõ khoâng thay ñoåi saûn löôïng vì toàn kho thöïc teá ñaõ baèng möùc toàn kho döï kieán d. Caùc doanh nghieäp seõ taêng saûn löôïng ñeå boå sung toàn kho cho ñuû möùc toàn kho döï kieán Caâu 32 : Môû roäng tieàn teä ( hoaëc nôùi loûng tieàn teä ) : a. laø moät chính saùch do NHTW thöïc hieän ñeå kích caàu baèng caùch giaûm thueá, taêng trôï caáp xaõ hoäi, hoaëc taêng chi tieâu ngaân saùch b. laø moät chính saùch do NHTW thöïc hieän ñeå kích caàu baèng caùch taêng laõi suaát chieát khaáu, taêng tyû leä döï tröõ baét buoäc, hoaëc baùn ra chöùng khoaùn nhaø nöôùc c. laø moät chính saùch do NHTW thöïc hieän ñeå kích caàu baèng caùch haï laõi suaát chieát khaáu, giaûm tyû leä döï tröõ baét buoäc, hoaëc mua caùc chöùng khoaùn nhaø nöôùc d. laø moät chính saùch do NHTW thöïc hieän ñeå kích caàu baèng caùch phaùt haønh traùi phieáu chính phuû Caâu 33 : Saûn löôïng tieàm naêng (saûn löôïng toaøn duïng) laø möùc saûn löôïng : a. maø taïi ñoù neáu taêng toång caàu thì laïm phaùt seõ taêng nhanh b. maø taïi ñoù neàn kinh teá coù tyû leä thaát nghieäp thaáp nhaát c. toái ña cuûa neàn kinh teá d. caû 3 caâu ñeàu ñuùng
 7. Caâu 34 : Trong moät neàn kinh teá giaû ñònh ñoùng cöûa vaø khoâng coù chính phuû. Cho bieát moái quan heä giöõa tieâu duøng vaø ñaàu tö vôùi thu nhaäp quoác gia nhö sau : Thu nhaäp quoác gia Tieâu duøng döï kieán Ñaàu tö döï kieán 100.000 110.000 20.000 120.000 120.000 20.000 140.000 130.000 20.000 160.000 140.000 20.000 180.000 150.000 20.000 Khuynh höôùng tieâu duøng bieân (MPC), khuynh höôùng tieát kieäm bieân (MPS) vaø thu nhaäp caân baèng (Y) laø : a. MPC = 0,7 ; MPS = 0,3 ; Y = 120.000 b. MPC = 7 ; MPS = 3 ; Y = 140.000 c. MPC = 5 ; MPS = 5 ; Y = 180.000 d. MPC = 0,5 ; MPS = 0,5 ; Y = 150.000 Caâu 35 : Chính saùch taøi chính laø moät coâng cuï ñieàu haønh kinh teá vó moâ vì : a. Söï thay ñoåi thueá vaø chi tieâu ngaân saùch cuûa chính phuû coù taùc ñoäng ñeán möùc giaù, möùc GDP vaø möùc nhaân duïng b. Vieäc ñaåy maïnh coå phaàn hoaù caùc doanh nghieäp nhaø nöôùc vaø phaùt haønh coå phieáu laø caàn thieát ñeå taêng tröôûng kinh teá c. Söï thay ñoåi laõi suaát tín phieáu kho baïc coù taùc ñoäng ñeán möùc huy ñoäng voán taøi trôï cho boäi chi ngaân saùch cuûa chính phuû d. Vieäc ñieàu chænh löôïng phaùt haønh tín phieáu kho baïc vaø coâng traùi quoác gia coù vai troø quan troïng trong vieäc oån ñònh kinh teá Caâu 36 : Tính theo chi tieâu ( tính theo luoàng saûn phaåm ) thì GDP laø toång coäng cuûa : a. Tieâu duøng, ñaàu tö, chi tieâu cuûa chính phuû ñeå mua saûn phaåm vaø dòch vuï, xuaát khaåu roøng b. Tieâu duøng, ñaàu tö, chi tieâu cuûa chính phuû ñeå mua saûn phaåm vaø dòch vuï, xuaát khaåu c. Tieâu duøng, ñaàu tö, chi chuyeån nhöôïng cuûa chính phuû, xuaát khaåu roøng d. Tieâu duøng, ñaàu tö, chi chuyeån nhöôïng cuûa chính phuû, xuaát khaåu Caâu 37 : Tính theo thu nhaäp ( tính theo luoàng thu nhaäp ) thì GDP laø toång coäng cuûa : a. Tieàn löông, tieàn laõi, tieàn thueá, lôïi nhuaän
 8. b. Tieàn löông, trôï caáp cuûa chính phuû, tieàn laõi, lôïi nhuaän c. Tieàn löông, trôï caáp cuûa chính phuû, tieàn thueá, lôïi nhuaän d. Tieàn löông, trôï caáp cuûa chính phuû, tieàn laõi, tieàn thueá Duøng caùc döõ lieäu sau ñaây ñeå traû lôøi caùc caâu 38, 39, 40 : Trong moät neàn kinh teá giaû ñònh giaù caû, laõi suaát, vaø tyû giaù hoái ñoaùi khoâng ñoåi. Trong naêm 19.., cho bieát haøm soá tieâu duøng C = 0,75 Yd + 400 ( Yd laø thu nhaäp khaû duïng ) ; haøm soá thueá Tx = 0,2Y + 400 ( Y laø thu nhaäp hoaëc GDP ); haøm soá nhaäp khaåu M = 0,1Y + 400; chi chuyeån nhöôïng (döï kieán) cuûa chính phuû Tr = 200 ; chi tieâu cuûa chính phuû ñeå mua saûn phaåm dòch vuï (döï kieán) G = 1000 ; ñaàu tö (döï kieán) I = 750 ; xuaát khaåu (döï kieán) X = 400 Caâu 38 : Thu nhaäp caân baèng cuûa neàn kinh teá naøy laø : a. 2000 b. 3000 c. 4000 d. 5000 Caâu 39 : Soá nhaân chi tieâu döï ñònh (soá nhaân toång caàu) cuûa neàn kinh teá naøy laø : a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 Caâu 40 : Neáu chính phuû giaûm thueá 100, thu nhaäp caân baèng seõ taêng theâm : a. 100 b. 150 c. 200 d. 250
 9. * ÑEÀ SOÁ 2 : Caâu 1 : Nhöõng hoaït ñoäng naøo sau ñaây cuûa ngaân haøng trung öông seõ laøm gia taêng cô sôû tieàn teä : a. baùn ngoaïi teä treân thò tröôøng ngoaïi hoái b. cho caùc ngaân haøng thöông maïi vay c. haï tyû leä döï tröõ baét buoäc ñoái vôùi caùc ngaân haøng thöông maïi d. taêng laõi suaát chieát khaáu Caâu 2 : Nhöõng yeáu toá naøo sau ñaây coù theå daãn ñeán thaâm huït caùn caân maäu dòch (caùn caân thöông maïi ) cuûa moät nöôùc : a. ñoàng noäi teä xuoáng giaù so vôùi ngoaïi teä b. söï gia taêng cuûa ñaàu tö tröïc tieáp nöôùc ngoaøi c. thu nhaäp cuûa caùc nöôùc ñoái taùc maäu dòch chuû yeáu taêng d. caû 3 ñeàu sai Caâu 3 : Nhöõng yeáu toá naøo sau ñaây coù aûnh höôûng ñeán toång cung daøi haïn : a. thu nhaäp quoác gia taêng b. xuaát khaåu taêng c. tieàn löông taêng d. ñoåi môùi coâng ngheä Caâu 4 : Nhöõng tröôøng hôïp naøo sau ñaây coù theå taïo ra aùp löïc laïm phaùt : a. caùn caân thanh toaùn thaëng dö trong 1 thôøi gian daøi b. giaù cuûa caùc nguyeân lieäu nhaäp khaåu chuû yeáu gia taêng nhieàu c. moät phaàn lôùn caùc thaâm huït ngaân saùch ñöôïc taøi trôï bôûi ngaân haøng trung öông d. caû 3 caâu ñeàu ñuùng Caâu 5 : Tính theo thu nhaäp ( tính theo luoàng thu nhaäp ) thì GDP laø toång coäng cuûa : a. Tieàn löông, tieàn laõi, tieàn thueá, lôïi nhuaän b. Tieàn löông, trôï caáp cuûa chính phuû, tieàn laõi, lôïi nhuaän c. Tieàn löông, trôï caáp cuûa chính phuû, tieàn thueá, lôïi nhuaän d. Tieàn löông, trôï caáp cuûa chính phuû, tieàn laõi, tieàn thueá Duøng caùc döõ lieäu sau ñaây ñeå traû lôøi caùc caâu 6, 7, 8 : Trong moät neàn kinh teá giaû ñònh giaù caû, laõi suaát, vaø tyû giaù hoái ñoaùi khoâng ñoåi. Trong naêm 19.., cho bieát haøm soá tieâu duøng C = 0,75 Yd + 400 ( Yd laø thu nhaäp khaû duïng ) ; haøm soá thueá Tx = 0,2Y + 400 ( Y laø thu nhaäp hoaëc GDP ); haøm soá nhaäp khaåu M = 0,1Y + 400; chi chuyeån nhöôïng (döï kieán)
 10. cuûa chính phuû Tr = 200 ; chi tieâu cuûa chính phuû ñeå mua saûn phaåm dòch vuï (döï kieán) G = 1000 ; ñaàu tö (döï kieán) I = 750 ; xuaát khaåu (döï kieán) X = 400 Caâu 6 : Thu nhaäp caân baèng cuûa neàn kinh teá naøy laø : a. 2000 b. 3000 c. 4000 d. 5000 Caâu 7 : Soá nhaân chi tieâu döï ñònh (soá nhaân toång caàu) cuûa neàn kinh teá naøy laø : a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 Caâu 8 : Neáu chính phuû giaûm thueá 100, thu nhaäp caân baèng seõ taêng theâm : a. 100 b. 150 c. 200 d. 250 Caâu 9 : Moät neàn kinh teá trong traïng thaùi toaøn duïng nhaân coâng coù nghóa laø : a. khoâng coøn laïm phaùt nhöng coù theå coøn thaát nghieäp b. khoâng coøn thaát nghieäp nhöng coù theå coøn laïm phaùt c. khoâng coøn thaát nghieäp vaø khoâng coøn laïm phaùt d. vaãn coøn moät tyû leä laïm phaùt vaø tyû leä thaát nghieäp nhaát ñònh Caâu 10 : Trong cô cheá tyû giaù hoái ñoaùi coá ñònh, muoán laøm trieät tieâu löôïng dö cung ngoaïi teä, ngaân haøng trung öông phaûi : a. duøng ngoaïi teä ñeå mua noäi teä b. duøng noäi teä ñeå mua ngoaïi teä c. khoâng can thieäp vaøo thò tröôøng ngoaïi hoái d. caû 3 caâu ñeàu sai Caâu 11 : Tyû giaù hoái ñoaùi thay ñoåi seõ aûnh höôûng ñeán : a. caùn caân thöông maïi b. caùn caân thanh toaùn c. saûn löôïng quoác gia d. caû 3 caâu ñeàu ñuùng Caâu 12 : Theo lyù thuyeát cuûa Keynes, nhöõng chính saùch naøo sau ñaây thích hôïp nhaát nhaèm giaûm tyû leä thaát nghieäp a. giaûm thueá vaø gia taêng soá mua haøng hoaù cuûa chính phuû b. taêng thueá vaø giaûm soá mua haøng hoaù cuûa chính phuû c. taêng thueá thu nhaäp vaø taêng soá mua haøng hoaù cuûa chính phuû d. phaù giaù, giaûm thueá, vaø giaûm soá mua haøng hoaù cuûa chính phuû
 11. Caâu 13 : GDP danh nghóa laø 4000 tyû vaøo naêm 1 vaø 4400 tyû vaøo naêm 2. Neáu choïn naêm 1 laø naêm cô sôû ( naêm goác ) thì : a. chæ soá giaù chung laø 110 b. giaù gia taêng bình quaân laø 10% moãi naêm c. GDP thöïc khoâng ñoåi d. caû 3 caâu ñeàu sai Caâu 14 : Neáu laïm phaùt thöïc teá cao hôn laïm phaùt döï ñoaùn a. ngöôøi vay tieàn seõ coù lôïi b. ngöôøi cho vay seõ coù lôïi c. caû ngöôøi cho vay vaø ngöôøi ñi vay ñeàu bò thieät d. caû ngöôøi cho vay vaø ngöôøi ñi vay ñeàu coù lôi, coøn chính phuû bò thieät Caâu 15 : Haøm soá tieâu duøng : C = 20 + 0,9 Y ( Y laø thu nhaäp ). Tieát kieäm (S) ôû möùc thu nhaäp khaû duïng 100 laø : a. S = 10 b. S = 0 c. S = -10 d. khoâng theå tính ñöôïc Caâu 16 : GDP danh nghóa naêm 1997 laø 6000 tyû. GDP danh nghóa naêm 1998 laø 6500 tyû. Chæ soá giaù naêm 1997 laø 120. Chæ soá giaù naêm 1998 laø 125. Tyû leä taêng tröôûng naêm 1998 laø : a. 8,33% b. 4% c. 4,5% d. 10% Caâu 17 : Khi neàn kinh teá ñang coù laïm phaùt cao neân : a. giaûm löôïng cung tieàn, taêng laõi suaát c. a vaø b ñeàu ñuùng b. giaûm chi ngaân saùch vaø taêng thueá d. a vaø b ñeàu sai Caâu 18 : Cho bieát tyû leä tieàn maët so vôùi tieàn gôûi ngaân haøng laø 60%, tyû leä döï tröõ ngaân haøng so vôùi tieàn gôûi ngaân haøng laø 20%. Ngaân haøng trung öông baùn ra 5 tyû ñoàng traùi phieáu seõ laøm cho khoái tieàn teä : a. taêng theâm 5 tyû ñoàng c. giaûm bôùt 10 tyû ñoàng b. giaûm bôùt 5 tyû ñoàng d. taêng theâm 10 tyû ñoàng Caâu 19 : Saûn phaåm trung gian vaø saûn phaåm cuoái cuøng khaùc nhau ôû : a. Muïc ñích söû duïng b. Thôøi gian tieâu thuï c. Ñoä beàn trong quaù trình söû duïng d. Caû 3 caâu ñeàu ñuùng
 12. Caâu 20 : Ngaân haøng trung öông coù theå laøm thay ñoåi cung noäi teä baèng caùch : a. Mua hoaëc baùn traùi phieáu chính phuû b. Mua hoaëc baùn ngoaïi teä c. a vaø b ñeàu ñuùng d. a vaø b ñeàu sai Caâu 21 : Thaønh phaàn naøo sau ñaây thuoäc löïc löôïng lao ñoäng : a. hoïc sinh tröôøng trung hoïc chuyeân nghieäp b. ngöôøi noäi trôï c. boä ñoäi xuaát nguõ d. sinh vieân naêm cuoái Caâu 22 : GDP thöïc vaø GDP danh nghóa cuûa moät naêm baèng nhau neáu : a. tyû leä laïm phaùt cuûa naêm hieän haønh baèng tyû leä laïm phaùt cuûa naêm tröôùc b. tyû leä laïm phaùt cuûa naêm hieän haønh baèng tyû leä laïm phaùt cuûa naêm goác c. chæ soá giaù cuûa naêm hieän haønh baèng chæ soá giaù cuûa naêm tröôùc d. chæ soá giaù cuûa naêm hieän haønh baèng chæ soá giaù cuûa naêm goác Caâu 23 : Neáu ngaân haøng trung öông giaûm tyû leä döï tröõ baét buoäc vaø taêng laõi suaát chieát khaáu thì khoái tieàn teä seõ : a. taêng b. giaûm c. khoâng ñoåi d. khoâng theå keát luaän Caâu 24 : Treân ñoà thò, truïc ngang ghi saûn löôïng quoác gia, truïc ñöùng ghi möùc giaù chung, ñöôøng toång caàu AD dòch chuyeån sang phaûi khi : a. nhaäp khaåu vaø xuaát khaåu taêng b. chính phuû taêng chi tieâu cho quoác phoøng c. chính phuû caét giaûm caùc khoaûng trôï caáp vaø giaûm thueá d. caû 3 caâu ñeàu ñuùng Caâu 25 : Treân ñoà thò, truïc ngang ghi saûn löôïng quoác gia, truïc ñöùng ghi möùc giaù chung, ñöôøng toång cung AS dòch chuyeån khi : a. möùc giaù chung thay ñoåi b. chính phuû thay ñoåi caùc khoaûng chi ngaân saùch c. thu nhaäp quoác gia thay ñoåi d. coâng ngheä saûn xuaát coù nhöõng thay ñoåi ñaùng keå Caâu 26 : Trong cô cheá tyû giaù hoái ñoaùi thaû noåi hoaøn toaøn
 13. a. döï tröõ ngoaïi teä cuûa quoác gia thay ñoåi tuyø theo dieãn bieán treân thò tröôøng ngoaïi hoái b. döï tröõ ngoaïi teä cuûa quoác gia taêng khi tyû giaù hoái ñoaùi giaûm c. döï tröõ ngoaïi teä cuûa quoác gia khoâng thay ñoåi, baát luaän dieãn bieán treân thò tröôøng ngoaïi hoái d. döï tröõ ngoaïi teä cuûa quoác gia giaûm khi tyû giaù hoái ñoaùi taêng Caâu 27 : Neáu tyû giaù hoái ñoaùi danh nghóa khoâng thay ñoåi ñaùng keå, toác ñoä taêng giaù trong nöôùc nhanh hôn giaù theá giôùi, söùc caïnh tranh cuûa haøng hoaù trong nöôùc seõ : a. taêng b. giaûm c. khoâng thay ñoåi d. khoâng theå keát luaän Caâu 28 : Khi ñaàu tö nöôùc ngoaøi vaøo Vieät Nam taêng, neáu caùc yeáu toá khaùc khoâng ñoåi, Vieät Nam seõ : a. thaëng dö hoaëc giaûm thaâm huït caùn caân thanh toaùn b. taêng xuaát khaåu roøng c. taêng thu nhaäp roøng töø taøi saûn nöôùc ngoaøi d. caû 3 caâu ñeàu ñuùng Caâu 29 : Neáu caùc yeáu toá khaùc khoâng ñoåi, laõi suaát taêng thì saûn löôïng caân baèng seõ : a. taêng b. giaûm c. khoâng thay ñoåi d. khoâng theå thay ñoåi Caâu 30 : Neàn kinh teá ñang ôû möùc toaøn duïng. Giaû söû laõi suaát , giaù caû vaø tyû giaù hoái ñoaùi khoâng ñoåi, neáu chính phuû giaûm chi tieâu vaø giaûm thueá moäi löôïng baèng nhau, traïng thaùi cuûa neàn kinh teá seõ thay ñoåi : a. töø suy thoaùi sang laïm phaùt b. töø suy thoaùi sang oån ñònh c. töø oån ñònh sang laïm phaùt d. töø oån ñònh sang suy thoaùi Caâu 31 : Taùc ñoäng ngaén haïn cuûa chính saùch nôùi loûng tieàn teä ( môû roäng tieàn teä ) trong neàn kinh teá môû vôùi cô cheá tyû giaù hoái ñoaùi linh hoaït ( thaû noåi ) laø :
 14. a. saûn löôïng taêng b. thaëng dö hoaëc giaûm thaâm huït thöông maïi c. ñoàng noäi teä giaûm giaù d. caû 3 caâu ñeàu ñuùng Caâu 32 : Ñoái vôùi moät nöôùc coù caùn caân thanh toaùn thaâm huït, vieäc thu huùt voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi goùp phaàn caûi thieän caùn caân thanh toaùn nhôø : a. taøi khoaûn voán thaëng dö hoaëc giaûm thaâm huït b. taøi khoaûn vaõng lai thaëng dö hoaëc giaûm thaâm huït c. xuaát khaåu roøng thaëng dö hoaëc giaûm thaâm huït d. ngaân saùch chính phuû thaëng dö hoaëc giaûm thaâm huït Caâu 33 : Taùc ñoäng “haát ra” (coøn goïi laø taùc ñoäng “laán aùt”) cuûa chính saùch taøi chính (chính saùch taøi khoaù) laø do a. Taêng chi tieâu cuûa chính phuû laøm giaûm laõi suaát, daãn tôùi taêng ñaàu tö, laøm taêng hieäu löïc kích thích toång caàu b. Taêng chi tieâu cuûa chính phuû laøm taêng laõi suaát, daãn tôùi giaûm ñaàu tö, laøm giaûm hieäu löïc kích thích toång caàu c. Giaûm chi tieâu cuûa chính phuû laøm taêng laõi suaát, daãn tôùi giaûm ñaàu tö, laøm giaûm hieäu löïc kích thích toång caàu d. Giaûm chi tieâu cuûa chính phuû laøm giaûm laõi suaát, daãn tôùi taêng ñaàu tö, laøm taêng hieäu löïc kích thích toång caàu Caâu 34 : Moät chính saùch kieàu hoái khuyeán khích ngöôøi Vieät Nam ñònh cö ôû nöôùc ngoaøi göûi tieàn veà cho thaân nhaân trong nöôùc coù taùc duïng tröïc tieáp : a. laøm taêng GDP cua Vieät Nam b. laøm cho ñoàng tieàn VN giaûm giaù so vôùi ngoaïi teä c. laøm taêng döï tröõ ngoaïi teä cuûa VN d. caû 3 caâu ñeàu ñuùng Caâu 35 : Theo lyù thuyeát xaùc ñònh saûn löôïng ( ñöôïc minh hoïa baèng ñoà thò coù ñöôøng 45o), neáu toång chi tieâu theo keá hoaïch ( toång caàu döï kieán ) lôùn hôn GDP thöïc (hoaëc saûn löôïng) thì : a. Caùc doanh nghieäp seõ giaûm saûn löôïng ñeå giaûi phoùng thaëng dö toàn kho so vôùi möùc toàn kho döï kieán b. Caùc doanh nghieäp seõ taêng hoaëc giaûm saûn löôïng tuyø theo tình hình toàn kho thöïc teá laø ít hôn hay nhieàu hôn möùc toàn kho döï kieán c. Caùc doanh nghieäp seõ khoâng thay ñoåi saûn löôïng vì toàn kho thöïc teá ñaõ baèng möùc toàn kho döï kieán
 15. d. Caùc doanh nghieäp seõ taêng saûn löôïng ñeå boå sung toàn kho cho ñuû möùc toàn kho döï kieán Caâu 36 : Môû roäng tieàn teä ( hoaëc nôùi loûng tieàn teä ) : a. laø moät chính saùch do NHTW thöïc hieän ñeå kích caàu baèng caùch giaûm thueá, taêng trôï caáp xaõ hoäi, hoaëc taêng chi tieâu ngaân saùch b. laø moät chính saùch do NHTW thöïc hieän ñeå kích caàu baèng caùch taêng laõi suaát chieát khaáu, taêng tyû leä döï tröõ baét buoäc, hoaëc baùn ra chöùng khoaùn nhaø nöôùc c. laø moät chính saùch do NHTW thöïc hieän ñeå kích caàu baèng caùch haï laõi suaát chieát khaáu, giaûm tyû leä döï tröõ baét buoäc, hoaëc mua caùc chöùng khoaùn nhaø nöôùc d. laø moät chính saùch do NHTW thöïc hieän ñeå kích caàu baèng caùch phaùt haønh traùi phieáu chính phuû Caâu 37 : Saûn löôïng tieàm naêng (saûn löôïng toaøn duïng) laø möùc saûn löôïng : a. maø taïi ñoù neáu taêng toång caàu thì laïm phaùt seõ taêng nhanh b. maø taïi ñoù neàn kinh teá coù tyû leä thaát nghieäp thaáp nhaát c. toái ña cuûa neàn kinh teá d. caû 3 caâu ñeàu ñuùng Caâu 38 : Trong moät neàn kinh teá giaû ñònh ñoùng cöûa vaø khoâng coù chính phuû. Cho bieát moái quan heä giöõa tieâu duøng vaø ñaàu tö vôùi thu nhaäp quoác gia nhö sau : Thu nhaäp quoác gia Tieâu duøng döï kieán Ñaàu tö döï kieán 100.000 110.000 20.000 120.000 120.000 20.000 140.000 130.000 20.000 160.000 140.000 20.000 180.000 150.000 20.000 Khuynh höôùng tieâu duøng bieân (MPC), khuynh höôùng tieát kieäm bieân (MPS) vaø thu nhaäp caân baèng (Y) laø : a. MPC = 0,7 ; MPS = 0,3 ; Y = 120.000 b. MPC = 7 ; MPS = 3 ; Y = 140.000 c. MPC = 5 ; MPS = 5 ; Y = 180.000 d. MPC = 0,5 ; MPS = 0,5 ; Y = 150.000 Caâu 39 : Chính saùch taøi chính laø moät coâng cuï ñieàu haønh kinh teá vó moâ vì :
 16. a. Söï thay ñoåi thueá vaø chi tieâu ngaân saùch cuûa chính phuû coù taùc ñoäng ñeán möùc giaù, möùc GDP vaø möùc nhaân duïng b. Vieäc ñaåy maïnh coå phaàn hoaù caùc doanh nghieäp nhaø nöôùc vaø phaùt haønh coå phieáu laø caàn thieát ñeå taêng tröôûng kinh teá c. Söï thay ñoåi laõi suaát tín phieáu kho baïc coù taùc ñoäng ñeán möùc huy ñoäng voán taøi trôï cho boäi chi ngaân saùch cuûa chính phuû d. Vieäc ñieàu chænh löôïng phaùt haønh tín phieáu kho baïc vaø coâng traùi quoác gia coù vai troø quan troïng trong vieäc oån ñònh kinh teá Caâu 40 : Tính theo chi tieâu ( tính theo luoàng saûn phaåm ) thì GDP laø toång coäng cuûa : a. Tieâu duøng, ñaàu tö, chi tieâu cuûa chính phuû ñeå mua saûn phaåm vaø dòch vuï, xuaát khaåu roøng b. Tieâu duøng, ñaàu tö, chi tieâu cuûa chính phuû ñeå mua saûn phaåm vaø dòch vuï, xuaát khaåu c. Tieâu duøng, ñaàu tö, chi chuyeån nhöôïng cuûa chính phuû, xuaát khaåu roøng d. Tieâu duøng, ñaàu tö, chi chuyeån nhöôïng cuûa chính phuû, xuaát khaåu
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2