Dreamwever - Tạo trang đầu tiên

Chia sẻ: Tran Thach | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
216
lượt xem
123
download

Dreamwever - Tạo trang đầu tiên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tạo 1 Trang : Có Tiêu Đề - Một số nội dung – Lưu nó. Xem Trang Web trong một hoặc nhiều Trình Duyệt trước khi Upload nó lên Web Server. Dreamweaver giúp bạn xem trong các Trình Duyệt khác nhau. Dreamweaver cung cấp các Trang Web Mẫu khác nhau . Có thể chọn các kiểu Thiết Kế Trang Web khác nhau được hoàn toàn tạo bằng CSS. Chương nầy hướng dẫn ngắn gọn cách : Thêm TEXT – Các Liên Kết - Ảnh vào các Trang. I.TẠO 1 TRANG MỚI : 1. Trang đầu Tiên trong 1 Site sẽ là Trang...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Dreamwever - Tạo trang đầu tiên

  1. DREAMWEAVER8 • Tạo 1 Trang : Có Tiêu Đề - Một số nội dung – Lưu nó. • Xem Trang Web trong một hoặc nhiều Trình Duyệt trước khi Upload nó lên Web Server. • Dreamweaver giúp bạn xem trong các Trình Duyệt khác nhau. • Dreamweaver cung cấp các Trang Web Mẫu khác nhau . Có thể chọn các kiểu Thiết Kế Trang Web khác nhau được hoàn toàn tạo bằng CSS. • Chương nầy hướng dẫn ngắn gọn cách : Thêm TEXT – Các Liên Kết - Ảnh vào các Trang. I.TẠO 1 TRANG MỚI : 1. Trang đầu Tiên trong 1 Site sẽ là Trang Index.html. 2. Sau đó tạo các Trang kế tiếp . Để tạo 1 Trang Mới , bạn sử dụng Start Page hay HT New Document. II.SỬ DỤNG START PAGE : 1. Trong phần Create New > Nhấp HTML .(H1). • Bạn cũng có thể sử dung Start Page để mở các Trang mà bạn đã làm việc gần đây . Chỉ việc nhấp tên của Mục trong Phần Open a recent Item của Start Page. • Nhấp ColFusion hoặc PHP cũng tạo 1 Trang HTML . 1
  2. • Nhấp C CSS sẽ tạo 1 Style S o Sheet CSS Mới . (H2 S 2). • Nhấp b kỳ chọ lựa khá sẽ tạo các tài liệu được thiế kế cho n bất ọn ác u ết ngôn ngữ lập trình We khác nhau. eb • Nếu nhhấp bất kỳ Mục tron Phần Cr ỳ ng reate From Samples của Star m s rt page , Dreamwe eaver mở H New Document đ bạn chọn Trang HT D để Mẫu.Cá Bạn nê nhấp từ ác ên ừng Mục để xem. ể • Có thể tắt Start page : Me ể enu Edit > Preferenc > Nhấ Hạng M ces ấp Mục Genera > Hủy c al chọn Show Start pag w ge.
  3. 2. SỬ DỤNG HT NEW DOCUMENT : Ử T • Menu F >New ( Ctrl+N ). File w • HT New Docume hiện ra > Đang mở Tab General.(H3). w ent a • Chọn 1 Mục tron Cột Cat ng tegory > Cột Basic P C Page sẽ th đổi tùy Mục hay y bạn đã chọn. ã • Chọn Mục ở Cột Phải > Kh M hung Prev view có Ản xem trư ( Hầu như nh ước có sẵn khi chọn Trang Mẫu và Temp plate với p phần mô t bên dướ ). tả ới • Bạn có thể tạo 1 số tài liệu trong HT nầy > M ó T Menu bật lê Docum ên ment Type (DTD) sẽ c sẵn . Bạ có thể t có ạn thay đổi DocType từ Menu bật lên. ừ Thí dụ chọn Pag Designs ge s(CSS).(H44).
  4. • Nếu m muốn thay đổi bất kỳ xác lập m định > Preferen > HT M ỳ mặc nce Mới xuất hiện > bạn có thể thay đổi loạ tài liệu. (H5). n ại • emplates s đề cập s Tab Te sẽ sau. 3. ĐẰẰNG SAU DOCTYPE : D DoccType là 1 phần kha báo ở đầ 1 Trang HTML nh ai ầu g hằm xác đ định DTD (DDocument Type Definition ) đa ang được sử dụng c cho File . Các trình duy Web s dụng ph c yệt sử hần khai báo DocTy b ype để xác định cách c h trang được kết xuất như thế nào . Mặc định Dream k mweaver ch hèn Docty ype XHTML 1.0Tr ransitiona và mã m nó tạo n al mà nhất quán với chuẩn đó.(H6). n n
  5. 4. SỬ DỤNG CÁ TRANG MẪU ; Ử ÁC • Mở HT New Document > C Category > Chọ Mục CSS Style Sh T Cột ọn heets là các t liệu Sty Sheet CSS > Chọn bất kỳ Style She mẫu > Thấy tài yle eet Ảnh xe trước và phần M tả . (H7 em v Mô 7). • Mở HT New Document > C catego > Chọ Framese T Cột ory ọn et> Có 15 5 Frameset tạo sẵ với các kiể Khung khác nha .(H8). ẵn g au
  6. • Hạng M Page Designs(C Mục CSS) cung cấp 6 mẫ tốt hoàn toàn dự vào g ẫu n ựa CSS ch kiểu trình bày của chúng.(H9). ho • Starter page cun cấp cho bạn hàng chục tra r ng o ang để bạn sử dụng để n tạo toà bộ các Site .(H10 àn 0).
  7. 1. Có m số Hạng Mục Site như : E một Entertaime ent, Travel . Spa và nhiều hơn nửa. n 2. Mỗi loại Site c 1 Trang chủ - 1 T có g Trang sản phẩm - 1 Tran văn bản -1 Trang Catalog – 1 Trang Calendar. ng n g Tất cả chia sẻ cù ùng 1 kiểu thiết kế cơ bản . N u c Những loại nầy hữu dụng i nhưng được tạo dựa vào c Table để trình b g o các bày.(H11). . • Page Designs ch các kiểu trình bày (Layout) cơ bản : Một cửa s D ho u y ) sổ Đăng n nhập – 1 T Trang Cata alog – 1 m mẫu biểu c chú giải . N Những Layyout nầy cũ ũng được t tạo bằng c cách sử dụ ụng các tables để trì ình bày .(H H12).
  8. • Tạo 1 trang từ 1 Trang Mẫ : t ẫu 1. F > New .(Ctrl+N File w N). 2. CChọn 1 Mụ trong C Catego > Cột P ục Cột ory Phải thay đổi theo . 3. CChọn Mục ở Cột Phả > Previe cho bạ xem Ản trước có ải ew ạn nh ó phần mô t bên dướ . p tả ới 4. NNhấp Creaate.(H13). . 5. C Chỉnh sửa Trang Mẫ theo ý m a ẫu muốn.
Đồng bộ tài khoản