đồ án công nghệ chế tạo máy - giá dẫn hướng, chương 7

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
128
lượt xem
55
download

đồ án công nghệ chế tạo máy - giá dẫn hướng, chương 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Xác định lượng dư trung gian và kích thước trung gian bằng phương pháp tra bảng 1. Nguyên công 3: Khoét doa mặt 2 (tạo lỗ 51+0,046) Các bước công nghệ C C X Dun g sai (m Lượng dư Zi (mm) Kích thước trung gian (mm) Phôi 1. Khoét 16 12 ±0,8 +0,2 5 +0,1 6 +0,1 2 +0,0 3,5+0,4 1,9 44±0,8 47+0,25 thô lần 1 2. Khoét thô lần 2 3. tinh 4. Doa Khoét

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án công nghệ chế tạo máy - giá dẫn hướng, chương 7

  1. Chương 7: \ Xaùc ñònh löôïng dö trung gian vaø kích thöôùc trung gian baèng phöông phaùp tra baûng 1. Nguyeân coâng 3: Khoeùt doa maët 2 (taïo loã  51+0,046) Caùc böôùc C Dun Löôïng Kích thöôùc coâng ngheä C g sai dö Zi trung gian X  i (m (mm) (mm) m) 0. Phoâi 16 ±0,8 3,5+0,4 44±0,8 1. Khoeùt +0,2 12 1,9 47+0,25 thoâ laàn 1 5 2. Khoeùt +0,1 12 1,5 50+0,16 thoâ laàn 2 6 3. Khoeùt +0,1 10 0,4 50,8+0,12 tinh 2 4. Doa 8 +0,0 0,1 51+0,046
  2. 46 2. Nguyeân coâng 4: Phay thoâ maët phaúng 4 vaø 5 Caùc C Dun Löôïng Kích thöôùc böôùc C g sai dö 2Zi trung gian coâng X  i (m (mm) (mm) ngheä m) 0. Phoâi 16 0,95 7,95 51±0,95 3 1. 0,12 . Phay 12 5,6 46,35±0,125 5 N thoâ g uyeân coâng 5: Phay tinh maët phaúng 4 vaø 5
  3. Caùc C Dun Löôïng Kích thöôùc böôùc C g sai dö 2Zi trung gian coâng X  i (m (mm) (mm) ngheä m) 0,12 0. Phoâi 12 2,35 46,35±0,125 5 2. Phay 10 0,05 2,35 44±0,05 tinh 4. Nguyeân coâng 6: Khoan, doa maët 3 (taïo loã  15+0,027) Caùc C Dun Löôïng Kích thöôùc böôùc C g sai dö Zi trung gian coâng X  i (m (mm) (mm) ngheä m) 0. Phoâi 16 1. +0,1 12 7,4 14,8+0,18 Khoan 8 5 +0,0 . 2. Doa 8 0,1 15+0,027 27 N
  4. guyeân coâng 7: Phay maët phaúng 7 vaø 9 Caùc C Dun Löôïng Kích thöôùc böôùc C g sai dö 2Zi trung gian coâng X  i (m (mm) (mm) ngheä m) 2 x 0. Phoâi 16 0,65 3,5+0,6 27±0,65 6 5 . 1. N 2 x Phay 12 0,21 20+0,21 g 3,825 thoâ u y eân coâng 8: Khoan maët 8 (taïo loã  15) Caùc C Dun Löôïng Kích thöôùc böôùc C g sai dö Zi trung gian coâng X  i (m (mm) (mm) ngheä m) 0. Phoâi 16 1. 12 +0,1 7,5 15+0,1
  5. Khoan 7. Nguyeân coâng 9: Phay caét raõnh 10 Caùc C Dun Löôïng Kích thöôùc böôùc C g sai dö Zi trung gian coâng X  i (m (mm) (mm) ngheä m) 0. Phoâi 16 1. 12 +0,1 3 3+0,1 Phay

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản