intTypePromotion=3

DOM

Chia sẻ: Cao Tuấn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:38

0
53
lượt xem
10
download

DOM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

XML Document Object Model (DOM) Chuẩn W3C. Xây dựng cấu trúc cây (Tree) bên trong bộ nhớ cho các tài liệu XML. Cung cấp một giao diện lập trình (API API) cho việc truy xuất và thao tác ñộng một tài liệu. Các bộ phân tích DOM-based sẽ phân tích các cấu trúc này • Các ngôn ngữ hỗ trợ: Java, C, C++, Python, Perl,

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: DOM

 1. DOM Phạm Hồng Phong - SoICT – HUST
 2. DOM XML Document Object Model (DOM) Chuẩn W3C. Xây dựng cấu trúc cây (Tree) bên trong bộ nhớ cho các tài liệu XML. Cung cấp một giao diện lập trình (API) cho việc truy xuất và thao tác ñộng một tài liệu. Các bộ phân tích DOM-based sẽ phân tích các cấu trúc này • Các ngôn ngữ hỗ trợ: Java, C, C++, Python, Perl, … 2
 3. DOM DOM NEUTRAL - INTERFACE JAVA ANY HTML XML SCRIPT LANGUAGE 3 3
 4. DOM HTML DOM ñịnh nghĩa một chuẩn cho phép truy xuất và thao tác các tài liệu HTML. HTML DOM là một nền tảng và ñộc lập ngôn ngữ và ñược sử dụng trong các ngôn ngữ lập trình như: Java, JavaScript, VBScript, … 4
 5. DOM Cấu trúc cây trong ñó bao gồm các loại nút: các phần tử, thuộc tính và text. M i m t th (Tag) HTML là m t nút bên trong cây, v i các nút con và các nút cha , kèm theo là ph n text c a riêng nút đó. 5
 6. DOM DOM ñịnh nghĩa các ñối tượng (object) và các thuộc tính (properties) của các nút (element) và các phương thức (interface) ñể truy xuất chúng. 6
 7. DOM Ví d : Xin chào! Nút đư c t o ra cho ph n t message: – Ph n t message có nút con là ph n t body. – Ph n t body có n i dung d ng Text “Xin chào!" – Các thu c tính from và to cũng là các nút trong cây. 7
 8. DOM MSXML Library or other libraries XML DOM Tree Document Parser Application Root Parsed Child Document Text Child Text 8
 9. DOM DOM level 1 (1998): giao diện ñể biểu diễn tài liệu XML và HTML Bao g m: Document, Node, Attr, Element và Text interfaces. DOM level 2 (2000): bao gồm các ñặc tả: Dom2 core, Views, Events, Style, Traversal and Range và DOM2 HTML. DOM level 3: gồm 5 ñặc tả DOM3 core, Load và Save, Validation, Events và Xpath. 9
 10. DOM DOM ñược sử dụng cho các tài liệu không lớn, vì dữ liệu cần ñược nạp vào bộ nhớ. DOM d a trên đ i tư ng, cho phép thay đ i d li u trong tài li u g c. Mô hình SAX d a trên s ki n như là các API đơn gi n thích h p cho các tài li u l n, không cho phép thay đ i tài li u g c. DOM cung cấp API cho phép thêm, sửa, di chuyển, xóa các nút tại bất cứ vị trí nào trên cây dữ liệu ñể tạo ra một ứng dụng. 10
 11. HTML DOM Mô hình ñối tượng trình duyệt (HTML DOM) Trình duyệt: thể hiện nội dung của tài liệu HTML (dạng XML). S d ng mô hình DOM d a trên các đ i tư ng theo mô hình phân c p. M i đ i tư ng là m t t p h p g m: • Các thu c tính (Properties) • Các phương th c (Methodes) • Các s ki n (Events) có th k t h p trên đ i tư ng. 11
 12. HTML DOM Đối tượng window Miêu t c a s đang hi n th trang web. Cung c p các kh năng truy xu t đ n các đ i tư ng con c a nó và các tr ng thái. N m b t các s ki n x y ra trên c a s này. 12
 13. HTML DOM 13
 14. HTML DOM Tham chiếu các ñối tượng dựa trên tên của ñối tượng. 14
 15. HTML DOM Tham chiếu tới ñối tượng con D ng t ng quát: object1.object2.object3 Truy xu t đ n đ i tư ng History: window.history Truy xu t đ n đ i tư ng Body: document.body 15
 16. HTML DOM Mô hình cấu trúc DOM là sự phân cấp của các ñối tượng Node node object Element Attribute etc etc 16
 17. HTML DOM DOM có nhiều giao diện ñể thực thi các ñối tượng node khác nhau. Mỗi giao diện có các thuộc tính và các phương thức của nó. So sánh với OOP: DOM OOP Interface Object Class Attribute Property Method Method 17
 18. Cây tài liệu DOM Cấu trúc cây tài liệu: document document. documentElement document.body 18 18
 19. Cây tài liệu DOM Child, sibling, parent 19
 20. Cây tài liệu DOM Child, sibling, parent 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản