Đề trắc nghiệm hóa 2 (Ôn thi ĐH)_Hướng dẫn giải

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
64
lượt xem
21
download

Đề trắc nghiệm hóa 2 (Ôn thi ĐH)_Hướng dẫn giải

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề trắc nghiệm hóa 2 (ôn thi đh)_hướng dẫn giải', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề trắc nghiệm hóa 2 (Ôn thi ĐH)_Hướng dẫn giải

  1. ÑAÙP AÙN ÑEÀ SOÁ 2 Caâu 1: AÙp duïng coâng thöùc: m =m + 96.n H muoái kimloaïi pö 2 1, 008 ⇒m = a = 7,32 - 96. = 3g kimloaïi pöù 22, 4 ⇒ Ñaùp aùn: A Caâu 2: Vôùi x + y = 6 ⎧x = 2 x ≠ y ≠1⇒ ⎨ ⎩y = 4 ⇒ Ñaùp aùn: A Caâu 3: Nghieäm hôïp lí laø A +2 +2 -2 +1 +3 -2 Do Cu Fe S2 hoaëc Cu Fe S2 Caâu 4: Deã thaáy n HCl pö = 2.n H = 0,6 mol 〈 n HCl bñ 2 ⇒ hoãn hôïp kim loaïi heát 8,8 ⇒M = = 29,33 hh 0,3 ⇒ Hoãn hôïp kim loaïi:Mg, Ca ⇒ Ñaùp aùn: A Caâu 5: Do n =n CO H O 2 2 Vaø ñeà ⇒ coù moät nguyeân töû O ⇒ Y: Cn H O 2n Phaûn öùng: 3n - 1 Cn H O + O → nCO + nH O (1) 2n 2 2 2 2 Theo (1) vaø ñeà ta coù: n =n O H O 2 2 3n − 1 ⇔ =4 2 ⇒ n = 3 ⇒ Ñaùp aùn: D Caâu 6: 1
  2. Deã thaáy ñaùp aùn hôïp lí: B Caâu 7: M thoaû coâng thöùc (1) laø kim loaïi ña hoaù trò ⇒ Kim loaïi hôïp lí: Fe ⇒ Ñaùp aùn: C Caâu 8: Ñaùp aùn hôïp lí laø A Caâu 9: Deã thaáy (3), (4) khoâng laø phaûn öùng oxi hoaù khöû ⇒ Ñaùp aùn: D Caâu 10: Ñaùp aùn hôïp lí: D Caâu 11: Deã thaáy ñaùp aùn hôïp lí: C Caâu 12: Quaù trình oxi hoaù laø quaù trình cho electron ⇒ Ñaùp aùn: D Caâu 13: Ñaët CTTQ este: Cn H Oz a mol 2n Theo ñeà coù: x – y = a m ⇔ n.a − .a = a 2 ⇒ m = 2n – 2 ⇒ CTTQ este no thoaû ñeà laø C Caâu 14: 28.2 x + 30.3x d = = 14, 6 hhG 2(2 x + 3x) H 2 ⇒ Ñaùp aùn: B Caâu 15: Töø %O = 36,36 16.100 ⇒ M = = 44 Andehyt 36,36 ⇒ Ñaùp aùn: C Caâu 16: Töø ñònh luaät baûo toaøn ñieän tích ⇒ n − = 0, 2 mol Cl Ta coù: m = M.0,1+ 0,2.27 + 0,3.96 + 35,5.0,2 = 47, 7 raén ⇒ M = 64 ⇒ M: Cu ⇒ Ñaùp aùn: C 2
  3. Caâu 17: Duøng phöông phaùp loaïi tröø kieåm tra soá nguyeân töû saét ôû 2 veá ⇒ Ñaùp aùn: A Caâu 18: Deã thaáy ñaùp aùn: B Caâu 19: Töø %O = 37,21 ⇒ Coâng thöùc nguyeân töû A: (C2H3O)n Theo ñeà suy nghieäm hôïp lí n = 2 ⇒ Ñaùp aùn: C Caâu 20: Töông töï caâu 1 ñeà soá 1 Caâu 21: Deã thaáy ñaùp aùn hôïp lí: A Caâu 22: CTTQ cuûa este sinh bôûi axit ñôn no vaø ñoàng ñaúng phenol: Cn H O 2n−8 z ⇒ Ñaùp aùn: B Caâu 23: (A): C x H y O 2 Töø mC : mO = 9: 8 ⇒ (A): C H y O 3 2 Deã thaáy y chæ coù theå baèng: 6; 4; 2 ⇒ Ñaùp aùn; B Caâu 24: Deã thaáy phaûn öùng trong thí nghieäm naøy coù H2 ⇒ Ñaùp aùn: A Caâu 25: Töø caùc phöông aùn traû lôøi ⇒ Este A coù 4 nguyeân töû O vaø 6 nguyeân töû C 16.4.100 ⇒ Soá H = − 12.6 − 16.4 = 8 44, 44 ⇒ Ñaùp aùn: B Caâu 26: Ta coù: n HNO = n⎡ ⎤ 3 pö N trong HNO ⎢ ⎥ ⎣ ⎦ 3 pö = 0,1.2 + 0,2.1+ 3.0,3 + 0,01.2 + 0,03 = 1,35 ⇒ Ñaùp aùn: A Caâu 27: 3
  4. Vôùi %O = 53,33 ⇒ A: (CH2O)n Töø tæ leä n A pö : n H = 1 :1 (1) 2 Vaø n A pö : n = 1 :1 (2) CO 2 ⎧1 nhoùm - COOH (1), (2) ⇒ A coù ⎨1 nhoùm - OH ⎩ ⇒ Ñaùp aùn: B Caâu 28: 1,8 Theo ñeà ta coù M = = 60 ( A) 0, 78 26 ⇒ (A): CH3COOH ⇒ Ñaùp aùn: C Caâu 29: Deã daøng thaáy: n = 0, 03 CO 2 2, 04 − 0, 03.44 n = = 0, 04 H O 18 2 n CO Soá C 2 ⇒ = Soá H 2.n H O 2 ⇒ Ñaùp aùn: C Caâu 30: Vì n :n = 11: 6 CO H O 2 2 ⇒ n >n CO H O 2 2 ⇒ X, Y, Z coù lieân keát π trong phaân töû ⇒ Ñaùp aùn: D Caâu 31: Theo daõy theá ñieän hoaù ⇒ Ñaùp aùn: A hoaëc C Caâu 32: Do nCO = n NaOH pö 2 ⇒ Soá C trong A1, A2 ñeàu baèng 0 ⇒ Ñaùp aùn: B Caâu 33: Töø %C = 60 ⇒ X: C3 H 7OH 4
  5. 1 18 ⇒ nH = . .22, 4 = 3,36 2 2 60 ⇒ Ñaùp aùn: D Caâu 34: Phöông aùn D söûa laïi ñeàu sai ⇒ Ñaùp aùn: D Caâu 35: Trong dung dòch A coù [H+] = [ HF ] .k [ NaF ] a = 6,8.10-4 ⇒ pH = 3,17 Caâu 36: 1. Töông töï caâu 35 ⇒ pH = 4 ⇒ Ñaùp aùn: A ⎡ NH ⎤ 2. [OH ] = ⎣ - 3 ⎦ .k ⎡ NH Cl ⎤ NH3 ⎣ 4 ⎦ 0,1 1 −9 = . .10 = 10−10 0, 2 5 ⇒ pH = 4 Caâu 38: 11,5 1 75 a= × × 74 × = 6,9375 46 2 100 ⇒ Ñaùp aùn : C Caâu 39: X laø axit hoaëc este. Vôùi MX = 6O ⇒ X: CH3COOH HCOOCH3 ⇒ Ñaùp aùn : B Caâu 40: - RX laø daãn xuaát halogen - Ñaëc bieät RX coøn ñöôïc xem laø este voâ cô khi ñöôïc ñieàu cheá töø ROH vaø HX ⇒ Ñaùp aùn: C Taøi lieäu cung caáp bôûi TT luyeän thi ÑH chaát löôïng cao Vónh Vieãn 5
Đồng bộ tài khoản