intTypePromotion=3

Eye Candy 3.0 : Hiệu ứng Smoke

Chia sẻ: Nguyen Hoang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
64
lượt xem
9
download

Eye Candy 3.0 : Hiệu ứng Smoke

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Filter Smoke có thể tạo ra hiệu ứng khói bay ra từ vùng chọn . Filter này yêu cầu chọn vùng trước khi thực hiện , trừ người thiết kế muốn thực hiện tới đối tượng trong cùng một lớp Background

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Eye Candy 3.0 : Hiệu ứng Smoke

 1. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eye candy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy HiŒu ˆng smoke Filter Smoke c‹ thà t≠o ra hiŒu ˆng kh‹i bay ra t˜ vÔng ch‡n. Filter n°y y≈u c∑u ch‡n vÔng trıËc khi th˙c hiŒn, tr˜ khi ngıÈi thi∆t k∆ mu‚n th˙c hiŒn tËi Ω‚i tıÏng trong cÔng mÊt lËp Background. ChÓ ˚ : Filter n°y t≠o ra cüc vÔng mËi n±m ngo°i vÔng ch‡n. NgıÈi thi∆t k∆ dÔng chıÁng tr÷nh Photoshop 4.0 c‹ thà bŸ m∂t vÔng ch‡n n∆u kh·ng lıu ®nh g‚c trıËc khi th˙c hiŒn cüc filter n°y. á˜ng qu≈n lıu cüc vÔng ch‡n n∆u b≠n mu‚n s¯ dÚng n‹ sau n°y. Ngo°i ra, c∑n ph®i bi∆t r±ng filter Smoke l°m viŒc chœnh xüc trong lËp, hÊp kiÃm tra Preserve Transparency kh·ng ΩıÏc ch‡n. N∆u b≠n c‹ ˚ ΩŸnh thi∆t k∆ k∆t hÏp hiŒu ˆng t≠o l¯a (filter Fire) tr÷nh b°y Í mÚc trıËc v° hiŒu ˆng t≠o kh‹i (filter Smoke), b≠n ph®i th˙c hiŒn filter Smoke trıËc v° k∆ ti∆p th˙c hiŒn filter Fire vËi vÔng nhfi hÁn Ωà hiŒu ˆng c°ng gi‚ng nhı th∫t. Cüc bıËc ti∆n h°nh CÒng gi‚ng nhı cüc hiŒu ˆng khüc, b≠n cÒng ch‡n cho m÷nh mÊt ®nh nÀn Ωà l°m viŒc v° th˙c hiŒn nh˘ng g÷ m° b≠n mu‚n tr≈n ®nh nÀn Ω‹. Í Ωµy, t·i th˙c hiŒn mÊt vœ dÚ Ωà cüc b≠n tham kh®o.
 2. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eye candy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy Sau Ωµy t·i ti∆n h°nh hiŒu ˆng Ωà cüc b≠n th∂y rfl nh˘ng g÷ m° t·i Ω¨ tr÷nh b°y. MÍ mÊt ®nh b∂t k¸ l°m nÀn. Vœ dÚ t·i ch‡n mÊt ®nh nhı minh h‡a (kœch thıËc ®nh n°y c‹ thà xem trong tr÷nh ΩÁn Image > Image Size). B≠n Ω‡c c‹ thà ch‡n mÊt ®nh b∂t k¸ n°o khüc.
 3. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eye candy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy T≠o mÊt lËp mËi : Nh∂p chuÊt v°o biÃu tıÏng Create new layer. Sau Ω‹ nh∂p v°o biÃu tıÏng Type Tool. HÊp tho≠i Type Tool xu∂t hiŒn. L∑n lıÏt Ωünh ch˘ FILTER SMOKE vËi font Whimsy TT, ch‡n m°u Ωfi (chÓ ˚ ch‡n cüc tham s‚ Leading Ωà kæo d¨n ch˘ cho v˜a vËi khung h÷nh). Khi ch˘ FILTER SMOKE hiŒn ra, h¨y di chuyÃn Ω∆n vŸ trœ thœch hÏp
 4. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eye candy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy HiŒn ta Ωang Í layer ch˘ (Ch˘ FILTER SMOKE Ωang ch‡n). K∆t hÏp cüc lËp v˜a t≠o b±ng cüch nh∂p chuÊt v°o hÊp c‹ h÷nh mÒi t≈n nhfi b≈n ph®i palette Layers. C¯a s‰ mËi xu∂t hiŒn ch‡n lŒnh Merge Down.
 5. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eye candy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy T≠o viÀn v° Ω‰ m°u Gradient cho ch˘ b±ng cüch ch‡n Load Selection trong tr÷nh ΩÁn Select. Ch‡n xong nh∂p chuÊt v°o nÓt OK. Ch‡n m°u tiÀn c®nh (Ωen) v° h∫u c®nh (tr∞ng) m¥c ΩŸnh. Ch‡n cüc giü trŸ nhı trong h÷nh. Ch‡n xong nh∂p OK.
 6. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eye candy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy Ch˘ c‹ viÀn Ωen sau Ω‹ nh∂p v°o biÃu tıÏng Gradient tr≈n thanh c·ng cÚ t· m°u gradient vËi cüc tham s‚ nhı trong h÷nh. Nh∂p chuÊt v° kæo t˜ g‹c tr≈n b≈n trüi xu‚ng g‹c dıËi b≈n ph®i. Ch˘ Ω¨ Ω‰ m°u Gradient (chuyÃn s∞c).
 7. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eye candy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy ChÓng ta s¡ l∑n lıÏt th˙c hiŒn hiŒu ˆng Smoke tr≈n ch˘ b±ng cüch v°o tr÷nh ΩÁn Filter > Eye Candy 3.0 > Smoke. HÊp tho≠i Smoke hiŒn ra (®nh trang b≈n) Lıu ˚ : Í Ωµy lËp background kh·ng xu∂t hiŒn (v÷ ngay lÓc Ω∑u chÓng ta kh·ng th˙c hiŒn thao tüc k∆t hÏp hai lËp n°y l≠i, n≈n khi th˙c hiŒn, hiŒu ˆng Eye Candy ch◊ hiÃu c‹ lËp mËi th˙c hiŒn hiŒu ˆng m° th·i). V∫y ΩiÀu g÷ s¡ x®y ra v° hiŒu ˆng c‹ thà x®y ra ΩıÏc kh·ng?
 8. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eye candy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy ChÓ ˚ : N∆u kh·ng hÏp cüc lËp l≠i trıËc th÷ mÊt th·ng büo y≈u c∑u ta c∑n ph®i render lËp n°y. Nh∂p v°o nÓt OK trong hÊp th·ng büo n°y. HÊp tho≠i Smoke hiŒn ra. Ch◊nh c¯a s‰ xem trıËc vÀ 25% ΩÃ th∂y to°n c®nh.
 9. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eye candy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy Di chuyÃn · vu·ng Ωà ch◊ cho ta c∑n xem rfl trıËc vÔng n°o C¯a s‰ cho ta th∂y trıËc k∆t qu® sau khi th˙c hiŒn hiŒu ˆng Cüc tham s‚ ch‡n Wisp Width : HiŒu ch◊nh ΩÊ rÊng cða d¨y kh‹i l° bao nhi≈u, giü trŸ ch‡n c°ng lËn, d®i kh‹i c°ng lËn v° ngıÏc l≠i. Wisp Height : HiŒu ch◊nh chiÀu cao cða d®i kh‹i, giü trŸ ch‡n c°ng lËn, d®i kh‹i c°ng d°i. Breakup Amount v° Breakup Roughness : Hai con trıÏt n°y hiŒu ch◊nh mˆc ΩÊ xüo ΩÊng cða lu„ng kh‹i v° mˆc ΩÊ nh∂p nh· th∂t thıÈng cða kh‹i. K∆t hÏp hai con trıÏt n°y s¡ cho ra cüc k∆t qu® bi∆n d≠ng r∂t m≠nh cða kh‹i. Random Seed : ViŒc Ω¥t cüc d®i kh‹i nhı l° mÊt th°nh ph∑n ngπu nhi≈n. Con trıÏt cho phæp ta kiÃm soüt th°nh ph∑n ngπu nhi≈n n°y. H¨y thay Ω‰i vŸ trœ con trıÏt Ωà t≠o ra cüc k∆t qu® khüc nhau. Inside Masking : HiŒu ch◊nh mˆc ΩÊ kh‹i bao phð b≈n trong vÔng ch‡n nhı th∆ n°o. Giü trŸ th∂p cho phæp bao phð kh‹i l≈n ph∑n lËn vÔng ch‡n, trong khi giü trŸ cao s¡ t≠o ra cüc m®ng kh‹i b≈n trong vÔng ch‡n.
 10. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eye candy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy Edge Softness : HiŒu ch◊nh d≠ng cða d®i kh‹i. Giü trŸ nhfi l°m d®i kh‹i tr·ng s∞c x®o trong khi giü trŸ quü lËn l°m cho kh‹i tr·ng gi‚ng nhı trÊn lπn vËi nhau. Inner Color v° Outer Color : HiŒu ˆng t≠o kh‹i ΩıÏc th˙c hiŒn bÍi m°u b≈n trong (Inner color) v° m°u b≈n ngo°i (Outer color). B≠n c‹ thà ch‡n m°u tÔy thœch. Nh∂p v°o mÊt trong hai hÊp m°u Inner hay Outer s¡ mÍ ra b®ng ch‡n m°u Color Picker quen thuÊc cða Photoshop. Ch‡n m°u xong, nh∂p chuÊt v°o nÓt OK. D≠ng thˆc mπu Filter Smoke cho ta 10 d≠ng thˆc mπu c‹ s≥n. D≠ng thˆc mπu Last Used cho ta ch‡n l≠i tÔy ch‡n v˜a dÔng trıËc Ωµy.
 11. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eye candy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy ChÓ ˚ : VËi ch˘ Filter SMOKE trong 2 h÷nh tr≈n ta dÔng 2 d≠ng thˆc mπu Typical v° Big Puffs cða Filter Smoke.
 12. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eye candy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy Cüc b≠n c‹ thà d˙ Ωoün ΩıÏc ®nh n°y th˙c hiŒn b±ng cüch n°o kh·ng? K∆t hÏp cüc lËp th°nh 1. dÔng c·ng cÚ ΩÒa th∑n ch‡n vÔng m°u tr∞ng tr≈n ®nh sau Ω‹ nghŸch Ω®o vÔng ch‡n, lÓc n°y vÔng ch‡n l° ch˘ v° ngıÈi. Ti∆n h°nh th˙c hiŒn hiŒu ˆng Smoke Ph∑n tr÷nh b°y c›n l≠i cða Filter Smoke l° k∆t qu® cða 10 d≠ng thˆc mπu c‹ s≥n trong müy. D≠ng thˆc mπu Big Pufs D≠ng thˆc mπu Bilow
 13. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eye candy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy D≠ng thˆc mπu Green Stinkies InsideUnsmarked D≠ng thˆc mπu Pollution D≠ng thˆc mπu Really Rough D≠ng thˆc mπu Rough D≠ng thˆc mπu Smokestack
 14. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eye candy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy D≠ng thˆc mπu Thin Wisp D≠ng thˆc mπu Typical B°i t∫p sau k∆t hÏp hai hiŒu ˆng Smoke v° Fire. T≠o file mËi kœch thıËc 11 x 15 cm, ΩÊ phµn gi®i 200 dpi . Nh∫p ch˘ nhı sau
 15. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eye candy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy Ch‡n m°u tiÀn c®nh v° h∫u c®nh m¥c ΩŸnh l° Ωen v° tr∞ng. Ta c‹ k∆t qu® nhı h÷nh dıËi (nhË thay Ω‰i cüc tham s‚ trong hÊp Type Tool ΩÃ tr·ng g∑n gi‚ng vËi mπu). Ch˘ Ω¨ ΩıÏc ch‡n b±ng c·ng cÚ Magic Wand v° phœm Shift. Nh˘ng næt l∂m ch∂m nhı ki∆n b› bao quanh ch˘ cho bi∆t Ω‹ l° vÔng Ω¨ ΩıÏc ch‡n. K∆t hÏp lËp k˚ t˙ v˜a t≠o vËi lËp Background th°nh mÊt lËp duy nh∂t th·ng qua lŒnh Merge Down trong palette Layers.
 16. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eye candy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy Nh∂p v°o Ωµy Magic Wand Tool mÍ danh süch Gradient Tool mËi. Ch‡n Merge Down Ωà hÏp 2 layer l≠i DÔng c·ng cÚ Magic Wand Tool k∆t hÏp vËi phœm Shift Ωà ch‡n vÔng l°m viŒc l° to°n bÊ ch˘ Ho® thi≈u Thi∆u Lµm t˙. Ch‡n xong nh∂p v°o c·ng cÚ Gradient Ωà Ω‰ m°u Gradient (chuyÃn s∞c l≈n nh‹m ch˘ v˜a ch‡n) Nh∂p v° gi˘ chuÊt t˜ phœa tr≈n r„i kæo xu‚ng dıËi sang ph®i. MÊt ΩıÈng th≤ng xu∂t hiŒn cho bi∆t hıËng t· m°u chuyÃn s∞c. Ch˘ Ω¨ Ω‰ m°u, ti∆p tÚc ch‡n hiŒu ˆng Smoke Ωà t≠o kh‹i b±ng cüch v°o Filter > Eye Candy 3.0 > Smoke HÊp tho≠i Smoke xu∂t hiŒn. H¨y ch‡n cüc tham s‚ trong hÊp tho≠i n°y. Cüc b≠n c‹ thà tham kh®o
 17. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eye candy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy cüc tham s‚ nhı h÷nh dıËi. Nh∂p v°o biÃu tıÏng V ΩÃ th˙c hiŒn hiŒu ˆng Ch˘ Ho® thi≈u Thi∆u Lµm t˙ Ω¨ ΩıÏc t≠o kh‹i
 18. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eye candy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy BıËc k∆ ti∆p ch◊ c›n t≠o l¯a th·ng qua hiŒu ˆng Fire. T≠o hiŒu ˆng Fire b±ng cüch v°o tr÷nh ΩÁn Filter > Eye Candy 3.0 > Fire. HÊp tho≠i Fire xu∂t hiŒn. H¨y ch‡n cüc tham s‚ trong hÊp tho≠i n°y, b±ng cüch kæo cüc nÓt tr≈n thanh trıÏt Ω∆n khi n°o ta th∂y rfl hiŒu ˆng. Ch‡n xong nh∂p v°o biÃu tıÏng V Í phœa tr≈n b≈n ph®i hÊp tho≠i ΩÃ th˙c hiŒn hiŒu ˆng.
 19. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eye candy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy Ch˘ kh·ng th∂y rfl l∞m. N∆u mu‚n th∂y rfl, h¨y t≠o viÀn m°u Ωen hay mÊt m°u n°o cho ch˘ b±ng lŒnh Stroke trong tr÷nh ΩÁn Edit (Stroke = 3 pixels), hay dÔng hiŒu ˆng Glow cða Eye Candy.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản