intTypePromotion=3

Eye Candy 3.0 : Hiệu ứng HSB Noise

Chia sẻ: Nguyen Hoang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
49
lượt xem
6
download

Eye Candy 3.0 : Hiệu ứng HSB Noise

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Filter HSB Noise tạo thêm các nhiễu vào vùng chọn bằng cách thay đổi các tham số Hue, Saturation, Brigtness và Transparency của vùng chọn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Eye Candy 3.0 : Hiệu ứng HSB Noise

  1. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eyecandy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy HiŒu ˆng hsb noise Filter HSB Noise t≠o th≈m cüc nhiÕu v°o vÔng ch‡n b±ng cüch thay Ω‰i cüc tham s‚ Hue, Saturation, Brightness v° Transparency cða vÔng ch‡n. ViŒc t≠o th≈m cüc nhiÕu n°y l≈n ®nh l°m cho h÷nh ®nh tr·ng c‹ v¿ t˙ nhi≈n hÁn. Cüc nhiÕu trong su‚t c‹ thà tüc ΩÊng l≈n vÔng ch‡n trong layer, t≠o ra cüc ch∂m ΩiÃm bün trong su‚t mÊt cüch ngπu nhi≈n. áˆng tr≈n quan ΩiÃm cða ngıÈi h‡c ΩiŒn, c‹ thà n‹i hiŒu ˆng do HSB NOISE th˙c hiŒn cho ta th˙c hiŒn k˛ x®o tr≈n ch˘ cÒng nhı tr≈n h÷nh vËi h÷nh ®nh phð tuy∆t l∂m ch∂m tr≈n m°n h÷nh khi tœn hiŒu thu bŸ nhiÕu hay quü y∆u. K∆t qu® l° ch˘ hay ®nh c‹ bÀ m¥t gi‚ng nhı bŸ r∞c cüt l≈n tr≈n. Thay Ω‰i cüc tham s‚ s¡ thay Ω‰i m∫t ΩÊ h≠t cÒng nhı m°u s∞c cða cüc h≠t n°y. Do ΩiÀu kiŒn in ∂n n≈n kh·ng thà tr÷nh b°y cho b≠n Ω‡c th∂y ΩıÏc k∆t qu® cða filter n°y tüc ΩÊng l≈n tham s‚ Hue v° Saturation.
  2. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eyecandy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy C‹ l¡ cüch t‚t nh∂t vπn l° th˙c nghiŒm nhiÀu vËi filter n°y tr≈n cüc ®nh m°u Ωà c‹ thà nhanh ch‹ng l°m quen vËi cüc hiŒu ˆng n°y. ChÓ ˚ l° Filter HSB n°y ch◊ l°m viŒc vËi mode RGB. Cüc bıËc ti∆n h°nh V°o tr÷nh ΩÁn File ch‡n Open. Ch‡n b∂t k¸ h÷nh n°o trong müy l°m nÀn. Ch‡n m°u tiÀn c®nh v° h∫u c®nh. è Ωµy ta ch‡n giü trŸ m¥c nhi≈n m°u tiÀn c®nh l° m°u Ωen v° h∫u c®nh l° m°u tr∞ng (nh∂n phœm D). Nh∂n phœm T Ωà kœch ho≠t c·ng cÚ Type Tool Ωıa ch˘ v°o h÷nh mËi mÍ tr≈n müy. Ch‡n Font ch˘ VNI Revue. áünh ch˘ HSB vËi kœch cÎ ch˘ ch‡n sao cho ch˘ lËn g∑n b±ng chiÀu ngang ®nh. NhË r±ng ®nh ph®i Ωang Í mode RGB v° ph®i ΩŸnh l≠i ΩÊ phµn gi®i cho h÷nh l° 300 dpi thay v÷ 72 dpi.
  3. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eyecandy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy Do ta mu‚n hiŒu ˆng HSB th˙c hiŒn tr≈n c® ch˘ v° h÷nh n≈n c∑n ph®i trÊn hai lËp l≠i vËi nhau. Nh∂p v°o mÒi t≈n ΩÃ mÍ hÊp tho≠i. Ch‡n Merge Down ΩÃ trÊn hai lËp th°nh mÊt. DÔng c·ng cÚ Magic Wand Tool nh∂p v°o vÔng m°u tr∞ng tr≈n h÷nh ΩÃ ch‡n to°n bÊ h÷nh n°y, sau Ω‹ ch‡n lŒnh Select > Inverse ΩÃ nghŸch Ω®o vÔng ch‡n. Bµy giÈ vÔng ch‡n s¡ bao quanh h÷nh con vŸt v° k˚ t˙ tr≈n h÷nh. Nhı v∫y, chÓng ta s¡ üp dÚng hiŒu ˆng HSB Noise cho h÷nh con vŸt vËi k˚ t˙ trong vÔng ch‡n. Khi viÀn ®nh nh∂p nhüy v°o tr÷nh ΩÁn Filter > Eye Candy 3.0 ch‡n HSB Noise. M°n h÷nh hiŒn hÊp tho≠i HSB Noise.
  4. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eyecandy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy Cüc bıËc ti∆n h°nh Hue Variation : Giü trŸ ch‡n c°ng lËn, c°ng gia tØng s˙ thay Ω‰i cða tham s‚ Hue tr≈n vÔng ch‡n. Saturation Variation : Giü trŸ ch‡n c°ng lËn c°ng gia tØng s˙ thay Ω‰i m°u s∞c trong vÔng ch‡n. M°u c‹ thà ΩıÏc ch◊nh tr·ng r˙c rÎ hÁn l≈n cÒng nhı l°m b≠c m°u trong vÔng ch‡n. Brightness Variation : Giü trŸ ch‡n c°ng lËn c°ng gia tØng s˙ thay Ω‰i s˙ bˆc x≠ cða ünh süng tr≈n mÂi ΩiÃm ®nh.
  5. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eyecandy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy ChÓ ˚ r±ng nh˘ng nÓt tr≈n con trıÏt c‹ h÷nh nÓt ∂n kh·ng c›n gi‚ng nhı trong cüc vœ dÚ trıËc c‹ h÷nh nhı kim ch◊ thŸ tr≈n cµn Ωo. è Ωµy t·i Ω¨ thay Ω‰i ch∆ ΩÊ Fancy v° Plain trong giao diŒn ngıÈi s¯ dÚng (Fancy User Interface). Cüc b≠n h¨y xem l≠i ph∑n l˚ thuy∆t chung vÀ Eye Candy Ω¨ tr÷nh b°y Í ph∑n Ω∑u vÀ v∂n ΩÀ n°y. Opacity : Trong mÊt Layer con trıÏt n°y xüc ΩŸnh d¨y thay Ω‰i ΩÊ trong su‚t cða ΩiÃm ®nh t˜ giü trŸ 0 Ω∆n giü trŸ Ω¥t t˜ con trıÏt (slider). Giü trŸ nhfi l°m thay Ω‰i r∂t œt, hay kh·ng thay Ω‰i ΩÊ trong su‚t. Giü trŸ ch‡n c°ng lËn, c°ng t≠o ra nhiÀu l trong su‚t. Giü trŸ ch‡n quü lËn c‹ thà t≠o ra h÷nh ®nh nhı c‹ sıÁng mÔ che phð hay gi‚ng nhı b‹ng ma khi üp dÚng tr≈n lËp. NhË t∞t hÊp Preserve Transparency : con trıÏt n°y s¡ kh·ng t≠o hiŒu ˆng khi th˙c hiŒn tr≈n vÔng ch‡n trong lËp Background. Lump Width & Lump Height : Con trıÏt n°y xüc ΩŸnh kœch thıËc nhiÕu v° cho phæp b≠n t≠o ra nhiÀu mπu (dŒt). Giü trŸ ch‡n n°y c°ng lËn, nhiÕu xu∂t hiŒn c°ng nhiÀu. Giü trŸ Lump Width ch‡n c°ng lËn, c°ng t≠o ra nhiÀu vŒt s‡c h°ng ngang. Giü trŸ Lump Height ch‡n c°ng lËn, c°ng t≠o ra nhiÀu cüc vŒt s‡c h°ng d‡c. áiÃm c∑n ph®i chÓ ˚ l° Lump Width v° Lump Height c‹ ΩÁn vŸ l° pixel. áiÀu n°y c‹ nghÿa l° khi thi∆t Ω¥t cÔng tham s‚, ®nh 72 dpi s¡ khüc vËi ®nh 300 dpi. D≠ng thˆc mπu Filter HSB c‹ s≥n 10 d≠ng thˆc mπu. Trong h÷nh ta th∂y 11 d≠ng thˆc mπu nhıng d≠ng thˆc mπu Last Used kh·ng ΩıÏc kà Ω∆n. Trong h÷nh, vŒt süng Ωang xu∂t hiŒn tr≈n d≠ng thˆc mπu Kitchen of Tomorrow
  6. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eyecandy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy H÷nh trang b≈n cho ta th∂y k∆t qða cða viŒc ch‡n filter HSB vËi 4 d≠ng thˆc mπu ΩiÃn h÷nh ΩıÏc ghi chÓ tr≈n h÷nh. B≠n Ω‡c h¨y ch‡n mÊt v°i d≠ng thˆc mπu, cÒng nhı thay Ω‰i cüc tham s‚ ch‡n ΩÃ rÓt ra nh˘ng kinh nghiŒm ri≈ng. D≠ng thˆc mπu Erosion
  7. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eyecandy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy D≠ng thˆc mπu Kitchen of Tomorrow D≠ng thˆc mπu Vertical Flame
  8. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eyecandy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy D≠ng thˆc mπu Zebra Tight
  9. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eyecandy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy
  10. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eyecandy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản