đồ án công nghệ chế tạo máy - giá dẫn hướng, chương 10

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
157
lượt xem
55
download

đồ án công nghệ chế tạo máy - giá dẫn hướng, chương 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dụng cụ cắt: + Mũi khoan ruột gà đuôi trụ thép gió P18 d = 14,8 mm, L = 111 mm, l = 56 mm Chu kì bền T = 60 phút + Mũi doa thép gió đuôi trụ d = 15 mm, L = 100mm, l = 52 mm Dung dịch trơn nguội: Emunxin. Dụng cụ kiểm tra: Thước cặp cấp chính xác 2% Chiều sâu cắt : + Khoan: t1 = 7,4 mm + Doa: t2 = 0,1 mm Lượng chạy dao : + Khoan: Sv1 = 0,35 mm/vòng (TL[2], bảng 5-25 trang 21) + Doa: Sv2 = 1,9 mm/vòng (TL[2], bảng 5-112 trang 104)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án công nghệ chế tạo máy - giá dẫn hướng, chương 10

  1. Chương 10: Maùy gia coâng- Maùy khoan caàn 2H55 Duïng cuï caét: + Muõi khoan ruoät gaø ñuoâi truï theùp gioù P18 d = 14,8 mm, L = 111 mm, l = 56 mm Chu kì beàn T = 60 phuùt + Muõi doa theùp gioù ñuoâi truï d = 15 mm, L = 100mm, l = 52 mm Dung dòch trôn nguoäi: Emunxin. Duïng cuï kieåm tra: Thöôùc caëp caáp chính xaùc 2% Chieàu saâu caét : + Khoan: t1 = 7,4 mm + Doa: t2 = 0,1 mm Löôïng chaïy dao : + Khoan: Sv1 = 0,35 mm/voøng (TL[2], baûng 5-25 trang 21) + Doa: Sv2 = 1,9 mm/voøng (TL[2], baûng 5-112 trang 104)
  2. Löôïng chaïy dao choïn theo maùy: + Khoan: Sv1 = 0,056 . 1,415 = 0,31 mm/voøng + Doa: Sv2 = 0,056 . 1,4110 = 1,74 mm/voøng Vaän toác caét tra baûng: + Khoan: V1 = 33,5 m/ph (TL[2], baûng 5-90 trang 86) + Doa: V2 = 7,7 m/ph (TL[2], baûng 5-114 trang 106) Soá voøng quay cuûa truïc chính theo tính toaùn: 1000  V1 1000  33,5 + Khoan: nt1 =  = 721 voøng/ph  .d 3,14  14,8 1000  V2 1000  7,7 + Doa: nt2 =  = 163 voøng/ph  .d 3,14  15 Choïn theo maùy khoan 2H55 ntt1 = 20 .1,2615 = 641 voøng/ph ntt2 = 20 .1,269 = 160 voøng/ph Tính laïi vaän toác theo soá voøng quay ñaõ choïn ntt1. .d 641 3,14  14,8 Vtt1 =  = 29,79 m/ph 1000 1000 ntt 2 . .d 160  3,14  15 Vtt2 =  = 7,536 m/ph 1000 1000 Tính thôøi gian cô baûn :
  3. l.i 44 T1 =  = 0,22 phuùt n1  Sv1 641  0,31 l.i 44 T2 =  = 0,158 phuùt n2  Sv 2 160  1,74 5. Nguyeân coâng 7: Phay maët phaúng 7 vaø 9 Maùy gia coâng: Maùy phay ngang 6H82 Duïng cuï caét: + Dao phay ñóa ba maët raêng theùp gioù P18 D = 110 mm, d= 32 mm, Z = 14 raêng + Chu kì beàn T = 150 phuùt Dung dòch trôn nguoäi: Emunxin. Duïng cuï kieåm tra: Thöôùc caëp caáp chính xaùc 2% Chieàu saâu caét : t = 7,65 mm Löôïng chaïy dao tra baûng : S = 0,1 mm/raêng (TL[2], baûng 5-172 trang 155)  Sv = Sz . Z = 0,1 . 14 = 1,4 mm/voøng Vaän toác caét tra baûng: V = 36,5 m/ph (TL[2], baûng 5-172 trang 155) Vaän toác caét tính toaùn: Töø baûng 5-134, TL[2] trang 121; ta coù:
  4. _ Heä soá ñieàu chænh phuï thuoäc vaøo ñoä cöùng cuûa gang: k1 = 1 _ Heä soá ñieàu chænh phuï thuoäc vaøo beà maët gia coâng: k2 = 0,75 _ Heä soá ñieàu chænh phuï thuoäc vaøo chu kyø beàn cuûa dao: k3 = 1 _ Heä soá ñieàu chænh phuï thuoäc vaøo daïng gia coâng:  Gia coâng thoâ: k4 = 1 Suy ra: Vt = V . k1 . k2 . k3 . k4 = 36,5 . 0,75 . 1 . 1 = 27,375 m/ph Soá voøng quay truïc chính tính toaùn : nt = 1000  Vt 1000  27,375  = 79 voøng/ph  .D 3,14  110 Choïn soá voøng quay theo maùy phay 6H82 ntt = 30 .1,264 = 76 voøng/ph Tính laïi vaän toác theo soá voøng quay ñaõ choïn ntt . .D 76  3,14  110 Vtt =  = 23,864 m/ph 1000 1000 Löôïng chaïy dao phuùt tính toaùn: Sph = Sv . ntt = 1,4 . 76 = 106,4 mm/ph Choïn löôïng chaïy dao phuùt theo maùy phay 6H82 Sph = 23,5 . 1,266 = 94 mm/ph
  5. Tính thôøi gian cô baûn : l.i 24 T=  = 0,255 phuùt S ph 94 6. Nguyeân coâng 8: Khoan maët 8 (taïo loå  15)ˆ Maùy gia coâng: Maùy khoan caàn 2H55 Duïng cuï caét: + Muõi khoan ruoät gaø ñuoâi truï theùp gioù P18 d = 15 mm, L = 111 mm, l = 56 mm Chu kì beàn T = 60 phuùt Dung dòch trôn nguoäi: Emunxin. Duïng cuï kieåm tra: Thöôùc caëp caáp chính xaùc 2% Chieàu saâu caét : t = 7,5 mm Löôïng chaïy dao: Sv = 0,35 mm/voøng (TL[2], baûng 5-25 trang 21) Löôïng chaïy dao choïn theo maùy: Sv = 0,056 . 1,415 = 0,31 mm/voøng Vaän toác caét: V = 33,5 m/ph (TL[2], baûng 5-90 trang 86) 1000  V1 1000  33,5 Soá voøng quay: n =  = 721 voøng/ph  .d 3,14  14,8 Choïn theo maùy khoan 2H55 n = 20 .1,2615 = 641 voøng/ph
  6. Tính laïi vaän toác theo soá voøng quay ñaõ choïn n. .d 641 3,14  15 V=  = 30,19 m/ph 1000 1000 Tính thôøi gian cô baûn : l.i 20 T1 =  = 0,1 phuùt n  Sv 641  0,31

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản