đồ án công nghệ chế tạo máy - giá dẫn hướng, chương 9

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
152
lượt xem
55
download

đồ án công nghệ chế tạo máy - giá dẫn hướng, chương 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nguyên công 3 : Khoét, doa mặt 2 (tạo lỗ - 510,046)ˆ+ Máy gia công: Máy khoan cần 2H55 Dụng cụ cắt: + Mũi khoét thô gắn mảnh hợp kim cứng Mũi 1: d = 47 mm, L = 90 mm, l = 22 mm Chu kì bền T = 60 phút Mũi 2: d = 50 mm, L = 90 mm, l = 22 mm Chu kì bền T = 60 phút + Mũi khoét tinh gắn mảnh hợp kim cứng d = 50,8 mm, L = 90 mm, l = 22 mm Chu kì bền T = 60...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án công nghệ chế tạo máy - giá dẫn hướng, chương 9

  1. Chương 9: Tính cheá ñoä caét baèng phöông phaùp tra baûng 1. Nguyeân coâng 3 : Khoeùt, doa maët 2 (taïo loã  51+0,046)ˆ Maùy gia coâng: Maùy khoan caàn 2H55 Duïng cuï caét: + Muõi khoeùt thoâ gaén maûnh hôïp kim cöùng  Muõi 1: d = 47 mm, L = 90 mm, l = 22 mm Chu kì beàn T = 60 phuùt  Muõi 2: d = 50 mm, L = 90 mm, l = 22 mm Chu kì beàn T = 60 phuùt + Muõi khoeùt tinh gaén maûnh hôïp kim cöùng d = 50,8 mm, L = 90 mm, l = 22 mm Chu kì beàn T = 60 phuùt + Muõi doa maùy coù gaén caùc löôõi baèng theùp gioù d = 51 mm, L = 90 mm, l = 40 mm
  2. Dung dòch trôn nguoäi: Emunxin. Duïng cuï kieåm tra: Thöôùc caëp caáp chính xaùc 2% Chieàu saâu caét : + Khoeùt thoâ laàn 1: t1 = 1,9 mm + Khoeùt thoâlaàn 2: t2 = 1,5 mm + Khoeùt tinh: t3 = 0,4 mm + Doa: t4 = 0,1 mm Löôïng chaïy dao tra baûng: + Khoeùt thoâ laàn 1: Sv1 = 1,7 mm/voøng (TL[2], baûng 5-107 trang 98) + Khoeùt thoâ laàn 2: Sv2 = 1,7 mm/voøng (TL[2], baûng 5-107 trang 98) + Khoeùt tinh: Sv3 = 1,6 mm/voøng (TL[2], baûng 5- 107 trang 98) + Doa: Sv4 = 3,1 mm/voøng (TL[2], baûng 5-112 trang 104) Löôïng chaïy dao choïn theo maùy: + Khoeùt thoâ laàn 1: Sv1 = 0,056 . 1,4110 = 1,74 mm/voøng
  3. + Khoeùt thoâ laàn 2: Sv2 = 0,056 . 1,4110 = 1,74 mm/voøng + Khoeùt tinh: Sv3 = 0,056 . 1,419 = 1,23 mm/voøng + Doa: Sv2 = 2,5 mm/voøng Vaän toác caét tra baûng: + Khoeùt thoâ laàn 1: V1 = 77 m/ph (TL[2], baûng 5- 109 trang 101) + Khoeùt thoâ laàn 2: V2 = 77 m/ph (TL[2], baûng 5- 109 trang 101) + Khoeùt tinh: V3 = 97 m/ph (TL[2], baûng 5-109 trang 101) + Doa: V4 = 5,3 m/ph (TL[2], baûng 5-114 trang 106) Soá voøng quay truïc chính theo tính toaùn: 1000  V1 1000  77 + Khoeùt thoâ laàn 1: nt1 =  = 522  .d 3,14  47 voøng/ph 1000  V2 1000  77 +Khoeùt thoâ laàn 2: nt2 =  = 490  .d 3,14  50 voøng/ph
  4. 1000  V3 1000  97 + Khoeùt tinh: nt3 =  = 608  .d 3,14  50,8 voøng/ph 1000  V4 1000  5,3 + Doa: nt4 =  = 33 voøng/ph  .d 3,14  51 Choïn theo maùy khoan 2H55 ntt1 = 20 .1,2614 = 508 voøng/ph ntt2 = 20 .1,2613 = 404 voøng/ph ntt3 = 20 .1,2614 = 508 voøng/ph ntt4 = 20 .1,262 = 32 voøng/ph Tính laïi vaän toác theo soá voøng quay ñaõ choïn ntt1. .d 508  3,14  47 Vtt1 =  = 74,97 m/ph 1000 1000 ntt 2 . .d 404  3,14  50 Vtt2 =  = 63,428 m/ph 1000 1000 ntt 3 . .d 508  3,14  50,8 Vtt3 =  = 81 m/ph 1000 1000 ntt 4 . .d 32  3,14  51 Vtt4 =  = 5,124 m/ph 1000 1000 Tính thôøi gian cô baûn : l.i 80 T1 =  = 0,09 phuùt ntt1  Sv1 508  1, 74 l.i 80 T2 =  = 0,114 phuùt ntt 2  Sv 2 404  1,74
  5. l.i 80 T3 =  = 0,128 phuùt ntt 3  Sv 3 508  1, 23 l.i 80 T4 =  = 1,067 phuùt ntt 4  Sv 4 32  2,5 2. Nguyeân coâng 4: Phay thoâ maët phaúng 4 vaø 5 Maùy gia coâng: Maùy phay ngang 6H82 Duïng cuï caét: + Dao phay ñóa ba maët raêng theùp gioù D = 110 mm, d= 32 mm, Z = 14 raêng + Chu kì beàn T = 150 phuùt Dung dòch trôn nguoäi: Emunxin. Duïng cuï kieåm tra: Thöôùc caëp caáp chính xaùc 2% Chieàu saâu caét : t = 5,6 mm Löôïng chaïy dao tra baûng: Sz = 0,13 mm/raêng (TL[2], baûng 5-172 trang 155)  Sv = Sz . Z = 0,13 . 14 = 1,82 mm/voøng Vaän toác caét tra baûng: V = 32,5 m/ph (TL[2], baûng 5-172 trang 155) Vaän toác caét tính toaùn: Töø baûng 5-134, TL[2] trang 121; ta coù:
  6. _ Heä soá ñieàu chænh phuï thuoäc vaøo ñoä cöùng cuûa gang: k1 = 1 _ Heä soá ñieàu chænh phuï thuoäc vaøo beà maët gia coâng: k2 = 0,75 _ Heä soá ñieàu chænh phuï thuoäc vaøo chu kyø beàn cuûa dao: k3 = 1 _ Heä soá ñieàu chænh phuï thuoäc vaøo daïng gia coâng:  Gia coâng thoâ: k4 = 1 Vaän toác caét tính toaùn: Vt = V . k1 . k2 . k3 . k4 = 32,5 . 0,75 . 1 . 1 = 24,375 m/ph Soá voøng quay cuûa truïc chính theo tính toaùn: 1000  Vt 1000  24,375 nt =  = 71 voøng/ph  .D 3,14  110 Choïn theo maùy phay 6H82: ntt = 30 .1,263 = 60 voøng/ph Tính laïi vaän toác theo soá voøng quay ñaõ choïn ntt . .D 60  3,14  110 Vtt =  = 20,724 m/ph 1000 1000 Löôïng chaïy dao phuùt tính toaùn: Sph = Sv . ntt = 1,82 . 60 = 109,2mm/ph Choïn löôïng chaïy dao theo maùy:
  7. Sph = 23,5 . 1,266 = 94 mm/ph Tính thôøi gian cô baûn : l.i 24 T=  = 0,255 phuùt S ph 94 3. Nguyeân coâng 5: Phay tinh maët phaúng 4 vaø 5 Maùy gia coâng: Maùy phay ngang 6H82 Duïng cuï caét: + Dao phay ñóa ba maët raêng theùp gioù D = 110 mm, d= 32 mm, Z = 14 raêng + Chu kì beàn T = 150 phuùt Dung dòch trôn nguoäi: Emunxin. Duïng cuï kieåm tra: Thöôùc caëp caáp chính xaùc 2% Chieàu saâu caét : t = 2,35 mm Löôïng chaïy dao tra baûng: Sz = 0,07 mm/raêng (TL[2], baûng 5-172 trang 155)  Sv = Sz . Z = 0,07 . 14 = 0,98 mm/voøng Vaän toác caét tra baûng: V = 41 m/ph (TL[2], baûng 5-172 trang 155) Vaän toác caét tính toaùn: Töø baûng 5-134, TL[2] trang 121; ta coù:
  8. _ Heä soá ñieàu chænh phuï thuoäc vaøo ñoä cöùng cuûa gang: k1 = 1 _ Heä soá ñieàu chænh phuï thuoäc vaøo beà maët gia coâng: k2 = 0,75 _ Heä soá ñieàu chænh phuï thuoäc vaøo chu kyø beàn cuûa dao: k3 = 1 _ Heä soá ñieàu chænh phuï thuoäc vaøo daïng gia coâng:  Gia coâng tinh: k5 = 0,8 Vaän toác caét tính toaùn: + Tinh: Vt = V . k1 . k2 . k3 . k5 = 41 . 0,75 . 1 . 0,8 = 24,6 m/ph Soá voøng quay cuûa truïc chính theo tính toaùn: 1000  Vt 1000  24,6 nt =  = 71 voøng/ph  .D 3,14  110 Choïn theo maùy phay 6H82: ntt = 30 .1,263 = 60 voøng/ph Tính laïi vaän toác theo soá voøng quay ñaõ choïn ntt . .D 60  3,14  110 Vtt =  = 20,724 m/ph 1000 1000 Löôïng chaïy dao phuùt tính toaùn: Sph = Sv . ntt = 0,98 . 60 = 58,8 mm/ph Choïn löôïng chaïy dao theo maùy:
  9. Sph = 23,5 . 1,264 = 59,23 mm/ph Tính thôøi gian cô baûn : l.i 24 T2 =  = 0,4 phuùt S ph 59, 23 4. Nguyeân coâng 6: Khoan, doa maët 3 (taïo loã  15)ˆ

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản