intTypePromotion=1

đo lực và ứng suất, chương 11

Chia sẻ: Tran Quoc Kien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
87
lượt xem
16
download

đo lực và ứng suất, chương 11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Những phần thực hiện và chưa thực hiện được của nhóm gồm: Về phần mềm: nhóm đã viết được phần mềm điều khiển và xử lý dữ liệu. Về phần cứng: tuy mạch không chạy nhưng nhóm đã khoanh vùng để xác định mạch bị sự cố ở vùng nào. Về mạch khuếch đại thì có điện áp tại ngõ ra với hệ số khuếch đại khoảng 1000 lần và về IC đa hợp 74257 cũng đa hợp được 12 bit dữ liệu. Vì vậy vấn đề còn lại chỉ là IC 7109. IC này rất mới đối...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đo lực và ứng suất, chương 11

  1. Ño löïc vaø öùng suaát Trang 1 Chương 11: Keát quaû thi coâng Nhöõng phaàn thöïc hieän vaø chöa thöïc hieän ñöôïc cuûa nhoùm goàm:  Veà phaàn meàm: nhoùm ñaõ vieát ñöôïc phaàn meàm ñieàu khieån vaø xöû lyù döõ lieäu.  Veà phaàn cöùng: tuy maïch khoâng chaïy nhöng nhoùm ñaõ khoanh vuøng ñeå xaùc ñònh maïch bò söï coá ôû vuøng naøo. Veà maïch khueách ñaïi thì coù ñieän aùp taïi ngoõ ra vôùi heä soá khueách ñaïi khoaûng 1000 laàn vaø veà IC ña hôïp 74257 cuõng ña hôïp ñöôïc 12 bit döõ lieäu. Vì vaäy vaán ñeà coøn laïi chæ laø IC 7109. IC naøy raát môùi ñoái vôùi nhoùm thöïc hieän, nhoùm chæ coù taøi lieäu dòch ñeå töï tìm hieåu veà IC naøy chöù ít thaáy duøng ôû maïch thöïc tieãn. Nhoùm hy voïng trong nhöõng ngaøy coøn laïi nhoùm seõ coá gaéng heát söùc ñeå ñeà taøi naøy coù giaù trò thöïc thi. SVTH :HAØ THANH LAÂM - PHAÏM TROÏNG QUYØNH
  2. Ño löïc vaø öùng suaát Trang 2 program da; uses crt; Var P:real;Y:byte; Const W = 208.3; a = 100; procedure tieude; begin textbackground (1); textcolor(7); gotoxy(30,5); writeln('DO LUC VA UNG SUAT'); gotoxy(20,25); writeln('Copyright by HA THANH LAM - PHAM TRONG QUYNH '); end ; procedure docdulieu; var X1,X2,X:byte; begin port[$378] := $03; port[$378] := $13; port[$378] := $33; port[$378] := $23; port[$378] := $03; repeat X:= port[$379] and $08 until X = $08; X1:= ((port[$379] SHR 4) XOR $08); SVTH :HAØ THANH LAÂM - PHAÏM TROÏNG QUYØNH
  3. Ño löïc vaø öùng suaát Trang 3 port[$378] := $0B; X2:= ((port[$379] AND $F0) XOR $80); Y:= X1 OR X2; delay(1000); end; Procedure LUC; Var g:real; Begin g:=7.84; p:=y*g; gotoxy(20,7); writeln('LUC : P = ',p:8:3, ' gram'); End; Procedure UNGSUAT; Var sigma:real; Begin sigma:= (p*a)/W; gotoxy(19,9); write(' UNG-SUAT : Sigma = ',sigma:8:3, ' gram/mm^2'); End; Procedure BIENDANG; Var SVTH :HAØ THANH LAÂM - PHAÏM TROÏNG QUYØNH
  4. Ño löïc vaø öùng suaát Trang 4 epsilon,e : real; Begin e:=5000; epsilon:=(p*a)/(w*E); gotoxy(20,11); write('BIEN-DANG : Epsilon = ', epsilon:8:3, ' us'); End; Procedure OFFSET; Var X:real; Begin Repeat docdulieu ; gotoxy(20,5); writeln(X); delay(10000); gotoxy(20,5); writeln(' '); Until Upcase(readkey) = 'N'; End; {================CHUONG TRINH CHINH===================} BEGIN CLRSCR; tieude; repeat docdulieu; SVTH :HAØ THANH LAÂM - PHAÏM TROÏNG QUYØNH
  5. Ño löïc vaø öùng suaát Trang 5 luc; ungsuat ; biendang; delay(10000); delay(1500); until keypressed; END. SVTH :HAØ THANH LAÂM - PHAÏM TROÏNG QUYØNH
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2