đồ án công nghệ chế tạo máy - giá dẫn hướng, chương 5

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
184
lượt xem
81
download

đồ án công nghệ chế tạo máy - giá dẫn hướng, chương 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khoét thô đạt cấp chính xác 12, Rz=50 m Khoét tinh đạt cấp chính xác 10, Rz=25 m Doa tinh đạt cấp chính xác 8, Ra=2,5 m 5.3.3 Định vị: Để tạo được mặt trụ trong 51 thì cần khống chế các bậc tự do sau: Cần: T(Ox), T(Oy), Q(Ox), Q(Oy) Phụ: T(Oz) Dùng phiến tỳ định vị mặt đầu 1 khống chế 3 bậc tự do:T(Oz), Q(Ox), Q(Oy) Dùng khối V ngắn định vị mặt trụ lớn ngoài, khống chế 2 bậc tự do:T(Ox), T(Oy) 5.3.4 Phương án kẹp chặt: Dùng cơ cấu kẹp liên động tạo ra lực...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án công nghệ chế tạo máy - giá dẫn hướng, chương 5

 1. Chương 5: Phöông aùn gia coâng Khoeùt thoâ ñaït caáp chính xaùc 12, Rz=50 m Khoeùt tinh ñaït caáp chính xaùc 10, Rz=25 m Doa tinh ñaït caáp chính xaùc 8, Ra=2,5 m 5.3.3 Ñònh vò: Ñeå taïo ñöôïc maët truï trong 51 thì caàn khoáng cheá caùc baäc töï do sau: Caàn: T(Ox), T(Oy), Q(Ox), Q(Oy) Phuï: T(Oz) Duøng phieán tyø ñònh vò maët ñaàu 1 khoáng cheá 3 baäc töï do:T(Oz), Q(Ox), Q(Oy) Duøng khoái V ngaén ñònh vò maët truï lôùn ngoaøi, khoáng cheá 2 baäc töï do:T(Ox), T(Oy) 5.3.4 Phöông aùn keïp chaët: Duøng cô caáu keïp lieân ñoäng taïo ra löïc keïp ñaåy beà maët 1 cuûa chi tieát eùp vaøo phieán tyø. 5.3.5 Choïn maùy: Maùy khoan caàn 2H55 5.3.6 Choïn duïng cuï caét:
 2.  Muõi khoeùt thoâ: Vaät lieäu: theùp hôïp kim cöùng BK8 Goùc tröôùc: =50 Goùc sau: =100170 Goùc nghieâng löôõi caét phuï: 0 1  30 Goùc nghieâng: =30-600 Goùc nghieâng cuûa raõnh xoaén vít:=100 Kích thöôùc keát caáu: Muõi khoeùt thoâ1: d=47, L=90, l=22 Muõi khoeùt thoâ 2: d=50, L=90, l=22 Chu kyø beàn :T =60 phuùt  Muõi khoeùt tinh: Vaät lieäu: theùp hôïp kim cöùng BK8 Goùc tröôùc: =50 Goùc sau chính: =100-170 Goùc nghieâng löôõi caét phuï: 0 1  30 Goùc nghieâng=30-600 Goùc nghieâng cuûa raõnh xoaén vít: =100 Kích thöôùc keát caáu: d=50,8; L=90; l=22 Chu kyø beàn: T=60phuùt
 3.  Muõi doa tinh: Vaät lieäu: theùp gioù P18 Goùc tröôùc: =00 Goùc sau:=6-180 Goùc nghieâng chính = 150 Goùc nghieâng phuï: 0 1  30 Goùc nghieâng cuûa raõnh xoaén vít =80 Kích thöôùc keát caáu: D=51; L=90; l=40 Chu kyø beàn T=60 phuùt 5.3.7 Duïng cuï kieåm tra: Thöôùc caëp 5.2.8 Dung dòch trôn nguoäi: dung dòch Emunxi 5.4 Nguyeân coâng 4: Phay thoâ maët 4 vaø 5 5.4.1 Sô ñoà gaù ñaët:
 4. 1 2 4 6 5 z x y 5.4.2 Phöông aùn gia coâng: Phay thoâ maët 4&5 ñaït caáp chính xaùc 12, Rz = 50 m 5.4.3 Ñònh vò: Ñeå taïo ñöôïc maët ñaàu 4, 5thì caàn khoáng cheá caùc baäc töï do sau: Caàn:T(Oz), Q(Ox), Q(Oy) Phuï:T(Ox), T(Oy), Q(Oz) Duøng phieán tyø ñònh vò maët ñaàu 1 seõ khoáng cheá ñöôïc 3 baäc töï do: T(Oz), Q(Ox), Q(Oy)
 5. Duøng choát truï ngaén ñònh vò maët truï trong 2 (51) khoáng cheá 2 baäc töï do: T(Ox), T(Oy) Duøng choát tyø khoáng cheá 1 baäc töï do: Q(Oz) 5.4.4 Phöông aùn keïp chaët: Keïp chaët baèng buloâng eùp beà maët 1 cuûa chi tieát vaøo beà maët phieán tyø 5.4.5 Choïn maùy: Maùy phay ngang 6H82 5.4.6 Choïn duïng cuï caét: Duïng cuï caét: + Dao phay ñóa ba maët raêng theùp gioù D = 110 mm, d= 32 mm, Z = 14 raêng + Chu kì beàn T = 150 phuùt 5.4.7 Duïng cuï kieåm tra: Thöôùc caëp 5.4.8 Dung dòch trôn nguoäi: Emunxi 5..5 Nguyeân coâng 5: Phay tinh maët 4 vaø 5 Töông töï nhö nguyeân coâng 4
 6. 5.6 Nguyeân coâng 6: Khoan, doa maët 3 ( taïo loã 15+0,027) 5.6.1 Soá ñoà gaù ñaët: 2 3 4 6 5 z x y 5.6.2 Phöông aùn gia coâng: Khoan loã ñaït caáp chính xaùc IT12, Rz=50 m Doa tinh ñaït caáp chính xaùc IT8, Ra=2,5m 5.6.3 Ñònh vò:
 7. Ñeå taïo ñöôïc maët loã 5 thì caàn khoáng cheá caùc baäc töï do sau: Caàn:T(Ox), T(Oy), Q(Ox), Q(Oy), Q(Oz) Phuï:T(Oz) Duøng phieán tyø ñònh vò maët ñaàu 1 seõ khoáng cheá ñöôïc 1 baäc töï do: T(Oz) Duøng choát truï daøi ñònh vò maët truï trong 2 (51) khoáng cheá 4 baäc töï do: T(Ox), T(Oy), Q(Ox), Q(Oy) Duøng khoái V khoáng cheá 1 baäc töï do: Q(Oz) 5.6.4 Phöông aùn keïp chaët: Duøng bulong keïp chaët, taïo löïc eùp beà maët 1 cuûa chi tieát vaøo beà maët phieán tyø 5.6.5 Choïn maùy: Maùy khoan caàn 2H55 5.6.6 Choïn duïng cuï caét: Duïng cuï caét: + Muõi khoan ruoät gaø ñuoâi truï theùp gioù P18 d = 14,8 mm, L = 111 mm, l = 56 mm Chu kì beàn T = 60 phuùt + Muõi doa theùp gioù ñuoâi truï
 8. d = 15 mm, L = 100mm, l = 52 mm 5.6.7 Duïng cuï kieåm tra: Thöôùc caëp 5.6.8 Dung dòch trôn nguoäi: Emunxi , chuû yeáu laøm maùt 5.7 Nguyeân coâng 7: Phay maët 7 vaø 9 5.7.1 Sô ñoà gaù ñaët: 1 2 3 4 9 7 6 5 z x y 5.7.2 phöông aùn gia coâng: Phay thoâ maët 7 vaø 9 ñaït caáp chính xaùc12, Rz=50 5.7.3 Ñònh vò:
 9. Ñeå taïo ñöôïc maët ñaàu 7,9 thì caàn khoáng cheá caùc baäc töï do sau: Caàn:T(Oz), Q(Ox), Q(Oy) Phuï:T(Ox), T(Oy), Q(0z) Duøng phieán tyø ñònh vò maët ñaàu 6 seõ khoáng cheá ñöôïc 3 baäc töï do: T(Oz), Q(Ox), Q(Oy) Duøng choát truï ngaén ñònh vò maët truï trong 2 (51) khoáng cheá 2 baäc töï do: T(Ox), T(Oy) Duøng choát tyø khoáng cheá 1 baäc töï do: Q(Oz) 5.7.4 Phöông aùn keïp chaët: Keïp chaët baèng bulong eùp beà maët 1 cuûa chi tieát vaøo beà maët phieán tyø 5.7.5 Choïn maùy: 5.7.6 Choïn duïng cuï caét: Duïng cuï caét: + Dao phay ñóa ba maët raêng theùp gioù D = 110 mm, d= 32 mm, Z = 14 raêng + Chu kì beàn T = 150 phuùt 5.7.7 Duïng cuï kieåm tra: Thöôùc caëp 5.7.8 Dung dòch trôn nguoäi: Emunxi
 10. 5.8 Nguyeân coâng 8: Khoan maët 8 (taïo loã 15) 5.8.1 Sô ñoà gaù ñaët 1 2 3 4 8 6 5 z x y 5.8.2 Phöông aùn gia coâng: Khoan loã ñaït caáp chính xaùc IT12, Rz=50 m 5.8.3 Ñònh vò: Ñeå taïo ñöôïc maët loã 8 (15+0,43 ) thì caàn khoáng cheá caùc baäc töï do sau: Caàn: T(Ox), T(Oz), Q(Ox), Q(Oy), Q(Oz) Phuï: T(Oy)
 11. Duøng phieán tyø ñònh vò maët ñaàu 6 seõ khoáng cheá ñöôïc 3 baäc töï do: T(Oz), Q(Ox), Q(Oz) Duøng choát truï ngaén ñònh vò maët truï trong 2(51) khoáng cheá 2 baäc töï do: T(Ox), T(Oz) Duøng choát traùm ñònh vò maët loã 3 (15) seõ khoáng cheá 1 baäc töï do: Q(Oy) 5.8.4 Phöông aùn keïp chaët: Duøng bulong keïp chaët, taïo löïc eùp beà maët 1 cuûa chi tieát vaøo beà maët phieán tyø 5.8.5 Choïn maùy: Choïn duïng cuï caét Muõi khoan ruoät gaø ñuoâi truï theùp gioù P18 d = 15 mm, L = 111 mm, l = 56 mm Chu kì beàn T = 60 phuùt 5.8.7 Duïng cuï kieåm tra: Thöôùc caëp 5.8.8 Dung dòch trôn nguoäi: Emunxin. 5.9 Nguyeân coâng 9: Phay raõnh 10 5.9.1 Sô ñoà gaù ñaët:
 12. 1 2 3 4 8 6 5 z x y 5.9.2 Phöông aùn gia coâng: Phay thoâ raõnh ñaït caáp chính xaùc IT 12, Rz= 50m 5.9.3 Ñònh vò: Ñeå taïo ñöôïc maët 14 (raõnh) thì caàn khoáng cheá caùc baäc töï do sau: Caàn:T(Oy), Q(Oy), Q(Ox) Phuï:T(Ox), T(Oz), Q(Oy) Duøng phieán tyø ñònh vò maët ñaàu 1 seõ khoáng cheá ñöôïc 3 baäc töï do:T(Oz), Q(Ox), Q(Oy)
 13. Duøng choát truï ngaén ñònh vò maët truï trong 2(51) khoáng cheá 2 baäc töï do: T(Ox), T(Oy) Duøng choát traùm ñònh vò beà maët loã 15 khoáng cheá 1 baäc töï do: Q(Oz) 5.9.4 Phöông aùn keïp chaët: Duøng bulong keïp chaët, taïo löïc eùp beà maët 1 cuûa chi tieát vaøo beà maët phieán tyø 5.9.5 Choïn maùy: _ Maùy phay ngang 6H82 5.9.6 Choïn duïng cuï caét: + Dao phay caét raõnh baèng theùp gioù P18 (TL[2], baûng 5-184 trang 167) D = 150 mm, B= 3 mm d = 32 mm, Z = 60 raêng + Chu kì beàn T = 180 phuùt 5.9.7 Duïng cuï kieåm tra:Thöôùc caëp chính xaùc 2% 5.9.8 Dung dòch trôn nguoäi: Emunxi

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản