intTypePromotion=1
ADSENSE

Điện toán đám mây với hoạt động doanh nghiệp

Chia sẻ: Lê Thị Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

59
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong phong trào phát triển dịch vụ thông tin với chi phí thấp và độ tin cậy cao, sự xuất hiện của điện toán đám mây (cloud computing) đã mở ra cơ hội mới cho các nhà cung ứng. Do nhận thức khác biệt, không ít khách hàng do dự trong tiếp thu và tích hợp công nghệ này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Điện toán đám mây với hoạt động doanh nghiệp

Dir BAO - CHIEN LUVC - CHJNH SACK<br /> <br /> <br /> DiEiv ToAry D A M M A Y VOI HOAT<br /> Dqi\IG OOAI\IH IVGHIEP<br /> THANH Y<br /> <br /> LTS. Trong trao luv phat trien dich vu thong tin voi chi phi thdp va do tin cay eao, su<br /> xuat Men cua dien todn dam may (cloud computing) da ma ra ca hoi moi cho cac nha<br /> cung ling. Do nhan thiic con co khdc biet, khong it khdch hang do du trong tiep thu va<br /> tich hop cong nghe nay.<br /> <br /> Ha tang cong nghe thong tin v&i dien<br /> todn dam may<br /> Ngay nay, ha tang cong nghe thong tin<br /> phat trien den trinh do ma nhieu thanh phan<br /> duge ao hoa va moi truong da s>\x dung ngay<br /> cang hoan thien. Xu the phat trien da di theo<br /> huong giam nhanh do phuc tap, dam bao tinh<br /> san sang eao va phii hgp theo ngon ngir ciia<br /> nguoi six dung. Yeu cau kinh doanh doi hoi<br /> hieu nang, muc dp san sang va an ninh khai<br /> thac eao da day nhanh qua trinh cai thien Oien toan dam may: chu de cua cac su kien cong nghe<br /> chat lugng ha tang dich vu. Nhung ca so de<br /> la ca sa to chue linh hoat kho tai nguyen vi<br /> tiep can hinh thanh b^ng kha nang lira chgn<br /> ling dung phan mem va phu hgp voi thay doi<br /> toi da, do luong chinh xac, tra tien theo muc<br /> quy mo su dung; duge coi la yeu to ca ban<br /> do sii dung va hoan toan c6 the kiem tra duge<br /> tao su thay doi noi dung cung cap va s\x dung<br /> da tao moi truong cho su ra doi dien toan<br /> dich vu thong tin.<br /> dam may (DTDM).<br /> TCr lau, thong tin tir nguon Email hoac thu<br /> DTDM la mo hinh cung cap dich vu cong<br /> thoai thuong khong dong bg va thieu an<br /> nghe thong tin (CNTT), su dung "dam may"<br /> Internet de cung cap ha tang ky thuat va toan. Nha DTDM, viee chuyen tai thong tin<br /> phan mem nen tang voi ham nghia chia se duge thuc hien qua cong eu voi nhung mo<br /> tren pham vi rgng. Tir noi ham ciia minh, hinh su dung da dang da ma ra ca hoi moi<br /> DTDM CO uu the ket noi a mgi noi; tai trong hoat dgng kinh doanh. Theo cac nha<br /> nguyen duge ao hoa va khong le thugc vao nghien cuu, DMDT c6 the giiip tach tai<br /> timg dia diem. Da c6 nhieu dinh nghia dua nguyen va dich vu CNTT khoi ca sa ha tang;<br /> ra; song theo Cisco System 2011, DTDM tao dieu kien cung cap theo nhu cau thich<br /> lien quan den phuong thuc cung cap ca sa ha hgp voi quy mo cua moi trirong nhieu ho tieu<br /> tang, dich vu va phan mem phii hgp voi mo dung. DMDT khong chi mang y nghia sau<br /> hinh thiet lap. Dua tren nen ao hoa, DTDM rgng voi nguoi sir dung ma con c6 tac dgng<br /> to Ion den nguoi lam viee trong nhieu llnh<br /> <br /> KCM - 5.2011<br /> DV BAO - CHIEN i m - CHJNH SACI<br /> <br /> <br /> vuc ky thuat. Nhung dich vu duge chia xe hinh thuc phu hgp. Nho cong thong tin tu<br /> giua nhieu to chue, cho phep cung tap hgp he phuc vu, doanh nghiep eo the thiet ke dich<br /> thong va ung dung cong nghe nen tang, dap vu CNTT theo mo hinh"tai cong viee" theo<br /> ung yeu cau dong bg va an toan. Voi tien bg nhu cau tai nguyen ca ve tinh toan, luu trij va<br /> dat duge, viee ung dung dich vu va khai thac nghiem thu.