Đừng ép con làm theo ý cha mẹ

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
58
lượt xem
12
download

Đừng ép con làm theo ý cha mẹ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tôi đã đầu tư rất nhiều cho con gái mình với hy vọng con sẽ phát triển toàn diện nhất. Nhưng tôi đã sai lầm khi đi không đúng đường, cũng may là nhìn thấy và sửa chữa kịp thời. Sinh con ra, ai cũng mong con mình được thông minh khỏe mạnh, tôi cũng không ngoại lệ. Tôi biết rất rõ rằng sẽ phải làm mọi cách để con mình không bị tụt lại đằng sau với những đứa trẻ cùng tuổi khác. Rút kinh nghiệm của những người đi trước trong việc nuôi dạy con, tôi đã áp dụng nhiều...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đừng ép con làm theo ý cha mẹ

  1. ng ép con làm theo ý cha m Tôi ã u tư r t nhi u cho con gái mình v i hy v ng con s phát tri n toàn di n nh t. Nhưng tôi ã sai l m khi i không úng ư ng, cũng may là nhìn th y và s a ch a k p th i. Sinh con ra, ai cũng mong con mình ư c thông minh kh e m nh, tôi cũng không ngo i l . Tôi bi t r t rõ r ng s ph i làm m i cách con mình không b t t l i ng sau v i nh ng a tr cùng tu i khác. Rút kinh nghi m c a nh ng ngư i i trư c trong vi c nuôi d y con, tôi ã áp d ng nhi u phương pháp nh m giúp con gái mình tr thành “th n ng”, m c dù cháu ch m i có 2 tu i. B t u b ng vi c cho con ăn th t nhi u lo i th c ăn b dư ng, ép cháu ph i b ra hơn m t ti ng ng h m i ngày t p múa ( tôi mu n cháu tr thành di n viên múa gi ng m ), cho dù cháu luôn t ra không thích và ph n ng b ng cách b ch y i ch khác hay khóc l n m i khi tôi t p cháu múa.
  2. Tôi cũng thư ng xuyên ưa cháu n nh ng bu i bi u di n c a m v i hy v ng con s ti p thu v i nh ng i u múa và làm quen v i ánh èn sân kh u. Nhưng t t c nh ng vi c ó u không thành công, không nh ng cháu không thích thú mà còn t ra không h p tác. Tr con ph i ho t ng, ch y nh y vui chơi rèn luy n s ho t bát thông minh. Ngoài ra, vì nghĩ r ng n u n trư ng con mình s không ư c chăm sóc chu áo, nên tôi thuê h n m t b o m u gi cháu trong nh ng lúc m i làm. Tôi cũng h n ch không cho cháu ti p xúc nhi u v i môi trư ng bên
  3. ngoài vì s cháu s d m c b nh, và sơ s y ra, con mình s b k x u b t cóc. Chính nh ng vi c làm ó c a tôi vô tình ã bi n con gái mình thành a tr th ng và không ho t bát, thông minh và phát tri n toàn di n như m c ích tôi t ra ban u. Cháu ch quanh qu n trong nhà, cũng không bao gi chào h i hay tr l i m i ngư i khi ư c h i m c dù tôi ã hư ng d n và d y cháu r t nhi u l n. Tôi b t u nh n ra sai l m c a mình khi nhìn th y con gái c a m t ch b n trong oàn múa vào hôm sinh nh t cháu. Cũng b ng tu i v i con gái tôi, nhưng cháu nhanh nh n và ho t bát hơn h n, cháu t tin và trò chuy n r t tho i mái v i m i ngư i, th nh tho ng, cháu còn pha trò khi n m i ngư i cư i v b ng. Trong khi ó, con gái tôi thì l i r t rè và có v s s t, cháu không nói gì, su t bu i ch ng i trên chân m , không r i n a bư c, cũng không chơi trò chơi v i các b n. i u này ã khi n tôi lo l ng th t s . Qua h i thăm tôi bi t ch b n mình ã có m t cách nuôi d y con hoàn toàn khác h n v i mình. Sau ó, ch cho tôi mư n m t s DVD v cách nuôi d y tr mà ch ã thu th p ư c. Ngoài ra, tôi cũng tìm hi u thông qua nh ng tài li u và nh ng thông tin b ích trên các phương ti n truy n thông. T ó, tôi b t u cháu t do chơi nh ng trò chơi mà cháu thích, giành nhi u th i gian hơn cho cháu ti p xúc v i môi trư ng, h ng êm dành
  4. ra 10 phút c truy n cho cháu nghe. Tôi v n c g ng nh hư ng cho cháu theo ngh c a m , nhưng hoàn toàn không ép bu c cháu n a, thay vào ó, tôi bé nh y múa theo ý thích c a mình, không ép cháu vào nh ng ng tác múa mà cháu không thích và ăng ký cho cháu i h c m u giáo. Th i gian u m i thay i th t khó khăn cho c hai m con tôi. Cháu xu ng ký r t nhanh, nhưng giáo viên nói ó là bi u hi n thông thư ng v i nh ng tr l n u tiên i h c và làm quen v i môi trư ng m i, nhưng khi ã thích nghi, cháu s phát tri n t t hơn. Còn tôi thì không kh i lo l ng không bi t li u cháu có hòa nh p ư c v i m t môi trư ng hoàn toàn khác v i gia ình hay không, nhưng r i, tôi bi t mình ã lo l ng không âu. Bây gi , con gái tôi ã thay i r t nhi u, cháu lanh l hơn, nói chuy n nhi u hơn và b t u thích n trư ng. Sau m i ngày trư ng v , cháu luôn mi ng k ã chơi v i b n như th nào, cô giáo d y nh ng gì và không quên nh c m ngày mai cho con i h c nhé. Cháu cũng c i m và bi t chào h i ngư i l n trong gia ình hay m i khi ư c ưa n nhà h hàng chơi, ch không còn t ra l l m và s nhi u như trư c. Tôi cũng phát hi n ra r ng, cháu th t s không thích múa mà r t thích v , cháu có th ng i say sưa tô màu mà không bi t m t. Bao gi i chơi công viên, cháu cũng òi b m cho tô tư ng, v tranh…
  5. Nhìn con, tôi nh n ra m t i u r ng: Tr con cũng c n có môi trư ng phát tri n. Tr cũng có nh ng s thích và năng khi u riêng c a mình, ch c n chúng ta quan tâm và ý n tr , chúng ta s nh n ra i u ó. Và quan tr ng nh t là ng t m c tiêu và nguy n v ng c a cha m trên vai con tr . Hay tr t do phát tri n và vui chơi tho i mái theo s thích c a chúng. S giúp t t nh t c a cha m lúc này là kích thích úng cách giúp tr t i a các kh năng và trí thông minh c a mình, t tin và d dàng hòa nh p v i môi trư ng.
Đồng bộ tài khoản