Điều khoản tham chiếu cho Uỷ ban kỹ thuật của Hiệp hội Nguyên tắc chung cho cộng đồng cà phê

Chia sẻ: Hoang Ly | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
100
lượt xem
11
download

Điều khoản tham chiếu cho Uỷ ban kỹ thuật của Hiệp hội Nguyên tắc chung cho cộng đồng cà phê

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong Hiệp hội 4C tương lai, Đại Hội đồng sẽ là cơ quan có quyền lực tối cao của Hiệp hội. Đại Hội đồng bầu đại diện của Hội đồng, là cơ quan có trách nhiệm ra quyết định trong Hiệp hội. Đại Hội đồng và Hội đồng là những “chủ nhân của Hiệp hội 4C”.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Điều khoản tham chiếu cho Uỷ ban kỹ thuật của Hiệp hội Nguyên tắc chung cho cộng đồng cà phê

  1. Nguyên tắc chung cho cộng đồng cà phê Điều khoản tham chiếu cho Uỷ ban kỹ thuật của Hiệp hội Nguyên tắc chung cho cộng đồng cà phê Giới thiệu Trong Hiệp hội 4C tương lai, Đại Hội đồng sẽ là cơ quan có quyền lực tối cao của Hiệp hội. Đại Hội đồng bầu đại diện của Hội đồng, là cơ quan có trách nhiệm ra quyết định trong Hiệp hội. Đại Hội đồng và Hội đồng là những “chủ nhân của Hiệp hội 4C”. Uỷ ban kỹ thuật 4C có vai trò quan trọng trong việc cung cấp hướng dẫn kỹ thuật cho những “chủ nhân của Hiệp hội 4C”. nhiệm vụ chính là đề xuất những thay đổi, chỉnhh sửa của văn bản ma trận cho Hôi đồng 4C. đồng thời, Uỷ ban cũng có trách nhiệm đánh giá chất lượng nhận thức và ảnh hưởng của các dịch vụ 4C nhu các công cụ, văn bản kỹ thuật và hoạt động xây dựng năng lực trong cơ cấu 4C. Trong chức năng này, Uỷ ban để nghị các thay đổi về dịch vụ cho Mạng lưới hỗ trợ/Cơ sở hỗ trợ. Uỷ ban kỹ thuật của Hiệp hội 4C bao gồm 12 thành viên thường trực do Hội đồng Hiệp hội 4C uỷ quyền và bao quát tất cả các lĩnh vực kỹ thuật quan trọng của khái niệm bf 4C như đã nêu trong các tiêu chuẩn cho thành viên của Uỷ ban kỹ thuật. có thể mời thêm các chuyên gia tham gia trong các cuộc họp vơi Uỷ ban kỹ thuật nếu các thành viên thường trực hay Hội đồng 4C yêu cầu hay đề nghị. Các thành viên của Uỷ ban kỹ thuật được giao trách nhiệm trong một nhiệm kỳ 3 năm, có thể khôi phục và được chấp nhận trên phạm vi quốc tế trong lĩnh vực hoạt động đặc biệt của mình. họ không được trả thù lao khi làm việc. việc uỷ quyền cho Uỷ ban kỹ thuật phản ánh cơ cấu ba bên của Hiệp hội 4C. trong trường hợp không thể dự họp, thành viên có thể nhờ một người khác đại diện, người này đã được Uỷ ban kỹ thuật và Ban Thư ký 4C chấp thuận trước. Các thành viên của Uỷ ban kỹ thuật sẽ bầu ra một Chủ tịch cho một nhiệm kỳ 3 năm bằng đại đa số phiếu. Trong trường hợp bế tắc, sẽ lấy thêm ba phiếu, đại diện cho các hhợp phần sản xuất, công nghiệp và tổ chức dân sự của Uỷ ban. Chủ tịch không thể làm hai nhiệm kỳ liên tục. Một điều phối viên trong Ban Thư ký 4C hỗ trợ và quản lý hoạt động của Uỷ ban kỹ thuật. Điều phối viên thu thập phản hồi trong việc áp dụng nguyên tắc vớí những lơi khuyên và chịu trách nhiệm về việc chuẩn bị và tổ chức các cuộc họp của Uỷ ban kỹ thuật. Uỷ ban kỹ thuật 4C họp mỗi năm một lần. Việc hợp tác chặt chẽ với Mạng lưới hỗ trợ/ cơ sở hỗ trợ sẽ đảm bảo rằng Văn bản 4C_01 1_TOR_Uỷ ban kỹ thuật_v1.0_en 1 20/10/2006
  2. Nguyên tắc chung cho cộng đồng cà phê Các quan điểm và đề xuất của các tâm điểm/ Diễn đàn 4C và các đối tác của Hiệp hội ở các nước sản xuất và tiêu thụ sẽ được quan tâm. Điều khoản tham chiếu của Uỷ ban kỹ thuật 4C sẽ được xem xét lại sdau hai năm đầu tồn tại khi hội đồng 4C điều chỉnh lại dựa trên sự thống nhất. Sẽ có các lần điều chỉnh khác khi Hội đồng thấy cần thiết, dựa trên sự nhất trí. Văn bản 4C_01 1_TOR_Uỷ ban kỹ thuật_v1.0_en2 20/10/2006
  3. Nguyên tắc chung cho cộng đồng cà phê Điều khoản tham chiếu – Thành viên của Uỷ ban kỹ thuật của Hiệp hội 4C họp trực tiếp thường xuyên ít nhất một năm một lần và họp bằng điện thoại, hội nghị ảo và tiến hành các hoạt động sau: - Đề xuất và tư vấn cho Hội đồng nhằm phát triển và điều chỉnh Ma trận nguyên tắc 4C và một danh sách các chỉ số loài: - Liên tục giám sát và rà soát lại các thông số của Ma trận nguyên tắc 4C, danh sách các chỉ số, quy trình tự xác nhận 4C và các công cụ cho 4C, báo cáo cho Hội đồng là cầnh thiết. Tuy nhiên, báo cáo chính thức đầu tiên pohải được trình cho Hội đồng chậm nhất là ngày 31/12/2008. - Xác định và đặt ưu tiến các mục tiêu đào tạo của 4C, và đề xuất các phương pháp cho việc chọn các dự án cần đào tạo và người thụ hưởng. - Thu thập các phản hồi về việc áp dụng nguyên tắc 4C, cùng phối hợp với các dự án 4C đang tiến hành và các Diễn đàn 4C quốc gia; - nhận các báo cáo về tình hình áp dung từ các Diễn đàn 4C để học hỏi và đưa ra thêm nhiều điều về ảnh hưởng của việc áp dụng nguyên tắc. - mời các chuyên gia và nhà nghiên cứu để tư vấn thêm về các chủ đề cụ thể; - cung cấp các đề xuất về kỹ thuật và thông tin để đưa vào Cơ sở hỗ trợ 4C; - Xem lại chiến lược của hợp phần hỗ trợ của Hiệp hội xét về phạm vi và khả năng áp dụng kỹ thuật của các dây chuyền 4C trong hệ thống vận hành và điều khiển của 4C và đưa ra đề xuất; - hướng dẫn quy trình đánh giá các hoạt động và dự án liên quan đến 4C; - Hỗ trợ Ban Thư ký 4C, các Diễn đàn 4C và thành viên 4C xác định những chỗ trống trong việc áp dụng các phương thức bền vững theo khái niệm 4C và ma trận nguyên tắc. - Giúp nâng cao các biện pháp xây dựng năng lực và các hoạt động đào tạo ở những vùng đó để hỗ trợ nông dân tuân thủ Ma trận nguyên tắc 4C; - Xác định các khoảng trống cho các hoạt động nghiên cứu để phát triển hơn nữa phương thức 4C và sản xuất cà phê bền vững trên cấp độ quốc gia và quốc tế nói chung. Văn bản 4C_01 1_TOR_Uỷ ban kỹ thuật_v1.0_en3 20/10/2006
  4. Nguyên tắc chung cho cộng đồng cà phê - hướng dẫn xây dựng các công cụ/ dịch vụ mới nếu có yêu cầu từ phía các thành viên 4C và hay Hội đồng; - Rà soát lại chiến lược đối tác với các tổ chức khác trong việc áp dụng các phương thức bền vững theo khái niệm 4C từ quan điểm kỹ thuật, đặc biệt chú trọng kết hợp các công cụ và dịch vụ hiện thời trong việc áp dụng 4C; - Hướng dẫn và đề xuất phát triển đào tạo mới và các mô đun phát triển kỹ năng để giúp áp dụng các phương thức bền vững. Văn bản 4C_01 1_TOR_Uỷ ban kỹ thuật_v1.0_en 4 20/10/2006

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản