Đề trắc nghiệm hóa 1 (Ôn thi ĐH)_Hướng dẫn giải

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
71
lượt xem
27
download

Đề trắc nghiệm hóa 1 (Ôn thi ĐH)_Hướng dẫn giải

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề trắc nghiệm hóa 1 (ôn thi đh)_hướng dẫn giải', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề trắc nghiệm hóa 1 (Ôn thi ĐH)_Hướng dẫn giải

  1. HÖÔÙNG DAÃN GIAÛI ÑEÀ SOÁ 1 Caâu 1: Ñieàu kieän caàn ñeå coù röôïu khoâng no ñôn chöùc; Andehit no; xeâtoân trong CnH2nO ñaõ thoaû. Neân choïn ñaùp aùn D Caâu 2: Duøng phöông phaùp loaïi tröø deã daøng suy ñöôïc ñaùp aùn ñuùng laø D Caâu 3: Vôùi %C = 37,5 ta deã daøng thaáy X: CH4O. Neân choïn ñaùp aùn ñuùng laø D 8,8 Caâu 4: Töø nH 2 = 0,3mol ⇒ M hh = = 29,3 0,3 ⇒ Ñaùp aùn ñuùng laø C Caâu 5: Ñoát Y coù mol CO2 = mol H2O ⇒ A sai vaø Y coù daïng CnH2nO coù nO2 = 4.nY ⇒ n = 3 ⇒ Ñaùp soá D 2,9 Caâu 6: Vôùi ñaùp aùn A,D ⇒ M A = = 50 ⇒ Ñaùp aùn ñuùng laø B 1 21, 6 . 4 108 25.1,839.96 Caâu 8: [ H 2 SO4 ]sau = 100.98 = 0,9( M ) 0,5 ⇒ Ñaùp aùn B Caâu 9: Ta coù nHCl = 0,025 mol n = 0.0258 AgNO 3 ⇒ HCl heát ⇒ mddsau = mHCl + m - mAgCl dd AgNO 3 = 52,325 g 63.0, 025 ⇒ C = . 100% = 3% ⇒ Ñaùp aùn ñuùng laø C % ddNO 32,325 3 Caâu 10: Choïn ñaùp aùn A Vì M hh = 12, 65.2 = 25, 2 ⇒ hoãn hôïp coù CH4 Caâu 11: Ta coù coâng thöùc : Vì mmuoái = mklpö + 96 . nH 2 1, 008 ⇒ mmuoái = 3 + 96 . = 7,32 g 22, 4 ⇒ Ñaùp aùn : A Caâu 12: Töø tæ khoái hôi ta nhaåm ñöôïc tæ leä mol coù trong X nhôø quy taéc: C3H8 44 7 51 C4H10 58 7 1
  2. n C H ⇒ 3 8 = 7 =1 n 7 C H 4 10 ⇒ Ñaùp aùn : B Caâu 13: Soá oxi hoaù cao nhaát = soá thöù töï nhoùm +3 B sai vì H3 X O3 ⇒ Ñaùp aùn : B Caâu 14: ⇒ Ñaùp aùn : D CH4 ; 0,05 mol Caâu 15: Deã daøng nhaåm ñöôïc hh C2H4 ; 0,025 mol ⇒ n = 1.0,05 + 2. 0,025 = 0,1 mol CO 2 ⇒ m = 0,1 . 44 = 4,4 g CO 2 ⇒ Ñaùp aùn : B Soá C nCO2 Caâu 16: Ta coù = Soá H 2.nH 2O m CO Theo ñeà coù 2 = 1,8333 m H O 2 44.n CO ⇔ 2 = 1,8333 18.n H O 2 ⇒ CTTQ A : C3H8Oz Deã thaáy Z ≤ 3 ⇒ Ñaùp aùn : D 3n + 1 Caâu 17: Pö CnH2n+2 + O2 → n. CO2 + (n+1) H2O 2 n 1 2 2 Ta coù : X = = = n 3n + 1 3n + 1 13 O 2 2 ⇒ n = 4 ⇒ X: C4H10 ⇒ Ñaùp aùn : B Caâu 18: Vôùi % H = 14,29 ⇒ CTN : (CH2)n ⇔ CnH2n 2
  3. Caàn nhôù: CnH2n khoâng coù ñoàng phaân khi n = 2 ⇒ Ñaùp aùn : A Caâu 19: Töông töï caâu 16 ⇒ CTN : (CH)n ⇒ Ñaùp aùn : D Caâu 20: Deã thaáy ñaùp aùn hôïp lí : B Caâu 21: Caàn nhôù t0 CaO ClO3- + Cl- + H2O Cl2 + OH − ClO- + Cl- + H2O ⇒ Ñaùp aùn : A Caâu22: ⇒ Ñaùp aùn : D 3 Caâu 23: Ta coù n = n = = 0,03 CO CaCO 2 3 100 2, 04 − 0, 03.44 ⇒ n = = 0,04 H O 18 2 n Soá C CO 2 =3 ⇒ = Soá H 2.n 8 H O 2 ⇒ Ñaùp aùn : C Caâu 24: Pö: 3Ag + 4HNO3 → 3AgNO3 + NO + 2H2O 4 4 1, 62 Ta coù: nHNO3 = .nAg = . = 0, 02 3 3 108 0, 02.63 ⇒ VddHNO3 = .1000 = 5ml 10.1, 2.21 ⇒ Ñaùp aùn: B Caâu 25: Vôùi %M = 72,41 ⇒ Oxit: Fe3O4 ⇒ M: Fe Ta coù: Fe + 6HNO3 → Fe(MO3)3 + 3NO2 + 3H2O ⇒ nNO = 3.nFe= 0,9 ⇒ Ñaùp aùn: D Caâu 26: Ñaët A1: CxHy(COOH)z a mol A2 Cx’Hy’(COOH)z’ b mol Töø döõ kieän ñeà suy ñöôïc: ax + bx’ = 0 ⇒ x = x’ = 0 ⇒ ñaùp aùn: C Caâu 27: Phaûn öùng gôïi yù Mg + 2AgNO3 → 2 Ag + Mg(NO3)2 Fe + 2AgNO3 → 2Ag + Fe(NO3)2 3
  4. Sau pö coøn hai kim loaïi ñoù laø: Ag, Fe ⇒ Mg: heát Töø %Mg ⇒ nMgpö ⇒ mAg sinh ra Vôùi 5,792g hh kim loaïi suy ñöôïc ñaùp aùn: B (Keát quaû khaùc ñöôïc thay baèng moät giaù trò > 58,34%) Caâu 28: Boå sung theâm tæ leä mol cuûa oxit vaø kim loaïi laø 1:1 Ta deã daøng suy ñöôïc ñaùp aùn: A Caâu 29: Deã thaáy ñaùp aùn hôïp li: B Caâu 30: Laäp heä 2 phöông trình ⇒ Ñaùp aùn: C soá C 1 Caâu 31: Töø ñeà ⇒ = ⇒Ñaùp aùn: A soá H 3 Caâu 32: Pö 2Al + 3Ag2SO4 → 6Ag + Al2(SO4)3 (1) Fe + Ag2SO4 → 2Ag + FeSO4 (2) 2 kim loaïi thu ñöôïc laø Ag, Fe ⇒ Al heát ⇒ nAl pö = 0,1 mol 3 (1) ⇒ n = 0,1 = 0,15mol Ag SO 2 4(1) 2 ⇒ n = 0,175 − 0,15 = 0, 025 Ag SO 2 4(2) ⇒ x= 0,175.2.108+0,025.56=39,2g ⇒ Ñaùp soá: A Caâu 33: Ta nhaãm ñöôïc 0,59 M = = 59 hh a min 0, 01 ⇒ Ñaùp aùn: D Caâu 34: Choïn daùp aùn C Caâu 35: Ñaùp aùn: C Caâu 36: Ta coù theå nhaãm nhanh nhôø sô ñoà ñöôøng cheùo hoaëc giaûi nhö sau: 9, 4 nK 2 O = = 0,1mol 94 K 2O + H 2O ⎯⎯ 2 KOH (1) → Theo (1) vaø ñeà ta coù : 200 × 5, 6 (0,1× 2 × 56) + C % dd = 100 ×100 = 10, 7 200 + 9, 4 ⇒ Ñaùp aùn: C Tài liệu do Trung tâm luyện thi đại học CLC Vĩnh Viễn cung cấp 4
Đồng bộ tài khoản