intTypePromotion=1

Đồ án thiết kế bàn ăn BA V4 M1.

Chia sẻ: 123968574 123968574 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
119
lượt xem
22
download

Đồ án thiết kế bàn ăn BA V4 M1.

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'đồ án thiết kế bàn ăn ba v4 m1.', luận văn - báo cáo, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đồ án thiết kế bàn ăn BA V4 M1.

 1. §å ¸n m«n häc: C«ng nghÖ méc Lêi nãi ®Çu Ngµy nay cïng víi sù ph¸t triÓn cña ®Êt n­íc th× nhu cÇu sö dông gç ngµy cµng cao. NhÊt lµ gç ®­îc sö dông trong néi thÊt th× ngµy mét ®­îc ­a chuéng. Trong cuéc sèng hµng ngµy, hÇu nh­ mçi gia ®×nh trong x· héi ®Òu sö dông nh÷ng s¶n phÈm Méc gia dông nh­ bµn, ghÕ, tñ, gi­êng nh­ chøng tá r»ng Méc gia dông chiÕm mét vÞ trÝ rÊt quan träng trong x· héi còng nh­ trong thêi ®¹i ®Êt n­íc ®ang ph¸t triÓn. Nhu cÇu vÒ ®å Méc ngµy cµng cao vµ ®­îc nhiÒu ng­êi quan t©m.§Ó phï hîp víi sù ph¸t triÓn x· héi, phï hîp víi nhËn thøc vµ nhu cÇu cña con ng­êi th× rÊt nhiÒu s¶n phÈm ®­îcra ®êi cã tÝnh chÊt mé c¸ch ®a d¹ng vÒ chøc n¨ng vµ chñng lo¹i. HiÖn t¹i em ®ang lµ sinh viªn khoa ChÕ biÕn l©m s¶n ®­îc häc tËp vµ nghiªn cøu vÒ C«ng nghÖ Méc. Trong qu¸ tr×nh häc tËp vµ nghiªn cøu th× em ®­îc giao lµm ®å ¸n thiÕt kÕ bµn ¨n BA V 4 M1. §­îc sù h­íng dÉn tËn t×nh cña thÇy gi¸o TS. Vâ Thµnh Minh nªn em còng hoµn thµnh ®­îc ®å ¸n cña m×nh. Do thêi gian cã h¹n vµ kiÕn thøc cßn h¹n chÕ nªn trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ cßn nhiÒu chç thiÕu sãt mong thÇy cïng c¸c b¹n gióp ®ì thªm. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n./. Hµ T©y ngµy 01/06/2008 Sinh viªn thùc hiÖn Hoµng M¹nh §×nh 1
 2. §å ¸n m«n häc: C«ng nghÖ méc i. MÆt bµn +KÝch th­íc ph«i tinh : L x w x t = 1068.8 x 1068.8 x 25 (mm) -ThÓ tÝch gç chi tiÕt trong mét s¶n phÈm V* = 1.0668 x 1.0668 x 0.025 = 0.028 (m3) -L­îng d­ gia c«ng dïng trong s¶n xuÊt ®å méc hiÖn nay ®­îc lÊy theo gi¸ trÞ kinh nghiÖm.L­îng d­ gia c«ng theo chiÒu dµy,chiÒu réng lÊy tõ 3-5 mm,®èi víi chi tiÕt ng¾n lÊy 3 mm, dµi > 1(m) lÊy 5 mm. L­îng d­ gia c«ng theo chiÒu dµi lÊy tõ 5 – 20 mm ®èi víi chi tiÕt cã ®Çu méng lÊy 5 mm chi tiÕt ®Çu kh«ng cã méng lÊy 10 mm. Em lùa chän kÝch th­íc : - L = 5 mm (l­îng d­ theo chiÒu dµi) - W = 2 mm (l­îng d­ theo chiÒu réng) - t = 3 mm (l­îng d­ theo chiÒu dµy) -KÝch th­íc ph«i th«. ChiÒu dµi : = 1066.8 + 10 = 1076.8 mm ChiÒu réng : = 1066.8 + 10 = 1076.8 mm ChiÒu dµy : = 25 + 3 = 28 mm -ThÓ tÝch gç ph«i th« trong 1 s¶n phÈm V = 1.0768 x 1.0768 x 0.028 = 0.0325 (m3) -ThÓ tÝch gç ph«i th« trong tÝnh to¸n trong s¶n l­îng kÕ ho¹ch V+ = VxA = 0.0325 x 20000 = 650 (m3) -Tû lÖ phÕ phÈm trong s¶n xuÊt ®å méc  5%. Chän = 2% Tû lÖ phÕ phÈm = 2% x 650 = 13 (m3) -ThÓ tÝch gç ph«i th« trong tÝnh to¸n theo s¶n l­îng kÕ ho¹ch vµ xem xÐt tû lÖ phÕ phÈm. V = 650x(1 + 2%) = 663 (m3) -Tû lÖ ph«i th« khi pha ph«i(0.95 – 0.98). Chän = 0.95 -ThÓ tÝch gç nguyªn liÖu. 663  697.89 (m3) V= 0.95 -Tû lÖ ra ph«i tinh. 2
 3. §å ¸n m«n häc: C«ng nghÖ méc V .* A .0.028.20000 C= x100 = .100  80.24 %  V 697.89 Nh­ vËy tÝnh cho ch©n ban vµ vai däc vµ vai ngang. B¶ng chi tiÕt tÝnh nguyªn liÖu B¶ng chi tiÕt tÝnh nguyªn liÖu TT S¶n l­îng kÕ ho¹ch : 20000 sp/n¨m Tªn chi tiÕt 1 MÆt bµn Ch©n bµn Vai däc Vai ngang Tªn sphÈm 2 VËt liÖu vµ loµi c©y Gç mÝt Gç mÝt Gç mÝt Gç mÝt Sè chi tiÕt trong s¶n 3 1 4 2 2 phÈm L(mm) 1066.8 725 860 860 KÝch th­íc W(mm) 1068.8 50 60 60 4 ph«i tinh T (mm) 50 20 20 25 ThÓ tÝch gç chi tiÕt 5 0.028 0.0018 0.001 0.001 trong1s¶n phÈm(m3) L(mm) 10 10 5 5 L­îng d­ 6 gia c«ng W(mm) 2 2 2 2 (mm) T(mm) 3 3 3 3 L(mm) 1076.8 725 865 865 KÝch 7 th­íc W(mm) 1076.8 52 62 62 ph«i th« T(mm) 28 53 23 23 ThÓ tÝch gç ph«i th« 8 0.0325 0.002 0.00123 0.00123 tÝnh trong 1 sp(m3) ThÓ tÝch gç ph«i th« tÝnh to¸n theo s¶n 9 644.45 40.5 24.66 24.66 l­îng vµ xem xÐt tû lÖ phÕ phÈm (m3) 3
 4. §å ¸n m«n häc: C«ng nghÖ méc Tû lÖ phÕ phÈm tÝnh 10 2 2 2 2 theo (%) ThÓ tÝch gç ph«i th« tÝnh theo s¶n l­îng 11 657.38 41.32 25.16 25.16 kÕ ho¹ch vµ xem xÐt tû lÖ phÕ phÈm (m3) ThÓ tÝch gç nguyªn 12 788.86 49.59 30.20 30.20 liÖu(m3) 13 Tû lÖ ra ph«i tinh(%) 72.13 73.10 68.35 68.35 ThÓ tÝch phÕ 14 60 240 60 60 phÈm(mm3) B¶ng 02 :B¶ng s¬ ®å l­u tr×nh c«ng nghÖ cña chi tiÕt. Vai Vai MÆt bµn Ch©n däc(860x ngang(86 TT Tªn chi tiÕt (1066.8x1066. bµn(725x50x 60x20)(m 0x60x20) 8 x25)(mm) 50)(mm) m) (mm) 1 VÞ trÝ lµm viÖc tªn thø tù gia c«ng 2 Bµn v¹ch mùc x x x x 3 C­a ®u c¾t ng¾n x x x x 4 C­a ®Üa xÎ däc x x x x 5 C­a vßng l­în x Bµo thÈm bµo mÆt 6 x x x x chuÈn Bµo cuèn mÆt ®èi 7 x x x diÖn M¸y phay trôc 8 ®øng t¹o th©n x x x x méng 4
 5. §å ¸n m«n häc: C«ng nghÖ méc M¸y khoan ®ôc lç 9 méng vu«ng ®ôc x lç méng B¨ng nh¸m ®¸nh 10 x x x x nh½n 11 Ghi chó B¶ng 03 : Chi tiÕt mÆt bµn : 1066.8x1066.8x25 (mm) Tªn c«ng ®o¹n gia §¸nh TT V¹c mùc C¾t ng¾n XÎ däc c«ng nh½n §¸nh M¸y c«ng cô hoÆc Bµn v¹ch 1 C­a ®u C­a ®Üa nh½n vÞ trÝ mùc b¨ng B¨ng Tªn Bµn L­ìi c­a L­ìi c­a 2 Dao nh¸m K.Th­íc 350 350 150 Tèc ®é ®Èy 15 20 7 m/ph Tèc ®é 35 40 25 c¾t m/s Quy 3 tr×nh gia Sè lÇn 2 2 4 c«ng qua dao Sè chi tiÕt g¸ 1 1 1 ®Æt khi lµm viÖc KÝch th­íc gia 7 1066.8x1066.8 1066.8 1066.8 1066.8 c«ng (mm) 5
 6. §å ¸n m«n häc: C«ng nghÖ méc M¸y c«ng cô vµ 8 1 1 1 c«ng nh©n phô trî M¸y c«ng cô vµ 9 cÊp bËc c«ng nh©n 0 1 2 phô trî §Þnh møc thêi gian 10 0.9 0.8 1 lµm viÖc B¶ng 04 : Chi tiÕt ch©n bµn 735x52x53 mm Bµo Bµo Tªn c«ng V¹ch C¾t mÆt mÆt Bo §ôc lç §¸nh TT ®o¹n gia XÎ däc mùc ng¾n chuÈ ®èi ®Çu méng nh½n c«ng n diÖn M¸y c«ng Bµn Khoan C­a Bµo Bµo 1 chj hoÆc vÞ v¹ch C­a ®Üa méng lç B¨ng kÑp ®u thÈm cuèn trÝ mùc vu«ng L­ìi L­ìi L­ìi L­ìi L­ìi B¨ng Tªn c­a c­a bµo bµo khoan nh¾m 2 Dao kÝch 200x 350 400 80 R=4.5 150 th­íc 20x2 Tèc ®é 15 20 6 10 10 7 ®Èy Quy tr×nh m/ph 3 gia Tèc c«n ®é 35 40 25 30 25 25 g c¾t m/s Sè 1 2 2 3 2 3 6
 7. §å ¸n m«n häc: C«ng nghÖ méc lÇn qua dao Sè chi tiÕt 1 1 1 1 1 1 g¸ ®Æt 726x kÝch th­íc 728x5 728x51 725x5 725x50 725x50x 4 51x5 sau gia c«ng 2x53 x53 0x50 x50 50 2 M¸y c«ng cô sè c«ng 5 1 1 2 2 1 1 nh©n phô trî M¸y c«ng cô sè cÊp 6 bËc c«ng 0 2 2 1 1 2 nh©n phô trî §Þnh møc 7 thêi gian 0.9 0.8 0.5 0.5 0.7 1 lµm viÖc 8 Ghi chó B¶ng 05 : Chi tiÕt vai däc : 865x62x23 mm TT Tªn c«ng V¹ch C¾t XÎ Bµo Bµo Bä §ôc lç §¸nh 7
 8. §å ¸n m«n häc: C«ng nghÖ méc ®o¹n gia mùc ng¾n däc mÆt mÆt ®Çu méng nh½n c«ng chuÈn ®èi diÖn M¸y c«ng Bµn Phay C­a Bµo Bµo B¨ng 1 chj hoÆc vÞ v¹ch C­a ®u trôc ®Üa thÈm cuèn kÑp trÝ mùc ®øng L­ìi L­ìi L­ìi L­ìi L­ìi B¨ng Tªn c­a c­a bµo bµo phay nh¾m 2 Dao kÝch 200x Rdao= th­í 350 400 80 150 20x2 6mm c Tèc ®é ®Èy 15 20 6 10 10 7 m/p h Tèc ®é Quy 35 40 25 30 25 25 c¾t tr×n m/s h 3 gia Sè c«n lÇn 1 2 2 3 1 3 g qua dao Sè chi tiÕt 1 1 1 1 1 1 g¸ ®Æt 8
 9. §å ¸n m«n häc: C«ng nghÖ méc kÝch th­íc 860x 860x 860x 860x 860x6 860x60 4 sau gia 61x2 60x2 60x2 60x2 2x23 x20 c«ng 3 3 0 0 M¸y c«ng cô sè c«ng 5 1 1 2 2 1 1 nh©n phô trî M¸y c«ng cô sè cÊp 6 bËc c«ng 0 2 2 1 1 2 nh©n phô trî §Þnh møc 7 thêi gian 0.9 0.8 0.5 0.5 0.7 1 lµm viÖc 8 Ghi chó B¶ng 06 : Chi tiÕt vai ngang 865x62x23 mm Bµo Tªn c«ng Bµo V¹ch C¾t XÎ mÆt Bä §ôc lç §¸nh TT ®o¹n gia mÆt mùc ng¾n däc ®èi ®Çu méng nh½n c«ng chuÈn diÖn M¸y c«ng Bµn Phay C­a Bµo Bµo B¨ng 1 chi hoÆc vÞ v¹ch C­a ®u trôc ®Üa thÈm cuèn kÑp trÝ mùc ®øng L­ìi L­ìi L­ìi L­ìi L­ìi B¨ng Tªn c­a c­a bµo bµo phay nh¾m 2 Dao kÝch 200x Rdao= 350 400 80 150 th­í 20x2 6mm 9
 10. §å ¸n m«n häc: C«ng nghÖ méc c Tèc ®é ®Èy 15 20 6 10 10 7 m/p h Tèc ®é 35 40 25 30 25 25 c¾t Quy m/s tr×nh 3 gia Sè c«ng lÇn 1 2 2 3 1 3 qua dao Sè chi tiÕt 1 1 1 1 1 1 g¸ ®Æt kÝch th­íc 860x 860x 860x 860x 860x6 860x60 4 sau gia 61x2 60x2 60x2 60x2 2x23 x20 c«ng 3 3 0 0 M¸y c«ng cô sè c«ng 5 1 1 2 2 1 1 nh©n phô trî M¸y c«ng 6 cô sè cÊp 0 2 2 1 1 2 bËc c«ng 10
 11. §å ¸n m«n häc: C«ng nghÖ méc nh©n phô trî §Þnh møc 7 thêi gian 0.9 0.8 0.5 0.5 0.7 1 lµm viÖc 8 Ghi chó II. TÝnh sè m¸y thiÕt bÞ vµ m¸y c«ng cô¶ vµ vÞ trÝ lµm viÖc. ViÖc tÝnh to¸n vµ lùa chän m¸y rÊt quan träng. Nã quyÕt ®Þnh ®Õn n¨ng suÊt cña toµn bé d©y truyÒn. M¸y mãc hiÖn ®¹i, ®ång bé lµ cho d©y truyÒn s¶n xuÊt ho¹t ®éng liªn tôc ®¹t hiÖu qu¶ cao. Vµ ng­îc l¹i, m¸y mãc l¹c hËu, cò kÜ, kh«ng ®ång bé lµm cho d©y chuyÒn s¶n xuÊt gi¸n ®o¹n, thêi gian lµm ngõng lµm viÖc ®Ó söa ch÷a vµ BD lín-> hiÖu qu¶ kinh tÕ kh«ng cao. Khi tÝnh to¸n vµ lùa chän m¸y cÇn chó ý ®Õn 1 sè ®Æc ®iÓm sau: + Lo¹i m¸y, h·ng nµo s¶n xuÊt. + TÝnh n¨ng cña may. + M¸y míi hay m¸y cò. + C¸c th«ng sè kÜ thuËt cña m¸y. Trong ph©n x­ëng s¶n xuÊt méc, tÝnh to¸n vµ lùa chän bao gåm c¸c lo¹i m¸y c«ng nghÖ sau: 1- C­a ®Üa c¾t ngang (c¾t ng¾n). 2- C­a däc c¹nh. 3- M¸y t¹o méng. 4- M¸y ®¸nh nh½n. 5- M¸y bµo thÈm. 6- M¸y bµo cuèn. 7- M¸y phay. 11
 12. §å ¸n m«n häc: C«ng nghÖ méc 8- M¸y khoan. 9- M¸y bµo 4 mÆt. Cô thÓ viÖc tÝnh to¸n nh­ sau: Sè m¸y c«ng cô cÇn theo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt n¨m t. A.n.k ADCT: T  (h) 60 T: Sè giê m¸y c«ng cô thø tù gia c«ng nµy cÇn theo kÕ ho¸ch¶n xuÊt t: §Þnh møc thêi gian gia c«ng cña chi tiÕt (ph) A: S¶n l­îng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt n¨m quy ho¹ch : A = 20000 sp/n¨m n: Sè l­îng chi tiÕt trong s¶n phÈm k: HÖ sè chi tiÕt phÕ liÖu xem xÐt trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt k = 0.95 MÆt kh¸c mçi m¸y cã thÓ gia c«ng cho nhiÒu chi tiÕt.Do ®ã ta ph¶i tÝnh thêi gian tæng céng tÊt c¶ c¸c chi tiÕt. II.1. M¸y c­a ®u c¾t ng¾n gia c«ng cho c¶ 4 chi tiÕt , mÆt bµn, ch©n bµn, vai däc, vai ngang. T1=TmÆt bµn + Tch©n bµn + Tvai däc + Tvai ngang tmb . A.nmb .k tcb . A.ncb .k tvd . A.nvd k tvn . A.nvn .k T1=    60 60 60 60 0,9.20000.1.0,95 0,9.20000.4.0,95 0,9.20000.2.0,95 0,9.20000.2.0,95 T1=    60 60 60 60 T1 = 2565 (h). II.2. M¸y c­a ®Üa xÎ däc:còng gia c«ng cho 4 chi tiÕt ,mÆt bµn , ch©n bµn, vai däc,vai ngang. T2 = TmÆt bµn + Tch©n bµn + Tvai däc + Tvai ngang tmb . A.nmt .k tcb . A.ncb k tvn . A.nvn .k tvn .A.nvn .k T2=    60 60 60 60 12
 13. §å ¸n m«n häc: C«ng nghÖ méc 0,8.20000.1.0,95 0,8.20000.4.0,95 0,8.20000.2.0,95 0,8.20000.2.0,95 T2=    60 60 60 60 T2=2280(h) II.3. N¸y bµo thÈm : gia c«ng cho 3 chi tiÕt : ch©n bµn, vai däc, vai ngang. T3=Tcb+Tvn+Tvd tcb . A.ncb .k t vd .A.nvd .k tvn A.nvn k T3=   60 60 60 0,5.20000.4.0,95 0,5.20000.2.0,95 0,5.20000.2.0,95 T3=   60 60 60 T3=1266.67(h) II.4. M¸y bµo cuèn : gia c«ng 3 chi tiÕt : ch©n bµn, vai däc, vai ngang. T4  Tcb  Tvn  Tvd tcb . A.ncb .k tvn . A.nvn .k tvd . A.nvd .k T4    60 60 60 0,5.20000.4.0,95 0,5.20000.2.0,95 0,5.20000.2.0,95 T4    60 60 60 T4  1266.67 (h). 13
 14. §å ¸n m«n häc: C«ng nghÖ méc II.5. M¸y phay trôc ®øng : gia c«ng cho c¶ 4 chi tiÕt : mÆt bµn, ch©n bµn, vai däc, vai ngang. T5= Tmb + Tcb + Tvn + Tvd tmb . A.nmb .k tcb . A.ncb .k tvn . A.nvn .k tvd . A.nvd .k T5 =    60 60 60 60 0,7.20000.4.0,95 0,7.20000.1.0,95 0,7.20000.2.0,95 0,7.20000.2.0,95 T5 =    60 60 60 60 T5 = 1995 (h) II.6. M¸y khoan lç méng vu«ng : chØ gia c«ng cho ch©n bµn ®Ó t¹o méng T6 = Tcb tcb . A.ncb .k 0,7.20000.4.0,95 T6 =  886,67 (h)  60 60 II.7. M¸y vßng l­în : gia c«ng cho chi tiÕt mÆt bµn T7 = Tmb tmb . A.nmb .k 0,5.20000.1.0,95 T7 =  158.33 (h)  60 60 II.8. M¸y ®¸nh nh½n : gia c«ng cho c¶ 4 chi tiÕt, mÆt bµn , ch©n bµn, vai däc, vai ngang. T8= Tmb + Tcb + Tvn + Tvd tmb . A.nmb .k tcb . A.ncb .k tvn . A.nvn .k tvd . A.nvd .k T8 =    60 60 60 60 1.20000.4.0,95 1.20000.1.0,95 1.20000.2.0,95 1.20000.2.0,95 T8 =    60 60 60 60 T8 = 2850 (h) III. TÝnh to¸n sè giê m¸y c«ng cô cña thiÕt bÞ cã trong c¶ n¨m : 14
 15. §å ¸n m«n häc: C«ng nghÖ méc T = (365 – (52 + 7 )).c.s.k Trong ®ã : C : sè ca lµm viÖc, c=2 (ca) S : thêi gian duy tr× cña ca lµm viÖc (ph) S = 60.8 = 480 (ph) K : hÖ sè xem xÐt ®Õn thiÕt bÞ do nguyªn nh©n kü thuËt ph¶i dõng ®Ó söa ch÷a. §èi víi thiÕt bÞ m¸y c«ng cô t­¬ng ®èi phøc t¹p, lÊy gi¸ trÞ k = 0,93 – 095 . Chän k = 0,95 Do ®ã sè giê lµm viÖc cña m¸y c«ng cô cã trong c¶ n¨m lµ : T = (365 – (52+7)).2.480.0,95 = 279072 (ph) = 4651,2(h) Do ®ã ta cã kÕt qu¶ thèng kª vµo b¶ng chi tiÕt thiÕt bÞ vµ vÞ trÝ lµm viÖc. Tt «ng  Sè m¸y = ( TTæng / Tc¶n¨m ) Tc ¶ n ¨m B¶ng tæng kÕt : TT M¸y C­a M¸y khoan Bµn C­a C­a M¸y ThiÕt bÞ vµ vÞ ®u Bµo Bµo phay ®ôc 1 v¹ch ®Üa xÎ vßng ®¸nh trÝ lµm viÖc c¾t thÈm cuèn trôc lç mùc däc l­în nh½n ng¾n ®øng méng vu«ng MÆt Sè 285 253 158 221.67 316.67 bµn giê 2 m¸y Ch©n 1140 1013,3 633 633 887 887 1267 c«ng bµn 15
 16. §å ¸n m«n häc: C«ng nghÖ méc cô Vai cÇn 570 507 316 316 443 663 däc theo kÕ ho¹ch Vai s¶n 570 507 316 316 443 663 ngang xuÊt n¨m Sè ca lµm 3 2 2 2 2 2 2 2 2 viÖc Sè m¸y c«ng 4 cô vµ vÞ trÝ 0,55 0,56 0,034 0,27 0,27 0,43 0,19 0,63 lµm viÖc Sè m¸y vµ vÞ trÝ c«ng cô 5 1 1 1 1 1 1 1 1 lµm viÖc dïng 6 Ghi chó IV. KÕT LUËN Sau mét thêi gian thùc hiÖn thiÕt kÕ ®å ¸n. ®­îc sù h­íng dÉn tËn t×nh cña thÇy gi¸o TS.Vâ Thµnh Minh cïng víi nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸c b¹n em ®· hoµn thµnh ®å ¸n cña m×nh. §å ¸n c¬ b¶n ®· thiÕt lËp ®­îc ph­¬ng ¸n s¶n xuÊt ®å méc. Do thêi gian cã h¹n cïng víi tr×nh ®é cßn h¹n chÕ nªn ®å ¸n kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu xãt vËy em rÊt mong ®­îc sù chØ b¶o tËn t×nh cña thÇy ®Ó ®å ¸n hoµn thiÖn h¬n. 16
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2