intTypePromotion=1
ADSENSE

Dinh dưỡng và thức ăn cá da trơn

Chia sẻ: Phan Thien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

63
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cá da trơn Mỹ với thức ăn dưới 32% protein lượng cho ăn phải cho ăn tối đa để đạt tăng trưởng tối đa. Những điểm không thuận lợi của việc cho ăn tối đa. Khó khăn trong việc xác định chính xác lượng cho ăn/

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Dinh dưỡng và thức ăn cá da trơn

 1. DINH DÖÔÕNG VAØ THÖÙC AÊN CAÙ DINH DA TRÔN DA Nhu caàu dinh döôõng Saûn xuaát thöùc aên cho caù Nhu da trôn - Protein vaø amino acid -Ñaïm ñoäng vaät ng -Lipid vaø caùc acid beùo -Ñaïm thöïc vaät thieát yeáu thie -Daàu môõ - Carbohydrates -Caùc phuï gia - Khoaùng -Coâng thöùc maãu maã - Vitamin
 2. CATFISHES (CAÙ DA TRÔN) CATFISHES Caù da trôn (catfish) hoï SILURIFORMES vôùi nhieàu gioáng. Nhöõng gioáng coù giaù trò kinh teá: Ictaluridae : Channel catfish ( Ictalurus punctatus), ñöôïc nuoâi chuû yeáu taïi Nam Myõ (USA) Clariidae: goàm Treâ phi (Clarias gariepinus) nuoâi taïi ÑNA, Chaâu Phi; caù treâ traéng (Clarias macrocephalus) nuoâi taïi Thaùi Lan vaø treâ (Clarias batrachus) Siluridae : European catfish (Silurus glanis) Pangasiidae taïi VN, Thaùi Lan ?
 3. Taäp Tính Dinh Döôõng Cuûa Caù Trôn Ta Laø loaøi aên taïp thieân veà ñoäng vaät, nhöng chuùng aên caû La ng t, ng thöïc vaät khi nuoâi trong ao, hoà. Thöùc aên chuû yeáu trong töï nhieân cuûa caù höông vaø caù Th gioáng : coân truøng coù kích thöôùc vöøa côõ mieäng, ñoäng ng ng vaät thaân meàm( nhuyeãn theå ) caù nhoû, muøn baõ. va m( baõ Khi caù tröôûng thaønh thöùc aên chuû yeáu laø thöïc vaät. Khi ng nh t.
 4. Nhu Caàu Protein Cuûa Caù ôû Caùc Nhu Protein Cu Giai Ñoaïn Caù boät Caùc yeáu toá aûnh höôûng nh - Caù trôn Myõ: 40-50% nhu caàu protein: nhu - Caù treâ: 30-35% Kích côõ caù Caù gioáng: ng: Thaønh phaàn Amino Tha nh - Caù trôn Myõ: 35-40% acid - Caù treâ: 30-50% Caân baèng naêng Caâ ng - Caù voà ñoám: 35% m: löôïng ng Caù ñang taêng tröôûng ng Tæ leä cho aên cho - Caù trôn Myõ: 24-32% - Caù treâ: 30-40% - Caù tra, basa: 18-30%
 5. Caân Baèng Naêng Löôïng Caâ ng ng Naêng löôïng laáy vaøo vöôït möùc daãn ñeán vieäc tích tuï Naê ng môõ ôû buïng caù ng Protein vöôït möùc coù nghóa laø löôïng protein dö ñöôïc Protein ng protein cho duøng naêng löôïng. Caù seõ baøi tieát löôïng nitrogen ng ng Ca ng nitrogen cao. Deã oâ nhieãm moâi tröôøng nuoâi cao Deã ng Naêng löôïng toái öu: 2750-3080 kcal/kg (naêng löôïng Naê ng ng tieâu hoùa) Tæ leä toái öu naêng löôïng/Protein ng • Caù trôn myõ: 9.6 kcal DE/g • Caù tra, basa: 13 kcal DE/g
 6. Tæ Leä Cho AÊn Caù trôn myõ Ca • Vôùi thöùc aên döôùi 32% Protein löôïng cho aên phaûi cho aên toái 32% ng ña ñeå ñaït taêng tröôûng toái ña ng • Nhöõng ñieåm khoâng thuaän lôïi cuûa vieäc cho aên toái ña Khoù khaên trong vieäc xaùc ñònh chính xaùc löôïng cho aên Kho ng Laõng phí khi cho aên Laõ Nhöõng nghieân cöùu gaàn ñaây cho thaáy raèng thöùc aên toát Nh ng nhaát cuûa thò tröôøng söû duïng möùc protein laø 32% vaø ng ng protein la 32% va naêng löôïng tieâu hoùa laø 3080 kcal: vaø möùc cho aên ng 3080 va 87.7% laø möùc thoûa maõn nhu caàu cuûa caù (Cho & Lovell, 87.7% la Lovell, 2002). 2002).
 7. NHU CAÀU CAÙC AMINO ACID NHU AMINO THIEÁT YEÁU THIE Amino Acid (%Protein) Channel catfish African Catfish (Caù Trôn Myõ) (Caù Treâ Phi) Arginine 4.3 4.5 Histidine 1.5 2.2 Isoleucine 2.6 3.0 Leucine 3.5 5.2 Lysine 5.1 5.7 Methionine+Cystine 2.3 3.3 Phenylanine+Tyrosine 5.0 5.3 Threonine 2.0 3.2 Trytophan 0.5 0.8 Valine 3.0 3.5
 8. Lipids (Chaát beùo) Lipids o) Cung caáp caùc acid beùo thieát yeáu: Cung u: - Acid Linolenic laø acid beùo thieát yeáu caàn cung caáp duy duy nhaát nha - Nhu caàu caàn thieát boå sung laø 1% lipids; coù theå cung caáp töø caùc nguoàn nguyeân lieäu nhö daàu caù, daàu ñaäu naønh. Naêng löôïng Naê ng - Naêng löôïng dö ñöôïc tích tröõ döôùi daïng môõ ng ng - Möùc lipids tieâu bieåu: ôû caù trôn 4-6%; trong thöùc aên cô u: aê baûn thöôøng söû duïng boå sung 2% lipids daïng daàu/môõ ba ng ng ng u/môõ - Caù treâ haáp thu haøm löôïng lipids toát hôn vôùi möùc lipids ng lipids cao hôn (8%) cao
 9. Carbohydrates Carbohydrates Töông töï nhau haàu heát caùc loaøi caù, caù trôn thöôøng söû duïng ng tinh boät vaø dextrin toát hôn ñöôøng (glucose) tinh hôn ñö ng Nguõ coác coù haøm löôïng Carbohydrates cao vaø caùc phuï Nguõ ng phaåm cuûa nguõ coác ñaõ ñöôïc söû duïng trong khaåu phaàn aên aõ ñö ng aê cuûa caù trôn. Möùc carbohydrates, chuû yeáu tinh boät, tieâu bieåu cu t, trong thöùc aên cuûa caù trôn töø 25-35%. trong Söï söû duïng tinh boät khaùc nhau trong caùc loaøi caù tra, basa ng tra, (L.T.Hung vaø ctv, 2002). (L.T.Hung ctv, • - Caù Basa söû duïng Carbohydrates (tinh boät) nhieàu hôn ng t) hôn caù tra. ca tra. • - Haøm löôïng Carbohydrates (tinh boät) ñöôïc xaùc ñònh ng ñö ònh trong khaåu phaàn aên cuûa caù Basa laø 40% trong khi caù tra trong tra laø 20%. la
 10. Mineral (Khoaùng) Mineral ng) Calcium Calcium Khoaùng Nhu caàu Khoâng caàn thieát boå sung Calcium sung Calcium 0.45%* vaøo thöùc aên tröø khi caù ñöôïc nuoâi va nuoâ Phosphorus 0.40% trong moâi tröôøng coù nöôùc meàm. trong ng m. Magnesium 0.04% Phosphorus Phosphorus Potassium 0.26% Caù trôn coù nhu caàu Phosphorus Phosphorus 0,4%. Dicalcium phosphate laø nguoàn P Dicalcium Zinc (Keõm) 20.00 ppm boå sung vaøo thöùc aên. bo Selenium 0.25 ppm Caù treâ Chaâu Phi khoâng coù nhu caàu Ca Manganese 2.40 ppm boå sung muoái khoaùng trong thöùc ng Iron (Saét) 20.00 ppm aên coù thaønh phaàn cô baûn laø boät nh caù. Copper (Ñoàng) 4.80 ppm
 11. Vitamin Nhu caàu Vitamin Vitamin Vitamin A 2200.0 IU/kg Vitamin D 1100.0 IU/kg Haàu heát nhu caàu vitamin ñaõ Ha aõ Vitamin E 30.0 ppm ñöôïc ñöa vaøo trong khaåu ñö ñö Vitamin K 4.4 ppm phaàn aên cuûa caù trôn myõ. pha Thiamin 2.5 ppm Riboflavin 6.0 ppm Caù trôn ñöôïc nuoâi trong ao Ca nuoâ Pyridoxine 5.0 ppm chuùng tìm ñöôïc moät vaøi chu ng ñö Pantothenic 15.0 ppm vitamin trong thöùc aên töï vitamin acid nhieân. Trong thöùc aên ñeå cung aê cung Niacin None ppm caáp moät phaàn nhu caàu ca Biotin None ppm vitamin. vitamin. Folic acid 2.2 ppm B12 0.01 ppm Choline None ppm Nhu caàu boå sung vitamin laø Nhu Inositol None ppm töông ñoái thaáp. ông p. Vitamin C 50.0 ppm
 12. CAÙC THÖÏC LIEÄU (NGUYEÂN LIEÄU) PHOÁI CHEÁ CA U) THÖÙC AÊN CHO CAÙ TRÔN MYÕ Fish Feed
 13. Caùc thaønh phaàn nguyeân lieäu chính Ca nh nh trong thöùc aên caù trôn Myõ trong trôn Nguõ coác: baép, caùm, taám Nguõ c: p, m, 2% 8% Phuï phaåm nguõ coác: nhöõng thaønh Phu c: phaàn khaùc cuûa baép, luùa mì. pha p, Baõ daàu: baõ ñaäu naønh, baõ haït boâng Baõ u: nh, boâ 48% vaûi. va i. Protein ñoäng vaät: boät xöông thòt, Protein ng t: ông 42% boät maùu, boät caù. bo u, Chaát beùo/daàu: môõ gia caàm, daàu caù Cha o/da u: m, Nguõ coác & phuï phaåm nguõ coác Baõ daàu trôn, daàu caù moài. i. Ñaïm ñoäng vaät Saûn phaåm khaùc
 14. Ñaïm Ñoäng Vaät (Protein Ñoäng Vaät) ng (Protein ng t) Boät caù: coù caàn boå sung khoâng ? Bo • - Khoâng caàn thieát trong khaåu phaàn aên cuûa caù trôn • - Caùc nhaø maùy cheá bieán thöùc aên caù trôn cuûa Myõ Myõ chæ söû duïng 4-8% boät caù cho thöùc aên gioáng vaø ch ng ng khi caù deã bò stress. Ñaïm ñoäng vaät khaùc coù caàn thieát khoâng ? ng khoâ -Coâng thöùc thöùc aên cuûa caù trôn coù leõ khoâng caàn cung caáp moät vaøi ñaïm ñoäng vaät khaùc mieãn laø cung ng coù boå sung moät vaøi amino acid toång hôïp. ng p.
 15. Protein ñoäng vaät ng Boät caù: thaønh phaàn toát nhaát, nhöng ñaét tieàn Haøm löôïng ñaïm tieâu bieåu trong boät caù laø 50-55%. Boät xöông thòt: coù haøm löôïng ñaïm 50-55%. Thieáu thaønh phaàn lysine. nh lysine. Söï pha troän giöõa boät xöông thòt vaø boät maùu laøm cho thaønh phaàn caân nh caâ baèng hôn. ba Tro laø yeáu toá giôùi haïn quan troïng. Söû duïng toái ña laø 15%. Tro ng. ng Boät maùu: Bo u: Boät maùu gia suùc saáy khoâ. Haøm löôïng ñaïm 80-85%. Söï pha troän giöõa boät maùu vaø boät xöông thòt laøm cho thaønh phaàn caân baèng hôn. gi nh Söû duïng toái ña laø 5%. ng Boät loâng vuõ: laø saûn phaåm thuûy phaân loâng vuõ (gaø, vòt) döôùi aùp suaát Bo cao. Haøm löôïng ñaïm 85%, nhöng chaát löôïng ñaïm khoâng toát. Söû duïng toái Ha t. ng ña laø 5%. Pheá phaåm caùc loø moå: haøm löôïng ñaïm 55-60%. Coù theå söû duïng vaø Phe ng coù giaù trò cao cung caáp ñaïm khaù phong phuù. Söû duïng toái ña laø 15%. ng 15%.
 16. Ñaïm Thöïc Vaät Baùnh daàu ñaäu naønh: laø nguoàn ñaïm toát. Ba nh nh: Baùnh daàu ñaäu khöû voû (ñaïm 48%) laø toát nhaát, nhöng ñaïm voû ñaäu (ñaïm 44%) cuõng Ba nh t, ng 44%) coù theå chaáp nhaän ñöôïc. Möùc ñoä coù theå söû duïng ñöôïc treân 60%, nhöng söû duïng co ñ ö c. ñö treân möùc 40% phaûi boå sung theâm Lysine. treâ Baùnh daàu ñaäu phoäng: haøm löôïng ñaïm 45-48% Ba nh ng: Baùnh daàu deã bò naám. Lysine laø yeáu toá giôùi haïn. Möùc ñeà nghò söû duïng toái ña laø nh m. n. ng 20%. Baùnh daàu haït boâng vaûi: haøm löôïng ñaïm 36-40%. Ba nh i: Yeáu toá khaùng dinh döôõng nhö laø söï hieän dieän cuûa gossypol töï do, nhöng chuùng ôû ng ng möùc ñoä khoâng ñoäc. Möùc ñeà nghò söû duïng toái ña laø 25%. khoâ c. ng 25%. Baùnh daàu hoa höôùng döông: haøm löôïng ñaïm 44%, Ba nh ng 44%, Löôïng chaát xô cao (13%). Möùc ñeà nghò söû duïng toái ña laø 20%. ng ng Baùnh daàu haït caûi daàu: haøm löôïng Protein 35-39% Ba nh u: ng Löôïng chaát xô cao (13%). Cuõng coù haøm löôïng ñoäc toá cao (acid erucic vaø ng glucosinolates). glucosinolates). Nhöõng gioáng môùi troàng möùc ñoäc toá thaáp coù theá söû duïng ñöôïc ngay (e.g. Canola). Nh ng ng ñö ngay Baùnh daàu haït caûi daàu neân söû duïng thaáp hôn 5% vaø Baùnh daàu Calona neân söû duïng Ba nh ng nh thaáp hôn 10%. tha
 17. Môõ/Daàu Môõ Nhu caàu cho aên cuûa caù trôn chæ caàn boå sung 1.5-2% löôïng lipids Nhu ng Caùc daàu môõ duøng trong thöùc aên caù trôn Ca ng Daàu caù bieån Da giaøu caùc acid beùo thieát yeáu PUFA &HUFA Daàu caù trôn Da giaøu PUFA Môõ gia caàm Môõ giaøu acid linoleic; moät vaøi acid linolenic cuõng hieän dieän Daàu thöïc vaät Da tröø daàu haït lanh, haàu heát daàu thöïc vaät ñeàu ít acid linolenic. Môõ lôïn Môõ chæ neân duøng nhö laø nguoàn naêng löôïng khoâng coù giaù trò cung caáp ch ng ng PUFA VAØ HUFA. PUFA HUFA.
 18. Nguõ Coác & Caùc Phuï Phaåm Nguõ Coác Nguõ Nguõ coác – baép (ngoâ), caây luùa mieán, gaïo vaø luùa mì Nguõ n, ñaõ ñöôïc söû duïng trong thöùc aên cuûa caù trôn vôùi haøm aõ ñö ng löôïng cao. Nhöng, nguõ coác nguyeân chaát thì raát ñaét. ng Nguõ coác vôõ vaø vuïn thì reû hôn vaø ñöôïc söû duïng Nguõ nhieàu, maëc duø vaäy chaát löôïng vaãn laø ñieàu quan nhie u, ng quan troïng cô baûn (naám ñoäc, söï nhieãm baån) tro ng c, Phuï phaåm nguõ coác – nhieàu loaïi phuï phaåm nguõ coác Phu cuõng coù chaát löôïng cao. Phaàn lôùn yeáu toá giôùi haïn laø ng thöôøng coù haøm löôïng chaát xô cao. ng ng
 19. Phuï Phaåm Nguõ Coác Phu Loaïi luùa mì trung bình Loa nh Loaïi phuï phaåm cuûa luùa mì nghieàn. Coù theå söû Loa n. duïng treân 25% ng Caùm gaïo Ca Söï giôùi haïn trong vieäc söû duïng caùm gaïo laø haøm ng löôïng chaát xô vaø chaát beùo cao. Khöû daàu trong ng trong caùm gaïo laø thích hôïp hôn. Möùc söû duïng coù theå ca ng treân 35%. Boät saén (boät khoai mì) Bo Thaân cuû, khoâng coù phuï phaåm. Boät saén laø nguoàn m. tinh boät raát toát. Neân naáu chính tröôùc khi cho aên. tinh t.
 20. Ñoä Tieâu Hoùa Caùc Chaát Dinh Döôõng Trong ôõ Khaåu Phaàn Cuûa Caù Da Trôn Kha Heä soá tieâu hoùa dinh döôõng (%) Nguyeân lieäu Ñaïm Beùo Naêng löôïng Lysine Methionine Boät caù 87 97 89 82.5 80.8 Boät xöông 75 79 77 81.6 76.4 Boät maùu 74 Boät loâng vuõ 74 83 67 Boät ñaäu naønh (44%) 77 81 56 Boät ñaäu naønh (48%) 85 72 90.9 80.4 Boät haït boâng vaûi 82 81 68 66.2 72.5 Boät laïc (ñaäu phuïng) 80 76 85.9 84.8 Baép, nguõ coác 78.5 69.1 61.7 Luùa mì, nguõ coác 88 96 62 Phuï phaåm luùa mì 85 85.9 76.7 Caùm gaïo 73 50 66.2 72.5
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=63

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2