intTypePromotion=3

Eye Candy 3.0 : Hiệu ứng Fire

Chia sẻ: Nguyen Hoang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
68
lượt xem
13
download

Eye Candy 3.0 : Hiệu ứng Fire

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Filter này tạo ra hiệu ứng ngọn lửa trông rất thật , bốc lên từ vùng chọn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Eye Candy 3.0 : Hiệu ứng Fire

  1. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eyecandy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy HiŒu ˆng fire Filter n°y t≠o ra hiŒu ˆng ng‡n l¯a tr·ng r∂t th∫t, b‚c l≈n t˜ vÔng ch‡n. Filter n°y Ω›i hfii ph®i ch‡n vÔng, tr˜ khi ngıÈi thi∆t k∆ mu‚n Ωıa ng‡n l¯a tËi Ω‚i tıÏng trong cÔng mÊt lËp. C∑n nhË l° filter n°y t≠o ra ph∑n mËi n±m ngo°i vÔng ch‡n. MÍ ®nh Dune.tif trong thı mÚc Goodies\Samples cða Photoshop 5.5. áŸnh d≠ng l≠i ®nh sao cho ®nh c‹ ΩÊ phµn gi®i 300 dpi b±ng cüch v°o tr÷nh ΩÁn Image > Image Size. HÊp tho≠i Image Size mÍ ra. Çnh g‚c n°y c‹ ΩÊ phµn gi®i 72 dpi, n≈n ΩŸnh l≠i 300 dpi v° ch‡n l≠i kœch thıËc ®nh b±ng cüch nh∂p v°o hai hÊp Width v° Height (ch◊ c∑n Ωünh s‚ v°o Width trong Print Size l° 10 cm th÷ chiÀu cao ®nh t˙ ΩÊng rÓt theo v÷ ta Ω¨ Ωünh d∂u ch‡n Constrain Proportions.
  2. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eyecandy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy Bµy giÈ b≠n h¨y nh∂n phœm D, sau Ω‹ nh∂n ti∆p phœm X ΩÃ ch◊ ΩŸnh m°u tr∞ng cho hÊp m°u tiÀn c®nh. DÔng c·ng cÚ Type Tool ΩÃ nh∫p k˚ t˙ mu‚n t≠o tr≈n h÷nh. Trong b°i t∫p n°y h¨y nh∫p ch˘ ì FILTER FIREî vËi cüc thi∆t Ω¥t nhı h÷nh dıËi Ωµy. Cüc bıËc ti∆n h°nh tıÁng t˙ nhı Ω¨ l°m vËi cüc b°i t∫p trıËc :
  3. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eyecandy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy DÔng c·ng cÚ Move Tool di chuyÃn k˚ t˙ v˜a t≠o v°o vŸ trœ thœch hÏp tr≈n h÷nh, sau Ω‹ nh∂n Ctrl v° nh∂p v°o lËp chˆa k˚ t˙ Ωà t®i vÔng ch‡n cho n‹. Sau khi t®i xong vÔng ch‡n l≈n tr≈n h÷nh, b≠n h¨y v°o tr÷nh ΩÁn Filter ch‡n lŒnh Filter > Eye Candy 3.0 > Fire. N∆u hÊp th·ng büo xu∂t hiŒn y≈u c∑u render lËp chˆa k˚ t˙ th÷ b≠n nh∂p chuÊt v°o nÓt OK Ωà ch∂p nh∫n trıËc khi üp dÚng hiŒu ˆng. HÊp tho≠i Fire xu∂t hiŒn sau Ω‹. (áà hÊp tho≠i th·ng büo kh·ng xu∂t hiŒn, b≠n h¨y ch‡n lŒnh Layer > Type > Render Layer trıËc khi üp dÚng bÊ l‡c Fire cho cüc k˚ t˙).
  4. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eyecandy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy Cüc tham s‚ ch‡n Flame Width : KiÃm soüt chiÀu rÊng cða ng‡n l¯a. Giü trŸ ch‡n c°ng lËn, tr·ng ng‡n l¯a c°ng c‹ trıÈng lan tfia rÊng hÁn. Flame Height : KiÃm soüt chiÀu cao cða ng‡n l¯a. Giü trŸ ch‡n lËn, tr·ng ng‡n l¯a b‚c cao hÁn. Movement : KiÃm soüt s˙ dŸch chuyÃn cða ng‡n l¯a. Giü trŸ ch‡n lËn tr·ng ng‡n l¯a c‹ v¿ nüo ΩÊng hÁn, hiŒu ˆng tr·ng nhı ng‡n l¯a Ωang c‹ gi‹ th‰i v°o .
  5. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eyecandy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy Random Seed : T≠o ngπu nhi≈n mÊt d®i nhfi ng‡n l¯a. MÊt con trıÏt cho phæp ta hiŒu ch◊nh cüc th°nh ph∑n ngπu nhi≈n n°y, s˙ thay Ω‰i n°y t≠o ra nh˘ng khüc biŒt r∂t rÊng. Th˙c nghiŒm nhiÀu s¡ giÓp b≠n t≠o ra cüc hiŒu ˆng l≠. Inside Masking : KiÃm soüt bao nhi≈u ph∑n cða ng‡n l¯a n±m trong vÔng ch‡n. Giü trŸ ch‡n nhfi cho ng‡n l¯a bao quanh vÔng ch‡n, trong khi giü trŸ ch‡n lËn l°m ng‡n l¯a ch◊ n±m trong vÔng ch‡n. Edge Softness : KiÃm soüt d≠ng cða cüc d®i l¯a. Giü trŸ ch‡n nhfi, cüc d®i tr·ng s∞c hÁn. Trong khi giü trŸ ch‡n lËn t≠o ra hiŒu ˆng ng‡n l¯a nhı trÊn lπn vËi nhau Color : HiŒu ˆng ng‡n l¯a ΩıÏc th˙c hiŒn d˙a tr≈n m°u cða hai ph∑n b≈n trong v° b≈n ngo°i. Eye Candy cho phæp ta thay Ω‰i m°u cða c® hai. M°u m¥c nhi≈n ΩıÏc thi∆t Ω¥t l° m°u cam süng v° ng‡n c‹ m°u v°ng. Ch‡n ìUser Definedî t˜ menu pop-up cho phæp ch◊nh hai m°u n°y theo ˚. Nh∂p v°o mÊt trong hai hÊp ch‡n n°y s¡ xu∂t hiŒn b®ng m°u Color Picker trong Photoshop Ωà ta ch‡n. áà th∂y rfl hiŒu ˆng hÁn, mÈi cüc b≠n xem qua cüc d≠ng thˆc mπu dıËi Ωµy. D≠ng thˆc mπu Filter Fire c‹ s≥n 10 d≠ng thˆc mπu cho ta ch‡n (Í Ωµy d≠ng thˆc mπu Ωang ch‡n l° Blue Flame)
  6. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eyecandy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy Khi ch‡n xong ta nh∂p v°o nÓt c‹ biÃu tıÏng ch˘ V Í g‹c tr≈n b≈n ph®i hÊp tho≠i. M¥c d∑u kh·ng c‹ ΩiÀu kiŒn in m°u nhıng b≠n Ω‡c ch∞c cÒng th∂y ΩıÏc œt nhiÀu ng‡n l¯a xu∂t phüt t˜ ch˘ FIRE nhı k∆t qu® cho Í h÷nh b≈n dıËi. Cüc b≠n h¨y l°m b°i t∫p sau (ch‡n ®nh vËi kœch thıËc 11 x 3 cm ΩÊ phµn gi®i 300 dpi. Ch‡n font ch˘ c‹ bÀ d°y lËn, kœch cÎ kho®ng 30 point sau Ω‹ Ω‰ m°u Gradient. HÏp cüc lËp th°nh 1 v° ti∆n h°nh th˙c hiŒn hiŒu ˆng Fire tr≈n ch˘.
  7. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eyecandy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản