intTypePromotion=1

Eye Candy 3.0 : Hiệu ứng Squint

Chia sẻ: Nguyen Hoang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
67
lượt xem
5
download

Eye Candy 3.0 : Hiệu ứng Squint

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Filter Squint chẳng qua là một dạng filter mới làm mờ ảnh . Hoạt động của nó dựa trên nguyên tắc là : không hội tụ vùng làm việc mà trải các điểm ảnh (pixel) ra xung quanh cạch của một vòng tròn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Eye Candy 3.0 : Hiệu ứng Squint

  1. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eye candy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy HiŒu ˆng Squint Filter Squint ch≤ng qua l° mÊt d≠ng filter mËi l°m mÈ ®nh. Ho≠t ΩÊng cða n‹ d˙a tr≈n nguy≈n t∞c l° : kh·ng hÊi tÚ vÔng l°m viŒc m° tr®i cüc ΩiÃm ®nh (pixel) ra xung quanh c≠nh cða mÊt v›ng tr›n. K∆t qu® cða hiŒu ˆng n°y gi‚ng nhı s˙ ph®n chi∆u cða mÊt h÷nh ®nh qua mÊt gıÁng hÁi dao ΩÊng l°m ®nh kh·ng ΩıÏc hÊi tÚ. ChÓ ˚ : Filter Gaussian Blur cða Photoshop c‹ chˆc nØng cÒng tıÁng t˙ nhı Filter Squint, n‹ t≠o ra mÊt ®nh mÈ r∂t mŸn trong khi Filter Squint cÒng t≠o ra mÊt h÷nh ®nh mÈ nhıng tr·ng hÁi th· hÁn gi‚ng nhı t≠o mÊt b®n sao trong mÊt kho®ng cüch g∑n. H¨y th˙c hiŒn nhiÀu b°i t∫p Ωà phµn biŒt rfl hai hiŒu ˆng n°y. Cüc bıËc ti∆n h°nh V°o tr÷nh ΩÁn File > Open ch‡n mÊt file h÷nh ®nh c‹ s≥n trong müy, Í Ωµy chÓng ta s¯ dÚng ®nh Ducky trong thı mÚc Goodies > Samples cða Photoshop 5.5. DÔng c·ng cÚ Type Tool Ωıa ch˘ v°o h÷nh v˜a mÍ tr≈n m°n h÷nh. B≠n ch‡n m°u tiÀn c®nh m¥c ΩŸnh l° m°u Ωen. Sau Ω‹ nh∫p ch˘ ìFILTER SQUINTî vËi font VNI-Timfani, 80 point (b≠n c‹ thà nh∫p mÊt ch˘ khüc).
  2. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eye candy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy Ti∆p theo, b≠n dÔng c·ng cÚ Move Tool (nh∂n phœm V tr≈n b°n phœm) di chuyÃn ch˘ v˜a t≠o v°o vŸ trœ thœch hÏp tr≈n h÷nh. DÔng lŒnh Merge Down Ωà k∆t hÏp lËp k˚ t˙ v˜a t≠o vËi Background th°nh 1 lËp duy nh∂t.
  3. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eye candy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy DÔng c·ng cÚ Magic Wand Tool ch‡n vÔng m°u tr∞ng tr≈n h÷nh, r„i nghŸch Ω®o vÔng ch‡n b±ng cüch ch‡n Select > Inverse. Sau Ω‹, c∞t ®nh n°y v°o trong Clipboard, b±ng cüch dÔng t‰ hÏp phœm Ctrl + X hay ch‡n Edit > Cut. Ch‡n lŒnh New trong tr÷nh ΩÁn File ΩÃ mÍ mÊt file mËi. File mËi c‹ kœch thıËc m¥c nhi≈n b±ng vËi h÷nh v˜a c∞t trong Clipboard. Kœch thıËc ta th∂y lÓc n°y l° : 492 x 541 (v°o Image > Image Size ΩÃ kiÃm tra kœch thıËc ®nh).
  4. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eye candy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy Nh∫p tham s‚ vËi kœch cÎ mËi cho file mËi mÍ lËn hÁn kho®ng 10%. Ch‡n kœch thıËc 550 x 610 pixels trong mÚc Width v° Height sau Ω‹ nh∂p chuÊt v°o nÓt OK.
  5. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eye candy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy MÊt khung c¯a s‰ tr∞ng xu∂t hiŒn tr≈n m°n h÷nh, nh∂n t‰ hÏp phœm Ctrl + V ΩÃ dün h÷nh trong Clipboard v˜a c∞t v°o c¯a s‰ mËi n°y. Ti∆p tÚc k∆t hÏp hai lËp n°y l≠i v° dÔng c·ng cÚ Magic Wand ch‡n vÔng m°u tr∞ng tr≈n ®nh. Th˙c hiŒn hiŒu ˆng Chrome (Puffy Blue) b±ng cüch ch‡n Filter > Eye Candy 3.0 > Chrome. HÊp tho≠i Chrome xu∂t hiŒn, thay Ω‰i cüc tham s‚ trong hÊp tho≠i Chrome n°y nhı trong h÷nh. Ch‡n xong th˙c hiŒn hiŒu ˆng.
  6. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eye candy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy ChÓ vŸt lÓc n°y xu∂t hiŒn tr≈n nÀn m°u xanh r∂t Ω¬p. Nh∂n Ctrl + D ΩÃ lo≠i bfi vÔng ch‡n.
  7. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eye candy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy Lıu file n°y l≠i vËi t≈n Squint.psd ΩÃ dÔng sau n°y. Th˙c hiŒn hiŒu ˆng Inner Bevel cða Eye Candy vËi File mËi n°y tr≈n ch˘ Filter Squint ΩıÏc Ω‰ m°u Gradient (H¨y xem cüc b°i t∫p trıËc ΩÃ bi∆t cüch th˙c hiŒn tıÁng t˙).
  8. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eye candy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy Bµy giÈ chÓng ta s¡ l°m mÈ to°n bÊ ®nh v˜a t≠o b±ng cüch ch‡n lŒnh Filter > Eye Candy 3.0 > Squint. HÊp tho≠i Squint xu∂t hiŒn. ChÓ ˚ : Filter Squint cÔng vËi Animatter l° mÊt trong cüc filter ΩÁn gi®n nh∂t trong chıÁng tr÷nh Eye Candy, n‹ kh·ng c‹ nhiÀu cüc tÔy ch‡n m° ch◊ c‹ mÊt Ω‹ l° tÔy ch‡n Radius. Cüc tham s‚ ch‡n
  9. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eye candy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy Radius : HiŒu ch◊nh con trıÏt cða mÚc ch‡n n°y nh±m thay Ω‰i bün kœnh cða mÊt v›ng tr›n xung quanh vÔng ch‡n v° l°m mÈ Ωi. MÊt cüch khüc Ωà hiÃu hiŒu ˆng n°y l° nh÷n h÷nh ®nh trong müy r‡i khi thay Ω‰i mÊt chÓt mˆc ΩÊ hÊi tÚ. Giü trŸ ch‡n c°ng lËn, ®nh c°ng mÈ nhiÀu. CÒng nhı gia tØng giü trŸ bün kœnh, nh˘ng ph∑n trong vÔng ch‡n nhı tr®i rÊng ra v° vÔng ch‡n trÍ n≈n mÈ nhiÀu hÁn. N∆u giü trŸ bün kœnh ch‡n n°y Ωð lËn, vÔng ch‡n (h÷nh) s¡ chuyÃn qua m°u xüm Ω∫m. Cüc b≠n c‹ thà thao tüc nhiÀu l∑n Ωà th∂y rfl hÁn vÀ nh˘ng ΩiÀu t·i Ω¨ tr÷nh b°y Í ph∑n tr≈n. Cüc d≠ng thˆc mπu HiŒu ˆng Squint c‹ 3 d≠ng thˆc mπu, kh·ng kà d≠ng thˆc mπu Last Used. B≠n c‹ thà nh∂p ch‡n t˜ng d≠ng thˆc mπu v° theo dfli s˙ thay Ω‰i cða ®nh trong vÔng xem trıËc. Í Ωµy h¨y ch‡n d≠ng thˆc Beer Goggles (Radius = 5) ta c‹ ΩıÏc k∆t qu® nhı h÷nh sau:
  10. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eye candy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy H÷nh dıËi vËi k∆t qu® Radius = 10 Cüc b≠n h¨y th¯ th˙c h°nh vËi cüc giü trŸ Radius khüc nhau ΩÃ c‹ th≈m kinh nghiŒm thi∆t k∆ sau n°y.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản