đồ án công nghệ chế tạo máy, chương 9

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
132
lượt xem
63
download

đồ án công nghệ chế tạo máy, chương 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thước cặp du xích 0,02 -Dùng các chi tiết chuẩn -Dùng banme đo trong Với những dụng cụ trên có thể kiểm tra sai số một cách hiệu quả. +Kiểm tra vị trí tương quan: +Kiểm độ vuông góc: -Sử dụng trục có độ côn nhất định -Quay chi tiết quanh trục từ đó ta kiểm tra được sai số. +Kiểm tra độ song song: -Độ không song song được kiểm tra bằng đồ gá chuyên dùng như hình vẽ +Nhận xét cải tiến một số chỉ tiêu của đồ gá -Trong nguyên công trên có thể vít vặn ra vào liên tục gây...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án công nghệ chế tạo máy, chương 9

  1. Chương 9: BIEÄN PHAÙP KIEÅM TRA SAI SOÁ +Kieåm tra sai soá: -Thöôùc caëp du xích 0,02 -Duøng caùc chi tieát chuaån -Duøng banme ño trong Vôùi nhöõng duïng cuï treân coù theå kieåm tra sai soá moät caùch hieäu quaû. +Kieåm tra vò trí töông quan: +Kieåm ñoä vuoâng goùc: -Söû duïng truïc coù ñoä coân nhaát ñònh -Quay chi tieát quanh truïc töø ñoù ta kieåm tra ñöôïc sai soá.
  2. +Kieåm tra ñoä song song: A-A A A -Ñoä khoâng song song ñöôïc kieåm tra baèng ñoà gaù chuyeân duøng nhö hình veõ +Nhaän xeùt caûi tieán moät soá chæ tieâu cuûa ñoà gaù:
  3. 16±0,035 RZ20 30±0,042 RZ20 16±0,035 -Trong nguyeân coâng treân coù theå vít vaën ra vaøo lieân tuïc gaây moøn choát beân döôùi ,choát beân döôùi laép coù ñoä doâi neân vieäc thay theá khoù khaên ..caûi tieán
  4. 16±0,035 RZ20 30±0,042 RZ20 18±0,035 -Tuy nhieân ôû nguyeân coâng treân vaãn coøn moät dieåm laø sai soá chuaån khi ñònh vò ,ta coù theå duøng truïc gaù bung hay truïc gaù ñaøn hoài ,khoâng coøn sai soá chuaån nhöng khi ñoù naûy sinh vaán ñeà cöùng vöõng.
  5. LÔØI KEÁT “QUI TRÌNH COÂNG NGHEÄ GIA COÂNG CHI TIEÁT CAØNG” ñaõ ñöôïcthieát laäp goàm coù 9 nguyeân coâng cuøng vôùi trình töï caùc böôùc coâng ngheä ôû töøng nguyeân coâng. QTCN naøy coù nhöôïc ñieåm laø khoâng taän duïng caùc trang thieát bò hieän ñaïi coù daây chuyeàn töï ñoäng hoùa. Tuy vaäy buø laïi, QTCN ñöôïc thieát laäp ñôn giaûn, deã daøng söû duïng, thôøi gian gia coâng nhoû, baäc thôï khoâng cao, ñaûm baûo ñöôïc chæ tieâu veà kinh teá. Trong thôøi gian laøm ñoà aùn vöøa qua , nhoùm chuùng em ñöôïc söï höôùng daãn taän tình cuûa thaày HUYØNH NGOÏC HIEÄP vaø quyù thaày coâ khoa cô khí,ban giaûng daïy thöïc haønh.Töø ñoù chuùng em ñaõ toång hôïp ñöôïc nhieàu kieán thöùc höõu ích cuûa moân chi tieát maùy ,moân coâng ngheä cheá taïo maùy vaø tính toaùn söùc beàn cuûa vaät lieäu …ñeå vaän duïng vaøo ñoà aùn naøy. Tuy nhieân, vôùi kieán thöùc haïn heïp do ñoù nhöõng soá lieäu maø chuùng em ñöa ra vaø tính toaùn thieát keá chæ môùi ôû goác doä söû duïng taøi lieäu, soå tay neân coøn gaëp nhieàu ñieàu sai soùt .Vieäc phoái hôïp giöõa caùc thaønh vieân trong nhoùm chöa ñöôïc thoáng nhaát neân coøn nhieàu thieáu soùt trong vieäc tính toaùn cuõng nhö tra cöùu soá lieäu .Chuùng em mong thaày coâ höôùng daãn chæ baûo theâm ñeå chuùng em ñöôïc cuõng coá kieán thöùc töø ñoù ruùt kinh nghieäm cho caùc ñoà aùn ,luaän vaên sau naøy. Qua ñoà aùn naøy chuùng em ruùt ra ñöôïc nhieàu kinh nghieäm vaø ñaëc bieät thaáy ñöôïc taàm quan troïng vaø khoù khaên cuûa ngöôøi kyõ sö khi thieát keá trang thieát bò ,caùc ñoà
  6. gaù ,löïa choïn maùy moùc vaø duïng cuï caét, caùc loaïi maùy moùc … Tuy nhieân toaøn boä coâng vieäc thieát keá ñoà aùn ñöôïc thöïc hieän trong thôøi gian khaù ngaén, laïi thieáu kinh nghieäm, taøi lieäu tra cöùu. Do ñoù,ñoà aùn naøyhaún coøn nhieàu sai soùt. Raát mong thaày coâ cho em yù kieán boå sung ñeå naâng cao kieán thöùc vaø ñeå quy trình coâng ngheä ñöôïc hoaøn thieän hôn, goùp phaàn naâng cao chaát löôïng saûn phaåm, taêng naêng suaát, haï giaù thaønh saûn phaåm gia coâng vaø ñaùp öùng nhu caàu söû duïng toát hôn. Cuoái cuøng chuùng em xin chaân thaønh caûm ôn quyù thaày coâ khoa cô khí, ñaëc bieät laø thaày HUYØNH NGOÏC HIEÄP ñaõ taän tình giuùp ñôõ , höôùng daãn vaø boû nhieàu thieàu gian giuùp ñôõ chuùng em hoaøn thaønh taäp ñoà aùn naøy. Nhoùm thieát keá Nguyeãn Phaïm Xuaân Aùnh 20200097 Traàn Minh Caàu 20200189 Nguyeãn Töù Ñieàn Phuùc Chaâu 20200206

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản