intTypePromotion=1
ADSENSE

Đồ án tốt nghiệp: Robot dò line điều khiển qua điện thoại

Chia sẻ: Thị Hạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:52

172
lượt xem
26
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đồ án tốt nghiệp "Robot dò line điều khiển qua điện thoại" có kết cấu nội dung gồm 4 chương trình bày: Chương 1 mở đầu, chương 2 giới thiệu arduino và các thành phần của mạch, chương 3 giải thuật và chương trình điều khiển, chương 4 kết luận và hướng phát triển. Mời các bạn tham khảo để nắm rõ nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đồ án tốt nghiệp: Robot dò line điều khiển qua điện thoại

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA VŨNG TÀU<br /> VIỆN CNTT - ĐIỆN - ĐIỆN TỬ<br /> <br /> ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP<br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> ROBOT DÒ LINE ĐIỀU KHIỂN QUA ĐIỆN<br /> THOẠI<br /> <br /> Họ và tên GVHD : ThS. Nguyễn L.Thanh Tùng<br /> Họ và tên SV<br /> <br /> : Nguyễn Quốc An<br /> <br /> Chuyên ngành<br /> <br /> : Điện – Điện tử<br /> <br /> Lớp<br /> <br /> : DH13DD<br /> <br /> Khóa<br /> <br /> : 2013 - 2017<br /> <br /> Trình độ đào tạo : Đại học<br /> <br /> Vũng Tàu, tháng 7 năm 2017<br /> <br /> Đồ Án Tốt Nghiệp<br /> <br /> Trƣờng ĐH BR - VT<br /> <br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG<br /> <br /> CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ<br /> <br /> TÀU<br /> <br /> NGHĨA VIỆT NAM<br /> KHOA ĐIỆN-ĐIỆN TỬ<br /> <br /> Độc lập - Tự do - Hạnh phúc<br /> ------o0o-----<br /> <br /> PHIẾU GIAO ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP<br /> (Đính kèm Quy định về việc tổ chức, quản lý các hình thức tốt nghiệp ĐH, CĐ ban<br /> hành kèm theo Quyết định số 585/QĐ-ĐHBRVT ngày 16/7/2013 của Hiệu trưởng<br /> Trường Đại học BR-VT)<br /> Họ và tên sinh viên: Nguyễn Quốc An<br /> MSSV<br /> <br /> : 13030712<br /> <br /> Lớp: DH13DD<br /> <br /> Trình độ đào tạo<br /> <br /> : Đại học<br /> <br /> Hệ đào tạo<br /> <br /> : Chính quy<br /> <br /> Ngành<br /> <br /> : Công nghệ kỹ thuật điện-điện tử<br /> <br /> Chuyên ngành<br /> <br /> : Kỹ thuật điện-điện tử<br /> <br /> 1. Tên đề tài: Robot dò line điều khiển qua điện thoại.<br /> 2. Giảng viên hƣớng dẫn: Th.S. Nguyễn Lƣơng Thanh Tùng<br /> 4. Ngày hoàn thành đồ án/ khoá luận tốt nghiệp: 6/2017<br /> Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày<br /> GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN<br /> (Ký và ghi rõ họ tên)<br /> <br /> TRƢỞNG BỘ MÔN<br /> (Ký và ghi rõ họ tên)<br /> <br /> SVTH: Nguyễn Quốc An<br /> <br /> tháng<br /> <br /> năm 2017<br /> <br /> SINH VIÊN THỰC HIỆN<br /> (Ký và ghi rõ họ tên)<br /> <br /> TRƢỞNG KHOA<br /> (Ký và ghi rõ họ tên)<br /> <br /> Page 2<br /> <br /> Đồ Án Tốt Nghiệp<br /> <br /> Trƣờng ĐH BR - VT<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đồ án này tổng quát lại kết quả quá trình nghiên cứu của<br /> tôi. Các số liệu, hình ảnh, thông tin trong đồ án đều trung thực, do tôi tìm hiểu, tham<br /> khảo từ nhiều nguồn tƣ liệu. Đồ án này không sao chép các đồ án đã có từ trƣớc.<br /> Nếu phát hiện có bất kỳ sự gian lận nào tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về<br /> nội dung đề tài của mình. Trƣờng đại học BÀ RỊA-VŨNG TÀU không liên quan<br /> đến những vi phạm tác quyền, bản quyền do tôi gây ra trong quá trình thực hiện<br /> (nếu có).<br /> <br /> Vũng Tàu, ngày…., tháng …., năm 2017<br /> Ngƣời cam đoan:<br /> <br /> Nguyễn Quốc An<br /> <br /> SVTH: Nguyễn Quốc An<br /> <br /> Page 3<br /> <br /> Đồ Án Tốt Nghiệp<br /> <br /> Trƣờng ĐH BR - VT<br /> <br /> Nhận xét giáo viên hƣớng dẫn<br /> ………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………<br /> Vũng Tàu, ngày … ,tháng 07, năm 2017<br /> Giáo viên hƣớng dẫn<br /> <br /> Nguyễn Lƣơng Thanh Tùng<br /> <br /> SVTH: Nguyễn Quốc An<br /> <br /> Page 4<br /> <br /> Đồ Án Tốt Nghiệp<br /> <br /> Trƣờng ĐH BR - VT<br /> <br /> Nhận xét giáo viên phản biện<br /> ………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………<br /> Vũng Tàu, ngày …, tháng 07, năm 2017<br /> Giáo viên phản biện<br /> <br /> Phạm Chí Hiếu<br /> <br /> SVTH: Nguyễn Quốc An<br /> <br /> Page 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2