intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 5 năm 2015-2016

Chia sẻ: Nguyễn Thu Thúy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

101
lượt xem
13
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham gia làm "Đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 4 vòng 5 năm 2015 - 2016", để thử sức với vòng 5 của Cuộc thi giải Toán tiếng Anh qua mạng. Chúc các em thi tốt!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 5 năm 2015-2016

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 4 VÒNG 5 NĂM<br /> 2015 - 2016<br /> Exam number 1: Fill in the blank with the suitable number.<br /> Question 1:<br /> Calculate: 91625−27356 = ............<br /> Question 2:<br /> Find the sum of following numbers:<br /> 31247<br /> 23564<br /> 18192<br /> Answer: .................<br /> Question 3:<br /> The sum of two numbers is 47 and their difference is 15. The smaller number is ...............<br /> Question 4:<br /> Fill missing number in the blank<br /> 54723 + .......... = 27849 + 54723<br /> Question 5:<br /> Find the value of m - n + p for m = 9253; n = 3149 and p = 2674<br /> Answer: m - n + p = ..............<br /> Question 6:<br /> Find the value of 2356 + a - b for a = 1482, b = 3105<br /> Answer: .............<br /> Question 7:<br /> Find the value of m + n - p for m = 9253, n = 3149 and p = 2674<br /> Answer: m + n - p = ...........<br /> <br /> Question 8:<br /> Find y such that y - 12358 = 18031<br /> Answer: y = .............<br /> Question 9:<br /> Find the value of b such that<br /> Answer: b = ..............<br /> Question 10:<br /> The perimeter of a rectangle is 58cm and its width is 13cm less than its length. Its width<br /> is .......... cm.<br /> Exam number 2: Cóc vàng tài ba<br /> Question 1:<br /> Choose the straight angle:<br /> <br /> <br /> <br /> a.<br /> <br /> <br /> <br /> b.<br /> <br /> <br /> <br /> c.<br /> <br /> <br /> <br /> d.<br /> Question 2:<br /> <br /> Which is the product of 30 and 8?<br /> <br /> <br /> a. 220<br /> <br /> <br /> <br /> b. 240<br /> <br /> <br /> <br /> c. 210<br /> <br /> <br /> <br /> d. 230<br /> Question 3:<br /> The greatest even 2-digit number is ...........<br /> <br /> <br /> <br /> a. 97<br /> <br /> <br /> <br /> b. 96<br /> <br /> <br /> <br /> c. 98<br /> <br /> <br /> <br /> d. 99<br /> Question 4:<br /> When 47 is divided by 3, the remainder is ............<br /> <br /> <br /> <br /> a. 2<br /> <br /> <br /> <br /> b. 0<br /> <br /> <br /> <br /> c. 3<br /> <br /> <br /> <br /> d. 1<br /> Question 5:<br /> Choose the correct number fill in the blank: 2; 4; 12; 48; ......<br /> <br /> <br /> <br /> a. 84<br /> <br /> <br /> <br /> b. 144<br /> <br /> <br /> <br /> c. 240<br /> <br /> <br /> <br /> d. 96<br /> Question 6:<br /> If the perimeter of a square is 2800m then each of its side is ......... m.<br /> <br /> <br /> <br /> a. 70<br /> <br /> <br /> <br /> b. 600<br /> <br /> <br /> <br /> c. 60<br /> <br /> <br /> <br /> d. 700<br /> Question 7:<br /> <br /> The sum of two numbers is 76 and their difference is 22.<br /> The smaller number is ............<br /> <br /> <br /> a. 27<br /> <br /> <br /> <br /> b. 53<br /> <br /> <br /> <br /> c. 50<br /> <br /> <br /> <br /> d. 49<br /> Question 8:<br /> When N is divided by 12, the remainder is 9.<br /> When N is divided by 6, the remainder is .......<br /> <br /> <br /> <br /> a. 2<br /> <br /> <br /> <br /> b. 0<br /> <br /> <br /> <br /> c. 4<br /> <br /> <br /> <br /> d. 3<br /> Question 9:<br /> How many hours make up 2 weeks?<br /> <br /> <br /> <br /> a. 186<br /> <br /> <br /> <br /> b. 336<br /> <br /> <br /> <br /> c. 363<br /> <br /> <br /> <br /> d. 168<br /> Question 10:<br /> How many hours make up 14400 seconds?<br /> <br /> <br /> <br /> a. 240<br /> <br /> <br /> <br /> b. 4<br /> <br /> <br /> <br /> c. 2<br /> <br /> <br /> <br /> d. 120<br /> Exam number 3: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần<br /> <br /> Answer:<br /> (12) < ..... < ...... < ...... < ........<br /> Nhập số thứ tự của các ô vào chỗ (....) cho thích hợp để được dãy số tăng dần<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2