intTypePromotion=1

Eye Candy 3.0 : Hiệu ứng Carve

Chia sẻ: Nguyen Hoang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
51
lượt xem
6
download

Eye Candy 3.0 : Hiệu ứng Carve

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Carve làm cho vùng chọn của nó như được khắc chạm hay đục trong ảnh . Filternày dùng cách thức đổ bóng và hiện sáng tương tự như các filter Bvevel trình bày ở phần sau

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Eye Candy 3.0 : Hiệu ứng Carve

 1. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eye candy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy HiŒu ˆng carve Carve l°m cho vÔng ch‡n cða n‹ nhı ΩıÏc kh∞c ch≠m hay ΩÚc trong ®nh. Filter n°y dÔng cüch thˆc Ω‰ b‹ng v° hiŒn süng tıÁng t˙ nhı cüc filter Bevel tr÷nh b°y Í ph∑n sau. áiÃm khüc nhau cða filter n°y l° n‹ l°m cho vÔng ch‡n c‹ v¿ s∫m v° sµu hÁn. N∆u cüc b≠n th∂y hiŒu ˆng n°y tr·ng gi‚ng nhı filter Inner Bevel th÷ cÒng Ω˜ng ng≠c nhi≈n, c‚ g∞ng thay Ω‰i ngu„n süng (dŸch chuyÃn) l≈n Ω◊nh cða ®nh v° kæo con trıÏt Ωà gia tØng tham s‚ trong mÚc Darken Deep Areas. Cüc bıËc ti∆n h°nh : MÍ file Ducky.PSD trong thı mÚc Samples cða Photoshop. V°o tr÷nh ΩÁn Image > Image Size coi tham s‚ ®nh. HÊp tho≠i Image Size hiŒn l≈n. á¥t l≠i ΩÊ phµn gi®i ®nh t˜ 72 dpi th°nh 300 dpi b±ng cüch nh∫p v°o s‚ 300 t˜ b°n phœm trong · Resolution (ch‡n 300 v÷ khi Ωıa ch˘ v°o ®nh, n∆u ΩÊ phµn gi®i ®nh th∂p ch˘ s¡ bŸ rØng cıa v° hiŒu ˆng kh·ng th∂y rfl).
 2. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eye candy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy ThıÈng th÷ giü trŸ ch‡n trong thi∆t k∆ t˜ 200 Ω∆n 300 dpi. ChÓ ˚ l° ®nh c‹ kœch thıËc 6,944 x 7,583 inches vËi ΩÊ phµn gi®i l° 300 dpi kœch thıËc ®nh Ω¨ l≈n Ω∆n 13,6 M thay cho 800K vËi ΩÊ phµn gi®i 72 dpi. Çnh lÓc n°y lËn hÁn c¯a s‰ m°n h÷nh, nh∂n phœm Ctrl v° phœm tr˜ (-) nhiÀu l∑n ΩÃ th∂y ®nh nhfi l≠i v˜a theo ˚. Ho¥c nh∂n phœm Alt v° dÔng c·ng cÚ Zoom Tool nh∂p v°o h÷nh ΩÃ thu nhfi h÷nh l≠i. MÊt cüch khüc l° nh∂p chuÊt v°o biÃu tıÏng kœnh lÓp hay nh∂n phœm Z tr≈n b°n phœm. Khi biÃu
 3. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eye candy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy tıÏng kœnh lÓp hiŒn süng, nh∂p ph®i chuÊt s¡ mÍ ra mÊt menu con. Ch‡n Fit on Screen Ωà h÷nh v˜a vËi c¯a s‰ m°n h÷nh, ho¥c ch‡n Zoom Out Ωà thu nhfi h÷nh theo ˚ mu‚n. Nh∂p chuÊt v°o biÃu tıÏng h÷nh ch˘ T cða c·ng cÚ Type Tool trong thanh c·ng cÚ hay nh∂n phœm T tr≈n b°n phœm Ωà Ωıa ch˘ v°o trong h÷nh. NhË ch‡n m°u cho tiÀn c®nh v° h∫u c®nh. áà ch‡n m°u cho hai hÊp m°u Foreground/Backround : b≠n nh∂p chuÊt v°o hÊp m°u tiÀn c®nh Foreground Ωà hiÃn thŸ hÊp m°u Color Picker v° ch‡n cüc tham s‚ nhı cho Í trong h÷nh dıËi Ωµy, sau Ω‹ nh∂p v°o nÓt OK. Thi∆t Ω¥t m°u tr∞ng cho hÊp m°u h∫u c®nh Background vËi cüc giü trŸ 255, 255, 255.
 4. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eye candy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy (B≠n c‹ thà ch‡n m°u theo ˚ ri≈ng, cüc giü trŸ cho Í Ωµy ch◊ l° gÏi ˚). Khi biÃu tıÏng ch˘ T hiŒn süng, nh∂p ΩÓp chuÊt v°o mÊt vŸ trœ n°o Ω‹ trong c¯a s‰ l°m viŒc. M°n h÷nh hiŒn hÊp tho≠i Type Tool (xem h÷nh trang b≈n). ChÓ ˚ : C‹ thà dÔng b°n phœm Ωà ch‡n nhanh c·ng cÚ Type Tool b±ng cüch gfl phœm T nhı Ω¨ n‹i Í tr≈n. MÂi l∑n nh∂n phœm T, biÃu tıÏng s¡ chuyÃn Ω‰i gi˘a hai ch∆ ΩÊ Type Tool v° Type Mask Tool, cüc b≠n c∑n xem th≈m t°i liŒu hıËng dπn s¯ dÚng Photoshop Ωà hiÃu rfl cüch dÔng cða c·ng cÚ Type Tool v° Type mask tool. Trong b°i t∫p n°y ta dÔng Type Tool. C·ng cÚ Type Tool C·ng cÚ Type Mask Tool Trong hÊp tho≠i Type Tool b≠n nh∫p k˚ t˙ ìFilter CARVEî v° ch‡n font, ΩŸnh kœch thıËc cho k˚ t˙, sau Ω‹ nh∂p chuÊt v°o nÓt OK. B≠n s¡ th∂y kœch thıËc ch˘ lÓc n°y r∂t lËn v÷ trıËc Ω‹ chÓng ta Ω¨ tØng ΩÊ phµn gi®i cða ®nh l≈n 300 dpi thay v÷ ch◊ c‹ 72 dpi.
 5. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eye candy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy Sau khi nh∫p ch˘ xong nh∂p chuÊt v°o nÓt OK. M°n h÷nh hiŒn l≈n ch˘ FILTER CARVE vËi m°u tiÀn c®nh nhıng ch˘ kh·ng th∂y Ω∑y Ωð (vi trœ ch˘ c›n phÚ thuÊc v°o lÓc Ω∑u nh∂p chuÊt tr≈n vÔng l°m viŒc Í Ωµu)
 6. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eye candy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy V°o tr÷nh ΩÁn Select > Load Selection ch‡n vÔng l°m viŒc. M°n h÷nh hiŒn hÊp tho≠i Load Selection. H¨y nh∂p chuÊt v°o nÓt OK ΩÃ ch∂p nh∫n vÔng ch‡n m¥c ΩŸnh n°y. LÓc bµy giÈ ta th∂y xung quanh ch˘ (viÀn) c‹ nh˘ng d∂u ch∂m ch∂m hiŒn nh∂p nhüy cho ta bi∆t vÔng Ω¨ ΩıÏc ch‡n.
 7. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eye candy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy Nh∂p chuÊt v°o c·ng cÚ Move Tool ΩÃ di chuyÃn n‹ ho¥c ch‡n nhanh b±ng cüch nh∂n phœm V tr≈n b°n phœm. B≠n h¨y Ωıa c·ng cÚ Move Tool v°o vÔng ch‡n v° di chuyÃn k˚ t˙ v˜a t≠o v°o gi˘a ®nh nhı h÷nh b≈n.
 8. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eye candy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy ChÓ ˚ : B≠n c‹ thà dŸch chuyÃn chœnh xüc cÚm ch˘ (vÔng ch‡n) b±ng cüch nh∂n cüc phœm mÒi t≈n tr≈n b°n phœm Ωà cÚm ch˘ di chuyÃn sang trüi, ph®i, l≈n hay xu‚ng mÂi l∑n 1 point. Mu‚n dŸch chuyÃn nhanh hÁn h¨y k∆t hÏp nh∂n phœm Shift v° mÒi t≈n Ωà di chuyÃn mÂi l∑n 10 point. N≈n nhË 1 inch c‹ 72 point. Ti∆p theo, b≠n t≠o ΩıÈng viÀn m°u tr∞ng cho k˚ t˙. H¨y nh∂n phœm X tr≈n b°n phœm Ωà chuyÃn m°u tr∞ng t˜ hÊp m°u Background l≈n hÊp m°u Foreground, sau Ω‹ nh∂p nÓt Create new layer b≈n dıËi palette Layers Ωà t≠o mÊt Layer mËi (Layer 2). Ch‡n lŒnh Edit > Stroke, trong hÊp tho≠i Stroke b≠n nh∫p giü trŸ 16 cho hÊp Width v° nh∂p ch‡n mÚc Outside, nh∫p xong nh∂p chuÊt v°o nÓt OK.
 9. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eye candy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy Nh∂p ch‡n layer chˆa k˚ t˙ v° v°o Filter ch‡n Eye Candy 3.0 ch‡n Carve... Í h°ng thˆ hai. Nh∂p OK n∆u xu∂t hiŒn hÊp tho≠i th·ng büo y≈u c∑u b≠n render lËp chˆa k˚ t˙.
 10. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eye candy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy M°n h÷nh hiŒn ra hÊp tho≠i Carve quen thuÊc gi‚ng nhı m°n h÷nh cða cüc filter khüc trong Eye Candy
 11. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eye candy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy Cüc tham s‚ ch‡n Carve cho ta nhiÀu tham s‚ Ωà ch‡n Nh∂p chuÊt v°o nÓt c‹ h÷nh nhı cüi g≠t tr≈n thıËc cða cµn v° di chuyÃn n‹ Ωà thay Ω‰i cüc tham s‚ Quy t∞c chung : Nh∂p chuÊt v°o nÓt c‹ h÷nh nhı cüi g≠t tr≈n thıËc cða cµn v° kæo sang trüi hay ph®i Ωà thay Ω‰i cüc tham s‚. C‹ thà ch‡n th≤ng giü trŸ b±ng cüch nh∂p chuÊt v°o · ch˘ nh∫t b≈n ph®i con trıÏt v° Ωünh s‚ v°o. áiÃm c∑n chÓ ˚ l° : ch◊ ΩıÏc Ωünh s‚ trong giËi h≠n ghi tr≈n thanh trıÏt, vœ dÚ mÚc ch‡n Darken Depth trong Carve ch◊ cho phæp ch‡n t˜ 0-100 (trong h÷nh Ωang ch‡n 100). Bevel Width : Thay Ω‰i kho®ng cüch t˜ ph∑n ch‡n tËi Ωüy cða ph∑n ch≠m kh∞c (thay Ω‰i c≠nh vüt cða ch˘). Bevel Shape (chˆc nØng tıÁng t˙ nhı Drop off trong phi≈n b®n Alien Skin trıËc Ωµy) Bevel Shape : Ch‡n kiÃu d≠ng ch˘ khi vüt c≠nh.
 12. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eye candy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy Carve cho ta 4 kiÃu ch‡n. Button : Ch˘ vüt l≈n r∂t m≠nh tr·ng gi‚ng nhı cüc nÓt ∂n. Rounded : Ch˘ vüt vËi c≠nh hÁi bo tr›n. Mesa : Ch˘ hÁi d‚c c‹ Ω◊nh b±ng ph≤ng. Flat : Ch˘ ph≤ng v° tr®i ngang. Smoothness : Giü trŸ ch‡n c°ng nhfi l°m cho c≠nh vüt cða vÔng ch‡n tr·ng c‹ v¿ xÔ x÷ hÁn. Giü trŸ ch‡n c°ng lËn l°m cho viŒc kh∞c ch≠m n°y tr·ng mŸn v° lüng hÁn. Shadow Depth (Strength) : Giü trŸ ch‡n c°ng lËn b‹ng Ω‰ c°ng s∫m, ΩiÀu n°y l°m cho hiŒu ˆng ch≠m tr‰ ΩıÏc rfl r°ng hÁn. Darken Depth (Deep Areas) : Giü trŸ ch‡n c°ng lËn l°m ΩÊ sµu vÔng t‚i nhı d°i ra th≈m. Highlight Brightness v° Highlight Sharpness CÒng nhı cüc filter khüc, Brightness v° Sharpness ®nh hıÍng tËi ünh süng tr∞ng xu∂t hiŒn tr≈n mÊt ph∑n cða vÔng ch‡n hıËng tËi ünh süng. Brightness kiÃm soüt cıÈng ΩÊ chi∆u süng, trong khi Ω‹ Sharpness ®nh hıÍng tËi ΩÊ khu∆ch tün. Giü trŸ ch‡n c°ng lËn, c°ng gia tØng hiŒu ˆng b‹ng lüng. Light Direction : HiŒu ch◊nh hıËng ünh süng rÁi tr≈n vÔng ch‡n. B≠n c‹ thà thay Ω‰i giü trŸ t˜ 0 Ω∆n 3600 Giü trŸ 00 cho ta hıËng chi∆u tr˙c ti∆p t˜ b≈n ph®i; 900 cho ta hıËng chi∆u t˜ tr≈n; 1800 hıËng chi∆u t˜ b≈n trüi v° 2700 cho hıËng chi∆u t˜ Ωüy.
 13. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eye candy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy Inclination : KiÃm soüt g‹c th°nh l∫p t˜ ünh süng tËi trang v¡. áiÀu n°y l°m cho hiŒu ˆng tr·ng c‹ v¿ sµu hÁn. N∆u ünh süng nguy≈n thðy chi∆u tr˙c ti∆p qua Ω∑u th÷ g‹c chi∆u ph®i l° 900. CÒng nhı Ωà c‹ ünh süng h÷nh c·n chi∆u tr˙c ti∆p l≈n c≠nh, giü trŸ ch‡n ph®i l° 00. D≠ng Thˆc mπu Carve c‹ s≥n 10 d≠ng thˆc mπu (Preset) cho ta ch‡n, b≠n Ω‡c h¨y th¯ ch‡n l∑n lıÏt cüc d≠ng thˆc n°y Ωà coi k∆t qu® ra sao. D≠ng thˆc mπu Last Used l° do müy t˙ t≠o ra, giÓp ta ch‡n l≠i cüc tham s‚ v˜a mËi th˙c hiŒn. B≠n c‹ thà ch‡n mÊr d≠ng thˆc mπu khüc n∆u mu‚n v° quan süt nh˘ng thay Ω‰i theo t˜ng d≠ng thˆc, Í Ωµy t·i vπn gi˘ nguy≈n d≠ng thˆc Last Used v° cüc giü trŸ thi∆t Ω¥t nhı tr≈n. Xong nh∂p d∂u V b≠n s¡ c‹ k∆t qu® nhı h÷nh dıËi Ωµy.
 14. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eye candy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy Ngo°i ra, vËi tiŒn œch cða viŒc s¯ dÚng lËp trong Photoshop, ta c‹ thà ch‡n cüc kiÃu ghæp lËp vËi nhau r∂t phong phÓ nhı : Dissolve, Multiply, Screen, v.v. V∂n ΩÀ c›n l≠i phÚ thuÊc v°o s˙ süng t≠o cða cüc b≠n. Nhıng trıËc m∞t h¨y th˙c nghiŒm nhiÀu vËi n‹ Ωà c‹ nhiÀu kinh nghiŒm hÁn. áà tiŒn s¯ dÚng ph∑n cu‚i cða mÚc Filter Carve, cüc trang sau c‹ in s≥n cüc k∆t qu® cða 10 d≠ng thˆc mπu c‹ tr≈n müy v° trong Filter CARVE. B≠n Ω‡c c‹ thà th˙c hiŒn cüc mπu n°y l≠i vËi nh˘ng tham s‚ tÔy ch‡n cÒng nhı m°u s∞c b∂t k¸ v° xem nhı l° b°i t∫p. Cüc b≠n h¨y th˙c hiŒn mÊt ®nh tıÁng t˙ nhı h÷nh dıËi. ChÓ ˚ nhË Ω‰ m°u Gradient tr≈n ch˘ Ωà th∂y rfl k∆t qu® cða hiŒu ˆng Carve. ®nh g‚c
 15. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eye candy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy D≠ng thˆc mπu Chisel D≠ng thˆc mπu Dark Pits D≠ng thˆc mπu Dent D≠ng thˆc mπu Scooped D≠ng thˆc mπu Smooth and Shiny D≠ng thˆc mπu Soft Dark Outline D≠ng thˆc mπu Soft Light Outline
 16. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eye candy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy D≠ng thˆc mπu Stamped D≠ng thˆc mπu Ugly Ridges D≠ng thˆc mπu Worn Dent

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản