đồ án công nghệ chế tạo máy - giá dẫn hướng, chương 11

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
164
lượt xem
63
download

đồ án công nghệ chế tạo máy - giá dẫn hướng, chương 11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Máy phay ngang 6H82 Dụng cụ cắt: + Dao phay cắt rãnh bằng thép gió P18 (TL[2], bảng 5-184 trang 167) D = 150 mm, B= 3 mm d = 32 mm, Z = 60 răng + Chu kì bền T = 180 phút Dung dịch trơn nguội: Emunxin. Dụng cụ kiểm tra: Thước cặp cấp chính xác 2% Chiều sâu cắt : t = 3 mm Lượng chạy dao tra bảng: S = 0,01 mm/răng (TL[2], bảng 5-184 trang 167) Sv = Sz . Z = 0,01 . 60 = 0,6 mm/vòng Vận tốc cắt tra bảng: V...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án công nghệ chế tạo máy - giá dẫn hướng, chương 11

  1. Chương 11: Nguyeân coâng 9: Phay caét raõnh 10 Maùy gia coâng: Maùy phay ngang 6H82 Duïng cuï caét: + Dao phay caét raõnh baèng theùp gioù P18 (TL[2], baûng 5-184 trang 167) D = 150 mm, B= 3 mm d = 32 mm, Z = 60 raêng + Chu kì beàn T = 180 phuùt Dung dòch trôn nguoäi: Emunxin. Duïng cuï kieåm tra: Thöôùc caëp caáp chính xaùc 2% Chieàu saâu caét : t = 3 mm Löôïng chaïy dao tra baûng: S = 0,01 mm/raêng (TL[2], baûng 5-184 trang 167)  Sv = Sz . Z = 0,01 . 60 = 0,6 mm/voøng Vaän toác caét tra baûng: V = 23 m/ph (TL[2], baûng 5-184 trang 167) Vaän toác caét tính toaùn:
  2. Töø baûng 5-134, TL[2] trang 121; ta coù: _ Heä soá ñieàu chænh phuï thuoäc vaøo ñoä cöùng cuûa gang: k1 = 1 _ Heä soá ñieàu chænh phuï thuoäc vaøo beà maët gia coâng: k2 = 0,75 _ Heä soá ñieàu chænh phuï thuoäc vaøo chu kyø beàn cuûa dao: k3 = 1 _ Heä soá ñieàu chænh phuï thuoäc vaøo daïng gia coâng:  Gia coâng thoâ: k4 = 1 Suy ra: Vt = V . k1 . k2 . k3 . k4 = 23 . 0,75 . 1 . 1 = 17,25 m/ph 1000  Vt 1000  17, 25 Soá voøng quay tính toaùn: nt =  = 37  .D 3,14  150 voøng/ph Choïn soá voøng quay theo maùy phay 6H82 ntt = 30 .1,261 = 38 voøng/ph Tính laïi vaän toác theo soá voøng quay ñaõ choïn ntt . .D 38  3,14  150 Vtt =  = 17,9 m/ph 1000 1000 Löôïng chaïy dao phuùt: Sph = Sv . ntt = 0,6 . 38 = 22,8 mm/ph Choïn löôïng chaïy dao phuùt theo maùy phay 6H82
  3. Sph = 23,5 mm/ph Tính thôøi gian cô baûn : l.i 80 T1 =  = 3,4 phuùt S ph 23,5
  4. THIEÁT KEÁ ÑOÀ GAÙ COÂNG NGHEÄ 8.1 Nhieäm vuï thieát keá ñoà gaù: Vaán ñeà ñöôïc chuù yù khi thieát keá ñoà gaù laø naêng suaát, chaát löôïng vaø giaù thaønh gia coâng: +Ñoà gaù phaûi ñaûm baûo sao cho quaù trình ñònh vò vaø keïp chaët nhanh choùng, ñaûm baûo thôøi gian gia coâng laø ngaén nhaát. + Ñoà gaù phaûi goùp phaàn ñaûm baûo ñoä chính xaùc gia coâng. + Giaù thaønh ñoà gaù phaûi reû, keát caáu ñôn giaûn deã cheá taïo vaø laép raùp, vaät lieäu phaûi deã kieám, deã thay theá, söû duïng phaûi deã daøng thuaän tieän. Ñoà gaù ñöôïc choïn laø ñoà gaù cho nguyeân coâng 6: khoan, doa maët 3. 8.2 Noäi dung coâng vieäc khi thieát keá 1.Tính toaùn sai soá cheá taïo cho pheùp cuûa ñoà gaù khoan Sai soá gaù ñaët ñöôïc tính theo coâng thöùc sau:  gd   c   k   ct   m   dc Sai soá cheá taïo cho pheùp cuûa ñoà gaù [ct]
  5. [ct] = ( gd ) 2  ( c2   k2   m   dc ) 2 2  Vôùi : k: sai soá keïp k = C.Q n .cos  C: heä soá ñaëc tröng cho ñieàu kieän tieáp xuùc Q: Löïc taùc duïng : goùc giöõa phöông kích thöùôc gia coâng vaø phöông bieán daïng lôùn nhaát.  k  C.Q n .cos 900  0 c: sai soá chuaån Choïn kieåu laép gheùp giöõa chi tieát vaø choát truï daøi laø: H8  51 h6  ES=46, EI=0, es=0, ei=-19 Ñoä hôû lôùn nhaát: Smax  Dmax  d min  (51  0,046)  (51  0,019)  0,065mm  65 m  c= Smax  65 m m - sai soá moøn do ñoà gaù bò moøn gaây ra m =  . N  =0.1 (T59 [4]) N=10000 soá löôïng chi tieát gia coâng treân ñoà gaù
  6. => m = 0,1. 10000 =10 m + dc: sai soá ñieàu chænh laø sai soá sinh ra trong quaù trình laép raùp vaø ñieàu chænh ñoà gaù. Sai soá ñieàu chænh phuï thuoäc vaøo khaû naêng ñieàu chænh vaø duïng cuï ñöôïc duøng ñeå ñieàu chænh khi laép raùp dc =5-10 m (thöïc teá ) => choïn dc =5m + gd - sai soá gaù ñaët gd= 1  Vôùi  : dung sai kích thöôùc cuûa chi tieát caàn 2 ñaït. 1  gd = 0,15 =0,075 mm =75  m. 2 Vaäy sai soá cheá taïo cho pheùp cuûa ñoà gaù ct= 752   652  0  102  52  =35,7 m Kieåm tra khaû naêng ñaûm baûo ñoä song song cho pheùp: Smax=0,065 mm < Dung sai ñoä song song 0,08.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản