Email, SMS, PIM

Chia sẻ: Nguyen Duc Bau | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:20

0
118
lượt xem
14
download

Email, SMS, PIM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về Email, SMS, PIM dành cho sinh viên Khoa Công nghệ thông tin

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Email, SMS, PIM

 1. Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM Khoa Công Nghệ Thông Tin Bài 6: Email, SMS, PIM ThS. Trần Minh Triết 1
 2. Tham khảo Professional Microsoft Smartphone Programming, Baijian Yang, Pei Zhengand, Lionel M. Ni Wrox Press 2007 (518 pages), ISBN:9780471762935 Chapter 8. E-mail, SMS, and PIM Data 2
 3. Pocket Outlook Object Model (POOM) PocketO utook  bj   odel( O M ) tập hợp các   l O ectM  PO : class cung cấp các API để thao tác với Microsoft Access trên thiết bị sử dụng các hệ điều hành nhóm Windows CE. POOM là tập con của class trong mô hình đối tượng của Outlook trên desktop Xử lý em ai, SM S, thông tin PI   l M (personal information manager) 3
 4. SDK và namespace Cài đặt thêm Wi ndow s  obie  0 or Sm ar phone  K M l 5. f   t SD (~77MB) Namespace: M i osof . i cr tW ndow sM obie. l Pocket utook  O l 4
 5. M i osof . i cr tW ndow sM obie. l Pocket utook O l 5
 6. Các bước sử dụng M i osof . i cr tW ndow sM obie. l Pocket utook O l Tạo session Outlook mới: O utookSessi aSessi =  l on  on  new   utookSessi )   O l on( ; Truy cập các đối tượng PIM: Các property cho phép gửi e-mail e-mail, SMS message, thao tác trên dữ liệu PIM: Appoi m ent nt s  C ont s  act Tasks  Em aiAccount l s  Sm sAccount   Chấm dứt session Outlook (bắt buộc vì không thể được gabage collector tự động xử lý) aSessi D i on. spose( ; )  6
 7. Ví dụ TaskC olecton askIem s  aSessi Tasks.t s; l i t t =  on. Iem   f each Task  n askIem s) or ( ti t t   {  M essagebox. Show ( . tsubj )   ect ; }  7
 8. Tạo email Tạo session mới O utookSessi aSessi =  l on  on  new   utookSessi )   O l on( ; Chọn sử dụng 1 account email đã có Em aiA ccountanEm aiA cct=  l   l   aSessi Em aiA ccount 1]   on. l s[ ; hoặc Em aiA ccountanEm aiA cct=  l   l   aSessi Em aiA ccount "I A P4"]   on. l s[ M ; 8
 9. Tạo email Xác định người nhận R eci entr pi   ecv  =  new   eci ent "Fi t am e  R pi ( r N Last am e", N   " FLast am e@ som ew her com ")   N e. ; Tạo email mới Em aiM essage  esg  new   aiM essage( ; l m =  Em l )  m esg. A dd( ecv)   To. r ; m esg.Subj   "H elo"; ect=  l   m esg. odyText=  ear r B   "D   eader   e  s,w hope  you  oy ear ng  enj l ni Sm ar phone  ogr m i t pr am ng";   anEm aiA cctSend( esg) l . m ; 9
 10. Tạo email có attachment /  r e  new   ectPi ur di og  /C eat a  Sel   ct e  al box  Sel Pi ur i og  cD l =  ect ct eD al pi g  new   ect ct eD i og( ; Sel Pi ur al )   pi l I tal i ect y  @ "\m ages"; cD g.nii D r or =  I   /  o   or ar /D notf w d  /  D i t   i s  anagem entpr ect fl /a  gialR ght M   ot ed ie  pi l Show For ar cD g. w dLockedC ont   f se; ent= al   /  ett di og  esul  /G  he  al r t D i ogR esul  esul  pi l Show D i og( ; al tr t=  cD g. al )   10
 11. Tạo email có attachment /C r e  new   ai  essage / eat a  em lm Em aiM essage  esg  new   aiM essage( ; l m =  Em l ) m esg.Subj   "Em ai  ih  ct e  t achm ent ect=  lw t Pi ur A t "; m esg. odyText=  pen he  t B   "O t at achm ent  o  r .N vi us"; /C r e  / eat and add  new   eci ent a  r pi R eci entr pi   esv  new   eci ent "John  oe", oe@ som ew her com ") =  R pi ( D "JD e. ; m esg. A dd( esv) To. r ; 11
 12. Tạo email có attachment  / dd he  ct e o he  t /A t pi ur t t at achm ent A t achm entpi ur =  t   ct e  new   t achm ent( cD l FieN am e) A t  pi g. l ; m esg. t achm ent A dd( ct e) A t s. pi ur ; /U se he  aul  ai  / t def tem laccount Em aiA ccountm yEm ai  aSessi Em aiA ccount 0] l   l=  on. l s[ ; /D i ay he  ai  / spl t em lcom pose or          f m          M essagi ngA pplcaton. i ayC om poseFor ( yEm ai, esg) i i D spl m m lm ; 12
 13. Thao tác với thông tin PIM on  Sess  new   utookSessi )   O utookSessi C al l =  O l on( ; Cách truy cập thông tin Appointment: A ppoi m ent olecton  al ol=  al nt C l i C C   C Sess. ppoi m ent Iem s; A nt s.t Cách truy cập thông tin Task: TaskC olecton  ol=  al l i TC   C Sess. Tasks.t s; Iem Cách truy cập thông tin Contact: C ont C olecton  ol=  al act l i TC   C Sess. ont s.t s; C act Iem 13
 14. Ví dụ /Est i a  / ablsh  new   utook  O l sessi on O utookSessi C al l on  Sess  new   utookSessi ) =  O l on( ; /G ett colecton    /  he  l i ofappoi m ent by  lng  nt s  cali outookSessi A ppoi m ent Iem s l on. nt s.t A ppoi m ent olecton  al ol=  al nt C l i C C   C Sess. ppoi m ent Iem s; A nt s.t   14
 15. Ví dụ  / dd  /A each  appoi m entt t Li Vi nt  o he  st ew f each A ppoi m entapti C al ol or ( nt    n  C ) {   /C r e    / eat one new   st ew   ectf   Li Vi obj  or each  appoi m ent nt   Li Vi Iem      st ew t aLVIem   new   st ew Iem ( ; t =  Li Vi t )   /M ake he    / t appoi m entdat t t   oper y   hi Li Vi nt   e he extpr t oft s  st ew   aLVIem .    t Text=  . ar . at ToSt i )   aptSt tD e. r ng( ;   /M ake  her appoi m entpr   / ot   nt   oper y  t subiem   t as he  t aLVIem . t SubIem s. dd( . t A aptSubj ) ect ;   /You    / can  so  al add  fel f  he  a i d or t appoi m entl nt  ocaton i   aLVIem .    t SubIem s. dd( . t A aptLocaton) i ;   /A dd  st ew Iem  o he  st ew   / Li Vi t t t Li Vi   C al ew .t s. dd(    Vi Iem A aLVIem ) t ; } 15
 16. Chọn lọc thông tin st i quer =  C at r ng  y  "[ egor es]==  r i   w ox";   A ppoi m ent olecton  r nt C l i w oxA ppt=    aO utookSessi A ppoi m entIem s. est i ( l on. nt .t r r ct quer ; y) Lưu ý: phép so sánh st i quer =  Locaton]  al  at U ni siy"; r ng  y  "[ i   B lSt e  ver t Những appointment item không có thông tin Location cũng bị loại bỏ!!! 16
 17. Gửi SMS O utookSessi aSessi =  l on  on  new   utookSessi ) O l on( ; Sm sM essage sendM sg  new   sM essage( =  Sm "18664365702",           "Vot t I   e o dol#2"); aSessi Sm sA ccountSend( on. . sendM sg); aSessi D i on. spose( ; ) Account nào??? 17
 18. Gửi SMS Sm sM essage sendM sg  new   sM essage( ; =  Sm ) R eci entr pi   ecv  new   eci ent "18664365702") =  R pi ( ; sendM sg. ody  "Vot t I   B =  e o dol#2"; sendM sg. A dd r To. ( ecv); M essagingA pplcaton. i ayC om poseFor ( i i D spl m sendM sg)  18
 19. Nhận SMS usi M i osof . i ng  cr tW ndow sM obie. l Pocket utook. essageI er O l M nt cepton; i   m sgi er nt cept   new   essageI er or =  M nt cept ( ; or ) m sgi er nt cept .nt ceptonA cton  or I er i i =  I er nt ceptonA cton. otf ndD el e;/  otf i i N iyA et  /N iy m sgi er nt cept . essageR ecei or M ved  new +=  M essageI er nt cept Event andl ( sgi er or H er m nt cept _M essageR ecei or ved); 19
 20. Nhận SMS  / andlng  ecei /H i r ved  essage m voi m sgi er d  nt cept _M essageR ecei or ved( ectsender obj   , M essageI er nt cept Event r e) or A gs  {     sM essage  sM sg  ( sM essage) M essage;   Sm sm = Sm e.     r ng ulText=  essage  om :“+sm sM sg. om . am e;   st i f l   "M Fr   Fr N    ulText+= "    sm sM sg. ecei   f l   ( at"+  R ved. m eO f ay. Ti D ToSt i ) ; r ng( )    ulText+= "    f l   ( and he  essage s:   t m i   "+sm sM sg. ody) B ;     essageB ox.   M Show ( ulText  ew   f l ,"N TextM essage ")   ! ; } 20
Đồng bộ tài khoản