<br /> du lieu tu DTDM c6 the thuc hien qua he<br /> thong truy cap da dang bang nhung thiet bi<br /> pho cap nhu dien thoai thong minh, desktop<br /> hoac internet di dgng.<br /> 4 »<br /> Theo khai niem DTDM, c6 the hieu viee<br /> Mobile<br /> ao hoa nha vao tach biet dau cuoi vat ly cua<br /> khoi may desktop logic de dat vao trung tam Qoud Computing<br /> <br /> du lieu. Voi each lam nay, kha nang truy cap<br /> qua mang ciia thiet bi dau cuoi deskop logic Dau base<br /> PC<br /> c6 the dam bao tinh lien tuc khi sir dung<br /> nhieu loai thiet bi theo nguoi sir dung. Vien Cloud Computing<br /> Kitchen<br /> Nghien cuu KH&CN quoc gia NIST xac everything and the kitchen sink<br /> Sink<br /> dinh, DTDM la mo hinh tra tien theo muc<br /> do sir dung dich vu ho trg san sang truy cap<br /> Dae tinh hap din tiep sau la kha nang mo<br /> thuan tien (pay per use model), dap ling duge<br /> rgng va tinh co gian, mo rgng hoac thu hep<br /> nhu cau doi voi kho tai nguyen dien toan cau<br /> tai nguyen dien toan mot each hieu qua. Day<br /> hinh (tai nguyen mang, may chu, thiet bi luu<br /> la nhan to quan trgng doi voi nhu cau mang<br /> trii, ling dung va dich vu...) c6 the cung cap,<br /> tinh mua vu trong san xuat, ky han nop thue,<br /> dong thoi thu hoi toi thieu nhung no lue bo<br /> tra hang theo lich kinh doanh, thong quan<br /> ra ve cong sue quan ly hoac tuong tac ciia xuat nhap khau hoac don vi ban le can phan<br /> nha cung cap dich vu. bo tai nguyen kinh doanh Ion tir trung tam du<br /> Dien todn dam may, nhung dqc trung lieu trong mua ha gia hoac ngay le, tet...<br /> noi bat Net noi bat thu ba ciia DTDM la mo hinh<br /> Tren nguyen tac tach tai nguyen va dich tien ich, cho phep nguoi dung lira chgn<br /> vu CNTT khoi eo so ha tang va cung cap phuong thuc thanh toan-tra tien theo muc do<br /> linh hoat theo nhu cau phii hgp voi quy mo sii dung. Rieng yeu to sSn sang truy cap<br /> trong moi truong da sir dung; DTDM la mo thong tin 6 bat cu dau, khong le thugc vao vi<br /> hinh mo rgng kha nang eung cap dich vu tri dia ly hoac kieu may khach va may di<br /> cong nghe internet den dong dao khach dgng duge xem la dac diem thu tu;<br /> hang. Ly giai vi sao DTDM duge coi la doi Sau Cling, nang lue hap dSn de dap ung<br /> hoi cap bach, CISCO 2010 da nhan manh dieu kien dot bien ve tai trgng la nhiing dam<br /> den 5 dac trung ca ban. Truoc het la kha may rieng (cloud-burting). Dam may rieng<br /> nang tap trung cac loai hinh dich vu chinh the hien nang lire ciia doanh nghiep duge xay<br /> xac khi can theo phuong thiic, quy mo va<br /> <br /> KCM-5.2011<br /> Dir BAO - CHIEN LVOC - CHINH SACH • • •<br /> <br /> dung tren nguyen tac tuong tac de ket noi voi Dich vu phan mem (SaaS) la nang lue<br /> dam may ehung duge chia xe cho nhieu cung cap de khach hang cuoi ciing (doanh<br /> nguoi Cling su dung nghiep) su dung dich vu ha ting DTDM co<br /> Dien todn dam. may trong hoat dong the truy cap duge tit nhieu loai may khach<br /> doanh nghiep khac nhau (thong qua giao dien nhu mot<br /> trinh duyet web). Doanh nghiep khong phai<br /> Tin Igi the va xu huong phat trien,van de<br /> quan ly hoac kiem soat co so ha tang mang,<br /> dat ra la lieu nhOng dich vu CNTT do<br /> may chii, he dieu hanh, thiet bi luu tru; tham<br /> DMDT cung cap c6 the nhan duge tu trong<br /> chi la ca timg ling dung trong moi truong<br /> doanh nghiep hoac dat o mot noi nao khae<br /> DTDM.<br /> ngoai doanh nghiep? va ai se la nguoi cung<br /> cap? Cung voi SaaS, dich vu nen tang (PaaS)<br /> duge xac dinh la nang lue eung cap cho<br /> Tien bg cong nghe ngay nay eho phep khach hang cuoi ngon ngir lap trinh va cong<br /> mot dam may ehung duge xay dung tren nen cu ho trg de trien khai cac img dung tren co<br /> tang cung cap dich vu (MSP- managed so ha tang DTDM. Doanh nghiep khong<br /> service provider platform), eo the chia se quan ly hoac kiem soat co so ha tang, mang<br /> thong tin rgng rai eho nhieu khach hang va may chu, he dieu hanh hoac thiet bi luu tru<br /> thuc hien eung cap (hosting) theo nhieu cap song CO quyen kiem soat cac ling dung do hg<br /> do dich vu phii hgp voi muc tieu kinh doanh. phat trien va eo the kiem soat ca cau hinh ciia<br /> Sach trang Application Performance moi truong hosting ling dung<br /> Management chi ra, viee ket hgp nhung khia<br /> Co so ha tang ung dung laaS la nang lue<br /> canh noi bg, van de rieng tu va ngan each su<br /> eung cap cho doanh nghiep thue bao nhirng<br /> dung DTDM duge dinh hinh tren dam may<br /> tai nguyen tinh toan, luu trii; mang va tai<br /> dien toan ao rieng (Virtual Private Cloud-<br /> nguyen dien toan eo ban. Khach hang co the<br /> VPC). VPC duge xac dinh la giai phap cua<br /> trien khai hoat dgng phan mem khac, bao<br /> nha cung cap nham mo rgng VPC doanh<br /> gom ca cac he dieu hanh va iing dung; hg<br /> nghiep sang DMDT ehung ciia nha cung cap<br /> khong quan ly hoac kiem soat eo so ha ting<br /> voi miic do tin cay can thiet cho moi truong DTDM nhung co quyen kiem soat cac he<br /> sir dung dieu hanh, thiet bi luu tru, nhung ling dung<br /> Chii de duge de cap nhieu trong thao luan trien khai va lua chgn nhung cau phan can<br /> ve mo hinh dich vu SPI cua DTDM la dich thiet nhu tuong liia, bg can bang tai...<br /> vu phan mem (Software as a Serviee-SaaS-); Trong chi tra dich vu dien toan dam may,<br /> dich vu nen tang (Platform as a Serviee- doanh nghiep eo the thuc hien theo mo hinh<br /> PaaS-) va dich vu co so ha tang thanh toan phu thugc muc do sir dung (pay<br /> (Infrastructure as a Service- laaS-), la nhung by drink) va mo hinh goi euoc khoan (all you<br /> noi dung thu hiit su quan tam rgng Ion cua can eat) voi tiing dich vu lua chgn co muc do<br /> khach hang. Theo nhieu phan tich, mo hinh do luong chinh xac va thich hgp. Tiiy thugc<br /> SPI da the hien phuong phap cung cap dich vao tinh huong sii dung, kha nang dap ting<br /> vu dien toan dam may mot each hiru hieu. cua he thong quan ly se quyet dinh thanh<br /> <br /> KCM-5.2011<br /> Dir BAO - CHIEN 1000 - CHlNH SACH<br /> <br /> <br /> cong hay that bai ciia giai phap tren thi dung so Viet Nam (NISCI) Hoang Le Minh<br /> trirong. Mot he thong quan ly tich hgp voi nhan manh, dien toan dam may la muc tieu<br /> dac tinh don gian, ro rang, de su dung nhung ma the gioi ciing nhu nganh CNTT trong<br /> du manh de co duge ket qua chinh xac la nuoc huong toi va day chinh la nhan to thiic<br /> nhung doi hoi hk bugc cua he thong nay. day cac qua trinh chuyen doi kinh doanh.<br /> CNTT Viet Nam v&i dien todn dam may<br /> Viet Nam ngay nay dang tiep can nhanh<br /> dich vu DTDM thong qua nhieu du an cua<br /> doanh nghiep nuoc ngoai. Danh gia ve su<br /> dung tai nguyen CNTT tai Viet Nam,<br /> Nguyen Huy Cuong thugc Cong ty Tinh Van<br /> Consulting nhan xet, nhieu cong ty dang<br /> hoang phi tai nguyen, khong khai thac het<br /> cong suat he thong may chii va dau tu nhieu<br /> ve con nguoi. Theo ong, neu khai thac van<br /> dung DTDM se khong can tap trung qua Trong tam nhin khu vuc, Tong giam doc<br /> nhieu eho co so ha tang hoac nang cap ling tiep thi ciia Microsoft chau A Thai Binh<br /> dung, khong doi hoi nguon nhan lue Ion ma Duong, Andrew Pickup nhan xet, dien toan<br /> dam may co kha nang thiic day van de Chinh<br /> van CO the de dang thay doi quy mo khi can.<br /> phii Viet Nam da khang dinh (CNTT-TT la<br /> Microsoft, Intel VN cho rang cong nghe<br /> nganh mui nhgn trong nen kinh te quoc dan)<br /> DTDM duge coi la giai phap cho nhung van<br /> va cho rSng, cac doanh nghiep, Chinh phii,<br /> de ma nhieu cong ty dang gap phai nhu thieu<br /> cung nhu nguoi tieu diing Viet Nam nen<br /> nang lue CNTT, chi phi dSu tu han che.<br /> trien khai cong nghe DTDM phu hgp voi<br /> Steve Ballmer, Tong giam doe ciia<br /> nhu cau kinh doanh ciia minh; doanh nghiep<br /> Microsoft ghi nhan, dien toan dam may a CO the vin can sii dung phan mem chay ngay<br /> VN bat dau eo nhung tin hieu kha quan va da tren may tinh, su dung dien toan dam may<br /> ky thoa thuan hgp tac trien khai dich vu nay hoac ket hgp ca hai.<br /> voi tap doan FPT vao thang 5/2010.<br /> Tir xu the phat trien, van de dat ra trong sii<br /> Chia se trong Hanh trinh toi cong nghe dung DTDM voi nhung kien giai ciia cac nha<br /> dien toan dam may, Giam doe Trung tam quan ly, to chiie khoa hge va gioi kinh<br /> Dien toan FPT, Dao Gia Hanh cho biet, FPT doanh, hy vgng la Bg Thong tin va Truyen<br /> se dau tu vai chue trieu USD de phat trien va thong Viet Nam se co nhiing nghien ciru,<br /> cung cap dich vu DTDM cho Chinh phu, xem xet de xay dung chinh sach phat trien<br /> doanh nghiep va nguoi tieu dung, ong khSng thich hgp de thiic day mo hinh DTDM trong<br /> dinh, trong niia cuoi nam 2011, FPT se cung cac doanh nghiep, nen coi day la mot hinh<br /> cap nhung bg san pham su dung cong nghe thiic giam chi phi ma cac co quan, doanh<br /> dam may cua Microsoft cho khach hang. nghiep co the lua chgn trong qua trinh ung<br /> Dong hanh cung cac doanh nghiep, Vien dung CNTT.<br /> trirong Vien cong nghiep phan mem va noi L T. Y.<br /> <br /> KCM-5.2011<br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2