Email marketing: Cần chất lượng hơn số lượng

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
135
lượt xem
63
download

Email marketing: Cần chất lượng hơn số lượng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nói đến email marketing chúng ta phải nói đến chất lượng của nó: Chất lượng của nội dung người gửi và chất lượng của địa chỉ email người nhận. Nó không đơn giản là chỉ thể hiện nội dung và gửi đến một danh sách dày đặc các địa chỉ email.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Email marketing: Cần chất lượng hơn số lượng

  1. Email marketing: C n ch t lư ng hơn s lư ng
  2. Nói n email marketing chúng ta ph i nói n ch t lư ng c a nó: Ch t lư ng c a n i dung ngư i g i và ch t lư ng c a a ch email ngư i nh n. Nó không ơn gi n là ch th hi n n i dung và g i n m t danh sách dày c các a ch email. N i dung ơn gi n và có giá tr là chìa khóa t o m t thông i p email ch t lư ng. C g ng nh i nhét nh ng thông tin không có ích vào thông i p ch làm cho ngư i nh n c m th y khó ch u và h s n sàng kích n nút “next” và “delete” ho c t hơn h li t kê b n vào danh sách “ en” c n lo i b ngay t c kh c khi nh n ư c. Dư i ây là m t vài m o giúp tăng ch t lư ng n i dung email marketing. Chú tr ng nhi u n tính liên quan và giá tr Hãy luôn luôn h i: “khách hàng c a tôi có th c s hi u rõ giá tr nh ng thông i p mà tôi ang g i cho h không?”. Ph i chú ý n cách trình bày thông i p: rõ ràng, d c, h p d n. Hãy nghĩ nó như là m t m t c a chi c xe bus Thi t k n i dung email gi ng như là trang trí trên c nh c a m t chi c xe bus i trong thành ph v y. Và m i ngư i s nhìn th y ngay khi
  3. nó ch y v t qua. Khi qu ng cáo như v y, b n ph i hi u r ng, ngư i xem ch có m t ho c hai giây quan sát và chú ý thông i p. Chính vì th , b n ph i t o thông i p sao cho thương hi u ư c nh n ra nhanh nh t và l i m i hàng, cu c g i ph i ư c d dàng nh n ra h hành ng. ưa ra m t m u tin ch không ph i là c m t kh i thông tin Khi g i email newsletters, b n không nên cung c p nh ng bài báo tr n v n trong email, mà ch cung c p m t m u tin nh n m nh t m quan tr ng c a m i bài báo, v i m t ư ng link n các bài báo y trên website c a b n. Ch t lư ng ngư i nh n email Hãy làm cho a ch email c a b n ph i th t tr ng tâm (ch nh ng ngư i th c s ánh giá cao n i dung email c a b n). ây là nhóm bi t b n là ai và t i sao h l i nh n email c a b n. H c m th y vui v khi m thông i p và c nh ng gì b n vi t trong ó. G i m t thông i p n lư ng khách hàng l n có th cho k t qu t i t hơn b n mong i do s lư ng l n các a ch email không s d ng ho c b h ng và nh ng l i phàn nàn không mu n nh n spam c a ngư i xem.
  4. Xây d ng danh sách tên chu n Chìa khóa xây d ng m t danh sách chu n ó chính là m i nh ng khách hàng i n vào m t d ng có s n mà làm n i b t l i ích c a các thành viên. Thêm các a ch b ng vi c l y t danh sách mua hàng ho c khách hàng qu n lý thì s hi m t ư c nh ng k t qu như ý mu n. L i k t: Ch t lư ng email s em l i k t qu ch không ph i là s lư ng email. Chúng ta bu c ph i l c khách hàng m c tiêu, ch ng minh l i cam k t c a mình b ng vi c vi t n i dung h p d n ngư i c ch c ch n hi u rõ giá tr c a nó.
Đồng bộ tài khoản